thugs chen dmar khrid tshem bu lugs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:01, 27 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་ཚེམ་བུ་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid tshem bu lugs)

9 Texts

ཇ་
32
565-570
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབས་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་ཉུང་ངུ་བསོད་ནམས་གྲུ་ཆར།
thugs chen tshem bu lugs kyi sgrubs thabs dang 'brel ba'i tshogs mchod nyung ngu bsod nams gru char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
33
571-573
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱིས་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པ་རུས་སྦྱང་དང་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས།
thugs chen tshem bu lugs kyis gshin po la phan gdags pa rus sbyang dang sAts+tsha sgrub pa'i cho ga'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཉ་
7
107-135
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉམས་ལེན་ངག་འདོན་བསྡུས་པ། ཟུང་འཇུག་བདེ་ལམ་བཅས་ལྡེབ།
thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs nyams len ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam bcas ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.1
107-111
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.2
111-127
གྲུབ་ཆེན་གཉན་ཚེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་སོགས།
grub chen gnyan tshem bu pa'i lugs kyi thugs rje chen po'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug go 'phang bgrod pa'i lam bzang sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.3
127-130
ཞར་ལ་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
zhar la bsnyen pa byed tshul gyi lag len cung zad bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.4
130-132
ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས།
nyams len mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.5
132-135
ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
tshem bu lugs kyi nyams len shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
8
137-151
ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ས་བཅད།
tshem bu lugs kyi sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)