dbon sras khyung thogs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་
Önse Khyungtok(b. 17th Century - ) 

2 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 255-263.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: dbon sras khyung thogs'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Bai ro tsa na
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe sgrub ye shes srog tig (rdzogs chen kun bzang snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubRevelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
9 1a - 5a1
ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 265-280.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: dbon sras khyung thogs'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe sgrub ye shes srog tig (rdzogs chen kun bzang snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
16 1a - 8b3

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) ལ་སྟོན་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་
Name in Gyatsa (Wylie) la ston stag mo gter ston gu ru dbon gsas khyung thog
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 626 to 627, folio 143b3 to 144a3
Biography
[edit]

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཡང་སྤྲུལ་ལ་སྟོད་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་ཏུ་གྲགས་པ་ནི། གཙང་ལྷ་རྩེ་དང་ཉེ་བར་རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དུས་ཙམ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཐོག་མར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོ་སྔགས་ལ་གསན་པ་ཅུང་ཟད་མཛད། སླར་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་པ་གསན་ནས་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་སྐབས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བབས་ཏེ་རུ་ལག་རྒྱང་གི་ཡོན་པོ་ལུང་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས། རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་སོགས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས་གསལ་བ་ལྟར་དབུས་སུ་བྱོན་ནས། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་རས་ཆུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་མཇལ། ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་ཚུལ་ལུང་བྱང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཕུལ་ཅིང་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བདག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ལ་བརྟེན། ཕྱིས་ནས་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཆོས་གླིང་རང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་དུ་ངེས་མོད། སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བས། ཟབ་གཏེར་གྱི་རྒྱུན་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བར་མ་འཚལ་ཕྱིར་འདིར་མདོ་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཧྲཱིཿགཅིག་མ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཅེས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མར་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བབས་པ་བདག་གིས་ནོས་པའང་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ།

[edit]

lo chen bai ro'i yang sprul la stod stag mo gter ston gu ru dbon gsas khyung thog tu grags pa ni/_gtsang lha rtse dang nye bar rgyal dbang ye shes rdo rje'i dus tsam 'khrungs/_rten sngags btsun gyi tshul du bzhugs/_thog mar sa skya'i phyogs kyi mdo sngags la gsan pa cung zad mdzad/_slar byang gter gyi chos bka' ci rigs pa gsan nas rig 'dzin gdung sgrub kyi nyams bzhes gnang skabs zab gter gyi kha byang babs te ru lag rgyang gi yon po lung brag bya khyung 'dra ba'i mgul nas/_rdzogs chen kun bzang snying thig sogs bla rdzogs thugs gsum gyi skor spyan drangs/_yan lag tshe sgrub kyi lung byang las gsal ba ltar dbus su byon nas/_rig 'dzin chos rje gling pa ras chung phug tu bzhugs skabs mjal/_zab gter gyi bka' babs yod tshul lung byang dang bcas pa yongs grags su phul cing gsang ba'i tshul gyis chos bdag tu rten 'brel bsgrigs pa la brten/_phyis nas rig 'dzin sprul pa'i gter ston chen por gyur pa chos gling rang gi rnam thar du gsal bas rje 'di nyid tshad thub kyi gter ston du nges mod/_sku tshe dang phrin las rgya cher ma byung bas/_zab gter gyi rgyun ji tsam 'phel bar ma 'tshal phyir 'dir mdo tsam bris pa yin la/_'di nyid kyi rdzogs chen kun bzang thugs tig gi cha lag tshe sgrub hrIHgcig ma ye shes srog tig ces zab cing 'dril ba'i chos tshan nyung ngu rje bla mar byin rlabs nye brgyud kyi tshul du babs pa bdag gis nos pa'ang skal bzang du mtshon no