ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs JKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 7, Text 1, Pages 107-111 (Folios 1a to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཚེམ་བུ་པ་དར་མ་འོད་ཟེར་ (tshem bu pa dar ma 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 107-111. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་ཚེམ་བུ་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid tshem bu lugs)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་གསལ་ཞབས་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ནོས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བསྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་གིས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་སྦུག་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang khyab bdag rdo rje sems dpa' dang dbyer med pa'i mchog sprul thams cad mkhyen pa blo gsal zhabs las chos tshul 'di'i bka' drin nos pa'i tshe/__rgyal khams kyi bya bral bskal bzang mkhyen brtse'i ming gis dpal zhwa lu ri sbug byang chub shing gi nags khrod du gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

Notes The first two folios are of the pecha are both labeled "gcig".

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎཱ ཡཿ གུ རུ བི པ ཏྟེ ར དྷྱེ ཥ ཎཱ པ ནྠྱ ནུ ཀྲ མ པྲ ཎི དྷཱ ན ཤྩ སཱ དྷི ཥྛཱ ན པ ར དཱ ན ནཱ མ བི ཧ ར ཏི སྨ །།

༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །གྲུབ་ཆེན་ཚེམ་བུ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་འོད། །བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསོད་ནམས་སྙིང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །གཞོན་ནུ་སེང་གེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ༴ བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྡོ་རིང་པ། །ཚར་ཆེན་རྗེ་དང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །བྱམས་པ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །འཇམ་དཔལ་ཆོས་དབང་འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞབས། །འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གསལ་བསྟན་རྒྱན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་དང་། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་སོགས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཡང་ན། ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀུན་མཁྱེན་འཕགས་པ་འོད། །རྩོད་དུས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ། །རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་སྤངས་རྡོ་རིང་པ། །ཚར་ཆེན་སོགས་མན་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཆི་བ་མི་རྟག་དང་། །ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་དོན་ལ་ལེགས་བསམས་ནས། །ངེས་འབྱུང་དྲག་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་། །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྒྱུད་ལ་ཤར། །རྡོར་སེམས་བདུད་རྩིས་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་སྦྱངས་ནས། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །འོད་གསལ་ངང་ལས་ཤར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས། །ང་རྒྱལ་རྣམ་པའི་གསལ་སྣང་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རྩ་བ་རང་གི་སེམས། །མེད་བཞིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་ཕྱག་ན་པདྨོའི་ཞལ། །མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་འབྲལ་མེད་སྐྱོང་བར་ཤོག །སྤྱོད་ལམ་ཟས་གོས་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་སོགས། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །ཚེ་ཡི་མཐར་ཡང་འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པར་ཤོག །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །བླ་མ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་གསལ་ཞབས་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ནོས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བསྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་གིས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་སྦུག་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs/ @#/__/ma_hA_kA_ru_NA_yaH__gu_ru_bi_pa_t+te_ra_d+h+ye_Sha_NA_pa_n+th+ya__nu_kra_ma_pra_Ni_d+hA_na_sh+tsa_sA_d+hi_Sh+ThA_na_pa_ra_dA_na_nA_ma_bi_ha_ra_ti_sma_//_ @#/__/thugs rje chen po'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs lam rim smon lam dang bcas pa byin rlabs mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/__/ rdo rje 'chang dbang rdo rje rnal 'byor ma/__/grub chen tshem bu pa dang byang chub 'od/__/byang chub tshul khrims bsod nams snying po la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/thugs rje brtson 'grus rgyal ba ye shes zhabs/__/gzhon nu seng ge bsod nams rgyal mtshan dpal/__/theg chen chos rje dpal ldan legs pa la/__/gsol ba 'debs so dngos grub=__bdag chen rdo rje 'chang dbang rdo ring pa/__/tshar chen rje dang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang /__/byams pa skal bzang dbang phyug rab brtan la/__/gsol ba 'debs so=__bsod nams mchog grub bsod nams rgya mtsho dang /__/'jam dpal chos dbang 'jam dpal mkhyen brtse'i zhabs/__/'jam dpal tshul khrims blo gsal bstan rgyan la/__/gsol ba 'debs so=__mkhas shing grub brnyes ye shes dpal 'byor dang /__/rigs kun khyab bdag blo gsal bstan skyong sogs/__/skyabs gnas kun 'dus rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/yang na/__thugs rje brtson 'grus kun mkhyen 'phags pa 'od/__/rtsod dus thams cad mkhyen pa rin chen grub/__/rin chen rnam rgyal rin chen rgyal mtshan la/__/gsol ba 'debs so=__mkhyen rab chos rje kun spangs rdo ring pa/__/tshar chen sogs man 'dra'o/__/de ltar snying nas gus pas gsol btab mthus/__/dal 'byor rnyed dka' 'chi ba mi rtag dang /__/las 'bras bslu med don la legs bsams nas/__/nges 'byung drag po skye bar byin gyis rlobs/__/bla ma mchog gsum thugs rjes rtag tu skyong /__/smon 'jug byang chub sems gnyis rgyud la shar/__/rdor sems bdud rtsis sgrib gnyis kun sbyangs nas/__/bla ma'i byin rlabs snying la 'jug par shog__/'od gsal ngang las shar ba'i bskyed rim gyis/__/nga rgyal rnam pa'i gsal snang rab rdzogs shing /__/grags stong dbyer med sngags kyi rnal 'byor dang /__/zab gsang rdo rje'i bzlas pa mthar phyin shog__/'khor 'das chos kun rtsa ba rang gi sems/__/med bzhin cir yang 'char ba sgyu ma'i 'phrul/__/brjod bral blo 'das phyag na pad+mo'i zhal/__/mngon sum mthong nas 'bral med skyong bar shog__/spyod lam zas gos gnyid dang rmi lam sogs/__/snang grags rtog tshogs lha sngags chos skur shar/__/tshe yi mthar yang 'pho ba'i rnal 'byor gyis/__/bde chen dag pa'i zhing du bgrod par shog__/mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar/__/bla ma 'phags mchog spyan ras gzigs dbang gis/__/'bral ba med par rtag tu rjes bzung nas/__/rang gzhan don gnyis yid bzhin 'grub par shog__/ces pa'ang khyab bdag rdo rje sems dpa' dang dbyer med pa'i mchog sprul thams cad mkhyen pa blo gsal zhabs las chos tshul 'di'i bka' drin nos pa'i tshe/__rgyal khams kyi bya bral bskal bzang mkhyen brtse'i ming gis dpal zhwa lu ri sbug byang chub shing gi nags khrod du gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//__!_

Footnotes

Other Information