JKW-KABUM-08-NYA-012-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཻ་ཏྲི་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title mai tri mkha' spyod kyi byin rlabs brgyud 'debs JKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 6, Pages 274-275 (Folios 24b5 to 25a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མཻ་ཏྲི་པ་ (Maitrīpa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mai tri mkha' spyod kyi byin rlabs brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 274-275. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ (mai tri lugs kyi rdo rje rnal 'byor ma)
Deity rdo rje rnal 'byor ma
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། ཚར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ན་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་མན་རྨོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཨིནྡྲ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དང་འདྲའོ།།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge/__tshar lugs kyi brgyud pa ltar na rje btsun gong ma man rmor chen gyis mdzad pa'i in+d+ra mkha' spyod kyi brgyud pa dang 'dra'o

[edit]
༄༅། །མཻ་ཏྲི་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ཞབས། །རི་ཁྲོད་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་མཻ་ཏྲི་པ། །བཛྲ་པཱ་ཎི་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཛ་ཡ་སེ་ན་དང་། །སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པའི་ཞབས། །ས་པཎ་འཕགས་པ་ཞང་སྟོན་བྲག་ཕུག་པ། །བློ་གྲོས་བརྟན་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། །མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་ཤཱཀྱ་དོན་གྲུབ་ཞབས། །ཀུན་དགའ་ལེགས་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་དགའ་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ལེགས་རྡོ་རྗེ་དང་། །བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པའི་དཔལ། །ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་དང་། །ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་དང་། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་དང་། །རིམ་གཉིས་སྤྱོད་པར་བཅས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གྱིས། །མཁའ་སྤྱོད་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། ཚར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ན་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་མན་རྨོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཨིནྡྲ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དང་འདྲའོ།། །། ༈
[edit]

mai tri mkha' spyod kyi byin rlabs brgyud 'debs/__ @#/_/mai tri mkha' spyod ma'i byin rlabs kyi brgyud pa'i gsol 'debs mkha' spyod dpal ster zhes bya ba bzhugs so/__/rdo rje 'chang chen rdo rje rnal 'byor ma/__/spyan ras gzigs dbang blo gros rin chen zhabs/__/ri khrod dbang phyug grub chen mai tri pa/__/badz+ra pA Ni rnams la gsol ba 'debs/__/pad+ma rdo rje dza ya se na dang /__/sum pa lo tsA rje btsun grags pa'i zhabs/__/sa paN 'phags pa zhang ston brag phug pa/__/blo gros brtan pa rnams la gsol ba 'debs/__/dpal ldan tshul khrims ngor chen rdo rje 'chang /__/sems dpa' chen po shes rab bzang po dang /__/mkhyen rab chos rje shAkya don grub zhabs/__/kun dga' legs grub rnams la gsol ba 'debs/__/kun dga' chos grags mchog legs rdo rje dang /__/bstan 'dzin bzang po mkhyen rab byams pa'i dpal/__/kun dga' lhun grub legs pa'i 'byung gnas dang /__/kun dga' blo gros rnams la gsol ba 'debs/__/bstan pa'i nyi ma kun dga' rgyal mtshan zhabs/__/'jam dpal gzhon nu rdo rje rin chen dang /__/brgyud srol kun 'dus rtsa ba'i bla ma sogs/__/dngos brgyud bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/byin rlabs bdud rtsis ye shes skye ba dang /__/rim gnyis spyod par bcas pa'i bsnyen sgrub gyis/_/mkha' spyod go 'phang 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge/__tshar lugs kyi brgyud pa ltar na rje btsun gong ma man rmor chen gyis mdzad pa'i in+d+ra mkha' spyod kyi brgyud pa dang 'dra'o//____//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]