JKW-KABUM-12-NA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:29, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོ་དོང་ལུགས་ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
Wylie title grub chen sangs rgyas mgon po nas brgyud pa'i bo dong lugs zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'i man ngag gi yi ge gces btus rin chen bum bzang JKW-KABUM-12-NA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 2, Pages 151-346 (Folios 1a to 98b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) ཀརྨ་ཆགས་མེད་ (karma chags med)
Associated People བོ་དོང་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ (bo dong sangs rgyas mgon po)
Citation
Genre
Cycle ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ (zab gsang seng gdong snyan brgyud)
Deity seng gdong ma

4 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
151-301
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi lo rgyus sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'i man ngag gi yi ge gces btus rin chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
301-303
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྟེར།
zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
303-326
སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ།
seng gdong rigs lnga'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa phrin las rnam rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
326-346
སེང་གདོང་བཀའ་བཅུའི་མངོན་རྟོགས་རྗེས་གནང་གི་ཐོ་ཡིག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ།
seng gdong bka' bcu'i mngon rtogs rjes gnang gi tho yig phrin las snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: