nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:33, 27 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ (nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul)

4 Texts

ཐ་
16
423-480
ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ།
nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཐ་
15
391-421
ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།
nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཐ་
14
375-390
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག།
thugs rje chen po 'gro 'dul las bum pa'i gzungs khrus cho ga
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཐ་
17
481-494
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།
thugs rje chen po 'gro 'dul las tshe sgrub chen mo
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]