JKW-KABUM-08-NYA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉམས་ལེན་ངག་འདོན་བསྡུས་པ། ཟུང་འཇུག་བདེ་ལམ་བཅས་ལྡེབ།
Wylie title thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs nyams len ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam bcas ldeb JKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 7, Pages 107-135 (Folios 1a to 14a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཚེམ་བུ་པ་དར་མ་འོད་ཟེར་ (tshem bu pa dar ma 'od zer)
Citation
Genre
Cycle ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་ཚེམ་བུ་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid tshem bu lugs)
Deity thugs rje chen po
Notes The first two folios are of the pecha are both labeled "gcig".

5 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
107-111
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
111-127
གྲུབ་ཆེན་གཉན་ཚེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་སོགས།
grub chen gnyan tshem bu pa'i lugs kyi thugs rje chen po'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug go 'phang bgrod pa'i lam bzang sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
127-130
ཞར་ལ་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
zhar la bsnyen pa byed tshul gyi lag len cung zad bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
130-132
ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས།
nyams len mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
132-135
ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
tshem bu lugs kyi nyams len shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.


Footnotes

Other Information