JKW-KABAB-04-NGA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ།
Wylie title rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor bu JKW-KABAB-04-NGA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 14, Pages 105-116 (Folios 1a to 6b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 105-116. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Longevity Empowerment - tshe dbang
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGA-021
Colophon

།ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སྟེ་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang don gnyer can mang pos gsol ba btab pa'i ngor/__gtor dbang gi mtshams sbyor las zur du phyung ste bklag pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa'i dge bas 'gro kun 'chi med ye shes kyi sku mngon du byed pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་ཚེ་འབྲང༌། གཡས་སུ་ཚེ་ཆང༌། གཡོན་དུ་ཚེ་རིལ། མདུན་དུ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་ཉེར་སྤྱོད། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། ཚེ་མདའ། རོལ་མོའི་བྲེ་བྲག་སོགས་དང༌། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་སྔོན་གཏོར་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་མཚོན་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ལྟར་ལ་བསྡུ་ན་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ་ཚེ་སྒྲུབ་སྦྲེལ་བས་འཐུས། གང་ལྟར་ཡང་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་གཙོ་བོར་བྱ། མཐར་མཆོད་བསྟོད། ཡིག་བརྒྱ། ཚེ་འགུགས། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ། གཏོར་བསྔོ་དང༌། ཚོགས་སྐོང་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱ། དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་དང༌། བགེགས་གཏོར་གཏོང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཁྱད་པར། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་བབས་སོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་མེས་འགྲོ་འདུལ་སངས་རྒྱས་བླ་མས་གློ་བོ་དགེ་དཀར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་མཛད་པའི་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཞལ་གདམས་གྱི་སྐོར་རྣམས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས་ལ་སྩལ་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་སྡེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དང༌། དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས། །བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་སྩོལ། །རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསག་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷ་བ་སོགས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དང་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་དབྱིབས་དང་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་དབུས་སུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ཀྱི་སྟེང་དུ་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྐད་ཅིག་གིས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པ་འཕྱར་སྟབས་སུ་འཛིན་པའི་རྩེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ་བ། གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་ཐོད་པ་དང༌། འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོ་བས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས་པ། གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡུམ་མནྡྷ་ར་བ་སྤས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་ཊྭཱྃ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བ། སྐུ་ལ་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ། ཕོད་ཆེན་མཐིང་ག །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དམར་སེར། ཟ་འོག་བེར་ཆེན་དབང་གི་མདོག་ཅན་རྣམས་བརྩེགས་མར་གསོལ་བ། དབུ་ལ་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་བརྗིད་པས་མཛེས་པ། ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་དྭངས་མར་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཅན་ལམ་སྟེ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པད་ཉིའི་དབུས་སུ་ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་འཁྱུད་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌། སྤྱི་བོར་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། གཞན་ཡང་སྟེང་གི་ཆ་ལ་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། བར་གྱི་ཆ་ལ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས། འདབས་འཁོར་ན་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་ལ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དངོས་ཡིན་སྙམས་པའི་གུས་འདུད་དྲག་པོ་དུང་བ་ཞིག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་བས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་པ་རབ་འབྱམས་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡྀག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་དུ་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་ཌཱ་དྲིལ་འཁྲོལ་ཞིང་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ པདྨ་འོད་དང་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཞིང༌། །གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀ་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷཱི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། །ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡོན་གྱི་བུམ་ཐོད་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་མདའ་དར་གཡོ་བ་ལ། ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །སྒྲུབ་ལ་ཚེ་དབང་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །རྣམ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། །ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུད། །ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་དཔལ། །གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྡུས། །བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས། །རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནད་མེད་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲི་ཛ། ཞེས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ཐོགས་ལ། དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས་སྐུའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་དགེ་མཚན་མ་ལུས་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། སྐུ་རྡོ་རྗེའི་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། །ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ། བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བུམ་པ་ན། །འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲི་ཛཿ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥྀཉྩ་ཨོཾ། ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བ་འདི་ཉིད་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་རླུང་གི་འཆིང་བ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་སྟེ། གསུང་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་པ་ན་དའི་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་ཀུན། །འཆི་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །འགག་མེད་པདྨ་གསུང་གི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲི་ཛཿ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ་བདུད་རྩི་སྤྱིན། ཚེ་རིལ་ཐོགས་ལ། ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་རིལ་བུའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། ལུས་ཀྱི་ཟུངས་དང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ། སྲིད་ཞིའི་སྙིང་པོ་མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་རྫས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དབྱེར་མེད་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲི་ཛཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥྀཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྙིང་གར་བཞག་ལ་རིལ་བུ་སྦྱིན། ཚེ་རྒྱས་གདབ་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཚེ་མདའ་རིན་ཆེན་འབར་བ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་པས་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཞུ་ལུགས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཚེ་སྲོག་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ལྟར་བརྟན་པར་བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འོད་གསལ་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པ་འཆི་མེད་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ། སྤྲོས་པས་སྲིད་ཞིར་ཁྱབ་པའི་ཚེ། །བསྒྲུབ་པས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང༌། །འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་རྒྱས་བཏབ་པས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀྵ་ཨ་ཨ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །སྤྲོ་ན་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་བཅས་སྦྱིན། གང་ལྟར་ཡང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱ། དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་གི་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནས་བཟུང་བཀྲ་ཤིས་གྱི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་གྲངས་གསོག་བྱེད་ན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བའི་མཇུག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། སླར་ཡང་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བ་སོགས་ཚེ་འགུགས་ནས་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བར་བསྐྱར། དབང་ཚར་རེའི་མཇུག་ཏུ་ཤིས་བརྗོད་ཤློ་ཀ་གང་རུང་རེ་བྱ། བསྡུ་ན། སླར་ཡང་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་དང་རིལ་བུ་བྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌། ཚེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ། བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་བཅས་སྦྲེལ། མཐར་ཤིས་བརྗོད་གང་རུང་རེ་བྱ། གྲངས་རྫོགས་པ་ན། རྒྱས་གདབ་པ་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་བྱའོ། །ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སྟེ་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/__/rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor bu bzhugs so//na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang mdor bsdus te bya ba'i tshul la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__stegs bu'i dbus su tshe 'brang*/__g.yas su tshe chang*/__g.yon du tshe ril/__mdun du sman rag gtor gsum nyer spyod/__srung ma'i gtor 'bul/__slob dpon gyi mdun du las bum/__tshe mda'/__rol mo'i bre brag sogs dang*/__nye logs ci bde bar sngon gtor dang*/__tshogs kyi mchod pas mtshon nye bar mkho ba'i yo byad thams cad 'du bya'o/__/gnyis pa ni/__gsol 'debs sngon du 'gro bas bdag mdun dbyer med kyi bskyed bzlas phrin las snying gi nor bu ltar la bsdu na dril sgrub kyi bzlas pa'i mjug tu tshe sgrub sbrel bas 'thus/__gang ltar yang tshe sgrub kyi dmigs bzlas gtso bor bya/__mthar mchod bstod/__yig brgya/__tshe 'gugs/__las bum du rta mgrin bskyed bzlas 'od zhu/__gtor bsngo dang*/__tshogs skong rnams ji ltar rigs pa bya/__de nas slob ma rnams la khrus dang*/__bgegs gtor gtong srung 'khor bsgom/__chos bshad ji ltar rigs pa dang mtshams sbyor gyi khyad par/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__gsang sngags snga 'gyur rdo rje theg pa la bka' gter dag snang gi babs so gsum du bzhugs pa'i nang tshan nye brgyud gter ma'i phyogs su gtogs pa yin/__de la'ang bka' srol mi 'dra ba du ma zhig yod pa las/__gter 'byin grub thob yongs kyi spyi mes 'gro 'dul sangs rgyas bla mas glo bo dge dkar gyi gtsug lag khang nas spyan drangs par mdzad pa'i gu ru'i thugs sgrub kun gyi phyi mo rtsa ba gsum gyi zhal gdams gyi skor rnams/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par yang gter nye brgyud kyi tshul du bka' babs pa/__sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa sogs la stsal te rten 'brel gyi sgo 'phar yangs por phye ba'i chos sde dang rjes su 'brel bar 'chi med tshe'i dbang bskur ba zab mo bsgrub pa la slob dpon gyi bya ba grub nas khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rtsa gsum tshe yi lha tshogs dang*/__dbyer med rdo rje slob dpon gyis/__/bdag la brtse bas nyer dgongs te/__/'chi med tshe yi dbang mchog stsol/__/rgyud dag par bya ba'i slad du mdun gyi nam mkhar rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mkha' khyab tu bzhugs pa'i spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs yan lag bdun gyi sgo nas tshogs bsag pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__/dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__oM ha ya grI ba hU~M phaT/__oM swa b+ha ba sogs/__khyed rang rnams kyi phung khams skye mched kyis mtshon pa'i gzung 'dzin gyi snang ba thams cad mi dmigs pa stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las gnas rnam par dag pa 'og min pad+ma 'od kyi zhing dang gzhal med khang chen po dbyibs dang rgyan dang bkod pa tshad med pas mngon par 'phags pa'i dbus su khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar sna tshogs pad+ma nyi zla'i gdan kyi steng du sems nyid rnam par mi rtog pa'i ye shes kyi ngo bo yi ge hrIHdkar la dmar ba'i mdangs chags pa/__de las 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las/__khyed rang rnams re re nas skad cig gis snang srid zil gnon thod phreng rtsal sku mdog dkar dmar khro 'dzum mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba zhal gcig phyag gnyis kyi phyag g.yas gser gyi rdo rje rtse lnga pa sdigs mdzub dang bcas pa 'phyar stabs su 'dzin pa'i rtse las bla ma drag po he ru ka'i sprul pa'i sprin phung spro ba/__g.yon pas mnyam gzhag gi steng na thod pa dang*/__'chi med tshe'i bum pa bdud rtsi'i bcud kyis gang bas 'od zer 'ja' tshon lta bu dang*/__lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar spro bas srid zhi'i tshe bcud 'gugs pa/__gru mo g.yon du yum man+d+ha ra ba spas pa'i tshul gyis kha T+wA~M ga'i rnam par 'chang ba/__sku la nang du rdo rje'i gsang gos dkar po/__phod chen mthing ga__/chos gos rnam gsum dmar ser/__za 'og ber chen dbang gi mdog can rnams brtsegs mar gsol ba/__dbu la she'u'i snyan zhu brjid pas mdzes pa/__zhabs gnyis rgyal po rol pa'i stabs kyis snang srid 'ja' zer thig le dwangs mar 'khrugs pa'i klong na ye shes sgyu ma'i sku can lam ste gsal ba'i thugs kar rab tu rgyas pa'i pad nyi'i dbus su yi dam yongs 'dus dbang chen rta mchog rol pa la mkha' 'gro kun 'dus rdo rje phag mos 'khyud pa/__de'i thugs kar pad zla'i steng du ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug dang*/__spyi bor rigs kyi bdag po mgon po 'od dpag tu med pa/__gzhan yang steng gi cha la rtsa brgyud kyi bla ma/__bar gyi cha la yi dam zhi khro rab 'byams/__'dabs 'khor na mkha' 'gro chos skyong rnams sprin phung gtibs pa ltar bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs ka'i stod du hU~M sngon po rnams gsal btab nas/__rgyud rnam par dag pa ye shes lha yi gzi byin dbab pa'i slad du slob dpon la snang srid zil gnon thod phreng rtsal dngos yin snyams pa'i gus 'dud drag po dung ba zhig mdzad pa la brten nas/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros bas rtsa gsum rgyal pa rab 'byams gyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te/__de rnams kyi gnas gsum nas sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku phyag rgya/__gsung y-ig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin du byon te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la DA dril 'khrol zhing snyan pa'i dbyangs dang bcas te/__hU~M hrIH__pad+ma 'od dang dbang drag 'bar ba'i zhing*/__/gnas yul dur khrod sprul pa'i dkyil 'khor nas/__/rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs rnams kun/__/thugs rje smon lam dbang gis gshegs su gsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ka nI sarba sid+d+hI pha la hU~M:__dz+nyA na A be sha ya a A:__zhes pas byin dbab/__hU~M hU~M hU~M zhes byin bsdu/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bstim/__/ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/_tiSh+Tha badz+ra zhes brjod cing spyi bor rdo rje rgya gram du bzhag__/de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__dngos gzhi'i dbang bskur ba la/__thog mar tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du slob dpon snang srid zil gnon thod phreng rtsal du gsal ba'i phyag g.yon gyi bum thod las 'od zer kha dog lnga ldan dang*/__lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'byung ba bzhi'i dwangs ma/__'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang bas 'chi med tshe'i dngos grub thob/__mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas rdo rje tshe'i bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/__ces dang mda' dar g.yo ba la/__hrIH__'od gsal chos sku'i pho brang nas/__/longs spyod yongs rdzogs sprul pa'i sku/__/'chi med pad+ma thod phreng rtsal/__/rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas/__/sgrub la tshe dbang mchog stsol phyir/__/thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs/___/rnam 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/bla tshe chad nyams yar ba dang*/__/phyi snod 'byung ba bzhi yi bcud/__/nang bcud 'gro ba'i tshe bsod dpal/__/gsang ba rgyal ba sras bcas kyi/__/mkhyen brtse nus pa'i yon tan kun/__/'od zer bdud rtsi'i rnam par sdus/__/bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims/__/rgas med lang tsho'i dngos grub stsol/___/nad med bde ba'i dngos grub stsol/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/ye shes mchog gi dngos grub stsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu+u She hU~M n+ri dza/__zhes tshe 'gugs bskul/__tshe'i 'brang rgyas thogs la/__de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas sku'i dbang bskur ba'i slad du tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rtsa gsum tshe lha rab 'byams su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pas thugs ka nas 'od zer 'phros/__'khor 'das lam gsum gyi bcud dang dwangs ma dge mtshan ma lus pa 'chi med tshe'i bdud rtsi'i rnam par spyan drangs/__spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang*/__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa sbyangs/__sku rdo rje'i 'chi med tshe'i dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__/tshe bum spyi bor bzhag la/__oM/__bkra shis 'od gsal snying po'i bum pa na/__/'chi med pad+ma tshe yi lha tshogs bzhugs/__/deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas/__/mi phyed rdo rje sku yi tshe thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M n+ri dzaH__kA ya a b+hi Sh-iny+tsa oM/__tshe yi bdud rtsi thogs la/__gsung gi dbang bskur ba'i slad du 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus pa thams cad byang chub sems kyi bdud rtsir 'khyil ba 'di nyid mgrin par bzhag cing myong ba la brten nas las rlung gi 'ching ba dbu ma'i dbyings su thim ste/__gsung rdo rje mi shigs pa na da'i srog tu gyur pa'i mos pa mdzod/__AH__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus kun/__/'chi med byang chub sems kyi bdud rtsir bskyil/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/'gag med pad+ma gsung gi tshe thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M n+ri dzaH__wA ka a b+hi Shiny+tsa aH__zhes brjod cing mgrin par bzhag la bdud rtsi spyin/__tshe ril thogs la/__thugs kyi dbang bskur ba'i slad du srid pa dang zhi ba'i tshe bcud ril bu'i gzugs su shar ba snying gar bzhag cing myong ba la brten nas snying dbus mi shigs pa'i thig ler ro gcig tu 'dres/__lus kyi zungs dang sems kyi rten du gyur te ye shes rdo rje'i srog la dbang thob pa'i mos pa mdzod/__hU~M/__srid zhi'i snying po mi 'gyur tshe yi rdzas/__/byang chub sems kyi thig le dbyer med pa/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/'od gsal snying po thugs kyi tshe thob shog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M n+ri dzaH__tsit+ta a b+hi Sh-iny+tsa hU~M/__zhes brjod cing snying gar bzhag la ril bu sbyin/__tshe rgyas gdab par bya ba'i slad du tshe mda' rin chen 'bar ba spyi bor rgya gram du bkod pas lus la rdo rje'i go cha zhu lugs su gyur te tshe srog rdo rje'i brag ltar brtan par byas pa dang lhan cig tu 'od gsal gnyug ma khyab gdal gyi dbyings su mnyam par bzhag pas cis kyang mi chod mi shigs pa 'chi med gdod ma'i gnas lugs mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/__a/__spros pas srid zhir khyab pa'i tshe/__/bsgrub pas thig le nyag gcig klong*/__/'pho 'gyur med par rgyas btab pas/__/ye shes chen po'i srog 'grub shog__/dz+nyA na badz+ra rak+Sha a a/__zhes brjod cing tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag__/spro na mtha' rten bkra shis rdzas rtags sna bdun bcas sbyin/___gang ltar yang shis brjod rgyas par bya/__dam tshig khas blang*/__gtang rag gi maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge ba bsngo ba rnams spyi ltar bya'o/__/gsum pa rjes ni/__tshogs la rol zhing lhag ma gtong ba nas bzung bkra shis gyi bar las gzhung ltar byas pas grub bo/__/tshe dbang brgya rtsa sogs grangs gsog byed na cung zad rgyas par ril bu'i dbang bskur ba'i mjug tu bkra shis brjod/__slar yang tshe 'gugs shing bcud bsdu ba sogs tshe 'gugs nas ril bu'i dbang bskur bar bskyar/__dbang tshar re'i mjug tu shis brjod sh+lo ka gang rung re bya/__bsdu na/__slar yang tshe'i 'brang rgyas spyi bor bzhag cing 'chi med tshe'i bdud rtsi dang ril bu byin pa la brten nas lus ngag yid gsum gyi sdig sgrib dang*/__tshe'i bar du gcod pa thams cad byang zhing dag__/sku gsung thugs rdo rje'i tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__oM/__bkra shis 'od gsal sogs tshigs bcad sngags bcas sbrel/__mthar shis brjod gang rung re bya/__grangs rdzogs pa na/__rgyas gdab pa man chad sngar bzhin bya'o/__/zhes pa'ang don gnyer can mang pos gsol ba btab pa'i ngor/__gtor dbang gi mtshams sbyor las zur du phyung ste bklag pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa'i dge bas 'gro kun 'chi med ye shes kyi sku mngon du byed pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information