JKW-KABUM-12-NA-002-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྟེར།
Wylie title zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster JKW-KABUM-12-NA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 2, Text 2, Pages 301-303 (Folios 76a6 to 77a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 301-303. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ (zab gsang seng gdong snyan brgyud)
Deity seng gdong ma
Colophon

།ཞེས་པའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་གདམས་ཟབ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་དང་དག་སྣང་མ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ

zhes pa'ang ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi gdams zab ring brgyud bka' ma dang /__nye brgyud gter ma dang dag snang ma zung du 'brel ba'i brgyud pa rin po cher gsol ba 'debs pa 'di'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་སེང་གེའི་ཞལ། །རྡོ་རྗེ་གདན་པ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ། །ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་དང་། །གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །རོང་པོ་རྡོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །རཏྣ་གུ་རུ་གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་དང་། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་པའི་མཆོག་གྱུར་བསམ་གཏན་དཔལ་བ་དང་། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མས། །མངོན་སུམ་རྗེས་བཟུང་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་མཛོད། །སངས་རྒྱས་མགོན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་དགའ་དར་པོ་ཐུགས་སྲས་ཀུན་དགའ་བཟང་། །བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི། །པདྨ་གར་དབང་གྲགས་པ་འོད་ཟེར་དང་། །རབ་འབྱམས་ཆོས་རྗེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རཏྣའི་མཚན་ཅན་འདུས་ཆེན་རབ་རྒྱས་ཞབས། །ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། །དགེ་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་འགྲོ་འདུལ་རིག་པ་འཛིན། །འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་དང་། །དབྱེར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་གདམས་ཟབ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་དང་དག་སྣང་མ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ ། ༈
[edit]

zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster/__ zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster zhes bya ba bzhugs so/__/kun bzang rdo rje 'chang dbang seng ge'i zhal/__/rdo rje gdan pa ba ri lo tsA ba/__/kun dga' snying po bsod nams rtse mo dang /__/grags pa rgyal mtshan rnams la gsol ba 'debs/__/sa skya paN chen 'phags pa rin po che/__/rong po rdo rje sangs rgyas ye shes zhabs/__/rat+na gu ru g.yag sde paN chen dang /__/blo gros rgya mtsho rnams la gsol ba 'debs/__/mkhas pa'i mchog gyur bsam gtan dpal ba dang /__/mtsho skyes rdo rje ye shes mkha' 'gro mas/__/mngon sum rjes bzung snyan brgyud gdams pa'i mdzod/__/sangs rgyas mgon po'i zhabs la gsol ba 'debs/__/kun dga' dar po thugs sras kun dga' bzang /__/brtson 'grus seng ge byams pa chos kyi nyi/__/pad+ma gar dbang grags pa 'od zer dang /__/rab 'byams chos rje rnams la gsol ba 'debs/__/rat+na'i mtshan can 'dus chen rab rgyas zhabs/__/nam mkha'i rnal 'byor rin chen bzang po dang /__/dge legs rgyal mtshan 'gro 'dul rig pa 'dzin/__/'jam dbyangs rnam rgyal rnams la gsol ba 'debs/__/phrin las lhun grub rig 'dzin rnam par rgyal/__/rdo rje btsun mo seng ge'i gdong can dang /__/dbyer med chos dbyings bde chen mtsho mo sogs/__/rtsa brgyud bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/bla ma lha dang mkha' 'gro'i tshogs rnams la/__/rtse gcig gus pas gsol ba btab pa'i mthus/__/phyi nang gsang ba'i bar chad kun zhi zhing /__/mchog thun dngos grub 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi gdams zab ring brgyud bka' ma dang /__nye brgyud gter ma dang dag snang ma zung du 'brel ba'i brgyud pa rin po cher gsol ba 'debs pa 'di'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge___/__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: