bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:48, 24 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ (bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungs)

4 Texts

ན་
3
43-103
བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ།
bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing bu
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ན་
4
105-119
བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ།
bla ma bka' brgyad 'dus pa'i don dbang bskur ba'i yi ge rin chen dbyig gi snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ན་
1
1-39
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ།
bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa gu ru badz+ra b+ho Tas gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ན་
2
41-42
མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ།
mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]