JKW-KABUM-09-TA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་བློ་དམན་གོ་བདེ།
Wylie title thugs chen gtso 'khor gsum pa'i sgrub rjes blo dman go bde JKW-KABUM-09-TA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 9, Pages 357-460 (Folios 1a to 52b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre
Deity thugs rje chen po

9 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
357-377
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་བསྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བློ་དམན་གོ་བདེ།
'phags pa spyan ras gzigs gtso 'khor gsum pa'i bsgrub thabs rjes gnang dang bcas pa blo dman go bde
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
377-382
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་གསུམ་པའི་བསྙེན་ཐབས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ།
thugs rje chen po lha gsum pa'i bsnyen thabs zhar byung dang bcas pa gzhan phan snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
382-399
བཅུ་གཅིག་ཞལ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་བསྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་ཟེར།
bcu gcig zhal mkha' 'gro lnga bskor gyi rjes gnang gzhan phan zla zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
399-410
དཔལ་མོ་ལུགས་རིགས་བཞིས་བསྐོར་བའི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
410-412
བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་ལ། བསྙེན་ཡིག་ཉུང་བསྡུས།
bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la bsnyen yig nyung bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
412-423
ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་རྗེས་གནང་དང་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།
phyag rdor 'khor chen gyi rjes gnang dang bsnyen pa bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
423-434
ཕྱག་རྡོར་ཨུ་ཙརྻའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
phyag rdor u tsar+Ya'i bsnyen sgrub las sbyor rdo rje'i me char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
434-446
ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྗེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་།
phyag rdor gtum po'i rjes gnang sgrub thabs rdo rje'i me phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
446-460
དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་།
dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes su gnang ba'i cho ga rdo rje'i me phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.


Footnotes

Other Information