bo dong sangs rgyas mgon po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བོ་དོང་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་
Bodong Sangye Gönpo

Bodong Sangye Gönpo was a Tibetan yogi adept in the practice of Siṃhamukhā. Though he initially practiced the teaching cycle of this deity associated with Bari Lotsāwa, through his practice he was able to encounter Siṃhamukhā and received empowerment for her practice from Guru Rinpoche. This became the basis for the Siṃhamukhā cycle known as the Bodong Tradition of the Aural Lineage of the Profound Secret of the Lion Faced [Ḍākinī] (bo dong lugs zab gsang seng gdong snyan brgyud).

2 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོ་དོང་ལུགས་ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 151-346.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: bo dong sangs rgyas mgon po
Deity: seng gdong ma
Cycle: zab gsang seng gdong snyan brgyud
196 1a - 98b3
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 151-301.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: bo dong sangs rgyas mgon po
Deity: seng gdong ma
Cycle: zab gsang seng gdong snyan brgyud
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsPith Instructions - man ngagActivity Practices - las tshogs
151 1a - 76a6

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) grub dbang bo dong rtogs ldan sangs rgyas mgon po
Name in Gyatsa (Wylie) བ་དབང་བོ་དོང་རྟོགས་ལྡན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 711 to 711, folio 186a3 to 186a6
Biography
[edit]

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བོ་དོང་རྟོགས་ལྡན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རིང་བརྒྱུད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ནས་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སེང་གདོང་མའི་སྐོར་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན། ཤངས་རྟ་རྣར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སིང་ཧ་མས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་བསྩལ་པ་ལས། རྗེས་གནང་གི་བཀའ་བཅུ་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་གླེགས་བམ་གཅིག་གི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་རྗེས་གནང་རྣམས་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས། གྲུབ་བརྙེས་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་སེང་གདོང་མའི་སྐོར་ཡང་གཙོ་བོར་གཞུང་འདི་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནོ།

[edit]

grub pa'i dbang phyug chen po bo dong rtogs ldan sangs rgyas mgon po de nyid kyis ring brgyud bla ma rdo rje gdan pa nas ba ri lo tsA ba las byung ba'i seng gdong ma'i skor gsan nas thugs nyams su bzhes pa la brten/_shangs rta rnar ye shes kyi mkha' 'gro sing ha mas dngos su rjes su bzung zhing dpal o rgyan chen pos sprul pa'i dkyil 'khor du smin grol rdzogs par bstsal pa las/_rjes gnang gi bka' bcu dang bskyed rdzogs las tshogs dang bcas pa'i gzhung glegs bam gcig gi rgyun ma nyams par bzhugs pa rjes gnang rnams kho bos kyang nos shing gter mdzod du bzhugs/_grub brnyes karma chags med kyi seng gdong ma'i skor yang gtso bor gzhung 'di la brten pa yin no/


Debug data: