JKW-KABUM-08-NYA-011-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title dpal mo lugs kyi brgyud 'debs JKW-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 1, Pages 221-223 (Folios 1a to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་ (dge slong ma dpal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal mo lugs kyi brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 221-223. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ (thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs)
Deity thugs rje chen po
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Spyan_ras_gzigs_dpal_mo_lugs_kyi_brgyud_%27debs
Colophon

།ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།

zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། །།

སྤྱན་གཟིགས་དཔལ་མོ་དཔལ་བཟང་ཏིང་འཛིན་བཟང་། །ཇོ་བོ་ཡོལ་སྟོན་རོག་སྟོན་རྩིས་སྟོན་ཞང་། །གསལ་སྟོན་རྣལ་འབྱོར་སྐྱབས་སེ་སངས་རྒྱས་དབོན། །རིན་བྱང་བསོད་གྲགས་རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མ་བ། །ལོ་གྲགས་བྱང་སེམས་དཀོན་རྒྱལ་སྦས་པའི་རྗེ། །རྗེ་བཙུན་གྲོལ་མཆོག་ཆོས་སྐུ་ལྷ་དབང་གྲགས། །ཀུན་སྙིང་ཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ། །མཐའ་ཡས་ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་བཟང་མཐུ་སྟོབས་ཞབས། །ཉི་མ་ཆོས་འཕེལ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །སྐྱེ་མེད་ཨ་ལས་འགག་མེད་ལྷ་ཡི་སྐུ། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།

[edit]

@#/__/spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs bzhugs so//__// spyan gzigs dpal mo dpal bzang ting 'dzin bzang /__/jo bo yol ston rog ston rtsis ston zhang /__/gsal ston rnal 'byor skyabs se sangs rgyas dbon/__/rin byang bsod grags rgyal sras rgya ma ba/__/lo grags byang sems dkon rgyal sbas pa'i rje/__/rje btsun grol mchog chos sku lha dbang grags/__/kun snying phrin las rin chen rgya mtsho dpal/__/mtha' yas kun bzang tshe dbang nor bu'i sde/__/ngag dbang rnam rgyal kun bzang mthu stobs zhabs/__/nyi ma chos 'phel blo gsal bstan skyong dang /__/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/skyabs su 'gro dang byang chub sems bskyed nas/__/skye med a las 'gag med lha yi sku/__/snang stong zung 'jug spros bral rnal 'byor gyis/__/spyan ras gzigs dbang 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/____/_!

Footnotes

Other Information