JKW-KABUM-08-NYA-012-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས།
Wylie title bde mchog lhan skyes kyi byin rlabs JKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 4, Pages 244-252 (Folios 9b1 to 13b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bde mchog lhan skyes kyi byin rlabs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 244-252. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Deity 'khor lo bde mchog
Colophon

།ཅེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རང་འདྲའི་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་རབ་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟ་བར་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__rang 'dra'i blo dman rnams la phan pa'i slad du dpal ldan sa skya paN+Di ta'i gsung rab gsal byed dang bcas pa'i dgongs don ji lta bar bklag pas grub par bsdebs pa dge legs su gyur cig/__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བདེ་མཆོག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་འཆར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། བདེ་མཆོག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡིས། །དངོས་ཀུན་ཡང་དག་སྡོམ་མཛད་པ། །བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ། །བཏུད་ནས་དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་འབྲི། འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པའི་གནས་དབེན་པར་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུའི་དུས། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་མཎྜ་ལར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བར་ཉི་གདན་ལ་ཚོམ་བུ་སྔོན་པོ་གཅིག་བཀོད། དེའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ། ནང་མཆོད། ཌཱ་མ་རུ། བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་སོགས་དགོས་པའི་རིགས་རྣམས་འདུ་བྱ། མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་གྱི་ཆོ་གས་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་གཏང་གནས་ཡོ་བྱིན་རླབས་དང་། །སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་རྗེས། ཚོམ་བུ་དང་། བུམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་ཏེ་སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཎྜལ་གྱི་དབུས་དང་། བུམ་པའི་ནང་དུ་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སོགས་ནས། ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། མདུན་བསྐྱེད་དང་བུམ་པའི་ལྷ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཙཀྲ་སམྦྷ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་འབུལ། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། མདུན་བསྐྱེད་དང་བུམ་པའི་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་དམིགས་ཏེ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་དང་། བུམ་པའི་ལྷ་ཞུ་བ་ལས། ཆུ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ། མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས། མཆོད་བསྟོད། གཏོར་འབུལ་ཚོགས་མཆོད་ལྷག་མའི་བར་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་གིས་སྨིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་དུ་འཁོད་པར། སློབ་དཔོན་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་འདེབས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་མཐར་ཐུག་པ་བླ་མེད་མ་རྒྱུད་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྐོར་ལ། འཕགས་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལཱུ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གྱིས་རིམ་པར་བཀྲལ་བས་མཚོན་ཏེ་ལུགས་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཞིང་། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུའང་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་བརྙེས་པ་དུ་མ་ཞིག་བྱོན་པའི་ཕྱིར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ལའང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ལས་འདིར་ཕྱི་མ། དེ་ལའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་དང་། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང་། ཨབྷ་ཡཱ་ཀ་ར་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་སྲོལ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གི་བཀའ་སྲོལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སྒྲ་དོན་བཤད་དེ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་དང་། དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སྟེ་ཁོ་བོས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཟིན། གཉིས་པ་སྒྲ་དོན་བཤད་དེ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས། ལྷན་སྐྱེས་ཐབས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། དཔལ་ལྡན་བདེ་མཆོག་ལས་གཞན་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཚོན་བྱེད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱག་དང་། གཙོ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པར་འཆར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲོ་གཞི་ནི་བཅོམ་ལྡན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཐབས་ཤེས་ཁ་སྦྱོར་གྱི་སྐུར་སྣང་བ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞི་གཉུག་མའི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་མཚོན་པས་ན། ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་གཞན་ལས་ཆེས་འཕགས་པའི་ཕྱིར་བརྡ་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་འཚལ། གསུམ་པ་བྱིན་རླབས་དངོས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་དོན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་སྣ་འདྲེན་དུ་གྱུར་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་མདུན་བསྐྱེད་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བླ་མ་དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སོགས་ནས། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན་པ་ལ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་སྤྱན་སྔར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས། སླར་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ། ཐོག་མར་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བདག་ལ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས། །ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱོང་བ་དང་། །དེ་ཉིད་བདེ་མཆོག་བདག་ལ་སྩོལ། །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། བླ་མ་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཐ་མི་དད་པའི་དཔྲལ་བར་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་གསུང་གི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ། །ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་དང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལས་ཨོཾ་དཀར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལ་ཐིམ་པས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ཨོཾ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར་ཏེ། མགྲིན་པ་ཡན་ཆད་གང་། བདེ་ལྷན་གྱིས་གྱུར་ཏེ་ལུས་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་མོས་ལ། ཡེ་ཤེས་དེའི་རྒྱུན་བསྐྱང་བའི་སླད་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཡི་གེ་བདུན་པ་བཟླ་བཞིན་པས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག །ཀུ་ཤས་བུམ་ཆུ་བླངས་ཏེ་དཔྲལ་བར་གཏོར། དེས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །གསང་བའི་དབང་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ༴ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་གསུང་། །དཔའ་བོ༴ ངག་གི༴ དེ་ཉིད་བདེ་མཆོག༴ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་ཨཱཿདམར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལ་ཐིམ་པས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་དག །ཨཱཿབདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར་ཏེ། སྙིང་ག་ཡན་ཆད་གང་། བདེ་ལྷན་གྱིས་གྱུར་ཏེ་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། དེ་བརྟན་པའི་སླད་དུ་བུམ་ཆུ་ཁྱོར་བ་གཡོན་དུ་སྦྱིན། ཀུ་ཤས་མགྲིན་པར་གཏོར། དེས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའོ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ༴ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཐུགས། །དཔའ་བོ༴ ཡིད་ཀྱི༴ དེ་ཉིད༴ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ཧཱུྃ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར་ཏེ། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་གང་། བདེ་ལྷན་གྱིས་གྱུར་ཏེ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། དེ་བརྟན་པའི་སླད་དུ་བུམ་ཆུ་སྙིང་གར་གཏོར། དེས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའོ། །དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཐུགས། དཔའ་བོ༴ ཡིད་ཀྱི༴ དེ་ཉིད༴ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས། ཨོཾ་དཀར་པོ། །ཨཱཿདམར་པོ། །ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས། བདེ་ལྷན་གྱིས་གྱུར་ཏེ། འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། དེ་བརྟན་པའི་སླད་དུ་བུམ་ཆུ་གནས་གསུམ་དུ་གཏོར་ཞིང་ཁྲུས་བྱ། དེས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ་པའོ། །དེའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སོགས་ནས། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་ནས་བསྐོར་བ་རང་རང་གི་མདུན་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་ནས། ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པའི་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རེ་རེས་དབུར་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནི་ལྷ་བསྒོམ་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་སོགས། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་དང་། །བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། །དེ་ནི་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དངོས་གཞི་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། དེའི་རྒྱུན་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི་ཞེས་པ་ནས། རེས་འཇོག་ཏུ་བསྒོམ་ཞེས་པའི་བར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གདམས། མཇུག་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཏང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས། མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད། བཟོད་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྟིམ། གནས་གསུམ་བསྲུང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་དགའ་བ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །བདེ་མཆོག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །བྱིན་རླབས་ཟླ་བ་ནོར་བུའི་འོད། །གང་དུ་སྣང་བས་བདེ་ཆེན་གྱི། །ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རང་འདྲའི་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་རབ་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟ་བར་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

bde mchog lhan skyes kyi byin rlabs/ @#/_/bde mchog lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga bde chen 'char ba zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+haM/__bde mchog lhan cig skyes pa yis/__/dngos kun yang dag sdom mdzad pa/__/bla ma he ru ka dpal la/__/btud nas de yi byin rlabs 'bri/__'di la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__dur khrod la sogs pa'i gnas dben par yar mar gyi tshes bcu'i dus/__stegs bu'i dbus su many+dzi'i khar maN+Da lar pad+ma 'dab bzhi'i lte bar nyi gdan la tshom bu sngon po gcig bkod/__de'i mdun du mchod gtor dang tshogs kyi yo byad/__slob dpon gyi mdun du rdor dril/__nang mchod/__DA ma ru/__bum pa bcud ldan sogs dgos pa'i rigs rnams 'du bya/__mkha' 'gro spyi gtor gyi cho gas sngon 'gro gtor ma gtang gnas yo byin rlabs dang /__/skyabs sems tshad med bzhi spyi ltar sngon du 'gro bas/__bdag bskyed bzlas pa bcas chos kyi rgyal po 'phags pa rin po che'i gsung rab ltar nyams su blangs rjes/__tshom bu dang /__bum pa gnyis ka la dmigs te sum+b+has bsang /__swa b+hA bas sbyang /__stong pa'i ngang las maN+Dal gyi dbus dang /__bum pa'i nang du pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa yongs su gyur pa las/__skad cig gis dpal 'khor lo bde mchog sku mdog sngon po sogs nas/__shud+d+ho\u0f85 haM/__mdun bskyed dang bum pa'i lha la gnyis su med par thim/__spyi bor rdo rje sems dpas dbur brgyan/__oM shrI tsakra sam+b+ha ra ar+g+haM sogs kyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod 'bul/__chos dbyings rnam dag sogs kyis bstod/__mdun bskyed dang bum pa'i lha'i thugs rgyud bskul bar dmigs te bzlas pa ci 'grub dang /__bum pa'i lha zhu ba las/__chu bdud rtsi'i rang bzhin du bsam/__mchod pa bsang sbyang byin rlabs/__mchod bstod/__gtor 'bul tshogs mchod lhag ma'i bar gzhung ltar bya'o/__/gnyis pa ni/__dbang gis smin pa'i slob ma rnams khrus byas gral du 'khod par/__slob dpon gyis sems bskyed gsal 'debs pas mtshams sbyar te/__de la rgyud sde bzhi'i mthar thug pa bla med ma rgyud he ru ka'i rigs rnal 'byor gsang mtha' 'khor lo bde mchog gi skor la/__'phags yul du grub pa'i slob dpon chen po lU dril nag gsum gyis rim par bkral bas mtshon te lugs srol mi 'dra ba ji snyed cig byung zhing /__gangs can gyi ljongs su'ang ci rigs par 'gyur ba la brten nas ye shes mchog brnyes pa du ma zhig byon pa'i phyir byin rlabs kyi tshan kha gzhan las khyad par du gyur pa ste/__de la'ang dkyil 'khor yongs su rdzogs pa dang /__lhan cig skyes pa'i rnal 'byor gnyis las 'dir phyi ma/__de la'ang slob dpon chen po rdo rje dril bu pa dang /__dga' rab rdo rje dang /__ab+ha yA ka ra nas brgyud pa'i lugs srol gsum du bzhugs pa las/__'dir grub pa'i slob dpon dga' rab rdo rje nas paN grub chen po rdo rje gdan pa sogs las brgyud pa'i man ngag gi bka' srol gtso bor gyur pa'i sgo nas byin rlabs kyi rim pa zab mo sgrub pa la gsum/__sngon du 'gro ba dang /__sgra don bshad de nges shes bskyed pa dang /__dngos gzhi'i cho ga'o/__/dang po ni/__slob dpon gyi bya ba ste kho bos legs par grub zin/__gnyis pa sgra don bshad de nges shes bskyed pa ni/__ji skad du rgyud las/__lhan skyes thabs kyi mtshan nyid ni/__dpal ldan bde mchog las gzhan med/__ces gsungs pa ltar/__mtshon byed dpal he ru ka'i dkyil 'khor zhal phyag dang /__gtso 'khor sogs kyi rnam 'phrul mtha' yas par 'char ba thams cad kyi spro gzhi ni bcom ldan lhan cig skyes pa thabs shes kha sbyor gyi skur snang ba 'di nyid yin la/__des chos thams cad kyi 'char gzhi gnyug ma'i sems lhan cig skyes pa bde stong zung 'jug gi ye shes gsal bar mtshon pas na/__thabs kyi rim pa gzhan las ches 'phags pa'i phyir brda don la nges shes khyad par can bskyed 'tshal/__gsum pa byin rlabs dngos ni/__de lta bu'i sgra don gyis mtshon pa'i ye shes skye ba'i sna 'dren du gyur pa byin rlabs kyi rim pa zab mo bsgrub pa'i slad du mdun gyi nam mkhar rin po che'i khri'i steng du mdun bskyed dang tha mi dad pa'i bla ma dpal bde mchog 'khor lo sku mdog sngon po sogs nas/__snang la rang bzhin med pa/__spyi bor rdo rje sems dpas dbur brgyan pa la dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs dpag tu med pas bskor ba mngon sum lta bur gsal ba'i spyan sngar byin rlabs kyi chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__kun mkhyen ye shes sogs/__rgyud dag par bya ba'i slad du bdag gzhan sems can thams cad kyis tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig pa bshags pa la sogs pa yan lag bdun pa bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la sogs/__slar yang thun mong ma yin pa'i gsol ba 'debs pa la/__thog mar bla ma rin po ches bdag la bum pa'i dbang bskur ba stsal du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__sangs rgyas kun gyi rang bzhin sku/__/dpa' bo chen po bdag la dgongs/__/lus kyi dri ma sbyong ba dang /__/de nyid bde mchog bdag la stsol/__/ces gsol ba btab nas/__dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__bla ma dang mdun bskyed kyi dpal 'khor lo bde mchog tha mi dad pa'i dpral bar dus gsum gyi de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku'i ngo bo oM dkar po/__/mgrin par gsung gi ngo bo AHdmar po/__/thugs kar thugs kyi ngo bo hU~M sngon po rnams dang /__khyed rang rnams kyi gnas gsum du sems can thams cad kyi lus ngag yid gsum gyi ngo bo oM AHhU~M gis mtshan par gsal btab nas/__slob dpon la gus 'dud mdzad pas/__slob dpon gyi spyi bo'i oM las oM dkar po dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi spyi bo'i oM la thim pas bum pa'i dbang thob/__lus kyi dri ma dag__/oM bde ba chen po'i chu rgyun du gyur te/__mgrin pa yan chad gang /__bde lhan gyis gyur te lus snang stong 'ja' tshon lta bur gyur par mos la/__ye shes de'i rgyun bskyang ba'i slad cung zad re mnyam par 'jog par zhu/__de brtan par bya ba'i slad du slob dpon gyis kyang bum pa'i chus dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__yi ge bdun pa bzla bzhin pas bum pa spyi bor bzhag__/ku shas bum chu blangs te dpral bar gtor/__des bum pa'i dbang bskur ba thob pa yin no/__/gsang ba'i dbang gi slad du gsol ba 'debs pa=__sangs rgyas kun gyi rang bzhin gsung /__/dpa' bo=__ngag gi=__de nyid bde mchog=__ces gsol ba