DKR-KABUM-09-TA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:52, 1 February 2023 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།
Wylie title rdor sems rgyun khyer mdor bsdus DKR-KABUM-09-TA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 9, Text 8, Pages 51 (Folios 1a1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdor sems rgyun khyer mdor bsdus. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 9: 51. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity rdo rje sems dpa'
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/concise-vajrasattva-sadhana
Colophon

ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལྟར་མངྒ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ། །དགེའོ།།

thugs sgrub zhal gdams snying byang ltar mang+ga las khol du phyungs pa'o/_/dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས། །ཐོག་མར་སྐྱབས་སེམས་ནི། ན་མོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཚོགས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨཱ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ བཟུང་བས་མི་ཟིན་ཆུ་ཟླ་འདྲ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རོལ་པ་ལས༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རྩ་བའི་ལྷ༔ སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་བདེ་སྟོང་སྦྱོར༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཞི་བ་དང༔ སྤྱི་བོར་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གསལ། །ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་དབུས། །ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བྱས། །ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་སྦྱང༌། །སྣོད་བཅུད་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ༔ ཞེས་རྡོར་སེམས་དང༌། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཞེས་ཞི་བ་དང༌། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་སྔགས་བཅས་བཟླ། ཐུན་མཐར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་ལ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། །ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལྟར་མངྒ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ། །དགེའོ།། །།
[edit]

$@#/__/rdor sems rgyun khyer mdor bsdus bzhugs/_/thog mar skyabs sems ni/_na mo:_rigs kun khyab bdag bla ma rje:_dngos grub 'byung gnas yi dam lha:_bar chad kun sel mkha' 'gro ma:_rtsa ba gsum la skyabs su mchi:_lan gsum/_hoH_ma gyur sems can thams cad kun:_sangs rgyas go 'phang 'thob bya'i phyir:_nyes spyod kun sdom dge tshogs sdud:_gzhan phan byang sems rtag tu bskyed:_lan gsum/_gnyis pa dngos gzhi'i rnal 'byor ni/_A/_rdo rje sems dpa' nam mkha' che:_bzung bas mi zin chu zla 'dra:_kun tu bzang po'i rol pa las:_thabs shes zung 'jug rtsa ba'i lha:_sems dpa' dkar po rdor dril bsnams:_rang 'od yum 'khyud bde stong sbyor:_dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:_ma bcos lhug pa'i ngang nyid las:_gtso bo'i thugs kar zhi ba dang:_spyi bor khrag 'thung lha tshogs gsal/_/thugs kar nyi zla'i ga'u dbus/_/hU~M la sngags kyi phreng bas bskor/_/'od zer spro bsdus don gnyis byas/_/nyams chags rtog sgrib dbyings su sbyang*/_/snod bcud zhi khro rab 'byams kyi/_/lha sngags ye shes rol par shar/_/oM badz+ra satwa a:_zhes rdor sems dang*/_oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu a:_zhes zhi ba dang*/_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_khro bo'i spyi sngags bcas bzla/_thun mthar/_hU~M hU~M hU~M gis 'od gsal du bsdu/_phaTa? phaTa? phaTa? kyis thun mtshams kyi lhar ldang la/_dge ba 'di yis myur du bdag_/rdo rje sems dpa' 'grub gyur nas/_/'gro ba gcig kyang ma lus pa/_/de yi sa la 'god par shog_/ces bsngo smon gyis rgyas gdab par bya'o/_/thugs sgrub zhal gdams snying byang ltar mang+ga las khol du phyungs pa'o/_/dge'o//__//

Footnotes

Other Information