JKW-KABUM-08-NYA-012-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས།
Wylie title dus 'khor lhan skyes rjes gnang gi zin bris JKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 3, Pages 242-244 (Folios 8b2 to 9b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dus 'khor lhan skyes rjes gnang gi zin bris. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 242-244. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Deity dus 'khor
Colophon

།ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos zin bris su btab pa dge legs su gyur cig__/sarba dA mang+galaM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་པ་དང་མཆོད་གཏོར། རང་གི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ་ནང་མཆོད་སོགས་བཤམ། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལྟར་གྲུབ་རྗེས། ཚོམ་བུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། ཚོམ་བུ་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གྱུར་པ་ནི་སོགས་ནས། ཀྵ་སྔོན་པོ་རྣམས་སུ་གྱུར། མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབས་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་ཕུལ། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ཕུལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་དམིགས་ཏེ་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་དུ་འཁོད་པར། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞིར་དབྱེ་བ་ལས། རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པ་དཔལ་མཆོག་གི་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ། བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་བསྟན་མཆོག་སྒྲུབ་པ་དང་། ལས་རྒྱས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་ལས། འདིར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དུས་ཞབས་པས་མཛད་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ། ཐོག་མར་རྗེས་གནང་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་འདེབས་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྗེས་གནང་གི་ཆིངས་ཁྲོ་ཕུ་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་སྤྱི་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོས་བྱས་པའི་ནི་རི་ཏི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བྱམས་པའི་རྗེས་གནང་ལ་ལྷའི་མཚན། མངོན་རྟོགས། སྔགས་རྣམས་ཁ་སྤོས་པས་ཀྱང་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོམ་བུའི་ལྷ་ལ་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྟིམ། རང་གི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་སོགས་ཀྱིས་གནས་དྲུག་བསྲུང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

dus 'khor lhan skyes rjes gnang gi zin bris/ @#/_/dus 'khor lhan skyes kyi rjes gnang gi zin bris nyung gsal bzhugs so/__/oM swa sti/__dus 'khor lhan skyes kyi rjes gnang la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/_/dang po ni/__stegs bu'i dbus su maN+Dal tshom bu gcig pa dang mchod gtor/__rang gi mdun du rdor dril nang mchod sogs bsham/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa sgrub thabs rin 'byung ltar grub rjes/__tshom bu/__oM AHhU~M hrIHphaT kyis bsang /__swa b+hA bas sbyang /__tshom bu mi dmigs te stong par gyur/__stong pa'i ngang las skad cig gis dus 'khor lhan skyes su gyur pa ni sogs nas/__k+Sha sngon po rnams su gyur/__mchod pa bsang sbyang byin brlabs la/__oM shrI kA la tsa kra sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis phyi mchod/__oM AHhU~M gis nang mchod phul/__stong nyid snying rje'i sogs kyis bstod/__gtor ma bsang sbyang byin brlab sgrub thabs ltar phul/__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul bar dmigs te bzlas pa cung zad bya'o/__/gnyis pa ni/__slob ma rnams khrus byas gral du 'khod par/__sems bskyed gsal btab pas mtshams sbyar te/__de la gsang sngags rdo rje theg pa la rgyud sde chen po bzhir dbye ba las/__rgyud sde thams cad kyi mthar thug pa rnal 'byor chen po bla na med pa'i rgyud kyi yang rtse/__rgya che ba gnyis su med pa dpal mchog gi dam pa dang po'i sangs rgyas dus kyi 'khor lo la/__bsdus pa'i rgyud kyi dngos bstan mchog sgrub pa dang /__las rgyas pa'i lha'i rnal 'byor ji snyed cig gsungs pa las/__'dir de thams cad kyi gzhi'am rtsa ba lta bur gyur pa bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs slob dpon chen po dus zhabs pas mdzad pa dang rjes su 'brel bar slob ma rjes 'dzin gyi cho ga sgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba rnams grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la/__thog mar rjes gnang zab mo zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal phul/__gsol 'debs nas brtsams te rjes gnang gi chings khro phu ba'i lugs kyi rjes gnang gi cho ga spyi dang 'dra ba yin te/__kho bos byas pa'i ni ri ti pa'i lugs kyi byams pa'i rjes gnang la lha'i mtshan/__mngon rtogs/__sngags rnams kha spos pas kyang legs par grub bo/__/gsum pa ni/__tshom bu'i lha la mchod bstod/__nongs bshags/__ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la bstim/__rang gi dpral bar oM sogs kyis gnas drug bsrung /__bsngo smon shis brjod spyi ltar bya'o/__/zhes pa'ang bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos zin bris su btab pa dge legs su gyur cig__/sarba dA mang+galaM b+ha ba tu//____//__!_

Footnotes

Other Information