JKW-KABAB-10-THA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:06, 19 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།
Wylie title rdzogs chen kun bzang snying thig las rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin pa JKW-KABAB-10-THA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 9, Pages 255-263 (Folios 1a to 5a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dbon sras khyung thogs, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ (Bai ro tsa na)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs chen kun bzang snying thig las rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 255-263. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ (tshe sgrub ye shes srog tig)
Parent Cycle རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ (rdzogs chen kun bzang snying thig)
Deity tshe dpag med
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WA-032
Colophon
  • Treasure colophon: ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཡི༔ ཡན་ལག་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་འདི༔ ཡང་ཟབ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པ་སྟེ༔ བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཉིད་ལ་གདམས༔ སླད་མའི་དོན་ཕྱིར་རྒྱང་གི་གནས༔ ཡོན་པོ་ལུང་དུ་གཏེར་རྒྱས་ཐོབ༔ མ་འོངས་རང་གི་སྐྱེ་མཐས་རྙེད༔ མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ གཏེར་འབྱིན་དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ ཉམས་བླངས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི༔ ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་ལོངས་སྤྱོད་རྙེད༔ ཚིག་བརྒྱུད་ཉིད་དུ་གུ་ཧྱ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: རུ་ལོག་རྒྱང་གི་ཡོན་པོ་ལུང་གི་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས་གུ་རུ་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ༔
  • Treasure colophon: zab chos rdzogs pa chen po ni:__kun bzang snying gi thig le yi:__yan lag tshe yi sgrub pa 'di:__yang zab them yig med pa ste:__bai ro tsA na nyid la gdams:__slad ma'i don phyir rgyang gi gnas:__yon po lung du gter rgyas thob:__ma 'ongs rang gi skye mthas rnyed:__mchog grub rgyal po'i skye ba'i mtha':__gter 'byin de yi dngos grub 'gyur:__nyams blangs tshe yi bar chad zhi:__zab gter rgya mtsho'i longs spyod rnyed:__tshig brgyud nyid du gu h+ya rgya:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:
  • Revealer colophon: ru log rgyang gi yon po lung gi brag bya khyung 'dra ba'i mgul nas gu ru dbon sras khyung thogs kyis spyan drangs pa'o:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ༔ ༔ ༁ྃ༔ ༢༣༤༥༦༧༨༩༠༡༠༔ ཀུན་བཟང་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་འདུད༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་གི་ཏིག༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་སྙན་བརྒྱུད་འདི༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཉིད་ལ་གདམས༔ མ་འོངས་དོན་དུ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་ཚེ་བཅའ་བ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས༔ ནུས་པ་ཚོགས་ཚེ་བསྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ༔ ཀུན་ཀྱང་བདེ་ལྡན་པད་མོ་བཀོད་པའི་ཞིང་༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་གདལ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་རིག་རྩལ་པདྨ་རྟ་མགྲིན་གསལ༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བགེགས་རིགས་མ་ལུས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྲུང་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱི༔ དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཎྜལ་སྒྲུབ་རྫས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཀུན༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ དེ་ནི་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་རྫོགས༔ དངོས་གཞི་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ གདོད་ནས་དག་པ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་མདངས་ཕོ་བྲང་བདེ་ཆེན་ཀློང་༔ པྃ་ལས་པདྨ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔ རཱ་གའི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབར༔ དར་དམར་ཤམ་ཐབས་པཉྩ་སྟོད་གཡོགས་གསོལ༔ ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཕྱག་ཞབས་གདུ་བུ་དང་༔ དབུ་རྒྱན་མགུལ་ཆུ་སྐ་རགས་དོ་ཤལ་བརྒྱན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ འཁོར་འདས་བཅུད་འདྲིལ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ ཚེ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱིཿ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་བཞིར༔ བརྟན་པར་བཞུགས་ལ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་གདོད་ནས་འདུས་མ་བྱས༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་བཞེངས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རབ་འབྱམས་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཧྲཱིཿ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་བྱུང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང་༔ བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་ཀུན་བྱང་ནས༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིན་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཀ་དག་རིག་པ་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བ་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནི་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་སྙིང་པོའོ༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྲོག་རྩ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བའི་སྦུབས༔ ཧྲཱིཿདམར་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་འུབ་བསྡུས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ རྩ་བའི་རིག་པ་འབྲུ་གཅིག་པ་འདི་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་བཟླས་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ སྐབས་སུ་ཚེ་འཛིན་ཅིང་བརྟན་པའི་རྩ་སྔགས་འདིའང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླའོ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་ཚེའི་གཟུངས་རིང་སོགས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་བཟླ༔ དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར་མ་རྡལ་གྱི་རྫས་རྣམས་ལའང་ཚེ་བཅུད་བསྟིམ་པར་བྱ༔ ཕོ་ཉ་བསྐུལ་ནས་ཚེ་འགུགས་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དབང་སྒྱུར་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ་པར་འཕྲོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ བརྐུས་དང་འཕྲོག་དང་ཡར་བའི་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ཉམས་དང་ཟད་དང་གཞོམ་པའི་ཚེ་དཔལ་སྤེལ༔ སྣོད་དང་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་མ་ལུས་བསྟིམ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཚེ་བསྟིམ་པ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ འཁོར་འདས་ཚེ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་ཆར་དུ་བབས༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་ཧྲཱིཿཡི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་གཞིག་སྐྱེ་འཆི་འགྲེས་རྒུད་བྲལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣོད་ཀྱི་དྭངས་མ་བཅུད་ཀྱི་སྲོག་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཉིད་བདག་ཐིམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་སྦས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་ཨཱཿ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཐོན་ནས་རང་དོན་དུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དུས་ལ་བབ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་དང་འགག་མེད་སྔགས་ཀྱི་གསུང་༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་དང་རྩོལ་མེད་ཡོན་ཏན་ཚེ༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་གཉུག་མའི་སྲོག་ཏིག་འགྲུབ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཚེ་རྟེན་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དོ༔ གཞན་དོན་དུ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ཞིང་བགེགས་བསལ་བ་སོགས་བྱ༔ སྙིང་པོ་ལྔའི་མཎྜལ་ཕུལ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་ཅག་འཆི་མེད་དོན་དུ་གཉེར༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་དང་༔ དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྒྱུན་བཤགས་ཅི་རིགས་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ ཕོ་ཉ་བསྐུལ༔ བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཧྲཱི༔ རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་བུམ་པ་གཞལ་ལས་ཁང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ༔ རིལ་བུ་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ སྔོན་བྱུང་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔ སྒྲུབ་རྫས་རིལ་བུ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ༔ བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ༔ ཧྲཱིཿ སྔོན་བྱུང་ཚེ་ཡི་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་རྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ དེང་འདིར་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ སྐྱེ་ཤི་མེད་པ་གཉུག་མའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་སྤྱི་བོར་བཀོད་ལ༔ ཧྲཱི༔ ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་མཛོད༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཏིཥྛ་བྷྲཱུྃ༔ དེ་ནས་ཚེ་བསྟིམ་ཞིང་སྦས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ རྗེས་རིམ་སྤྱི་ལྟར་རོ༔ འདི་ལྟ་བུའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་རང་དོན་དུ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་ཚེ་བསྲིངས༔ གཞན་དོན་དུ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་ཟད་པའང་ལོ་གསུམ་འཚོ་ཞིང་མང་དུ་བསྙེན་ན་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཡི༔ ཡན་ལག་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་འདི༔ ཡང་ཟབ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པ་སྟེ༔ བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཉིད་ལ་གདམས༔ སླད་མའི་དོན་ཕྱིར་རྒྱང་གི་གནས༔ ཡོན་པོ་ལུང་དུ་གཏེར་རྒྱས་ཐོབ༔ མ་འོངས་རང་གི་སྐྱེ་མཐས་རྙེད༔ མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ གཏེར་འབྱིན་དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ ཉམས་བླངས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི༔ ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་ལོངས་སྤྱོད་རྙེད༔ ཚིག་བརྒྱུད་ཉིད་དུ་གུ་ཧྱ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རུ་ལོག་རྒྱང་གི་ཡོན་པོ་ལུང་གི་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས་གུ་རུ་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ༔
[edit]

\u0f01\u0f83:__rdzogs chen kun bzang snying thig las:__rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin pa bzhugs so:__:__\u0f01\u0f83:___23456789010:__kun bzang tshe yi lha la 'dud:__tshe sgrub ye shes srog gi tig:__'chi med rig 'dzin sgrub pa'i thabs:__thun mong ma yin snyan brgyud 'di:__bdag 'dra pad+ma 'byung gnas kyis:__bai ro tsA na nyid la gdams:__ma 'ongs don du spyod par shog:__sa ma ya:__de la rten 'brel rdzas kyi tshe bca' ba legs par grub nas:__nus pa tshogs tshe bsgrub pa'i sngon 'gro ni:__hrIHhrIHhrIH__sku gsum tshe yi lha la skyabs su mchi:__'gro ba'i don phyir 'chi med rig 'dzin bsgrub:__kun kyang bde ldan pad mo bkod pa'i zhing :__sku dang ye shes khyab gdal mngon gyur shog:__hrIHhrIHhrIH__bdag nyid rig rtsal pad+ma rta mgrin gsal:__thugs las sprul pa'i khro bo'i tshogs rnams kyis:__bgegs rigs ma lus rgya mtsho'i mthar bskrad nas:__ye shes lnga ldan srung 'khor lhun gyis grub:__badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__hrIHhrIHhrI:__dbyings nas skur bzhengs 'chi med tshe yi lha:__gnas 'dir byin phob mchog thun dngos grub stsol:__maN+Dal sgrub rdzas mchod pa'i yo byad kun:__rang byung ye shes rol par byin gyis brlabs:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na A we sha ya a AH__oM AHhU~M badz+ra s+pha ra Na khaM:__de ni sngon 'gro'i las rim rdzogs:__dngos gzhi snying po'i rnal 'byor ni:__hrIHhrIHhrIH__gdod nas dag pa 'chi med gnyug ma'i dbyings:__ye shes rig mdangs pho brang bde chen klong :__pa~M las pad+ma a las zla ba'i steng :__hrIHlas rang nyid bcom ldan tshe dpag med:__rA ga'i mdog can mtshan dang dpe byad 'bar:__dar dmar sham thabs pany+tsa stod g.yogs gsol:__nor bu rin chen phyag zhabs gdu bu dang :__dbu rgyan mgul chu ska rags do shal brgyan:__zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag phyag rgya'i steng :__'khor 'das bcud 'dril tshe yi bum pa bsnams:__'od dang 'od zer dpag yas 'phro ba'i klong :__tshe lha rgyal ba rab 'byams sprin ltar gtibs:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams glog ltar 'khyug:__sgo gsum sku gsung thugs su byin brlabs shing :__lnga ldan ye shes dbang mchog rdzogs par gyur:__hrIHhrIHhrIH__hrI hrI hrIH__'og min chos dbyings bde ba chen po nas:__'chi med tshe yi lha tshogs spyan 'dren gshegs:__dam tshig ye shes mi phyed rdo rje bzhir:__brtan par bzhugs la tshe dbang dngos grub stsol:__hrIHhrI hrI:__dz+nyA na badz+ra sa ma ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha lhan:__hrIHhrIHhrIH__skye 'gag 'gyur med gdod nas 'dus ma byas:__rang byung lhun grub tshe dpag med du bzhengs:__yid bzhin nor ltar 'dod dgu'i dngos grub stsol:__rab 'byams tshe yi lha la phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__hrIH hrIHhrIH__chos kyi dbyings las smon lam stobs kyis sprul:__dngos 'byor yid byung phyi nang gsang ba dang :__bla na med pa'i mchod sprin rgya mtshos mchod:__dam tshig nyams chags nyes ltung kun byang nas:__tshe dbang mchog gi dngos grub stsal du gsol:__hrIHhrIHhrIH__sarba pU dza sa ma ya ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba lin ta khA hi:__hrIHhrIHhrIH__ka dag rig pa skye 'chi bral ba las:__lhun grub 'gyur med kun bzang tshe yi lha:__ye shes yon tan phrin las bsam mi khyab:__dkyil 'khor rdzogs pa'i dpal la phyag 'tshal bstod:__de ni dngos gzhi'i las rim snying po'o:__bzlas pa sngags kyi 'phro 'dus tshe sgrub ni:__hrIHhrIHhrIH__srog rtsa lcags kyi rdo rje'i lte ba'i sbubs:__hrIHdmar sngags phreng 'od zer 'phro 'du yis:__'khor 'das dwangs bcud 'ub bsdus hrIHla thim:__'chi med srog gi thig le brtan par gyur:__hrIHhrIHhrIH__rtsa ba'i rig pa 'bru gcig pa 'di 'bum phrag brgyad bzlas pas rdo rje'i srog rtsa 'grub par 'gyur ro:__skabs su tshe 'dzin cing brtan pa'i rtsa sngags 'di'ang 'bum phrag gcig bzla'o:__oM a mA ra Ni dzI wan+ti ye badz+ra A yu She swA hA:__gzhan yang tshe'i gzungs ring sogs kyang ci rigs par bzla:__dngos grub blang ba'i phyir ma rdal gyi rdzas rnams la'ang tshe bcud bstim par bya:__pho nya bskul nas tshe 'gugs pa ni:__hrIHhrIHhrIH__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__thugs dam bskul lo thugs rje'i gzi byin skyed:__'byung ba lnga la dbang sgyur mgyogs ma'i tshogs:__steng 'og phyogs mtshams snod bcud khyab par 'phros:__rnal 'byor bdag gi tshe dpal ye shes skyed:__brkus dang 'phrog dang yar ba'i bla tshe khug:__nyams dang zad dang gzhom pa'i tshe dpal spel:__snod dang bcud kyi dwangs ma ma lus bstim:__'khor 'das kun gyi tshe yi dngos grub stsol:__hrIHhrIHhrIHma ha ri ni sa a yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dza sid+d+hi pha la hU~M:__tshe bstim pa ni/__hrIHhrIHhrIH__bla tshe chad nyams yar ba'i tshogs rnams dang :__'khor 'das tshe rnams bdud rtsi'i char du babs:__dwangs ma mi shigs hrIHyi thig ler bstim:__rtag brtan gzhom gzhig skye 'chi 'gres rgud bral:__hrIHhrIHhrIH__b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M tiSh+Tha lhan:__tshe sba zhing rgyas gdab pa ni:__hrIHhrIHhrIH__snod kyi dwangs ma bcud kyi srog la thim:__de nyid bdag thim chos dbyings klong du sbas:__mi 'gyur mi shigs ye shes phyag rgyas gdab:__rtag brtan gzhom med rdo rje'i srog 'grub shog:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na badz+ra a AH__bsnyen sgrub kyi rtags thon nas rang don du tshe'i dngos grub blang ba ni/__hrIHhrIHhrIH__bcom ldan mgon po tshe yi lha tshogs dgongs:__rdo rje tshe yi dngos grub dus la bab:__'gyur med sku dang 'gag med sngags kyi gsung :__'khrul med thugs dang rtsol med yon tan tshe:__thogs med phrin las tshe dbang dngos grub rnams:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__rdo rje gsum ldan gnyug ma'i srog tig 'grub:__'chi med rig 'dzin thob par byin gyis rlobs:__hrIHhrIHhrIHkA ya wA ka tsit+ta gu Na karma A yur dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la ho:__tshe rten gnas gsum du reg cing tshe rdzas rnams la longs spyod do:__gzhan don du tshe'i dbang bskur ba ni:__snod ldan gyi slob ma khrus nas dbyung zhing bgegs bsal ba sogs bya:__snying po lnga'i maN+Dal phul:__rig 'dzin tshe yi lha tshogs dgongs:__bdag cag 'chi med don du gnyer:__tshe dang ye shes dngos grub dang :__dbang bskur zab mo stsal du gsol:__rgyun bshags ci rigs bya:__ye shes dbab cing brtan:__pho nya bskul:__bum pa spyi bor bzhag la:__hrI:__rin chen las grub bum pa gzhal las khang :__zhi khro rab 'byams tshe yi dkyil 'khor rdzogs:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ye shes lnga ldan rdo rje'i srog 'grub shog:__hrIHhrIHhrIHbadz+ra a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa b+h+rU~M:__ril bu sbyin la/__hrIH__sngon byung 'chi med grub pa'i rig 'dzin rnams:__sgrub rdzas ril bu 'di la brten nas mdzad:__skal ldan rigs kyi bu la byin pa yis:__bde chen tshe yi dbang mchog thob par shog:__hrIHhrIHhrIHbadz+ra a mr-i ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa b+h+rU~M:__bdud rtsi sbyin la:__hrIH__sngon byung tshe yi drang srong rig 'dzin rnams:__'chi med bdud rtsi'i rgyun gyi dngos grub brnyes:__deng 'dir bdag gis khyod la sbyin pa yis:__skye shi med pa gnyug ma'i tshe thob shog:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M:__tshe'i 'brang rgyas spyi bor bkod la:__hrI:__chos dbyings 'gyur med kun bzang tshe yi lha:__longs spyod rdzogs sku o rgyan tshe dpag med:__sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshogs bcas kyis:__rdo rje tshe yi dngos grub brtan par mdzod:__hrIHhrIHhrIHbadz+ra A yu She tiSh+Tha b+h+rU~M:__de nas tshe bstim zhing sbas nas bkra shis kyi mnga' gsol rgya cher bya:__rjes rim spyi ltar ro:__'di lta bu'i tshe sgrub zab mo rang don du bdun phrag gsum nyams su blangs na tshe'i rig 'dzin thob:__bdun phrag gcig tu nyams su blangs nas tshe'i bar chad zhi zhing tshe bsrings:__gzhan don du tshe'i dbang bskur bas tshe zad pa'ang lo gsum 'tsho zhing mang du bsnyen na tshe'i rig 'dzin thob par 'gyur ro:__zab chos rdzogs pa chen po ni:__kun bzang snying gi thig le yi:__yan lag tshe yi sgrub pa 'di:__yang zab them yig med pa ste:__bai ro tsA na nyid la gdams:__slad ma'i don phyir rgyang gi gnas:__yon po lung du gter rgyas thob:__ma 'ongs rang gi skye mthas rnyed:__mchog grub rgyal po'i skye ba'i mtha':__gter 'byin de yi dngos grub 'gyur:__nyams blangs tshe yi bar chad zhi:__zab gter rgya mtsho'i longs spyod rnyed:__tshig brgyud nyid du gu h+ya rgya:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__ru log rgyang gi yon po lung gi brag bya khyung 'dra ba'i mgul nas gu ru dbon sras khyung thogs kyis spyan drangs pa'o:___

Footnotes

Other Information