JKW-KABUM-08-NYA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀྱེ་རྡོར་གཙོ་རྐྱང་གི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title kye rdor gtso rkyang gi mngon rtogs JKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Pages 227-336 (Folios 1a to 55b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre
Deity kye rdo rje

8 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
227-234
དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་གཙོ་རྐྱང་གི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་གསལ་བ།
dpal kye rdo rje gtso rkyang gi mngon rtogs ngag 'don snying po gsal ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
234-242
དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འཇུག་འཆར་བ།
dpal kye rdo rje lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga zung 'jug 'char ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
242-244
དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས།
dus 'khor lhan skyes rjes gnang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
244-252
བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས།
bde mchog lhan skyes kyi byin rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
252-274
མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་རྒྱན།
mai tri lugs kyi rdo rje rnal 'byor ma'i byin rlabs kyi cho ga mkha' spyod grub pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
274-275
མཻ་ཏྲི་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་འདེབས།
mai tri mkha' spyod kyi byin rlabs brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
275-332
དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་རིག་འཛིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན།
dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs rig 'dzin kun tu dga' ba'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
332-336
དཔལ་འཛིན་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྗེས་གནང་།
dpal 'dzin lugs kyi rnal 'byor ma'i rjes gnang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]