JKW-KABAB-18-TSHA-051

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ།
Wylie title sku gsum rigs 'dus zab tig las skong bshags dngos grub thig le JKW-KABAB-18-TSHA-051.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 51, Pages 481-484 (Folios 1a1 to 2b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. sku gsum rigs 'dus zab tig las skong bshags dngos grub thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 481-484. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog  ·  Revelations - gter ma
Cycle སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ (sku gsum rigs 'dus zab tig)
Deity pad+ma'i myu gu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-062
Colophon

།ཚུལ་འདི་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཆོས་ཀྱི་བདག་པོའི་བཀས་གནང་ཞིང༌། །གནས་མདོ་གཅོད་བླ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དཔལ་ཁྱིམ་སྔགས་འཆང་ཨོ་རྒྱན་སོགས། །དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་སྐོང་སླད། །རིག་འཛིན་ཟུང་གི་བྱིན་ཐོབ་པ། །དགེ་སྦྱོང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །ཙཱ་འདྲ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་རུ། །བགྱིས་འདིས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

tshul 'di khyab bdag thams cad mkhyen/__/chos kyi bdag po'i bkas gnang zhing*/__/gnas mdo gcod bla sprul pa'i sku/__/dpal khyim sngags 'chang o rgyan sogs/__/don gnyer rnams kyi bzhed skong slad/__/rig 'dzin zung gi byin thob pa/__/dge sbyong blo gros mtha' yas kyis/__/tsA 'dra ye shes 'khor lo ru/__/bgyis 'dis don gnyis lhun grub shog__/dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭཱ་ཡ། །ཟབ་ལམ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །སྒྲིབ་སྦྱོང་ཉམས་ཆགས་བསྐང་འདོད་ན། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དུས་བཟང་པོར། །གནས་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་དྲུང༌། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་དང༌། །ཁྱད་པར་ཐབས་ཤེས་ཚོགས་འཁོར་ལོ། །ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་འདུ་བྱས་ལ། །ཕྲིན་ལས་རྩ་བའི་གཞུང་བཞིན་བཏང༌། །བྱིན་རླབས་ཏིང་འཛིན་གསལ་འདེབས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཕྱི་སྣོད་རྣམ་དག་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གཞལ་མེད་ཁང་པའི་དབུས། །འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བ། །རྡོ་རྗེའི་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། །དད་མོས་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། །སྤོས་དུད་རོལ་མོ་དབྱངས་སྙན་བཅས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མཐའ་དབུས་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་ལས། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ་ཤར་བ། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་པདྨས་ཁེབས་པ་ནས། །སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་མྱུ་གུ་སོགས། །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བཅས། །རྣལ་འབྱོར་དད་དང་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས། །གསོལ་འདེབས་ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་རྒྱུད་བསྐུལ་ན། །གློགས་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེས་འདིར་གཤེགས་ལ། །འགྲོ་འདུལ་གར་གྱི་རོལ་པས་བརྟན་པར་བཞུགས། །རྒྱལ་བསྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རྫས། །དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཀུན་གང་བ་ཡིས། །རིགས་འདུས་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་མིའི་འབྱོར་བའི་ཕུལ། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང༌། །སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོའི་སྒྲས། །རིགས་འདུས་བླ་མའི༴ །འཕགས་པའི་ནོར་གྱི་རང་བཞིན་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །ཚོགས་བརྒྱད་རྣམ་དག་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། །དབང་ཡུལ་རང་གྲོལ་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ལྔས། །རིགས་འདུས༴ །དུག་ལྔ་རང་དག་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ། །དུག་གསུམ་རྩད་གཅོད་སྨན་རཀ་བ་ལིཾ་ཏ། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས།།རིགས་འདུས༴ །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དགའ་བཞིའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་རྟོག་རིག་པའི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ། །སྣང་སྲིད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བྱིན་བརླབས་པས། །རིགས་འདུས༴ །རྩོལ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད། །བཅོས་མིན་མོས་གུས་དྲག་པོའི་གདུང་ཤུགས་སྦར། །དག་སྣང་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་འབྱམས་ཀླས་པས། །རིགས་འདུས༴ །ཀ་དག་ལྟ་བ་སྤྲིན་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལ། །ལྷུན་གྲུབ་སྒོམ་པ་འོད་གསལ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན། །ཤུགས་འབྱུང་ཐོགས་མེད་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །རིགས་འདུས་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་དང༌། །སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་མཆིས་བློས་བླངས་ཏེ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་སྤེལ་བ་ཡིས། །ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། །རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་མགོན་པོ་པདྨའི་སྤྱན། །རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མའི༴ །ཀུན་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་མཆོག །ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་བླ་མའི༴ །དུས་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༌། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི༴ །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་དང༌། །གནས་བདག་གཏེར་སྲུང་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རིགས་འདུས་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་བདེ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་བསྐང༌། །ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་བྱང་ཞིང་སོར་ཆུད་དེ། །ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཧོཿ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་སོགས་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མ་རིག་དབང་གྱུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཡིས། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་དཔག་མེད་བསགས། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ལས་འགལ། །ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་ལ། །མ་གུས་ལོག་ལྟ་བག་མེད་གཞན་དབང་གིས། །ནོངས་པ་གང་བགྱིས་སྙིང་ནས་འགྱོད་བཤགས་ན། །རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ། །བག་ཆགས་འཁྲུལ་སྣང་ཀ་དག་ཀློང་དུ་གྲོལ། །སྲིད་པའི་ས་བོན་གདོད་མའི་གཞི་ལ་ཟད། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ངང༌། །ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང༌། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མི་འབྲལ་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས། །རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། །ཚུལ་འདི་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཆོས་ཀྱི་བདག་པོའི་བཀས་གནང་ཞིང༌། །གནས་མདོ་གཅོད་བླ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དཔལ་ཁྱིམ་སྔགས་འཆང་ཨོ་རྒྱན་སོགས། །དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་སྐོང་སླད། །རིག་འཛིན་ཟུང་གི་བྱིན་ཐོབ་པ། །དགེ་སྦྱོང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །ཙཱ་འདྲ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་རུ། །བགྱིས་འདིས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/sku gsum rigs 'dus zab tig las/__skong bshags dngos grub thig le bzhugs so/__/na mo gu ru pad+ma sa twA ya/__/zab lam snying po'i rnal 'byor pas/__/sgrib sbyong nyams chags bskang 'dod na/__/khyad par can gyi dus bzang por/__/gnas rten byin rlabs can gyi drung*/__/phyi nang gsang ba'i mchod rdzas dang*/__/khyad par thabs shes tshogs 'khor lo/__/ji ltar 'byor pa 'du byas la/__/phrin las rtsa ba'i gzhung bzhin btang*/__/byin rlabs ting 'dzin gsal 'debs ni/__oM AHhU~M/__/phyi snod rnam dag pad+mas khebs pa'i zhing*/__/ye shes rang snang gzhal med khang pa'i dbus/__/'ja' zer 'od lnga'i dwangs ma las byung ba/__/rdo rje'i mchod sprin nam mkha' mdzod du gyur/__/oM badz+ra s+pha ra Na khaM/__/dad mos gdung ba'i shugs bskyed la/__/spos dud rol mo dbyangs snyan bcas/__hU~M hrI:__mtha' dbus bral ba chos dbyings 'od gsal las/__/bde chen ye shes rig pa'i rtsal shar ba/__/dag pa'i zhing khams pad+mas khebs pa nas/__/snying rje'i dbang phyug pad+ma'i myu gu sogs/__/sku gsum rigs 'dus rgyal ba'i dkyil 'khor pa/__/phyogs bcu dus bzhi'i dkon mchog rtsa gsum bcas/__/rnal 'byor dad dang mos pa'i gdung shugs kyis/__/gsol 'debs thugs dam gnyan po'i rgyud bskul na/__/glogs ltar myur ba'i thugs rjes 'dir gshegs la/__/'gro 'dul gar gyi rol pas brtan par bzhugs/__/rgyal bsras bcas thugs dam skong ba'i rdzas/__/dngos su 'byor dang yid sprul mchod pa'i sprin/__/rab 'byams nam mkha'i khyon kun gang ba yis/__/rigs 'dus bla ma'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/gling bzhi ri rab lha mi'i 'byor ba'i phul/__/mchod yon zhabs bsil me tog bdug spos dang*/__/snang gsal dri chab zhal zas rol mo'i sgras/__/rigs 'dus bla ma'i=__/'phags pa'i nor gyi rang bzhin rgyal srid bdun/__/tshogs brgyad rnam dag bkra shis rdzas rtags brgyad/__/dbang yul rang grol 'dod yon rnam pa lngas/__/rigs 'dus=__/dug lnga rang dag drag po'i nyer spyod lnga/__/dug gsum rtsad gcod sman raka ba liM ta/__/rdo rje'i dam tshig sha lnga bdud rtsi lngas//rigs 'dus=__/thabs shes zung 'jug dga' bzhi'i dbyings su sbyor/__/gzung 'dzin 'khrul rtog rig pa'i klong du bsgral/__/snang srid tshogs kyi 'khor lor byin brlabs pas/__/rigs 'dus=__/rtsol med byang chub sems gnyis rtag tu bskyed/__/bcos min mos gus drag po'i gdung shugs sbar/__/dag snang ye shes 'khor lor 'byams klas pas/__/rigs 'dus=__/ka dag lta ba sprin bral nam mkha' la/__/lhun grub sgom pa 'od gsal nyi zlas brgyan/__/shugs 'byung thogs med spyod pa'i brtul zhugs kyis/__/rigs 'dus bla ma'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/bdag gzhan dus gsum bsags pa'i dge rtsa dang*/__/sgo gsum longs spyod ci mchis blos blangs te/__/kun bzang mchod sprin rgya mtshor spel ba yis/__/ngo bo chos sku pad+ma kun tu 'chang*/__/rgyal ba dgongs brgyud bla ma'i thugs dam bskang*/__/rang bzhin longs sku mgon po pad+ma'i spyan/__/rig 'dzin brda brgyud bla ma'i thugs dam bskang*/__/thugs rje sprul sku pad+ma thod phreng rtsal/__/gang zag snyan brgyud bla ma'i=__/kun 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu mchog__/las 'phro gter brgyud bla ma'i=__/dus gsum rtsa brgyud rig 'dzin bla ma dang*/__/phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas thugs dam bskang*/__/theg pa rim dgu'i dkyil 'khor lha tshogs dang*/__/gnas yul dpa' bo dpa' mo'i=__/rgyud gsum dam can bka' nyan las byed dang*/__/gnas bdag gter srung 'khor bcas thugs dam bskang*/__/rigs 'dus sku gsum bla ma'i lha tshogs kyi/__/thugs dam bde chen chos dbyings klong du bskang*/__/nyams chags 'gal 'khrul byang zhing sor chud de/__/thun mong mchog gi dngos grub stsal du gsol/__hoH__rtsa gsum kun 'dus bla ma'i lha tshogs rnams/__/dmigs med thugs rjes bdag la dgongs su gsol/__/bdag sogs thog med dus nas da lta'i bar/__/ma rig dbang gyur gzung 'dzin 'khrul pa yis/__/lus ngag yid kyis sdig sgrib dpag med bsags/__/spyi dang khyad par lhag pa'i dam las 'gal/__/khyad par dpal ldan bla ma'i gsang gsum la/__/ma gus log lta bag med gzhan dbang gis/__/nongs pa gang bgyis snying nas 'gyod bshags na/__/rang grol ye shes klong du bzod bzhes la/__/bag chags 'khrul snang ka dag klong du grol/__/srid pa'i sa bon gdod ma'i gzhi la zad/__/'khor 'das gnyis med dag pa rab 'byams ngang*/__/tshangs pa mchog gi dngos grub stsal nas kyang*/__/tshe rabs kun tu mi 'bral rjes bzung ste/__/sku dang zhing khams yon tan phrin las rdzogs/__/rje btsun khyed dang mtshungs par mdzad du gsol/__/ces dang yi ge brgya pa brjod/__/tshul 'di khyab bdag thams cad mkhyen/__/chos kyi bdag po'i bkas gnang zhing*/__/gnas mdo gcod bla sprul pa'i sku/__/dpal khyim sngags 'chang o rgyan sogs/__/don gnyer rnams kyi bzhed skong slad/__/rig 'dzin zung gi byin thob pa/__/dge sbyong blo gros mtha' yas kyis/__/tsA 'dra ye shes 'khor lo ru/__/bgyis 'dis don gnyis lhun grub shog__/dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: