JKW-KABUM-09-TA-009-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་མོ་ལུགས་རིགས་བཞིས་བསྐོར་བའི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
Wylie title dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gzhan phan zla snang JKW-KABUM-09-TA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 9, Text 4, Pages 399-410 (Folios 22a5 to 27b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་ (dge slong ma dpal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gzhan phan zla snang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 399-410. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ (thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཞེས་པའང་སྟོང་ར་བ་ཀུན་དགའ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་དགོངས་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ། རང་གཞན་རྣམས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་སླད་དུ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang stong ra ba kun dga' legs grub kyis mdzad pa'i rjes gnang gi yi ge gsal byed dang bcas pa'i dgongs don snying por dril te/__rang gzhan rnams 'jug pa bde ba'i slad du bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba'o/__/'dis kyang sems can thams cad 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་རིགས་བཞིས་བསྐོར་བའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་རིགས་བཞིས་བསྐོར་བའི་རྗེས་གནང་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་གཙང་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དཀར་པོ། ཤར་སྔོ་སོགས་ཕྱོགས་མདོག །མཚམས་བཞི་མཛེས་ཚོན། དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལྷ་ལྔ་རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་པའི་ཚོན་སྤུངས་སམ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་རེ་བཀོད། མདུན་དུ་གཏོར་མ་གསུམ། མཐའ་སྐོར་དུ་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བཤམ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟླས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒོམ་བཟླས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། མདུན་གྱི་མཎྜལ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་བྷྲཱུྃ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆད། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གནས་སུ་བབས། དེ་ཉིད་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེ། དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿལས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བཞེངས་པ་ནས། འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོ་བ་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་དང་། ཤར་དུ་ཧཱུྃ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ལྷོར་ཏྲཱྃ་ལས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ནུབ་ཏུ་ཨྃ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། བྱང་དུ་ཨ་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་གུ་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀྱང་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་དང་། པོ་ཏ་ལ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲང་། །ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར་པར་བསམ། སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འོད་དཔག་མེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡུམ་བཞི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་པ་རེ་སྤྲོས་ཏེ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ནས། ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། རིགས་བཞི་ལ་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ། མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱཪྻ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཤབྡའི་བར་སྦྱར་བས་མཆོད། སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སོགས་དང་། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང་། སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། གཏོར་མ་དང་པོ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཨ་ཀཱ་རོ་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་མཐར་འདོད་དོན་གསོལ། གཏོར་མ་གཉིས་པ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོ་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཨརྒྷཾ་སོགས། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་བསྟན་སྲུང་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བ་དང་། ཆོས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྟོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་དུ་གསོལ། གཏོར་མ་གསུམ་པའང་སྔར་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི། ལྷ་ཀླུ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་པའི་གཞི་བདག །གནས་བདག །གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ་སོགས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། མདུན་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྗེས་གནང་དངོས་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལ་མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས། སློབ་དཔོན་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་པ་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དང་། དབང་པོ་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ལས་འདིར་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་པ་ལས། རིག་སྔགས་འཆང་བ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཡིན། དེ་ལའང་བྱ་བ་སྤྱིའི་རྒྱུད་དང་། སོ་སོའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཡིན། སོ་སོའི་རྒྱུད་ལའང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་པདྨའི་རིགས་ཡིན། དེ་ལའང་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ། བདག་པོ། ཡུམ། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ། བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐོར་ཡིན། དེ་ལའང་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་ནི་འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས། མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོས་ལེགས་པར་བཀྲལ་ཞིང་། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ལྔའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་བ་སློབ་མའི་བྱ་བ་ལའང་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བའི་རིམ་པ་མཎྜལ་འབུལ་བ། གསོལ་བ་གདབ་པ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས། ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་ལ་འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དང་ལྡན་པས་རྗེས་གནང་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་མོས་པ་བྱས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་གྱིས་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས། འདིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་འདེབས་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་སྔ་མར་མི་གསལ། དངོས་གཞི་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་སྐུའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས། སྭ་བྷཱ་བ་སོགས་དང་། ཤཱུནྱ་ཏཱ་སོགས། ཞེས་བརྗོད་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེ། དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་དེ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུར་འབར་བ། ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་པདྨ་ཧྲཱིཿདང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བཞེངས་པ་ནས། འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོ་བ་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་བརྗོད། མདུན་དུ་ཧཱུྃ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་ནས། སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གསལ་བཏབ་ནས། སློ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ལྔ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱོན་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར་སོགས་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿཨཱཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མང་དུ་བརྗོད་ཅིང་སྤོས་རོལ་བྱ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁྱོད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །གསུང་གི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གཙོ་འཁོར་དུ་གསལ་བའི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོས་མཚན་པར་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་ལན་གསུམ་དུ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་དང་པོས་འཁོད། གཉིས་པས་བརྟན་པར་བྱས། གསུམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཟུངས་རིང་ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་ལ་དྲིན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱིས། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་འགོ་བར་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་སྔགས་ཕྲེང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྤྱི་བོར་གཏོར་བས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སོགས་དང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནི། །འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སླར་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་སླད་དུ། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཡི་དམ་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་གསུང་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོ་བཟླ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རིག་པས་བརྟགས་ན་འགའ་མི་རྙེད། །མ་རྙེད་པ་དེ་དོན་དམ་སྟེ། །ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ལུས་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པར་བྱས། ངག་རླུང་རྒྱུ་བ་རང་སོར་བཞག །སེམས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་མེ་ཏོག་གཏོར་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སོགས་དང་། རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་གཙོ་བོས། མཎྜལ། དེང་ནས་སོགས་སྤྱི་དང་འདྲ། །དགེ་བ་བསྔོས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་། གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཆད་བསྐང་། མ་འབྱོར་པ་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ། རང་གི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་སོགས་གནས་གསུམ་བསྲུང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །ཞེས་པའང་སྟོང་ར་བ་ཀུན་དགའ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་དགོངས་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ། རང་གཞན་རྣམས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་སླད་དུ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gzhan phan zla snang / @#/_/bcu gcig zhal dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gi cho ga gzhan phan zla snang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru lo ke shwa rA ya/__'phags pa spyan ras gzigs bcu gcig zhal dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gi rim pa ji ltar bya ba'i tshul la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__gnas gtsang zhing yid dang mthun par stegs bu'i dbus su maN+Dal pad+ma 'dab brgyad lte ba dkar po/__shar sngo sogs phyogs mdog__/mtshams bzhi mdzes tshon/__dbus dang phyogs bzhir lha lnga rang rang gi sku mdog dang mthun pa'i tshon spungs sam me tog gi tshom bu re bkod/__mdun du gtor ma gsum/__mtha' skor du nyer spyod bcas bsham/__mchod pa byin rlabs sngon du 'gro bas/__skyabs 'gro nas bzlas pa'i bar bdag bskyed bcu gcig zhal gtso rkyang gi sgom bzlas spyi ltar bya/__mdun gyi maN+Dal bsang sbyang /__stong pa'i ngang las rang gi snying ga'i hrIHlas b+h+rU~M dkar po 'od zer kha dog lnga dang ldan pa zhig chad/__mdun bskyed kyi gnas su babs/__de nyid 'od du zhu ba las/__rin po che sna tshogs las grub pa'i gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rta babs dang bcas pa'i dbus su rin po che'i khri'i steng du sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa'i lte ba dang phyogs bzhir zla ba'i gdan re re/__dbus kyi gdan gyi steng du hrIHlas 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug bzhengs pa nas/__'od zer dkar po 'phro ba zhes pa'i bar bdag bskyed ltar dang /__shar du hU~M las mi bskyod pa sngon po g.yas sa gnon g.yon mnyam gzhag gi phyag rgya can/__lhor trA~M las rin chen 'byung ldan ser po g.yas mchog sbyin g.yon mnyam gzhag gi phyag rgya can/__nub tu a~M las rnam par snang mdzad dkar po byang chub mchog gi phyag rgya can/__byang du a las don yod grub pa ljang gu g.yas skyabs sbyin g.yon mnyam gzhag gi phyag rgya can/__thams cad kyang dar gyi na bza' dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__rang gi snying ga'i hrIHlas 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas dang /__po ta la nas 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug lha lnga'i dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba oM badz+ra sa mA dzaHsa spyan drang /__/oM badz+ra puSh+pe sogs kyis mchod/__dzaHhU~M ba~M hoHsa mdun bskyed la gnyis su med par thim/__de rnams kyi spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__oM AHhU~M/__lan gsum brjod pas sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs su gyur par bsam/__slar yang rang gi snying ga'i hrIHlas 'od zer 'phros pas 'od dpag med gtso bor gyur pa'i dbang gi lha rigs lnga 'khor dang bcas pa oM badz+ra sa mA dzaH__puSh+pe sogs kyis mchod/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis 'di la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__rigs lnga'i thugs ka nas yum bzhi bum pa bdud rtsis gang ba thogs pa re spros te/__ji ltar bltams pa nas/__shri ye hU~M/__zhes gsung zhing bum pa'i bdud rtsis dbang bskur bas/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las 'od dpag med gtso bor gyur pa'i rigs rnam pa lnga dang /__rigs bzhi la rang rang gi rigs kyi bdag pos dbur brgyan par bsam/__mchod pa bsang sbyang byin gyis brlabs la/__oM sarba ta thA ga ta AR+Ya a ba lo ki te shwa ra sa pa ri wA ra oM badz+ra ar+g+haM pra tI ts+tsha AHhU~M swA hA/__de bzhin du shab+da'i bar sbyar bas mchod/__skyon gyis ma gos sogs dang /__chos sku nam mkha' bzhin du dbyer med kyang /__sogs kyis bstod/__gtor ma dang po bsang sbyang /__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis byin gyis brlab/__tad+ya thA/__oM d+ha ra d+ha ra sogs kyi mthar a kA ro btags pa lan gsum gyis phul/__mchod bstod kyi mthar 'dod don gsol/__gtor ma gnyis pa/__oM AHhU~M gis brlab/__a kA ro gsum gyis bsngo/__ar+g+haM sogs/__mchod sbyin gyi gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid bstan srung dam tshig can rnams la 'bul lo/__/sangs rgyas kyi bstan pa dar ba dang /__'jig rten gyi khams su bde legs 'byung ba dang /__chos sgrub pa rnams kyi bar chad thams cad zhi zhing bsam don lhun gyis grub pa'i phrin las dang stong grogs rgya chen po mdzad du gsol/__gtor ma gsum pa'ang sngar bzhin byin gyis brlab/__a kA ro lan gsum gyis bsngo/__mchod sbyin gyi gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di/__lha klu khyad par can rnams kyis gtsor byas pa'i gzhi bdag__/gnas bdag__/gnyug mar gnas pa rnams la 'bul lo sogs phrin las bcol/__mdun bskyed la dmigs pa'i bzlas pa ci nus bya'o/__/gnyis pa rjes gnang dngos ni/__slob ma rnams khrus byas gral du 'khod pa la me tog bkye bsdu grub rjes/__slob dpon gyis sems bskyed gsal gdab pa sogs sngon du 'gro bas/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas tshad med pa'i thugs rje dang yon tan mnga' ba de nyid kyis gdul bya rnams kyi khams dang /__dbang po dang /__bsam pa dang /__bag la nyal dang rjes su mthun par chos kyi phung po bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa de thams cad kyang bsdu na rgyu pha rol tu phyin pa dang /__'bras bu sngags kyi theg pa gnyis su 'dus pa las 'dir 'bras bu gsang sngags rdo rje theg pa yin/__de la rgyud sde rin po che rnam pa bzhir yod pa las/__rig sngags 'chang ba rnams kyi bslab pa'i gzhi'am rtsa ba lta bur gyur pa bya ba'i rgyud yin/__de la'ang bya ba spyi'i rgyud dang /__so so'i rgyud gnyis su yod pa las so so'i rgyud yin/__so so'i rgyud la'ang rnam pa drug tu yod pa las pad+ma'i rigs yin/__de la'ang rigs kyi gtso bo/__bdag po/__yum/__khro bo khro mo/__bka' nyan pho mo'i rgyud rnams su yod pa las/__'dir rigs kyi bdag po 'phags pa spyan ras gzigs kyi skor yin/__de la'ang bka' srol mi 'dra ba du ma zhig yod pa las/__da lam 'dir ni 'phags pa zhal bcu gcig pa'i gzungs kyi rjes su 'brangs nas/__mkhas shing dngos grub brnyes pa'i dge slong ma dpal mos legs par bkral zhing /__gangs can gyi ljongs 'dir spyan ras gzigs dngos byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan sogs la bka' babs pa'i 'phags pa bcu gcig zhal lha lnga'i rjes su gnang ba bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba rnams grub nas/__khyod rnams kyi ngo skal du gyur ba slob ma'i bya ba la'ang sbyor dngos rjes gsum las/__sbyor ba'i rim pa maN+Dal 'bul ba/__gsol ba gdab pa/__rgyud dag par bya ba rnams sngon du 'gro dgos pas/__thog mar slob dpon la 'phags pa zhal bcu gcig pa dngos yin snyam pa'i mos gus dang ldan pas rjes gnang zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal 'bul bar zhu/__me tog dang bcas pas thal mo sbyar te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__kun mkhyen ye shes sogs/__rgyud dag par bya ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i 'jig rten dbang phyug zhal bcu gcig pa la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba mngon sum lta bur bzhugs pa'i mos pa byas te/__de rnams kyi spyan sngar bdag gzhan gyis tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig pa bshags pa la sogs la yan lag bdun pa bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la sogs/__'dir thun mong ma yin pa'i gsol 'debs rjes gnang gi yi ge snga mar mi gsal/__dngos gzhi la sku gsung thugs kyi rjes su gnang ba gsum las/__thog mar sku'i rjes gnang gi slad du slob dpon gyis/__swa b+hA ba sogs dang /__shUn+ya tA sogs/__zhes brjod pas khyed rang rnams kyi phung khams skye mched kyis mtshon pa'i gzung 'dzin gnyis snang gi chos thams cad mi dmigs te stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las pa~M las sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa'i dbus dang phyogs bzhir zla ba'i gdan re re/__dbus kyi gdan gyi steng du khyed rang rnams kyi sems nyid rnam par mi rtog pa'i ngo bo hrIHdkar po/__de las 'od zer 'phros/__sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyangs/__spyan ras gzigs kyi go 'phang la bkod/__tshur 'dus de nyid la zhugs pas pad+ma 'dab ma brgyad pa gser btso ma lta bur 'bar ba/__lte bar hrIHyig gis mtshan pa/__de las 'od zer lcags kyu dang zhags pa lta bu dpag tu med pa 'phros/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bkug nas hrIHla thim/__de ma thag tu pad+ma hrIHdang bcas pa yongs su gyur pa las khyed rang rnams skad cig gis 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug bzhengs pa nas/__'od zer dkar po 'phro ba zhes pa'i bar bdag bskyed ltar brjod/__mdun du hU~M las mi bskyod pa nas/__skyil mo krung gis bzhugs par gsal btab nas/__slo dpon la gus 'dud mdzad pas/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed dang phyogs bcu'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs kar phog__/de rnams kyi thugs ka nas 'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal lha lnga dpag tu med pa byon nas/__khyed rang rnams lhar gsal ba la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/__tad+ya thA/__oM d+ha ra d+ha ra sogs dang /__oM badz+ra A be sha ya aHAHdzaHhU~M ba~M hoH__mang du brjod cing spos rol bya/__de ltar byas pas khyod rang rnams kyi lus kyi sdig sgrib dag__/sku'i dngos grub thob/__'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal gyi sku bsgom pa la dbang ba yin no/__/gsung gi rjes gnang gi slad du khyed rang rnams 'phags pa bcu gcig zhal gtso 'khor du gsal ba'i gtso bo'i thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hrIHyig dkar pos mtshan par gsal btab nas/__slob dpon la gus 'dud mdzad pas slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa lan gsum du byung /__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs ka'i hrIHyig gi mthar dang pos 'khod/__gnyis pas brtan par byas/__gsum pas byin gyis brlab par mos te sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gzungs ring lan gsum/__slob dpon la drin lan gyi tshul du me tog 'thor ba dang bcas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bcom ldan bdag la stsal lags kyis/__/bcom ldan bdag la 'go bar mdzod/__slob dpon gyis kyang me tog gi phreng ba sngags phreng du byin gyis brlabs te spyi bor gtor bas rgyud byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/__bcom ldan 'di la sogs dang /__/bcom ldan 'das kyi byin rlabs ni/__/'di la 'go bar mdzad du gsol/__/sngags kyi dngos grub stsal du gsol/__/brtul zhugs brtan par mdzad du gsol/__/slar yang dam bca' ba'i slad du/__dus 'di nas bzung ste ji srid byang chub snying po la mchis kyi bar du 'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal gtso 'khor rnams yi dam gyi lhar bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bdag la dgongs su gsol/__slob dpon bdag la dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas dus 'di nas bzung ste byang chub ma thob kyi bar du 'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal yi dam du bzung bar bgyi'o/__/de ltar byas pas khyed rang rnams kyi ngag gi sdig sgrib dag__/gsung gi dngos grub thob/__'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal gyi gsung gzungs sngags zab mo bzla ba la dbang ba yin no/__/thugs kyi rjes gnang gi slad du 'di la gsan pas khyab ste/__'di ltar snang ba'i chos rnams kun/__/rig pas brtags na 'ga' mi rnyed/__/ma rnyed pa de don dam ste/__/ye nas gnas pa'i chos nyid do/__/zhes gsungs pa'i don nyams su len pa la/__lus bsam gtan gyi spyod lam dang ldan par byas/__ngag rlung rgyu ba rang sor bzhag__/sems gsal stong zung 'jug spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba'i ngang du lhod kyis klod la cung zad re mnyam par 'jog par zhu/__slar yang slob dpon gyis me tog gtor la/__bcom ldan 'di la sogs dang /__rig pa 'dzin pa 'di rnams kyi rgyud la 'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal gyi sku gsung thugs kyi byin rlabs ma lus pa 'jug par gyur cig__/de ltar byas pas khyed rang rnams kyi sems kyi sdig sgrib dag__/thugs kyi dngos grub thob/__'phags pa thugs rje chen po bcu gcig zhal gyi thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang ba yin no/__/rjes gtso bos/__maN+Dal/__deng nas sogs spyi dang 'dra/__/dge ba bsngos la slob ma rnams rang gnas su btang /__gsum pa ni/__slob dpon gyis mchod pa bsang sbyang byin gyis brlabs la mdun bskyed la mchod bstod bya/__yi ge brgya pa lan gsum gyis lhag chad bskang /__ma 'byor pa sogs kyis nongs pa bshags/__badz+ra muHsa ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la thim/__rang gi dpral bar oM sogs gnas gsum bsrung /__bsngo smon shis brjod bya'o/__/zhes pa'ang stong ra ba kun dga' legs grub kyis mdzad pa'i rjes gnang gi yi ge gsal byed dang bcas pa'i dgongs don snying por dril te/__rang gzhan rnams 'jug pa bde ba'i slad du bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba'o/__/'dis kyang sems can thams cad 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes

Other Information