btab pas slob dpon gyi mgrin pa'i AHlas AHdmar po dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi mgrin pa'i AHla thim pas gsang ba'i dbang thob/__ngag gi dri ma dag__/AHbde ba chen po'i chu rgyun du gyur te/__snying ga yan chad gang /__bde lhan gyis gyur te gsal stong rnam par mi rtog pa'i ye shes rgyud la skyes par mos te cung zad re mnyam par 'jog mdzod/__de brtan pa'i slad du bum chu khyor ba g.yon du sbyin/__ku shas mgrin par gtor/__des gsang ba'i dbang bskur ba thob pa'o/__/shes rab ye shes kyi dbang gi slad du gsol ba=__sangs rgyas kun gyi rang bzhin thugs/__/dpa' bo=__yid kyi=__de nyid=__ces gsol ba btab pas slob dpon gyi thugs ka'i hU~M las hU~M sngon po dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi snying ga'i hU~M la thim pas shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi dri ma dag__/hU~M bde ba chen po'i chu rgyun du gyur te/__lte ba yan chad gang /__bde lhan gyis gyur te bde stong zung 'jug gi ye shes rgyud la skyes par mos te cung zad re mnyam par 'jog mdzod/__de brtan pa'i slad du bum chu snying gar gtor/__des shes rab ye shes kyi dbang bskur ba thob pa'o/__/dbang bzhi pa'i slad du/__sangs rgyas kun gyi rang bzhin thugs/__dpa' bo=__yid kyi=___de nyid=__ces gsol ba btab pas/__slob dpon gyi gnas gsum gyi yi ge gsum las/__oM dkar po/__/AHdmar po/__/hU~M sngon po dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi gnas gsum du yi ge gsum gsal ba la thim pas dbang bzhi pa thob/__lus ngag yid gsum gyi dri ma dag__/oM AHhU~M gsum bde ba chen po'i chu rgyun du gyur te lus kyi nang thams cad gang bas/__bde lhan gyis gyur te/__'od gsal phyag rgya chen po lhan cig skyes pa'i ye shes nyams su myong bzhin du brjod pa'i mtha' thams cad dang bral ba bsam gyis mi khyab pa'i de kho na nyid rgyud la skyes par mos te cung zad re mnyam par 'jog mdzod/__de brtan pa'i slad du bum chu gnas gsum du gtor zhing khrus bya/__des dbang bzhi pa thob pa'o/__/de'i ngang las khyed rang rnams skad cig gis pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa yongs su gyur pa las dpal 'khor lo bde mchog sku mdog sngon po sogs nas/__snang la rang bzhin med pa gnyis ka'i dpral bar oM nas bskor ba rang rang gi mdun du spyan drangs/__dzaHhU~M nas/__shud+d+ho\u0f85 haM/__khyed rang rnams la gnyis su med par thim pa'i spyi bor rdo rje sems dpa' re res dbur brgyan pa'i mos pa mdzod/_de ni lha bsgom pa'i rjes su gnang ba'o/__/sngags kyi bzlas lung gi slad du/__slob dpon la gus 'dud mdzad pas slob dpon gyi thugs ka'i hU~M las sngags kyi phreng ba byung /__slob dpon gyi zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs ka'i hU~M yig la thim pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__oM hrIHha sogs/__bcom ldan bdag la dang /__/bcom ldan 'di la sogs spyi ltar bya/__/de ni sngags kyi dngos grub sgrub pa'i rjes su gnang ba ste/__de rnams kyi sgo nas byin rlabs kyi dngos gzhi mtha' rten dang bcas pa legs par grub nas/__de'i rgyun nyams su blang ba ni zhes pa nas/__res 'jog tu bsgom zhes pa'i bar dpal ldan sa skya paN+Di ta'i gsung rab las 'byung ba ltar gdams/__mjug dam tshig khas blang sogs spyi ltar byas la slob ma rnams rang gnas su gtang ngo /__/gsum pa ni/__slob dpon gyis mchod pa bsang sbyang byin rlabs/__mdun bskyed la mchod bstod/__bzod gsol/__ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la bstim/__gnas gsum bsrung /__bsngo smon shis brjod rgyas par byas la dga' ba gsum gyi rnal 'byor dang ldan pas spyod lam la 'jug go__/bde mchog lhan cig skyes pa yi/__/byin rlabs zla ba nor bu'i 'od/__/gang du snang bas bde chen gyi/__/ye shes 'char ba nyid gyur cig__/ces pa'ang bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__rang 'dra'i blo dman rnams la phan pa'i slad du dpal ldan sa skya paN+Di ta'i gsung rab gsal byed dang bcas pa'i dgongs don ji lta bar bklag pas grub par bsdebs pa dge legs su gyur cig/__/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//____//___!

Footnotes

Other Information