Kangyur Rinpoche

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Kangyur RinpocheFull text list

ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Longchen Yeshe Dorje(1898 - January 23, 1975) 

Kangyur Rinpoche, Longchen Yeshe Dorje (Tib. བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་, Wyl. bka' 'gyur rin po che klong chen ye shes rdo rje) (1898-1975) was a great master and tertön from Riwoche Monastery in Kham, East Tibet; his root teacher was Jedrung Trinlé Jampa Jungné. In exile, he lived in Darjeeling, where he met and taught some of the very first western students of Tibetan Buddhism, including Matthieu Ricard. Kangyur Rinpoche is the father of Pema Wangyal Rinpoche, Rangdröl Rinpoche, and Jigme Khyentse Rinpoche. His commentaries on Jikme Lingpa's Treasury of Precious Qualities and Nagarjuna's Letter to a Friend have been translated into English by the Padmakara Translation Group. (Source Accessed Jan 27, 2020)

19 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 49.)
Author: Kangyur Rinpoche
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b1
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 50-54.)
Author: Kangyur Rinpoche
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Deity: gu ru bde ba chen po
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
9 1a - 5a6
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 55-62.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Deity: gu ru bde ba chen po
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod pa
16 1a - 8b3
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 63.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrub
2 1a1 - 1b4
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 64-66.)
Author: Kangyur Rinpoche
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
5 1a - 3a4
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 67-70.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
7 1a - 4a3
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 71-79.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
17 1a - 9a3
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 80-92.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: rdzogs pa chen po gsang ba snying thig
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
25 1a - 13a2
གསང་བདག་ཟབ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 93.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: gsang bdag pad+ma thugs thig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
དགོངས་གཏེར་གསང་བདག་པདྨ་ཐུགས་ཐིག་ལ་ཚོགས་མཆོད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 94.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: gsang bdag pad+ma thugs thig
Genre: Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
2 1a1 - 1b4
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 95.)
Author: Kangyur Rinpoche
Tertön: Kangyur Rinpoche
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b1
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །ཕྲིན་ལས་དཔལ་ཆེན་རང་རྫོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 96-101.)
Author: Kangyur Rinpoche
Tertön: Kangyur Rinpoche
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
12 1a - 6b5
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་གླུ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 102-113.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Activity Practices - las tshogsSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
24 1a - 12b6
བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་དབང་རྩ་བ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 114-116.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
5 1a1 - 3a5
སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྩ་ཐོ། ན་མ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡེ་སོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 117-119.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
5 1a1 - 3a6
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་གསང་བའི་བཅུད་བསྡུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 120-145.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
52 1a - 26b5
ཁྲོ་བཅུའི་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 146-147.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Deity: khro bcu
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
4 1a1 - 2b4
བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གབ་པ་གཟེར་ལྔ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 148-150.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Kangyur Rinpoche
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: bla phur thugs kyi thig le
Genre: Activity Practices - las tshogs
6 1a1 - 3b6
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཕྲེང་བ་པདྨའི་དོ་ཤལ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 19, 1-20.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Deity: tshe dpag med
Cycle: 'chi med pad+ma tshe yi snying thig
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubPrayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
39 1a - 20a5

Debug data: