JKW-KABUM-08-NYA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཎྜལ་བསྡུས་པ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ།
Wylie title maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa JKW-KABUM-08-NYA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 10, Pages 219-220 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་ (dge slong ma dpal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 219-220. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ (thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs)
Deity thugs rje chen po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/seven-heap-mandala-offering

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མཎྜལ་བསྡུས་པ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཉི་མ། ཟླ་བ། ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད་དྲིན་ཆེན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་དབུལ་ལོ། །གྲངས་གསོག་ལྟ་བུའི་སྐབས། དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ནི། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་དབུལ། གང་ལྟར་ཡང་མཐར་མཎྜལ་གྱི་སྔགས། ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་དོ། ། ༈ སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་རྡུལ་མཚོན་གྱིས་བྲི་བ་ཕྱག་ལེན་དུ་མཛད་པས་དེ་ལྟར་ལག་ལེན་དུ་ཐེབས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ཅིས་ཀྱང་རི་ཁྲོད་ལྟ་བུར་རྡུལ་ཚོན་མ་འཛོམ་ན་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དགོད་ནའང་རུང་བས། དེ་ལྟར་ན་རྗེས་ཆོག་གི་སྐབས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་པའི་མལ་དུ། ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་འདྲ། ཡང་འགལ་ཞིག་གིས་རས་བྲིས་དགྲམ་པར་མཛད་པས་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརྟན་བཞུགས་བྱ་བར་སྐབས་སུ་བབ་པས། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ། ༈ མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཁྱད་པར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ།། །།ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།
[edit]

maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa/ @#/_/maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa ni/_oM badz+ra b+hU mi AHhU~M/__gzhi yongs su dag pa dbang chen gser gyi sa gzhi/__oM badz+ra re khe AHhU~M/__phyi lcags ri khor yug gis bskor ba'i dbus su hU~M/__ri'i rgyal po ri rab/__shar lus 'phags po/__lho 'dzam bu gling /__nub ba lang spyod/__byang sgra mi snyan/__nyi ma/__zla ba/__lha dang mi'i dpal 'byor phun sum tshogs pa ma tshang ba med pa 'di nyid drin chen rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams dang yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs sangs rgyas byang chub sems dpa' dam pa chos skyong ba'i srung ma gnod sbyin nor lha'i tshogs dang bcas pa rnams la dbul bar bgyi'o/__/thugs rjes 'gro ba'i don phyir bzhes su gsol/__/bzhes nas byin gyis brlab tu gsol/__/zhes dbul lo/__/grangs gsog lta bu'i skabs/__de nyid shin tu bsdus pa tshigs bcad du bsdebs pa ni/__sa gzhi spos chus byugs shing me tog bkram/__/ri rab gling bzhi nyi zlas brgyan pa 'di/__/sangs rgyas zhing du dmigs te phul ba yis/__/'gro kun rnam dag zhing la spyod par shog__/ces dbul/__gang ltar yang mthar maN+Dal gyi sngags/__oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra rat+na maN+Dal pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M/__zhes kyang brjod do/____/_!_sgrub pa'i maN+Dal rdul mtshon gyis bri ba phyag len du mdzad pas de ltar lag len du thebs pa shin tu gal che/__cis kyang ri khrod lta bur rdul tshon ma 'dzom na me tog gi tshom bu dgod na'ang rung bas/__de ltar na rjes chog gi skabs rdul tshon gyi dkyil 'khor zhes pa'i mal du/__tshom bu'i dkyil 'khor zhes bsgyur ba ma gtogs 'dra/__yang 'gal zhig gis ras bris dgram par mdzad pas de ltar na rnam pa kun tu brtan bzhugs bya bar skabs su bab pas/__me tog dang bcas pas thal mo sbyar te/____/_!_mgon po thugs rje chen po dang ldan pa rnams bdag la dgongs su gsol/__ji srid nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad mi gnas pa'i mya ngan las 'das pa'i sa la ma bzhag gi bar du rgyal ba rnams mya ngan las mi 'da' bar brtan par bzhugs su gsol/__khyad par ras bris kyi dkyil 'khor 'di la bskyed cing spyan drangs pa'i lha tshogs thams cad ji srid 'byung ba bzhi'i gnod pas ma zhig gi bar du brtan par bzhugs su gsol/__brtan par bzhugs nas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__oM su pra tiSh+Tha badz+re swA hA/__zhes dang me tog 'thor zhing bzhugs su gsol lo//__//oM ma Ni pad+me hU~M/ [�]

Footnotes

Other Information