nyi ma seng+ge

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
nyi ma seng+geFull text list

ཉི་མ་སེངྒེ་
Nyima Senge 

8 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 321-491.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
171 1a - 86a1
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 493-494.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 495-525.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
31 1a - 16a6
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 527-537.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Daily Practice - rgyun khyerRevelations - gter ma
11 1a - 6a5
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 539-555.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
17 1a - 9a3
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 557-660.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
104 1a - 52b1
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 661-672.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
12 1a - 6b5
བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 673-697.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Revelations - gter maContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
25 1a - 13a5

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེངྒེ་
Name in Gyatsa (Wylie) gter ston nyi ma seng+ge
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 412 to 413, folio 36b4 to 37a3
Biography
[edit]

མང་ཡུལ་ནམ་མཁའ་ཁྲག་མདོག་སྔོ་དམར་འགྲོ༔ ཁྲག་གི་ཆར་པ་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་འབབས༔ བྱམས་པ་སྤྲིན་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སཱུརྻ་སིཾ་ཧ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེ་ནི། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། མང་ཡུལ་དཔལ་མཚོ་དང་ཉེ་བར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད། མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དྲག་སྔགས་དང་བཅས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀྱང་ཡུམ་དང་གྲ་སྦྱིན་བདག་རྣམས་མ་མཐུན་པའི་འཁྲུགས་ལོང་ཆེ་བས་ཤོག་སེར་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་མ་གྲུབ་ཅིང་འཆད་སྤེལ་སོགས་ཀྱང་མ་བྱུང་བར་གཤེགས། འདའ་ཁར་ཡང་གཏེར་དུ་བསྩལ་པ་ལས་ཕྱིས་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གིས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས། ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་སྐོར་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། སྙིང་པོའི་སྐོར་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜ་ལཱིས་གཏེར་དཔེ་མཚོན་པར་མཛད་པ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་ཚང་བར་ནོས་སོ།

[edit]

mang yul nam mkha' khrag mdog sngo dmar 'gro:_khrag gi char pa zla ba bco brgyad 'babs:_byams pa sprin du sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sUr+Ya siM ha zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston nyi ma seng ge ni/_rgya lo tsA ba'i skye ba de ma thag pa ste/_mang yul dpal mtsho dang nye bar 'khrungs/_rten sngags btsun/_mdo sngags kyi gzhung la sbyang pa ci rigs mdzad/_mang yul byams pa sprin nas bla rdzogs thugs gsum/_drag sngags dang bcas pa'i gter kha chen po bzhes kyang yum dang gra sbyin bdag rnams ma mthun pa'i 'khrugs long che bas shog ser cher gtan la phab ma grub cing 'chad spel sogs kyang ma byung bar gshegs/_'da' khar yang gter du bstsal pa las phyis gter ston 'ga' zhig gis ci rigs spyan drangs/_khyad par thugs rje chen po pad+ma zhi khro la rgyas 'bring bsdus pa snying po'i skor bzhir bzhugs pa las/_snying po'i skor zhing skyes mkha' 'gro tsaN+Da lIs gter dpe mtshon par mdzad pa ltar rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab cing bdag cag gis kyang tshang bar nos so


Debug data: