JKW-KABUM-15-BA-006-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")

གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།
Wylie title gter gsar mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi khrid rim zab mo'i sa bcad JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 6, Text 7, Pages 163-170 (Folios 19a5 to 22b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gter gsar mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi khrid rim zab mo'i sa bcad. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 163-170. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Outlines - sa bcad  ·  Generation Stage - bskyed rim  ·  Completion Stage - rdzogs rim  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle མི་གཡོ་བ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་ (mi g.yo ba bdud bzhi zil gnon)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity mi g.yo ba
Colophon

།ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎཱ་ཡ། གཏེར་གསར་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག །མི་གཡོ་བ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་རིམ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ། དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་བླང་བ། རྗེས་ཀྱིས་མཐར་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ་པ་སྟེ་སྤྱི་དང་འདྲ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་རྩ་ཁྲིད་ལས། དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་མི་རྟག་སྐྱོ་ཤས་ཅན༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོའི་རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་བརྩོན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞི། ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་བསམ་པ། རྐྱེན་འཆི་བ་མི་རྟག་པས་བསྐུལ་མ་གདབ་པ། ངོ་བོ་ངེས་འབྱུང་གིས་རྒྱུད་སྦྱང་བ། འབྲས་བུ་ལས་འབྲས་ལ་བླང་དོར་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་བཟླས། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་གསང་སྔགས་ལས། བར་ཆད་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག༔ སོགས་དང་། གཉིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སོགས༴ གསུམ་པ་ནི། སྡིག་ལྟུང་ལ་བརྟེན་སོགས༴ བཞི་པ་ནི། བླ་མའི་བྱིན་བརླབས་སོགས༴ སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་མི་གཡོ་བར་བསྒོམ་པས་མཚོན་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་འདྲ་ལ། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་མལ་དུ་རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྩ་ཁྲིད་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ནའང་ལེགས་སོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་དང་། ལམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། མན་ངག་རྫོགས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདུད་བཞིའི་གཉེན་པོར་མི་གཡོ་བ་རིགས་བཞི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་རེ་རེ་ལའང་། དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྷ་བསྒོམ་པ། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པ། ཞར་བྱུང་བཟླས་པ་བྱ་བ། ཐུན་མཐར་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་བཞི་རེས་བསྟན་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་གཞུང་སོ་སོ་དང་སྦྱར་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དང་། མཚན་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཆོས་དྲུག་གི་ལམ་དང་། འོག་སྒོ་ཟབ་གསང་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག །རྩ་བ་གཏུམ་མོ། གཞི་མ་སྒྱུ་ལུས། སྙིང་པོ་འོད་གསལ། ཚོད་འཛིན་རྨི་ལམ། བློ་ཆོད་འཕོ་བ། སུན་མ་བར་དོའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བས་གཞི་བཅའ་བ། དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་བླང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུམ་མོ་མཐིང་གའི་མན་ངག་ལས། ཁྱད་པར་གོས་གྱི་ཞེན་གཅོད་ཕྱིར༔ སོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་གྱིས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁྱབ་བྱེད་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཁྱབ་བྱ་གཏུམ་མོའི་མན་ངག་གོ །དང་པོ་ནི། སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་བུམ་ཅན་བསྒོམ་པ་སྟེ་གཞུང་འདིའི་དངོས་ཤུགས་ལས་འབྱུང་བ་སྤྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མེ་སྦར་བ་དྲོད་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཐིག་ལེ་དབབ་པ་བདེ་བའི་གཏུམ་མོ། རྒྱས་འདེབས་པ་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞིར་གནས་ཀྱི་མེ་གསོ་བ། འཁོར་ལོ་བཞིའི་གནས་སུ་སྦར་བ། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྤེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུམ་པོ་མཐིང་གའི་མན་ངག་ལས། །རྩ་གསུམ་འདུས་མདོར་ཨ་ཤད་ནི༔ ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡིས༴ སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཀྱི༴ སོགས་སོ། །ཞར་བྱུང་རྫས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ནི། །ཐུན་མོང་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་བདེ་བའི་གཏུམ་མོ་ནི། གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་མན་ངག་ལས། ལུས་གནད་དང་བཅས་ལུས་ཀྱི་དབུས༔ ཞེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་ནི། བདེ་བ་ལྷང་གིས་སོགས་ཏེ། རྒྱས་པར་མཚན་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དང་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གསུམ་དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་དང་། འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་ཚིག་དོན་དང་སྤྱི་དོན་གྱི་སྒྱུ་ལུས་ལ་བསླབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་སྦས་དོན་གྱི་སྒྱུ་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་རགས་ལུས་དྭང་མར་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུམ་པོ་སེར་པོའི་མན་ངག་ལས། རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་པར་ཡང་ཟབ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། གེགས་སེལ་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་དང་། ཉམས་ལེན་ཀུན་གྱི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་ལྟ་བུ་སོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་འོད་གསལ་དང་། བཞི་པ་རྨི་ལམ་ནི། གཏུམ་པོ་སེར་པོའི་མན་ངག་ལས། ཡན་ལག་མཚན་མོའི་སོགས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་ཏེ། ལྔ་པ་འཕོ་བ་ནི། སྒྱུ་མའི་སོགས་སོ༴ དྲུག་པ་བར་དོ་ནི། སྣང་གྲགས་སོགས་སོ། །གཉིས་སོ། །འོག་སྒོ་ཟབ་གསང་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་རྒྱུད་སྦྱང་བ། དངོས་གཞི་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ། རྗེས་ཉམས་མྱོང་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་མན་ངག་ལས། ལུས་གནད་དང་བཅས་སོགས་ཏེ། གོང་གི་བདེ་བའི་གཏུམ་མོ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཅི་རིགས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། ཐིག་ལེ་འཛིན་འདྲེན་སོགས་ཏེ། རིག་མ་བརྟག་པ། དགུག་པ། རྒྱུད་སྦྱང་བ། འདུ་ཤེས་གསུམ་གསལ་གདབ་པ། ཐིག་ལེ་དབབ་པ། བཟུང་བ། ལྡོག་པ། སྒྱུ་མར་བསླབ་པ། གེགས་སེལ། བོགས་འདོན་རྣམས་ཏེ་གཞུང་དང་ཞིབ་པར་སྦྱོར། གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་མཚན་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་བསྟན་པའི་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་དང་། ཕོ་ཉའི་ལམ་ལས། རང་ལུས་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་དང་། །སོགས་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་ནི། མན་ངག་འདིའི་མཇུག་སྡུད་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་གྱི་རྫོགས་རིམ་ལྟར་སྟོང་པའི་འོད་གསལ། སྣང་བའི་འོད་གསལ། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་འོད་གསལ་ལ་བསླབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་རིམ་པར་སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་མཐར་ཐུག་དོན༔ ཕྱི་དབྱིངས་སྤྲིན་བྲལ་ནམ་མཁའ་སྟེ༔ ནང་དབྱིངས་ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུག་རྩ༔ གསང་དབྱིངས་འོད་གསལ་གདོད་མའི་བབས༔ དབྱིངས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་གཅུན་པ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྐྱེ༔ རྟག་པར་འཛིན་པའི་གེགས་ཀུན་སེལ༔ ཞེས་དང་། གསལ་བ་ཤིན་ཏུ་མཐར་ཐུག་དོན༔ ནང་གསལ་རིག་པ་ཟང་ཐལ་རྩལ༔ ཕྱིར་གསལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ བར་དུ་གསལ་བ་དབང་པོ་ཡི༔ མངོན་སུམ་གྱུར་ཏེ་གནད་གཅུན་པས༔ སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་འཕེལ༔ ཁྱད་པར་ལྟ་བའི་འཕྲང་ལས་གྲོལ༔ ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་དབྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས༔ ཟུང་འཇུག་བསྒོམས་ཏེ་རྩལ་སྦྱངས་པས༔ རྟག་ཆད་སྤྲོས་པའི་གེགས་ལས་འདས༔ སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་གསང་བའི་བདག༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ཅེས་པ་སྟེ་བླ་མའི་མན་ངག་དང་སྦྱར་ཏེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ལ་གསུམ། ཟས་ཀྱི་ཞེན་པ་གཅོད་པ་བཅུད་ལེན། གཏམ་གྱི་ཞེན་པ་གཅོད་པ་རོ་སྙོམས། གནས་གྲོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་མན་ངག་གོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནམ་མཁའ་ཟས་སུ་ཟ་བ་དང་། ཐུན་མོང་པ་རྫས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་ཏེ། གཏུམ་པོ་མཐིང་གའི་མན་ངག་ལས། ཟས་ཀྱི་ཞེན་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར༔ སོགས་དང་། ཐུན་མོང་རྫས་ཀྱི་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་རོ་སྙོམས་ནི། གཏམ་གྱི་སོགས་དང་། གསུམ་པ་སྤྱོད་ཡུལ་ནི། གནས་གྲོགས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་གཉིས། ཐུན་གྱི་རྗེས་སྤྱོད་དང་། ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཐུན་ལས་ལྡང་བའི་ཚུལ་དང་། ཐུན་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་སོགས་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར། གཉིས་པ་ནི། གེགས་སེལ་དང་། བོགས་འདོན་གྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྟེ་གཞུང་སྤྱི་དང་སྦྱར་ཏེ་བླ་མའི་མན་ངག་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ ། ༈
[edit]

gter gsar mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi khrid rim zab mo'i sa bcad/ @#/_/gter gsar mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi khrid rim zab mo'i sa bcad bzhugs so/__/na mo gu ru tsaN+Da ma hA ro Sha NA ya/__gter gsar thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag__/mi g.yo ba bdud bzhi zil gnon gyi bskyed rdzogs zab mo'i khrid rim la gsum/__sngon 'gros rgyud sbyong ba/__dngos gzhi nyams su blang ba/__rjes kyis mthar dbyung ba'o/__/dang po la gnyis/__thun gyi sngon 'gro dang /__khrid kyi sngon 'gro'o/__/dang po ni/__lus ngag yid gsum rnal du dbab pa ste spyi dang 'dra/__gnyis pa la gnyis thun mong gi sngon 'gro dang /__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__zhal gdams snying byang gi rtsa khrid las/__dal 'byor mchog thob mi rtag skyo shas can:__nges 'byung drag po'i rgyu 'bras blang dor brtson:__zhes gsungs pa ltar bzhi/__chos la 'jug pa'i rgyu dal 'byor rnyed dka' bsam pa/__rkyen 'chi ba mi rtag pas bskul ma gdab pa/__ngo bo nges 'byung gis rgyud sbyang ba/__'bras bu las 'bras la blang dor bya ba'o/__/gnyis pa la bzhi/__thar pa'i lam gyi rtsa ba skyabs su 'gro ba/__thams cad mkhyen pa'i lam gyi snying po byang chub mchog tu sems bskyed pa/__'gal rkyen sdig sgrib sbyong bar byed pa/__dam tshig rdo rje'i sgom bzlas/__mthun rkyen tshogs rdzogs shing byin rlabs myur du 'jug par byed pa bla ma'i rnal 'byor ro/__/dang po ni/__sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi gsang sngags las/__bar chad skyob pa'i thabs kyi mchog:__sogs dang /__gnyis pa ni/__byang chub sems gnyis sogs=__gsum pa ni/__sdig ltung la brten sogs=__bzhi pa ni/__bla ma'i byin brlabs sogs=_skyabs yul gyi gtso bo mi g.yo bar bsgom pas mtshon cung zad kha bsgyur ba tsam ma gtogs 'dra la/__dam tshig rdo rje'i bsgom bzlas kyi mal du rdor sems bsgom bzlas thugs sgrub rtsa khrid ltar nyams su blangs na'ang legs so/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__lam gyi gzhung shing dang /__lam gyi cha rkyen no/__/dang po la gnyis/__rnal 'byor bskyed pa'i rim pa dang /__man ngag rdzogs pa'i rim pa'o/__/dang po ni/__bdud bzhi'i gnyen por mi g.yo ba rigs bzhi phyi nang gsang ba yang gsang gi tshul du bsgrub pa ste/__de re re la'ang /__dam ye dbyer med kyi lha bsgom pa/__dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab pa/__zhar byung bzlas pa bya ba/__thun mthar nyer bsdu'i rnal 'byor gyis mtshams sbyar nas spyod lam la 'jug pa ste bzhi res bstan pa'i tshul bzhin tu gzhung so so dang sbyar nas shes par bya'o/__/gnyis pa la gnyis/__mtshan bcas kyi rdzogs rim dang /__mtshan med kyi rdzogs rim mo/__/dang po la gnyis/__steng sgo rnam par grol ba chos drug gi lam dang /__'og sgo zab gsang pho nya'i myur lam mo/__/dang po la drug__/rtsa ba gtum mo/__gzhi ma sgyu lus/__snying po 'od gsal/__tshod 'dzin rmi lam/__blo chod 'pho ba/__sun ma bar do'o/__/dang po la gnyis/__sbyor bas gzhi bca' ba/__dngos gzhi nyams su blang ba'o/__/dang po ni/__gtum mo mthing ga'i man ngag las/__khyad par gos gyi zhen gcod phyir:__sogs tshig rkang gsum gyis mdor bsdus te bstan to/__/gnyis pa la gnyis/__khyab byed rlung gi rnal 'byor dang /__khyab bya gtum mo'i man ngag go__/dang po ni/__sbyor ba bzhi ldan gyi bum can bsgom pa ste gzhung 'di'i dngos shugs las 'byung ba spyi ltar nyams su blang ngo /__/gnyis pa la gsum/__me sbar ba drod kyi gtum mo thig le dbab pa bde ba'i gtum mo/__rgyas 'debs pa mi rtog pa'i gtum mo'o/__/dang po la gnyis/__dngos dang zhar byung ngo /__/dang po la gsum/__gzhir gnas kyi me gso ba/__'khor lo bzhi'i gnas su sbar ba/__phyi nang kun tu khyab par spel ba'o/__/dang po ni/__gtum po mthing ga'i man ngag las/__/rtsa gsum 'dus mdor a shad ni:__zhes sogs so/__/gnyis pa ni/__de yis=__sogs so/__/gsum pa ni/__lus kyi=__sogs so/__/zhar byung rdzas kyi gtum mo ni/__/thun mong sogs so/__/gnyis pa bde ba'i gtum mo ni/__gtum po dmar po'i man ngag las/__lus gnad dang bcas lus kyi dbus:__zhes sogs so/__/gsum pa mi rtog pa'i gtum mo ni/__bde ba lhang gis sogs te/__rgyas par mtshan med kyi rdzogs rim dang zung 'brel du nyams su blang ngo /__/gnyis pa sgyu lus la gsum dngos dang /__zhar byung dang /__'bras bu 'grub tshul lo/__/dang po la gnyis/__thun mong tshig don dang spyi don gyi sgyu lus la bslab pa dang /__khyad par sbas don gyi sgyu lus la brten nas rags lus dwang mar bsgyur ba'o/__/dang po ni/__gtum po ser po'i man ngag las/__rang dang snang ba thams cad kun:__zhes sogs so/__/gnyis pa ni/__khyad par yang zab sogs so/__/gnyis pa zhar byung ni/__gegs sel sogs tshig rkang gnyis dang /__nyams len kun gyi sogs so/__/gsum pa ni/__'di lta bu sogs tshig rkang gsum mo/__/gsum pa 'od gsal dang /__bzhi pa rmi lam ni/__gtum po ser po'i man ngag las/__yan lag mtshan mo'i sogs kyis thun mong du bstan te/__lnga pa 'pho ba ni/__sgyu ma'i sogs so=__drug pa bar do ni/__snang grags sogs so/__/gnyis so/__/'og sgo zab gsang pho nya'i myur lam la gsum/__sbyor ba rgyud sbyang ba/__dngos gzhi dpe'i ye shes bskyed pa/__rjes nyams myong 'char tshul ngo sprod dang bcas pa'o/__/dang po la gnyis/__bdag byin gyis brlabs pa dang /__rang lus thabs ldan la bslab pa'o/__/dang po ni/__gtum po dmar po'i man ngag las/__lus gnad dang bcas sogs te/__gong gi bde ba'i gtum mo nyid do/__/gnyis pa ni/__de la ci rigs sogs so/__/gnyis pa dngos gzhi ni/__thig le 'dzin 'dren sogs te/__rig ma brtag pa/__dgug pa/__rgyud sbyang ba/__'du shes gsum gsal gdab pa/__thig le dbab pa/__bzung ba/__ldog pa/__sgyu mar bslab pa/__gegs sel/__bogs 'don rnams te gzhung dang zhib par sbyor/__gsum pa ni/__de lta bu yi sogs so/__/gnyis pa mtshan med kyi rdzogs rim la gnyis/__thun mong dang khyad par ro/__/dang po ni/__gong du bstan pa'i mi rtog pa'i gtum mo dang /__pho nya'i lam las/__rang lus lha sku sgyu ma dang /__/sogs kyis bstan/__gnyis pa ni/__man ngag 'di'i mjug sdud gsang bdag rdo rje be con gyi rdzogs rim ltar stong pa'i 'od gsal/__snang ba'i 'od gsal/__snang stong zung 'jug gi 'od gsal la bslab pa'i tshul rnams rim par stong pa shin tu mthar thug don:__phyi dbyings sprin bral nam mkha' ste:__nang dbyings ka ti shel sbug rtsa:__gsang dbyings 'od gsal gdod ma'i babs:__dbyings gsum gcig tu gcun pa yis:__ye shes bsam mi khyab par skye:__rtag par 'dzin pa'i gegs kun sel:__zhes dang /__gsal ba shin tu mthar thug don:__nang gsal rig pa zang thal rtsal:__phyir gsal rdo rje lu gu rgyud:__bar du gsal ba dbang po yi:__mngon sum gyur te gnad gcun pas:__snang ba'i ye shes mkha' khyab 'phel:__khyad par lta ba'i 'phrang las grol:__zhes dang /__de ltar dbyings dang rig pa gnyis:__zung 'jug bsgoms te rtsal sbyangs pas:__rtag chad spros pa'i gegs las 'das:__spros med don gyi gsang ba'i bdag:__rdo rje'i ye shes tshe 'dir 'grub:__ces pa ste bla ma'i man ngag dang sbyar te rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa'i dgongs pa ltar nyams su blang ngo /__/gnyis pa lam gyi cha rkyen la gsum/__zas kyi zhen pa gcod pa bcud len/__gtam gyi zhen pa gcod pa ro snyoms/__gnas grogs kyi spyod yul gyi man ngag go/__/dang po la gnyis/__thun mong ma yin pa nam mkha' zas su za ba dang /__thun mong pa rdzas kyi bcud len te/__gtum po mthing ga'i man ngag las/__zas kyi zhen pa gcod pa'i phyir:__sogs dang /__thun mong rdzas kyi sogs so/__/gnyis pa ro snyoms ni/__gtam gyi sogs dang /__gsum pa spyod yul ni/__gnas grogs sogs kyis bstan to/__/gsum pa rjes kyi khrid la gnyis/__thun gyi rjes spyod dang /__khrid kyi rjes rim mo/__/dang po ni/__thun las ldang ba'i tshul dang /__thun mtshams rnal 'byor sogs spyi ltar sbyar/__gnyis pa ni/__gegs sel dang /__bogs 'don gyi thabs la brten nas mthar thug gi 'bras bu 'grub pa'i tshul dang bcas pa ste gzhung spyi dang sbyar te bla ma'i man ngag ltar shes par bya'o/__/zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge___/_!

Footnotes

Other Information