JKW-KABAB-14-PHA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:45, 26 April 2022 by Mort (talk | contribs)

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga JKW-KABAB-14-PHA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 16, Pages 525-646 (Folios 1a to 61b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 525-646. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bla ma zhi ba, bla ma drag po, thugs rje chen po, rta mgrin, rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-039
Colophon

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་དངོས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་ཞབས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་སྐོར་འདི་རྣམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། དེའང་རྒྱས་པ་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞི་ཞེས་གྲུབ་ཆེན་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་དང༌། འབྲིང་པོ་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་བཞི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤ་མི་གོ་ཆའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་སྐལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། སྙིང་པོ་ལམ་བྱེད་རྣམ་བཞི་འདི་ཉིད་ལོ་རྒྱུས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

dus gsum mkhyen pa pad+ma saM b+ha ba dngos dang dbyer mi phyed pa'i rje grub thob chen po thang stong zhabs kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs la brten nas/__'jam dpal chos kyi bshes gnyen 'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter las phyung ba'i sgrub thabs snying po'i skor 'di rnams sgyu 'phrul gsang ba snying po'i rgyud kyi lam rim dang 'brel ba ste/__de'ang rgyas pa phreng ba skor bzhi zhes grub chen spyod 'chang dbang po'i rnam 'phrul rje btsun thams cad mkhyen pa sgrol ba'i mgon po dang/__'bring po rnal 'byor skor bzhi lo tsA ba sha mi go cha'i rnam 'phrul rdo rje rgyal po'i skal bar gsungs shing/__snying po lam byed rnam bzhi 'di nyid lo rgyus sogs bkra shis pa'i rtags brgyad kyi grangs ldan du gtan la phab pa 'dis kyang snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
དྷཱི།༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་བཞུགས༔

དྷཱི།༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཐོག་མར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ ལོ་རྒྱུས་ལུང་གི་ངེས་པ་ནི༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པ༔ གཏད་མེད་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བདག༔ སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ངང་༔ རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་བལ་པོ་ལི༔ བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཕྱིན༔ བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཁྱད་པར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡིས༔ དངོས་སུ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དབང་བསྐུར་གདམས་ངག་བསམ་ཡས་སྩལ༔ ཙཱ་རི་ཏྲ་དང་ཏི་སེའི་རོང་༔ དཔལ་གྱི་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་སོགས་ནས༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་༔ འོན་ཀྱང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་༔ སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རླབས་པོ་ཆེ༔ ཆུ་ཆེན་རྣམས་ལ་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས༔ ས་གནད་མེ་བཙའ་གྲངས་མེད་བཞེངས༔ ཀླ་ཀློ་བཏུལ་ཞིང་མཐའ་དམག་བཟློག༔ གངས་ཅན་སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་གསོས༔ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་སྐལ་ངན་བཅད༔ ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རྨད་བྱུང་བ༔ ཨོ་རྒྱན་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས༔ བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་བྱས༔ ཁྱད་པར་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་རྣམས༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་བསྟན༔ དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཁྱབ་ཅིང་བརྡལ༔ ལ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བར་གདམས༔ ཐམས་ཅད་སྤེལ་བའི་གནས་མེད་པས༔ ཕལ་ཆེར་ལྷ་རྩེའི་བྲག་དང་ནི༔ ཟབ་ལུང་མཆིམས་ཕུའི་རི་སུལ་དུ༔ ཡང་གཏེར་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བཞག༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ༔ མདོ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་གདམས་ངག་ལྔ༔ སྒྲུབ་པ་ལུང་ཆེན་འདུས་པའི་བཀའ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་དང་༔ ཀུན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཁོ་བོ་ཡི༔ ཟབ་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ དྲྭ་བ་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་བཅས༔ མ་འོངས་དོན་དུ་སྦས་པའི་ཚུལ༔ གཏེར་གནས་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ལུས༔ གཏེར་སྣོད་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ སྐྱེ་འཇིགས་བྲལ་བ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ༔ གཏེར་ཡིག་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཏེ༔ འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པ་རིག་པའི་བརྡ༔ གཏེར་སྟོན་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ བདག་དང་གཉིས་མིན་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་༔ མདོ་ཁམས་མཐིལ་དུ་འབྱུང་དང་འཕྲད༔ མཚོན་ཚུལ་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཏེ༔ དངོས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་༔ རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་འདུ་བ་ཡིས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་ཕབ་པས༔ རྩོལ་མེད་ངང་གིས་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ ཐེ་ཚོམ་མ་བྱེད་གཏན་ལ་ཕོབ༔ རིང་དུ་གསང་བས་རང་ཉམས་ལོང་༔ དུས་སུ་བབ་ཚེ་རིམ་པར་སྤེལ༔ མ་ཉམས་མ་འཆལ་བཀའ་རྒྱ་སྡོམས༔ སྔོན་གྱི་གདམས་ངག་གསོ་བ་དང་༔ བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་སྨོན་ལམ་ཐོབ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ས་མ་ཡཿ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོའི་དགོངས་གཏེར་ལས་ཕྱུང་བའོ།

དྷཱི།༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ བླ་མ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ བླ་མ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ ལམ་གྱི་རིམ་པར་འབྲེལ་བ་སྟེ༔ དང་པོ་ལྟ་བ་ལམ་བྱེད་པས༔ ཡང་དག་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ༔ དེ་ཡང་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ༔ གནས་པའི་ལམ་མཆོག་དོན་གཉེར་བས༔ དབེན་པར་འདུ་འཛིའི་སྤྲོས་པ་བཅད༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་བློ་སྦྱངས་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྩེ་གཅིག་བསྐྱེད༔ སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ བཟོད་དུ་མེད་པའི་མོས་གུས་བསྐྱེད༔ ཚད་བཟུང་མེད་པའི་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ བསམ་དུ་མེད་པ་གཉུག་མའི་ངང་༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ དེ་རྣམས་སྔོན་འགྲོའི་བློ་སྦྱོང་སྟེ༔ མེད་དུ་མི་རུང་ལམ་སྟེགས་སོ༔ དངོས་གཞི་སྙིང་པོའི་ཏནྟྲ་ལས༔ མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག༔ ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་ཉིད་མ་རྟོགས༔ འདུལ་དང་དགོངས་དང་གསང་བ་དང་༔ རང་བཞིན་གསང་བའི་དོན་ཅེས་པས༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་བཀོད་ནས་ཀྱང་༔ འོག་མའི་ལོག་རྟོག་གོང་མས་བསལ༔ མཐར་ཐུག་རང་བཞིན་གསང་བའི་དོན༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ལ་བཟླའི་ཚུལ༔ མ་རྟོགས་ཕྱལ་བ་རྒྱུ་དང་འབྲས༔ ཡོད་མེད་མ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས༔ ལོག་རྟོག་རྒྱང་འཕེན་སྔ་ཕྱིའི་མཐའ༔ ཤེས་མིན་འདི་དོན་ཉི་ཚེ་བསྒྲུབ༔ མུར་ཐུག་ཁྱད་པར་ལྟ་བ་དང་༔ མུ་སྟེགས་བདག་ཏུ་ལྟ་བས་བརླག༔ དེ་རྣམས་ཚུལ་ལ་ལེགས་དཔྱད་ན༔ རྒྱུ་འབྲས་མངོན་སུམ་བསླུ་བ་མེད༔ ཚེ་འདིའི་དོན་ཙམ་ཕྱུགས་ཀྱང་ཤེས༔ མེད་པ་ཅི་ཕྱིར་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ བདག་ལྟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་ཕྱིར༔ ཀུན་ཀྱང་འཁྲུལ་ལས་ཉིང་འཁྲུལ་ལོ༔ ཕྱོགས་ཙམ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་པས༔ བརྟགས་པའི་བདག་དང་ཡོད་མེད་མཐའ༔ བསལ་ནས་གཟུང་འཛིན་རྫས་གྲུབ་འདོད༔ དེ་ནི་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་སྟེ༔ རྡུལ་ཕྲན་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཕྱིར༔ རང་རྒྱལ་གཟུང་དོན་རྟོག་པ་སྤངས༔ འཛིན་པ་མ་སྤངས་དེ་ཉིད་ཀྱང་༔ དུས་གསུམ་ཕྲད་མེད་སྟོང་པར་ཤེས༔ ཡང་དག་མ་རྟོགས་ཐེག་ཆེན་སྤྱི༔ དོན་དམ་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་༔ ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས༔ དེ་ཡང་གཟོད་ནས་བདེན་པ་གཉིས༔ མཉམ་པར་ཤེས་པས་སྒྱུ་འཛིན་ལྡོག༔ སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་བྱ་སྤྱོད་དག༔ དོན་དམ་མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་བྲལ་ལ༔ ཀུན་རྫོབ་དམ་ཡེ་ཐ་དད་བསྒོམ༔ བདེན་གཉིས་བཟོད་ནས་དབྱེར་མེད་ལ༔ ཐ་དད་འཛིན་པ་རྟོག་པ་ཉིད༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དགོངས་དོན་གྱི༔ གཞིར་གྱུར་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་སྡེ་ལས༔ མཉམ་གཞག་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ལ༔ རྗེས་ཐོབ་ཐ་མལ་ཉིད་དུ་བརྟག༔ དེ་ཡང་རེས་འཇོག་སྐྱོན་དུ་འགྱུར༔ གསང་བ་བསྐྱེད་དང་སྦྱོར་སྒྲོལ་སོགས༔ རྨད་བྱུང་མ་ཧཱ་ཡོ་གས་ཀྱང་༔ བཅོས་མའི་སྒྲོ་བཏགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མ་བཅོས་རྣལ་མའི་དོན་ལས་གཡེལ༔ རང་བཞིན་གསང་བ་གདོད་མ་ནས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་པས༔ བསལ་བཞག་ལས་འདས་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ངོ་བོ་སྐྱེ་མེད་རྒྱུ་གཅིག་པུ༔ རོལ་པ་འགག་མེད་ཡི་གེའི་ཚུལ༔ དེ་ལ་བྱིན་རླབས་མཐུ་ཡོད་པས༔ རང་རིག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་རྟོགས༔ ཤེས་ཤིང་འཇུག་པས་འབྲས་བུ་ལ༔ སྦྱོར་བྱེད་མཚན་མེད་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞི༔ བསྙེན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཤེས་པས༔ ཉེ་བསྙེན་འཛིན་སེམས་རང་སར་གྲོལ༔ སྒྲུབ་པ་གཟུང་ཡུལ་ངང་གིས་དག༔ སྒྲུབ་ཆེན་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་བ༔ རྟོགས་ཤིང་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པས༔ བདེན་གཉིས་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་ཡི༔ ངོ་བོའི་བཞུགས་ཚུལ་མངོན་གྱུར་ནས༔ མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སྦྱོར༔ དེ་ཡང་ལྟ་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ༔ གཉིས་པ་རྣམ་ཤེས་ལམ་བྱེད་པ༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་ལ་བསླབ་བྱ་སྟེ༔ དེ་ཡང་མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ འཁྲུལ་སྣང་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལ་སྤྱོད༔ ལོག་རྟོག་འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཆེན་པོའི༔ སྒོམ་དང་བཟླས་པས་སླར་ཡང་འཆིང་༔ སྦྱང་བྱ་དེ་དག་སྦྱོང་བྱེད་ལམ༔ ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་མ་རྟོགས་པས༔ སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཙམ༔ འདུལ་དང་དགོངས་པས་ཕྱི་རོལ་ལ༔ དམིགས་བཟླས་དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་འགྲུབ༔ དེ་རྣམས་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་བ༔ ཐ་མལ་སྣང་བ་ལྷར་བལྟ་ཞིང་༔ ཞེན་པ་གསལ་སྣང་བརྟན་པོས་སྦྱང་༔ ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་པ་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བྷནྡྷ་དང་༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་བཟང་བསྣམས༔ གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་གསོལ༔ དབུ་ལ་པདྨའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ ལོངས་སྐུ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་རྒྱས༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་མཚན་དཔེར་འབར༔ དེ་སྤྱིར་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ མཐིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་རྒྱས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་དར་གོས་དང་༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་བཙུན་མོར་བཅས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པར་བཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔ ཕྱི་ནང་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་དངོས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་གསལ༔ བར་ཁྱམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞི་རུ༔ ཡང་སྤྲུལ་གུ་རུ་རིགས་དྲུག་དང་༔ སྒོ་བཞིར་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གིས་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿཨབྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏཱ་སྟྃ་ཨ་ཧཾ༔ དེ་ལྟར་ལེགས་པར་གསལ་གཏབ་པས༔ མེད་བཞིན་འཆར་བའི་གཟུང་འཛིན་ཀུན༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཆེན་པོ་ཡི༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་འཁོར་ལོར་བསྒོམ༔ སྤྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་དྲང་བསྟིམས་སོགས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ བསྙེན་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་༔ ཉེ་བསྙེན་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་བཅས་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་གཟུང་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་རོ་མཉམ་པའི༔ དག་པ་དྲན་པས་རྒྱས་བཏབ་མཐུས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་འགོག་ནུས་པའི༔ བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་དྲོད་ཐོབ་ནས༔ སྒྲུབ་པ་བདག་མདུན་ཐ་དད་པར༔ དམིགས་ཤིང་སྤྲོ་བསྡུས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཆེས༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་སྦྱོར༔ ཡན་ལག་བཟླས་པའི་ཛབ྄་དགོངས་ནི༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གི༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ མཐིང་གསལ་མཉམ་གཞག་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མཐའ་བསྐོར་དུ༔ སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པར༔ གཡས་བསྐོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་བསམ༔ དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་སེམས་བཟུང་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ༔ བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་འགྲུབ༔ ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་དགོངས་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་གིས༔ བསྐོར་ལས་གཉིས་པ་བར་མེད་བྱུང་༔ རང་གི་ཞལ་ནས་རང་འོད་ཀྱི༔ ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཞུགས་གསང་བར་བརྒྱུད༔ མགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ཡིས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་འབར༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་བའི༔ སྔགས་ཕྲེང་མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ལྷག་པར་ཉེ་བ་ཡིས༔ རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་ཉེ་བར་བསྙེན༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ནི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་དཔལ་དུ་འབར༔ མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ དྲེགས་པ་གཏུམ་པོ་ལས་ལ་བསྐོར༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ༔ སྐབས་སུ་སྔགས་ཤམ་ཅི་རིགས་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ནི༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང་༔ གཉུག་མར་གནས་པ་མངོན་དུ་སད༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཤར༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས༔ གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ སྒྲ་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་བོ་དྡྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་༔ རྗེས་རིམ་ཕྲིན་ལས་བཞིན་དུ་བྱ༔ གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་པ༔ ཟབ་མོ་རྫོགས་རིམ་ཐབས་གྲོལ་ལམ༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་༔ དེ་ཡང་མ་རྟོགས་ཐ་མལ་གྱི༔ ཟག་སྲེད་ཞེན་པས་སྡུག་བསྔལ་སྤེལ༔ ལོག་རྟོག་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ལམ༔ ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་མཆེད་པའི་རྒྱུ༔ ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་མ་རྟོགས་པས༔ བསམ་གཏན་བདེ་བའི་རོ་མྱོང་སོགས༔ ཉམས་ཀྱི་ཞེན་པས་ཀུན་ནས་བཅིངས༔ འདུལ་དང་དགོངས་པས་བལྟས་སོགས་ཀྱི༔ བདེ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་མོད་ཀྱི༔ ཇི་བཞིན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་མི་ནུས༔ དེ་དག་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཞུ་བདེའི་ཐབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མཚོན༔ རང་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེས༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་བྱེད་ཕྱིར༔ སྦྱོར་བ་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ལུས་རྩ་རླུང་གི་སྟོང་ར་བསྒོམ༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་ལམ་དུ་གཞུག༔ བུམ་པ་ཅན་གྱིས་རླུང་སེམས་བསྲེ༔ དེ་ཡིས་ལྟེ་བའི་མེ་བསྐུལ་བས༔ གཏུམ་མོ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤར༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་ཁམས་བཞུ་བ༔ འཁོར་ལོ་བཞིར་དབབ་བདེ་བ་སྤེལ༔ དྲོད་དང་བདེ་བ་དབྱེར་མེད་པ༔ མི་རྟོག་ཀ་དག་ངང་དུ་བཞག༔ དེ་ལྟར་རླུང་སྦྱོར་བསྙེན་པ་སྟེ༔ གཏུམ་མོ་ཉེ་བསྙེན་བདེ་བ་སྒྲུབ༔ མི་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའོ༔ དངོས་གཞི་གསུམ་པའི་དབང་གི་ལམ༔ འོག་སྒོ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པ་ནི༔ རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་ལ་བརྟེན་ཏེ༔ ཐིག་ལེ་འཛིན་འགྲེམས་དབང་ཐོབ་ནས༔ རིགས་ཅན་ལྔ་སོགས་མཚན་ལྡན་པ༔ བླ་མ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་གནང་གང་༔ དགུག་ཅིང་སྨིན་སྦྱོང་ལུས་ཟུང་གསོ༔ འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཅི་ཡང་རྩེ༔ ཁྱད་པར་ལྟ་དགོང་ལག་སྦྲེལ་ཞིང་༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་མེ་སྦར་བས༔ ཡས་བབས་རྒྱུ་ཡི་དགའ་བཞི་བསྐྱེད༔ ནོར་བུའི་རྩེའམ་མགྲིན་པ་ནས༔ གྱེན་དྲངས་འབྲས་བུའི་དགའ་བཞི་སྤེལ༔ དེ་ཚེ་བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི༔ ལྷན་སྐྱེས་དཔེ་ཡི་ཚུལ་དུ་འཆར༔ ཡུན་རིང་གོམས་པ་བརྟན་པ་ལས༔ འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་འགྲུབ་བོ༔ དེ་ཡང་འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས༔ བསྙེན་ནས་སྙོམས་ཞུགས་ཉེ་བར་བསྙེན༔ ཡས་བབས་སྒྲུབ་དང་མས་བརྟན་གྱིས༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ རྗེས་ནི་བཞི་པའི་དབང་གི་ལམ༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེ༔ གྲོལ་ལམ་མཐར་ཐུག་མངོན་གྱུར་པས༔ ས་ལམ་སྤངས་ཐོབ་རིག་ངོར་རྫོགས༔ ལྟ་བ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ༔ ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་མཉམ་པ་ཉིད༔ བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འབའ་ཞིག་ལ༔ བརྟེན་ནས་རིག་སྟོང་རྗེན་པར་མཐོང་༔ སྒོམ་པ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་བབས༔ བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱངས་པས༔ དུས་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ གནས་ལུགས་འགྱུར་མེད་གདིང་ཆེན་ཐོབ༔ སྤྱོད་པ་གཟུང་ཡུལ་ཞེན་པ་དག༔ འཛིན་སེམས་སྦྲུལ་མདུད་བཞིན་དུ་གྲོལ༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་འོད་གསལ་ངང་༔ མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་ལྷུག་པར་ཁྱེར༔ དེ་ལྟར་མཐོང་ཞིང་གོམས་པ་ཡི༔ བསྙེན་དང་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་དང་༔ རོ་མཉམ་སྤྱོད་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡིས༔ འབྲས་བུ་ཆོས་ཟད་སྒྲུབ་པ་ཆེ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ དོན་གྱི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་༔ མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལམ་གྱི་རིམ༔ བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའོ༔ བཞི་པ་སྤྱོད་ཡུལ་ལམ་ཁྱེར་བ༔ ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་སྣང་རང་གར་སྤྱོད༔ ལོག་རྟོག་དཀའ་ཐུབ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཆེན་མཆོད་པ་སོགས༔ ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འབའ་ཞིག་རྒྱུ༔ ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་མ་རྟོགས་པས༔ རང་རང་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་༔ ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་རིང་རྒྱུ་ཙམ༔ འདུལ་དང་དགོངས་པའི་རྒྱུད་དག་ལས༔ དེ་ཉིད་བཅུ་སོགས་ལས་ཀྱི་རིམ༔ རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཀྱང་བདག་དང་ལྷ༔ ཐ་དད་འཛིན་པས་དངོས་གྲུབ་རིང་༔ ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་རྣལ་འབྱོར་ཆེ༔ དབང་བསྒྱུར་གསང་བའི་ལས་རིམ་ལ༔ རང་བཞིན་གསང་བས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་འཐོབ༔ དེ་ལ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་དང་༔ རབ་གནས་སྲེག་བླུགས་སྐོང་ལ་སོགས༔ ཀུན་ཀྱང་སྦྱོར་བ་བསྙེན་པ་སྟེ༔ འཚོགས་ཆས་སྟ་གོན་ཉེ་བར་བསྙེན༔ དངོས་གཞི་སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱར་བ༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱད༔ གང་ཡང་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཡོངས་གྲུབ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་ཆེ༔ གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ ཀུན་བརྟགས་ཕྲ་རགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ༔ དེ་ལྟར་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་སྡེ་དང་༔ རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ ལམ་རིམ་གཞན་ལས་ཕུལ་བྱུང་བ༔ རྒྱས་པར་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞིའི་གཞུང་༔ ཟབ་བུའི་གཏེར་ལུང་བདུན་པར་སྦས༔ པདྨས་བྱིན་བརླབས་རིག་པ་འཛིན༔ འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་སྤྱོད་ཀྱང་སྲིད༔ གལ་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་དུས་ཡོལ་ན༔ བཻ་རོའི་སྐྱེ་མཐའི་སྐལ་བར་འགྱུར༔ འབྲིང་པོ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི་ལམ༔ དགོངས་དོན་ཟབ་ཏིག་གཞུང་ཆེན་དང་༔ ལྷན་ཅིག་ཧས་པོའི་རི་སུལ་གཏམས༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་གསང་བར་སྤྱོད༔ བསྡུས་པ་མཆིམས་ཕུའི་རི་སུལ་ནས༔ ཤོག་དྲིལ་ལྔ་ལྡན་བདག་གིས་རྙེད༔ དེ་ལས་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ གདམས་སྐོར་ཡང་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པའི༔ སྙིང་པོ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་འདྲིལ་འདི༔ ཀློང་ལྔའི་དབྱིངས་སུ་རིག་པའི་བརྡར༔ བྱིན་རླབས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས༔ བདག་དང་དབྱེར་མེད་རྣལ་འབྱོར་པའི༔ དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་སྦས་རྒྱས་གདམས༔ དུས་བབས་རྟེན་འབྲེལ་མངོན་གྱུར་ཚེ༔ རང་གཞན་དོན་མང་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་གྱི་གནས་དཔག་པར་དཀའ་བ་འདོམས་པ་འདི་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་མཆོག་གི་ས་བོན་དུ་གྱུར་ཅིག

དྷཱི།༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཞི་བས་མི་འདུལ་གདུག་པ་ཅན༔ སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་གཉེན་པོའི་ལྷ༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ༔ ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་གདངས་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧཱུྃ་དམར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ པད་ཉི་རྒྱལ་བསེན་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་དྲག་པོ་རྩལ༔ དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་གསོར༔ གཡོན་པས་ལྕགས་སྡིག་སྙིང་ནས་གཟིར༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཁྲོ་གཏུམ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྱན་གསུམ་ཞལ་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་དོར་ཐབས་ཀྱིས༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ སྤྱི་གཙུག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ༔ གནས་ལྔར་གཤིན་རྗེ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གསང་བདག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང་༔ ཡཀྴ་མེ་དཔལ་གོ་ཆས་གཏམས༔ ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པའི༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་དང་༔ པདྨ་ཀརྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོའི་ཚུལ༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་བདེ་སྟོང་སྦྱོར༔ དེ་ཕྱིར་གསེར་དང་ཁྲག་ཁྱམས་ལ༔ གནས་ཡུལ་མ་མོ་ཕྲ་མེན་དང་༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་གདོང་ཅན་བཞི༔ ཕྱི་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་སོགས༔ ཕོ་ཉ་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧྃ༔ ཧཱུྃ་ པདྨ་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་ཞིང་༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆེ་མཆོག་དྲག་པོ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་ཚར་བཅད་ཅིང་༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བ་དང་༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་ཅི་རིགས་བྱ༔ བསྟོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར༔ འཇིགས་པའི་གད་མོས་ས་གསུམ་གཡོ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྤྲོ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལྷར་གསལ་ཐ་མལ་སྣང་བ་དང་༔ སེམས་འཛིན་ཞེན་པ་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་ཅིང་དག་དྲན་པས༔ བསྐྱེད་རིམ་གྱད་དུ་འགྱུར་ལ་བསླབ༔ ཡན་ལག་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ སྙིང་དབུས་ཕྱག་རྡོར་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པའི༔ ལྟེ་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུའི་སྦུབས༔ ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་འཁོད༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་ཉིད་བྱིན་རླབས་ནུས་བསྐྱེད་བསམ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་བྱིན་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་ནི་བསྙེན་པའི་རིམ་པའོ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་གི༔ འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྣོད་དང་བཅུད༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་བ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་དངོས་གྲུབ་འཐོབ༔ ཁྱད་པར་དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ གསང་གནས་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བདལ༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ལས་ལ་བསྐོལ༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་ཚར་ཐག་བཅད༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་བསམ༔ གོང་གི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔ བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཡཀྴ་ཧཱུྃ༔ རཀྴ་ཧཱུྃ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གིས་ལས་འགྲུབ་འགྱུར༔ ཤིན་ཏུ་གདུག་པའི་རྒྱལ་འགོང་ལ༔ ཨར་གཏད་སྔགས་ཀྱི་སྤུ་གྲི་གདགས༔ མ་རུངས་འདུལ་བའི་མཐར་ཐུག་གོ༔ དེ་ལྟར་བླ་མ་ཞི་དྲག་གི༔ སྒོམ་དང་བཟླས་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས༔ རབ་དངོས་འབྲིང་ཉམས་ཐ་མ་ནི༔ རྨི་ལམ་ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་དང་༔ ཕྱག་མཚན་རྙེད་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ སྒྲུབ་རྫས་བྱིན་ཆགས་འཕེལ་དང་ཁོལ༔ མར་མེ་རང་འབར་དྲི་བཟང་འཐུལ༔ ཁྱད་པར་ཞི་བའི་རྨི་རྟགས་ནི༔ ཉི་ཟླ་ཤར་དང་བདུད་རྩི་བཏུང་༔ མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་ཚལ་དུ་ཕྱིན༔ སྐྱེ་བོ་མང་པོས་འདུད་བསྟོད་དང་༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་འབྱུང་༔ དྲག་པོར་གདུག་པ་ཐུལ་བ་དང་༔ གོ་གྱོན་མཚོན་ཐོགས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ༔ རི་བྲག་བཤིག་དང་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་༔ ལྷ་ཁང་འབག་སེང་གོག་པོ་བཅོམ༔ ལུས་ལས་མེ་འབར་ཆུ་འབྲུབ་སོགས༔ ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་འབྱུང་༔ གང་ཡང་རློམ་དང་ཞུམ་པ་སྤངས༔ རེ་དོགས་མེད་པར་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ མཉམ་པར་བཞག་པས་ལམ་དུ་བསླང་༔ རྒྱས་པར་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི༔ བླ་མ་ཞི་བའི་གཞུང་ལྟར་སྦྱར༔ གཞན་ཡང་སྲུང་དང་ཞི་བ་དང་༔ རྒྱས་དང་དབང་དྲག་ཕྲ་མོ་ཡི༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ལ་སོགས་ཀུན༔ དྲག་སྒྲུབ་སྤྱི་བཞིན་རྗེས་སུ་སྤྱད༔ ཁྱད་པར་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ན༔ སྤྱི་བོའི་བུདྡྷ་ཐཽད་ཕྲེང་གི༔ སྤྱི་གཙུག་པད་སྡོང་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་རྫོགས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་འོད་ཕུང་འབར༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རིགས་པས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་མཐུས༔ འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཡར་ཉམས་དང་༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད༔ དབང་མེད་བསྡུས་ཏེ་བུམ་ནང་ཞུགས༔ ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ བདག་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ༔ ཉམས་པ་གསོས་ཤིང་གནས་པ་སྤེལ༔ དྭངས་བཅུད་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལ༔ ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ཚེ་དཔལ་འཕེལ༔ དབང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས༔ མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་དབབ་པ་ནི༔ དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྤྱི་བོའི་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ལ༔ བཟོད་མེད་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་བཟླས་ནས༔ སྤྱི་གཙུག་རིགས་བདག་ཐོད་ཕྲེང་ལྔའི༔ ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བཏབ་པས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཡི༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ ཞལ་ཞུགས་སྐུ་ཡི་ཆ་ཀུན་གང་༔ གཞིར་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱུན་དང་༔ དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཉིད་གྱུར་པ༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང་རང་ཉིད་ཀྱི༔ སྤྱི་བོའི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ འཁོར་ལོའི་གནས་བཞི་མེར་གྱིས་ཁེངས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གེགས་དང་ནི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བསལ༔ དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་སྒྲིབ་བཞི་དག༔ གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ནུས་ཐོབ༔ འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་པ་ཡི༔ སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་བསམ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག༔ འདི་ནི་དྲག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ འདི་མེད་ནུས་མཐུ་ཙམ་གྱི་ཆེད༔ བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་བྱེད་ན༔ ཕལ་ཆེར་བར་ཆད་དབང་དུ་འགྲོ༔ གོ་མེད་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་པ་འདྲ༔ དེ་བས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུང་༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གཞན་ལ་ཡང་༔ འདི་ཉིད་སྦྱོར་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ ཐུན་མོང་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འགལ་རྐྱེན་ཟློག་པའི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བསྟན་པས་ཤེས༔ མདོར་བསྡུས་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ནི༔ མདུན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་རྟེན་དང་༔ ཕྱི་ནང་མཚོད་ཚོགས་སྤྱི་ལྟར་དགྲམ༔ ཁྱད་པར་ཕུང་སའི་སྟེགས་བུའི་དབུས༔ ལས་ཁུང་ནང་དུ་ལིངྒ་གཞུག༔ དེ་སྟེང་ཟོར་གྱི་གཏོར་མ་དང་༔ དྲག་པོའི་མཆོད་གཏོར་བརྗིད་ལྡན་བཤམ༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པས་ནུས་ལྡན་བྱ༔ དེ་ནས་ཟོར་གཏོར་ལྷར་གསལ་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་ཅི་རིགས་བྱ༔ ལས་སྦྱོར་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔ མ་ཧཱ་ཤཱ་རི་རཾ་སརྦ་དུཥྟཱན་པྲ་ཏྱཾ་གི་ར་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་བྷྱོ་ཟློག་ཅིག༔ ཅེས་བཟླས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ༔ དྲག་པོའི་ལས་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ པདྨ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བདག་ཅག་སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས་པ་རྣམས༔ བླ་མ་དྲག་པོའི་གདུང་འཚོབ་བརྒྱུད་འཛིན་ཕྱིར༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བརྩོན་སྙམ་ཡང་༔ ཕྱི་ནང་དགྲ་བགེགས་འགལ་རྐྱེན་བྱད་ཕུར་གྱིས༔ ཚེ་སྲོག་ཆོས་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་ན༔ ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་ཅིང་བསྐྲད་པ་དང་༔ ཕྱིར་ཟློག་མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ༔ ཞེས་བསྐུལ་གསེར་སྐྱེམས་གཟུ་དཔང་གསོལ༔ བྲུབ་ཁུང་དགྲ་བགེགས་བསྐྱེད་བསྟིམ་བྱ༔ ཁྱད་པར་ཕོ་ཉ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཛཿ པདྨ་དྲག་པོའི་འགུགས་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ རྟ་གདོང་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག༔ ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་མཐར༔ བཛྲ་ཧ་ཡ་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟཱན་ནྲྀ་ཏྲི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་འཆིང་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ ཕག་གདོང་སེར་མོ་ཞགས་པ་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ཆིངས༔ བཛྲ་སུ་ཀར་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བྃ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་སྡོམ་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ སེང་གདོང་དམར་མོ་ལྕགས་སྒྲོག་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་སྡོམས༔ བཛྲ་སིཾ་ཧ་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲཱི་སྥོ་ཊ་བྃ༔ ཧོ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་མྱོས་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ སྦྲུལ་གདོང་ལྗང་མོ་དྲིལ་བུ་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་མྱོས་སུ་ཆུག༔ བཛྲ་ནཱ་ག་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟཱན་ནྲྀ་ཏྲི་གནྜཱེ་ཧོ༔ ཕཊ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་དབྱེ་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་བྱ་རོག་འུག་པའི་གདོང་ཅན་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་མགོན་སྐྱབས་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ བཛྲ་ཀཾ་ཀ་ཨུ་ལུ་ཀ་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟཱན་ནྲྀ་ཏྲི་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨཱ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་འབེབས་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ མི་སྲུན་ཐོད་རློན་ཐུན་ཁྲག་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་སླར་ཡང་གཟུགས་ལ་ཕོབ༔ བཛྲ་རཀྴ་སཱི་སརྦ་དུཥྟཱན་ནྲྀ་ཏྲི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་གསོད་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཡཀྴ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་གཡས་རྣོ་དབལ་གདུག་པའི་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ གཡོན་པས་འཆོར་མེད་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོ་གདེངས༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པོའི་ཚོགས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུང་ལ་ཕུར་བུས་སྙིང་གར་ཐོབ༔ ཚེ་བསོད་དྭངས་མ་སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་སྟིམས༔ རྣམ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྲས་སུ་དྲོངས༔ གཟུགས་ཕུང་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་དུམ་བུར་གཏུབས༔ མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ བཛྲ་ཡཀྴ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛཿབྷྲཱུྃ༔ ནྲྀ་ཏྲི་བིནྡུ་ཨ་ཕཊ༔ བྷིན་དྷ་བྷིནྡྷ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་བསྒྲལ་སླར་ཡང་ཐུན་གྱིས་བརྡེག༔ བསད་གྲིས་བཏུབས་ལ་ཚོགས་སུ་དབུལ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས༔ དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་ཤཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕུལ་སླར་ཡང་དམར་གཏོར་ལ༔ དགྲ་བགེགས་བཀུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ འཇིགས་བྱེད་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་དང་༔ སྨན་རག་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ལས༔ གཟུང་འཛིན་གཞན་དབང་མེད་བཞིན་འཁྲུལ་པ་ཡི༔ ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཀུན༔ ཕྱིར་ཟློག་མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ལུས་དང་སྲོག་ལ་འཚེ་བའི་ནད་རིགས་ཟློག༔ ལོག་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པའི་གདོན་བགེགས་ཟློག༔ གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཟློག༔ མ་རུང་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཟློག༔ གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་ཐན་དང་ལྟས་ངན་ཟློག༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པས་སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་ཟློག༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཀེག་བྱུར་ཕུང་སྲི་ཟློག༔ ཕྱི་ནང་འཁྲུགས་རྩོད་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་ཟློག༔ མཐའ་བཞིའི་དམག་དཔུང་བསྟན་ལ་འཚེ་བ་ཟློག༔ གངས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་པ་ཟློག༔ མདོར་ན་མི་མཐུན་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ་ཀུན༔ ཟློག་གོ་དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲིའི་སྟེང་དུ་སྒྱུར༔ ཟློག་སྒྱུར་ཡོངས་གྲུབ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས༔ མི་ལྡོག་ཕྱག་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བླ་མ་དྲག་པོ་རྩལ༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ མི་བཟད་གར་དགུའི་ཕྱག་རྒྱས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་སོགས་འགྲེ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཤེས་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་འབྱུང་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མཁའ་ལས་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་སོགས༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་སྣང་བ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་དབང་སྒྱུར་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བདག༔ གཙོ་འཁོར་སོགས༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་ཁྱབ་བདག་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལྔ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་དུ་ཤར༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་བདེ་སྐྱོང་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་རྩལ་འཆང་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་ནུས་སྟོབས་འཆང་༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཕྱོགས་ནས༔ འཁོར་འདས་ལྷུན་གྲུབ་བུདྡྷ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྩལ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོའི་ཤར་རྩིབས་ནས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་བཛྲ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་འདུས་པའི་དཔལ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོའི་ལྷོ་རྩིབས་ནས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་རཏྣ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རིན་ཆེན་འདུས་པའི་དཔལ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོའི་ནུབ་རྩིབས་ནས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་རྟོག་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་པདྨ་འདུས་པའི་དཔལ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོའི་བྱང་རྩིབས་ནས༔ འཁོར་འདས་རྩལ་རྫོགས་ཀརྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་དཔལ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་བར་ཁྱམས་ནས༔ འཁོར་འདས་ཕོ་ཉ་གནས་ཡུལ་མ་མོའི་ཚོགས༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་བདག༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞི་ནས༔ འཁོར་འདས་རྒྱས་འདེབས་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་མོ་བཞི༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྱག་རྒྱའི་ཕྲིན་ལས་མཛད༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ཡུག་ནས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཉུལ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕོ་ཉའི་ལས་ཀུན་མཛད༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཁོར་འདས་སྟོབས་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཟློག་སྒྱུར་ཕྲིན་ལས་མཛད༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་བཀའ་སྡོད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཁོར་འདས་མ་ངེས་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཅི་བཅོལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་གུར་ནས༔ སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་རྫོགས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་དགྲ་བགེགས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ནས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འཁོད་པའི་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར༴ ཟློག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བའི་མཐར༔ ཟོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་བརྟེན་པ༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁར་བཏེག༔ གཏོར་མ་མཚོན་ཆ་གཟིངས་པ་དང་༔ ནད་དང་དུག་གི་ཕུང་པོར་བསམ༔ གསེར་སྐྱེམས་གཏོང་ཞིང་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ གཏོར་ཟོར་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་པའི༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་ཕོབ༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་སོད༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིས་ཆོད༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཟློག༔ དགྲ་དཔུང་ཐུལ་ལ་བགེགས་དཔུང་རྩད་ནས་ཆོད༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཟློག་སྔགས་དང་བཅས་ལྟ་སྟངས་གཟིར༔ སྟངས་སྟབས་དྲག་པོའི་གར་གྱིས་འཕང་༔ གཏོར་ཟོར་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར༔ ཐོག་ལྟར་འཁྱུག་པའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ བཀའ་སྡོད་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ འཇིགས་རུང་དམག་དཔུང་རླུང་ལྟར་རྒྱུགས༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་བཅས༔ ཁ་ཕུང་རྗེས་མེད་བཏང་བར་བསམ༔ ཐལ་མོ་དང་ནི་དུལ་མོ་བརྡབ༔ ཕྱི་མིག་མི་བལྟ་རང་གནས་ལོག༔ སྒོ་དྲུང་རྗེས་འབྲངས་དམ་སྲི་མནན༔ ནང་དུ་ལོག་ནས་ཚེ་སྤེལ་ཞིང་༔ རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི༔ མི་མཐུན་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ༔ ཚེ་བསྲིང་དཔལ་བསྐྱེད་བསམ་ཀུན་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཀུན༔ ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཐུག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི༔ ལྔ་ལྡན་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེའོ།

དྷཱི།༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་གཞན་འབྲེལ་ཚད་འགྲོ་བ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་དགོད་པའི་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་བསྒོམ་པར་བྱ༔ ཨ༔ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་གདངས་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེ་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་འཕགས་པ་མཆོག༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི༔ དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ རྩ་ཕྱག་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར༔ ལྷག་མ་བགྲང་ཕྲེང་པདྨ་འཆང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རོལ༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དཀར་དམར་མདངས༔ ཌཱ་རུ་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ ཡིད་ཆོས་དག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ དབྱིངས་རིག་ཡབ་ཡུམ་ངོ་བོར་བཞུགས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་མ་བཞིའི༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་རིགས་ལྔ་ཡབ༔ རྣམ་ཤེས་དག་པ་ཡུམ་ལྔས་འཁྲིལ༔ མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བའི་མདོག༔ གཡས་རྣམས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་རང་རྟགས་དང་༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤ་ལ༔ རིགས་ཀྱི་དྲིལ་བུས་མཚན་པ་བསྣམས༔ འཕགས་མཆོག་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ དབང་ཤེས་ཡུལ་དུས་རྣམ་དག་པ༔ སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལ༔ དེ་ཕྱིར་པད་འདབ་མུ་ཁྱུད་བཞིར༔ དུས་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་རྣམ་དག་པ༔ བསྐལ་བཟང་སེམས་དཔའ་སྟོང་རྩ་དང་༔ ཁྱམས་ཀྱི་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞི་རུ༔ ཉོན་མོངས་དག་པ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་བཞིར་ལུས་ཆོས་ལྟ་བ་བཞི༔ རྣམ་དག་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་འཁོར་ལོ་རྫོགས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨབྷི་ཥིཉྩཱ་མི་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་ཧྃ༔ སྤྲཽ་ན་སྤྱན་འདྲེན་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ ཧྲཱིཿ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྐུར༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་བཛྲ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་མཎྜལ་ལ་ཨེཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ བཞུགས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་ཅི་རིགས་བྱ༔ རྩེ་གཅིག་གསལ་སྣང་བརྟན་པོར་བསྒྲུབ༔ ང་རྒྱལ་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ དག་པ་དྲན་པས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་༔ ལྷ་དང་བདག་དབྱེར་མེད་པར་བཞག༔ ཡན་ལག་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི༔ ཛབ྄་དགོངས་གསུམ་ལ་དང་པོ་ནི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་གསལ་པདྨ་བྷཉྫ་བསྣམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ༔ ཧྲཱིཿ མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དང་༔ ཁྱད་པར་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེའི༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འབུམ་ཕྲག་བདུན་གྱིས་བྱིན་དབང་ཐོབ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ཐ་མལ་ཞེན་རྟོག་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཿ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ལས་སྦྱོར་ནི༔ ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྙིང་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་རྩལ་བསྐྱེད་པས༔ སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འགྲོ་དྲུག་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གིས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རིགས་དྲུག་གི༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཞིང་དུ་སྦྱངས༔ ངན་སོང་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བསམ༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔ ཨ་ནྲྀ་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུཿསརྦ་པཱ་པྃ་ཀླེ་ཤ་དུཿཁ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་རྟགས་མཐོང་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་ལམ༔ སྐྱེ་བདུན་རྫས་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ འཕགས་པ་གསུམ་གྱི་རིང་བསྲེལ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གདུང་༔ ཁྱད་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ རྣམ་འཕྲུལ་བྲམ་ཟེ་ཉེར་གཅིག་སོགས༔ ཁུངས་བཙུན་སེལ་མེད་སྐྱེ་བདུན་ཤ༔ འབྲས་གསུམ་བཟང་དྲུག་རྟག་ཏུ་ངུ་༔ ཤིང་ཚ་ཤུ་དག་རུ་རྟ་དང་༔ མ་ནུ་པ་ཏྲ་པྲི་ཡཾ་ཀུ༔ ཅོང་ཞི་བྲག་ཞུན་གིའུ་ཝཾ༔ སིནྡྷུ་ར་དང་ཅུ་གང་རྣམས༔ ཞིབ་བཏགས་འབྲུ་དཀར་ཕྱེ་མ་བསྲེ༔ སྒྲུབ་པའི་བུམ་ཆུས་རིལ་བུར་དྲིལ༔ རང་བྱུང་ལི་ཁྲིའི་ན་བཟའ་གསོལ༔ རིན་ཆེན་བུམ་པའི་ནང་དུ་སྩལ༔ ལེགས་པར་བརྒྱན་ཅིང་དལ་དབུས་བཞག༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོས་མཐའ་བསྐོར་བྱ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ བུམ་པའི་སྣོད་བཅུད་བསང་ཞིང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ལ༔ ནང་ནི་ཡེ་ཤེས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རིལ་བུ་ཧྲཱིཿལས་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་འཁོར༔ རིགས་ལྔ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་སྐྱོང་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྤྱན་འདྲེན་སོགས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ བུམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿམཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ གཟུངས་ཐག་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ནས༔ རབ་སྤྲོས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔ སྲིད་གཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ ཚུར་འདུས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས༔ ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་འཁོར་ལོ་ཤར༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྒྲས༔ འཁོར་འདས་ཞིང་ཀུན་གང་བར་བསམ༔ ཡི་གེ་བདུན་པའི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨ་ར་པ་ཙ་མི་ཏ་ཧྲཱི་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྐབས་སུ་ལས་སྦྱོར་སྔགས་ཀྱང་བཟླ༔ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པའི་རྟགས༔ རིལ་བུ་འཕེལ་དང་དྲི་བཟང་འཐུལ༔ རྒྱང་རིང་འཕུར་ཞིང་ལྡིང་བ་དང་༔ སྙན་པའི་སྒྲ་དང་གསལ་བའི་འོད༔ ཉམས་དགའ་བྱིན་ཕེབས་རྟགས་བཟང་མཐོང་༔ དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་བླངས་ནས་ཀྱང་༔ ལྷ་ཉིད་རིལ་བུའི་གཟུགས་སུ་བསམ༔ རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་ཀྱིས་མྱངས་པ་ལས༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿདང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་མོས༔ སྐལ་ལྡན་གཞན་ལའང་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ རིལ་བུ་མཐོང་དང་དྲི་ཚོར་དང་༔ མྱང་དང་འཆང་བས་ལས་སྒྲིབ་ཟད༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྲས་སུ་འགྱུར༔ ཚེ་འཕོས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ༔ དེ་ཕྱིར་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་པའི༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་ངོ་༔ གཞན་ཡང་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི༔ བླ་མ་ཞི་བའི་གཞུང་ལྟར་སྦྱར༔ གཞན་ཕན་ལས་ཚོགས་རབ་འབྱམས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེའི་སྔགས་རྒྱུད་སྤྱི་ལྟར་སྤྱོད༔ གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔ སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཕུལ༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པས༔ རེ་ཞིག་སྤེལ་བའི་གནས་མེད་པས༔ མ་འོངས་ང་སྤྲུལ་སྐྱེས་བུ་ལ༔ སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྦས༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབ་ཚེ༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕབ་པའོ།

དྷཱི།༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་འོག་གདོན་ཀླུ༔ བར་གདོན་རྒྱལ་བཙན་དམ་སྲི་སོགས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བ་དང་༔ བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཕྱིར༔ རྟ་མགྲིན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པར་བྱ༔ ཨ༔ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་གདངས་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདམར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ པད་ཉིར་སྦྲུལ་བརྒྱད་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་སྨུག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ དབུས་དམར་གཡས་ལྗང་གཡོན་དཀར་ཞལ༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་འཚེར༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊཱྃ་རལ་གྲི་གཡས༔ སྡིགས་མཛུབ་མདུང་ཐུང་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཁྲོ་གཏུམ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྱན་གསུམ་ཞལ་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ༔ ཞབས་བརྒྱད་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དབུ་གཙུག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ༔ སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ མགྲིན་པར་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ཁྲག་འཐུང་ཆེ༔ ལྟེ་བར་བླ་མེ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གསང་གནས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྣམས༔ སེར་དམར་མཐིང་སྨུག་ལྗང་གུའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་མཚན་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པའི༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ བུདྡྷ་པདྨ་རཏྣ་དང་༔ པདྨ་ཀརྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་ཟུང་བསྒྲད༔ དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ གཡས་རྣམས་རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་དང་༔ གཡོན་རྣམས་བྷནྡྷ་ཁྲག་བཀང་རོལ༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོའི་ཚུལ༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་གདོང་རྔམས་བཞད་འཚེར༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་བདེ་སྟོང་སྦྱོར༔ པད་ཉི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་འགྱིང་༔ དེ་ཕྱིར་གསེར་ཁྱམས་ཁྲག་ཁྱམས་ལ༔ གནས་ཡུལ་མ་མོ་ཕྲ་མེན་དང་༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་གདོང་ཅན་བཞི༔ ཕྱི་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་སོགས༔ ཕོ་ཉ་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨབྷི་ཥིཉྩཱ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མི་མཐུན་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་སྐུར་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཤྲཱིཿཔདྨ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ཞི་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐབས་ཀྱིས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ལས་བྱུང་བའི༔ དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་གར་དགུར་ལྡན༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལྷ་ལ་སེམས་གཟུང་སྐྱོན་བཅོས་ཤིང་༔ སྤྲོ་བསྡུས་རྩལ་སྦྱང་རྣལ་དུ་དབབ༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་ཅིང་དག་པ་དྲན༔ བསྐྱེད་རིམ་གྱད་དུ་འགྱུར་ལ་བསླབ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཟེར་ཡིན་ནོ༔ བསྙེན་པ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་གདབ་ཕྱིར༔ བདག་ཉིད་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཀྱང་༔ རང་འདྲའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས༔ སྙིང་གའི་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་གསང་བའི་སྦུབས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ དཀར་གསལ་མཆོག་སྦྱིན་པདྨ་འཆང་༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་དབུས༔ ཧྲཱིཿམཐར་འབར་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་བཟླས་པ་ཡིས༔ ལུས་དཀྱིལ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་༔ སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་ལས༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡིས་བྱིན་རློབ་འགྱུར༔ འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱིས༔ རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་བསྐོར་བ་ལས༔ འབར་བའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་མཆོད་པས་མཉེས༔ དམ་ཅན་ཕོ་ཉ་ལས་ལ་བསྐུལ༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཚར་ཐག་བཅད༔ སྣང་བ་ལྷ་ལ་གྲགས་པ་སྔགས༔ དྲན་རྟོག་ཆོས་ཉིད་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་བཟླས་པ་ཡིས༔ རྟ་མཆོག་དཔལ་གྱི་ནུས་ཐོབ་བྱེད༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུཾ༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་སྔགས་འདི་ཡང་༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་སོགས་ཅི་རིགས་བཟླ༔ སྒྲུབ་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་སྦྱོར་ནི༔ ཐུགས་ནས་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་ཡི༔ འོད་འཕྲོས་ལུས་དཀྱིལ་ཁྲོ་ཚོགས་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་དང་༔ མཚོན་ཆ་མེ་ཕུང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་གདུག་པ་ཅན༔ མ་རུངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ སྙིང་ནས་བཟུང་ཞིང་སྲོག་ནས་དྲངས༔ བསད་བཅད་གཏུབས་ཤིང་ཞལ་དུ་གསོལ༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཐ་མར་སྤུ་གྲི་གདགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་དུན་བྷྱོ་ཏིག་ནན་ཛ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཟློག༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་གཏུབས༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་བྱེར༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་རྦད༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀྱི་སྔགས་འདི་ནི༔ ལྟ་དགོངས་གདིང་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་ལས་འགྲུབ་བོ༔ མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བ༔ ཆོས་ཉིད་གཟེར་གྱིས་གདབ་པ་ནི༔ ལྷ་ཉིད་རང་ལ་རང་ཉིད་ལྷ༔ རང་སེམས་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པ༔ བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གནས་ལུགས་ངང་༔ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་མཉམ་བཞག་པས༔ དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་ཚུལ༔ ལམ་གྱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར༔ ཐུན་མོང་བསད་ཟློག་མདོར་བསྡུས་པ༔ བླ་མ་དྲག་པོའི་གཞུང་ཉིད་ལ༔ ལྷ་སྔགས་ཁ་སྒྱུར་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ༔ གཞན་ཡང་ལས་ཚོགས་རབ་འབྱམས་རྣམས༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཏནྟྲ་དང་༔ མན་ངག་བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བྱ༔ ཁྱད་པར་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ ལམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་པའི༔ བདུད་བཞི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་དཔུང་༔ སྙིགས་མའི་དུས་སུ་རླུང་ལྟར་ལངས༔ དེ་རྣམས་གཟིར་ཞིང་མནན་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོའི་ཆོ་ག་ཡིས༔ ཕྱིར་ཟློག་ལྡང་མེད་རྒྱས་གདབ་པ༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་དང་དུ་བླང་༔ དུག་ཤོག་ངོས་ལ་དུག་ཁྲག་གིས༔ དབུས་སུ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་དང་༔ ཕྱོགས་བཞིར་བདུད་བཞི་མཚམས་བཞི་རུ༔ སྒབ་འདྲེའི་ལིང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྙིང་གར་ཏྲི་ཛ་ཁ་སྤྲོད་མཐར༔ དམ་སྲི་སོགས་ལ་རིམ་པ་བཞིན༔ ཕུང་བྱེད་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རཱ་ཛ་ཧབ་ལེ་ཧབ་ལེ་ཤ་མ་རུ་ཧི་པི་ཤ་ཙཱི་ཏྲི་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ རུལ་རུལ༔ མྱོག་མྱོག༔ དུར་དུར༔ ཡེད་ཡེད༔ ཐུམ་ཐུམ༔ མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ སྟྭྃ་བྷ་ཡ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན་ནན་ལཾ་བྷྲཱུྃ་ལཾ་བྷྲཱུྃ༔ ཤི་ཀྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཏྲཱི་མཱ་ར་སེ་ན་ཛ་ཛ༔ རུལ་རུལ་སོགས་འགྲེ༔ སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རྐྱེན་གློ་བུར་བྱེད་པའི་སྒབ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏྲི་འུ་ཏྲི་འུ་ཛ་ཛཿསོགས༔ གཞན་ཡང་མིག་ལ་ལོང་སོགས་པའི༔ དམོད་པའི་ཡི་གེས་གཏམས་ཀྱང་རུང་༔ ཐ་མར་དམོད་ཆོག་ཛ་ཁྲོཾ་བསྐོར༔ ཚྭ་སྣ་གསུམ་དང་ཚ་བ་གསུམ༔ དུག་ཁྲག་བྱུགས་ཤིང་ཐོད་ངན་ནང་༔ ཐུན་རྫས་དང་བཅས་ཤི་ལྟེབ་ཀྱིས༔ ལས་ཁུང་ནང་དུ་གཞུག་པར་བྱ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་པར་གསལ༔ སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་གོང་སྔགས་བཅས༔ སྟོང་རྩ་བཟླས་པས་ཐུན་ལ་བསྔགས༔ སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་བྲུབ་ཁུང་ནང་༔ ལིངྒ་བདུད་བགེགས་དངོས་སུ་གསལ༔ འགུགས་གཞུག་རྒྱས་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་༔ ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་བསླུ་མེད་མཐུས༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་དཔུང་༔ དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་འབྱུང་པོ་ཀུན༔ མཚན་མའི་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག༔ དབྱེར་མེད་སྟིམས་ཤིག་དམ་པར་སྡོམས༔ མྱོས་པར་གྱིས་ཤིག་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ གཟུགས་ལ་ཕོབ་ཅིག་མཱ་ར་ཡ༔ བདུད་བཞི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྤོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གྷཱཎྜེ་ཧོ༔ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་ཁུག་པའི་རྟགས༔ ཡིད་ཆེས་མ་བྱུང་བར་དུ་བྱ༔ དེ་ནས་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲི་བཅས༔ ཐུན་གྱིས་བརྡེག་ཅིང་བསད་པ་ལས༔ ལུས་རེངས་ངག་ལྐུགས་ཡིད་མྱོས་ཏེ༔ རྟོག་ཚོགས་རྒྱུ་བ་རགས་པ་འགག༔ རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བསྒྲལ་བར་བསམ༔ ཡུག་སའི་སྐྲ་ཡིས་རྒྱ་ཆིངས་གདབ༔ དུག་ཤིང་སྐམ་པའི་བར་དུ་གཏེམ༔ ཕུང་རེས་དྲིལ་ལ་བཙེམ་བྱས་ཏེ༔ ཐུན་རྫས་དང་བཅས་ཐོད་ངན་གཞུག༔ སླར་ཡང་ཕུང་རེས་གཏུམས་པ་ལ༔ རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་སྐྱེར་ཕུར་གཟེར༔ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་༔ ལྷ་རྟེན་དྲག་པོའི་འོག་རོལ་ལམ༔ གྲིབ་མས་ནོན་པར་གྲུ་གསུམ་དོང་༔ གཏིང་ཟབ་བྲུས་པའི་ནང་དུ་འཕང་༔ བདེན་བརྗོད་དགུག་གཞུག་དྲག་ཏུ་བྱ༔ དུར་གཡམ་རི་རབ་རྒྱ་གྲམ་དང་༔ ས་ཆུ་མེ་ཡིས་ཁ་བཅད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་དང་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་དཔུང་༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཉེར་འཚེ་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་ལ༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཆེན་འདིས༔ དང་པོར་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་ལས་འགལ༔ བར་དུ་རྣལ་འབྱོར་དམ་ལས་ལོག༔ ཐ་མ་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་ཕྱིར༔ གཟེར་ཞིང་མནན་པའི་དུལ་ལ་བབ༔ བསྐྱུར་རོ་ཀླུ་བདུད་གྲེ་བར་བསྐྱུར༔ གཏད་དོ་གཤིན་རྗེའི་ཁ་རུ་གཏད༔ མནན་ནོ་ཐར་མེད་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ལྷུན་པོ་དང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ རིམ་དགུའི་ས་ཆུ་མེ་ཡིས་གཡོགས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་མ་སྐྱེས་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ གནོད་བྱེད་བདུད་བཞི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཨེ་བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ལྃ་བྃ་རྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ས་གཞི་འཐས་བར་བཅགས་པའི་སྟེང་༔ དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་མཐའ་སྐོར་དུ༔ ནམ་ཡང་གསོར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར༔ རྟ་བྲོ་དྲུག་གི་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་ལྡིར་ཞིང་འཚེར་བ་ཡིས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ གཡས་ནས་བསྐོར་ཞིང་གཡོན་དུ་འཁྱིལ༔ བདེ་གཤེགས་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ རྨོངས་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་པར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཨོཾ་བུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡེ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལཾ་སྟཱཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་རྔམས་ཤིང་འཚེར་བ་ཡིས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ གཡས་གཡོན་དབུས་སུ་འཁྲབ་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ མཆོག་གི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ འཁྲུགས་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱཿཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ སེར་སྣ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་ཕྲ་ཞིང་འགྱུར་བ་ཡིས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ འཁྱིལ་ཞིང་རྩེ་མོར་འདུར་བ་ཡིས༔ རིན་ཆེན་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ངར་འཛིན་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རིན་ཆེན་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཏྲཱྃ་རཏྣ་སཾ་བྷ་བ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལཾ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་སྙན་ཅིང་ཆགས་པ་ཡིས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་འདུར་བ་ཡིས༔ པདྨ་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ཆགས་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཧྲཱིཿཔདྨ་དྷ་ར་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་དྲག་རྔམས་འཚེར་བ་ཡིས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་འབར་བ་ཡིས༔ ཀརྨ་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ཕྲག་དོག་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཨཱཿཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་རྔམས་བཞད་རྒྱུན་ཆགས་པས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ སྒེག་ལྡེམ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཡིས༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ མ་རིག་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལཾ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ སྣོད་བཅུད་རྟ་མཆོག་རིགས་དྲུག་གི༔ ཕྱག་རྒྱ་སྔགས་ཚིག་བཞད་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་དྲུག་བརྡུངས་པས༔ ལས་རྣམས་གསོར་མི་རུང་བར་གྲུབ༔ སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཟིལ་གྱིས་ནོན༔ ས་གསུམ་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དབང་མེད་འདུ་ཞིང་ཡིད་འཕྲོགས་པས༔ ཅི་བཅོལ་ལས་ཀུན་ཐོགས་མེད་བྱེད༔ དེ་བས་རྟ་མཆོག་གསང་རྒྱུད་ཀྱི༔ དགོངས་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བ་འདི༔ རྣལ་འབྱོར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད༔ གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཏནྟྲ་ནི༔ ཟབ་རྒྱས་བཀའ་གཏེར་གཞུང་གི་བཅུད༔ པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཁྲོ་བོའི་ལམ༔ སྔོན་མེད་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ ང་སྤྲུལ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔ དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་སྦས་རྒྱས་གདབ༔ རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རྩོལ་མེད་རང་གིས་ཤར་ནས་ཀྱང་༔ རང་གཞན་དོན་མང་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང་བའོ།

དྷཱི།༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་༔ གཟུང་འཛིན་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་པའི༔ བླ་མེད་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ༔ སྐལ་བཟང་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ༔ ཨ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་བཞུགས་པའི༔ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་ཡོངས་གྲུབ་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བའི༔ ཕྱི་སྣོད་ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་དང་༔ རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་ཡངས་པའི་གཞིར༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པད་འདབ་བཞིའི༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རང་སེམས་བཾ་ཡིག་དམར་པོ་ལས༔ རྒྱལ་ཡུམ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱིཿ རབ་དམར་བསྐལ་པའི་མེ་འོད་འབར༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཞལ་གཅིག་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་རྗེས་ཆགས་གཡོ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས༔ ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་སི་ལེར་གྲོལ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ངུར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གསོལ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ངོ་བོར་རྫོགས༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་དང་༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ དར་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོར་བཞེངས༔ མདུན་སོགས་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཌཱ་ཀི་སྔོ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གཟུགས་ཅན་སེར༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དུམ་སྐྱེས་དམར༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ་མཱ་ལྗང་༔ དེ་ཕྱིར་མཐིང་དམར་དཀར་བ་ཡི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མཐིང་དམར་དཀར་བ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་ཅན་བཞི༔ མཐིང་སེར་དམར་དང་ལྗང་བའི་མདོག༔ གྲུ་ཆད་མཚམས་མ་ཕྱེད་གཟུགས་ཅན༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ༔ དྲག་མོ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེངས༔ ཀུན་ཀྱང་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོའི་ཚུལ༔ པད་ཉི་བམ་རོའི་གདན་ལ་རོལ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་ཕྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུག་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཱྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨབྷི་ཥིཉྩཱ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧོ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ ཟུང་འཇུག་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་བརྡ་ཡི་ཕྱག༔ རང་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་འཚལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཀུན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤར༔ བདེ་ཆེན་དབང་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དགྱེས་བཞེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱའ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ རྒྱལ་ཀུན་སྐྱཻད་དང་རོལ་པའི་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་རྨད་པོ་ཆེས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་པའི༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྒོ་མཚམས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉ་མོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔ བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་པས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ༔ གསལ་བརྟེན་དག་པ་དྲན་པ་ཡི༔ ཏིང་འཛིན་གཟེར་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ༔ ཡན་ལག་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ དང་པོ་བསྙེན་པའི་ཛབ྄་དགོངས་ནི༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཐུགས་ཀར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ བྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཉེ་བར་དགོངས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་བདུན་གྱིས་བྱིན་ཐོབ་འགྱུར༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ནི༔ ཐུགས་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས༔ རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་བསྐོར་བ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོག་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ ཞིང་དང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་བསྒྱུར༔ ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱི་བྱིན་ནུས་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡཻ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ལས་སྦྱོར་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཤངས་བུག་ནས་ཞུགས་སྐུ་དབྱིངས་ཁྱབ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཤངས་བུག་ནས་ཐོན་རང་ཉིད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀའི་བྃ་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་བསམ༔ སྒྲུབ་པ་རྩ་བའི་སྔགས་་་་་་་ཨོཾ་གསུམ་མ་ ཀྱི་ཤམ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ཁྱད་པར་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རིག་པའོ༔ ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་སྔགས་ཀྱང་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾཿ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དམིགས་པའི་མདེ་ཁ་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར༔ དེ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་བརྩོན་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་འགྲུབ་བྱེད༔ སྐྱེད་རྫོགས་ལམ་ཁྱེར་ཇི་བཞིན་དུ༔ ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ གཞན་ཡང་ཕག་མོའི་ལས་ཀྱི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་བརྒྱ་རྩའི་རིམ་པ་སོགས༔ བསྙེན་རྫོགས་རྟོགས་ལྡན་དྲོད་ཐོབ་པས༔ ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་སྤེལ༔ རང་གཞན་དོན་མང་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཐུན་མོང་ཉམས་ཆགས་བཤགས་སྐོང་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དང་མཎྜལ་མདུན༔ མཆོད་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་བཤམ༔ བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ གནས་དང་ཡོ་བྱད་བསང་ཞིང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ གནས་ཡུལ་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ མཆོད་གཏོར་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་སྤེལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ལུས་ཀྱི་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་བརྐྱང་ཕྱག་འཚལ༔ ཧོ༔ དགོངས་ཀློང་དབྱེར་མེད་བརྡ་ཡིས་མཚོན༔ སྙན་རྒྱུད་བདུད་རྩིས་སྐལ་ལྡན་སྐྱོང་༔ བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ལྷན་སྐྱེས་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན༔ ཞིང་སྔགས་ཌཱ་ཀའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་བར་ཆད་སེལ༔ ཆོས་སྲུང་གཏེར་བདག་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་དད་ཕྱག་འཚལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མྱེ་ན་བེནྡ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔ ངག་གི་ཉམ་ཆགས་སྐོང་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་བྱ༔ ཨཱཿ བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་དང་༔ སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང་ཚངས་བུག་ཞུགས༔ ལུས་གང་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་རྒྱུ༔ འབྲས་བུ་ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་བསམ༔ སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཛབ྄་ཏུ་བཟླ༔ མཐར་ནི་གདུང་བས་སྨྲེ་བཤགས་བྱ༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་མཛོད་ལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་མཛད་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་དང་༔ མི་ཤེས་བག་མེད་མ་གུས་པས༔ རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་༔ བཅས་པའི་བསླབ་ལས་འགལ་བ་ཀུན༔ དག་ཅིང་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི༔ རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ མེད་ཕྱལ་གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས༔ རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་ལས༔ ཉམས་འགལ་རལ་བར་གྱུར་པ་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ སྙིང་ནས་གདུང་བས་གསོལ་བཏབ་པས༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིས༔ སྡིག་ལྟུང་དག་པའི་གནང་བ་སྩལ༔ དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ ཡིད་ཀྱི་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔ ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔ རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔ ཡེ་བསྲུང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ངང་༔ སྤང་བླང་ལས་འདས་ཕྱལ་བ་ཆེ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ༔ མ་བཅོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའོ༔ ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་བརྗོད་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་ངང་༔ སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བར་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ནི་བཤགས་པའི་ལས་རིམ་མོ༔ སྐོང་གི་ཆོ་གར་རྣམ་པ་གསུམ༔ ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་རྫས་ཀྱིས་བསྐང་༔ ཨོཾ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྱད་པར་སྨན་རག་གཏོར་མས་བསྐང་༔ ཨོཾ༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྷནྡྷ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་སྒྲིབ་རང་སར་གྲོལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་ཧི༔ ཨཱཿ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་བྷཉྫ་རུ༔ གཉིས་སྣང་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་བསྐང་༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས༴ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཏོར་གཞོང་དུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མ་བཤམས༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས༴ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧཱི༔ མཆོག་ཏུ་སྣང་གསལ་མར་མེས་བསྐང་༔ ཧོ༔ སྒྲོན་མ་རྣམ་བཞིའི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྣང་བ་བཞི་ཡིས་མར་མེ་སྦར༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས༴ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྨད་བྱུང་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐང་༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཀ་པཱ་ལར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཕུང་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ལ༔ བདེ་གཤེགས་རིག་འཛིན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལ༔ བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་སོགས༴ ཨོཾ་མཎྜ་ལ་དེ་བ་ག་ཎ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ དབྱིངས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དེ་ནི་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་མཆོད་དེ༔ སྤྲོ་ན་སྐོང་བཤགས་གཞན་ཡང་བྱ༔ ནང་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ རྡོ་རྗེ་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ ཐབས་ཤེས་རྫས་རྣམས་བླངས་ཤིང་རོལ༔ ཧོ༔ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ གསང་བ་དངོས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ཕྱག་རྒྱར་སྙོམས་ཞུགས་ཚོགས་སྤྱོད་བྱ༔ ཧོ༔ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝྃ་གི་རྣམ་པས་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་མ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་དང་༔ འབར་མ་སྦོར་མ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་དང་སུན་མ་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨུཙྪིཥྟཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མཐར་ནི་གདུང་བས་སྨོན་ལམ་གདབ༔ ཧོ༔ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་མཐུས༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་མུན་པ་དབྱིངས་སུ་སངས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུའི་མཆོག༔ དཀའ་བ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་མི་རྟག་སྐྱེ་འཆི་བྱུང་སྲིད་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མའི་སྣང་བས་ཤུལ་མཚོན་ཏེ༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དབུགས་ཕྱུང་ནས༔ ཕྱམས་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ གཞན་ཡང་ཤིས་བརྗོད་སྨོན་ལམ་ཚིག༔ རྒྱས་པར་སྤེལ་བས་དགེ་ལེགས་བྱ༔ རྗེས་ཆོག་གསང་བ་སྤྱི་ལྟར་སྤྱད༔ འདིས་ནི་ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་འགྲུབ་ཕྱིར༔ མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ༔ དུས་དང་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ལས་མྱུར་མེ་ཡི་ཆོ་ག་ནི༔ རྒྱས་པར་གཞན་ནས་འབྱུང་ལྟར་བྱ༔ མདོར་བསྡུས་རྒྱུན་གྱི་མེ་མཆོད་ལ༔ ཐབ་དང་མཆོད་སྲེག་ཡོ་བྱད་རྫས༔ ཞི་བ་བཞིན་དུ་འདུ་བྱས་ལ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྩ་སྔགས་ཤམ་བུ་རུ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ༔ ཞེས་པས་ཐབ་ལ་མེ་སྦར་ཏེ༔ རླུང་གཡབ་གཡོབ་ཅིང་བསང་ཆུ་འཐོར༔ ཨ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ བྱིན་རླབས་དབང་སྐུར་སྤྱན་འདྲེན་སོགས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ དགང་བླུགས་གང་བ་ཐོགས་བྱས་ཏེ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་དགང་བླུགས་ཁ་སྦྱོར་ལས༔ བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་གྱི་རྒྱུན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་ཀྱི་སྦུ་གུས་དྲངས༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ཆ་ཀུན་གང་༔ ཟག་མེད་བདེ་བས་མཉེས་པ་ལས༔ ཟླ་ལྟར་དཀར་བའི་བདུད་རྩིའི་འོད༔ བདག་ལ་ཐིམ་པས་སྡིག་ལྟུང་དག༔ ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་དང་༔ སྔགས་དང་ཆོ་གའི་ལྷག་ཆད་སྐོང་༔ ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་༔ མཆོད་དང་གནས་དང་ཡོ་བྱད་ལ༔ ཐིམ་པས་ཉམས་གྲིབ་ཐམས་ཅད་བསལ༔ མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བསམ༔ སྒྲུབ་པའི་རྩ་སྔགས་ཤམ་བུ་རུ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྐབས་སུ་འདོད་དོན་གསོལ་བྱང་གདགས༔ རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་མེ་སྲོག་ཡམས་ཤིང་འབུལ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་བྲྀཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅི་རིགས་ཕུལ་བ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཏིལ་དང་འབྲུ་སྨན་མེ་ཏོག་དཀར༔ ཟས་མཆོག་ལ་སོགས་ཞི་བའི་རྫས༔ ཕྱོགས་གཅིག་བྱས་ཏེ་གྲངས་བཟུང་ལ༔ སྔགས་ཤམ་ལས་ཀྱི་རིག་པ་གདགས༔ སརྦ་པཱ་པྃ་ཀླེ་ཤ་ད་ཧ་ན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྐབས་སུ་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་ཏེ༔ བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་སོགས་གང་འགྲུབ་འབུལ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ བསྲེག་རྫས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་འབུལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམ༔ མེ་ཉིད་རང་ཞིར་བཞག་པ་ཡི༔ ཐལ་བ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་བསྐྱལ༔ ཡང་ན་རི་རྩེར་རླུང་ལ་བསྐུར༔ དེས་ནི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་དང་༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་ལ་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་འབར་བར་འགྱུར༔ གཞན་ཡང་རྒྱས་དང་དབང་དྲག་སོགས༔ གསང་བ་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར་དུ་རུང་༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་ཆོ་ག་ནི༔ རྒྱས་པར་ཁྲོལ་བུ་ཕྱེ་མ་དང་༔ ལྡེ་གུ་གོང་བུའི་བར་དུ་བསྒྲུབ༔ སྤྲོས་པ་ཉེར་བསྡུའི་སྙིང་པོ་ནི༔ སྐྱེ་བདུན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི༔ ཤ་ཆེན་གཙོར་གྱུར་སྒྲོན་མ་ལྔ༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གཙོར་གྱུར་ལྕགས་ཀྱུ་རྣམ་པ་ལྔ༔ གཞིར་བྱས་གཞན་ཡང་སེལ་མེད་པའི༔ བདུད་རྩིའི་ཕབ་གཏའ་མ་ད་ནར༔ སྦྱར་ཞིང་འདྲེས་པར་བསྣུར་བྱས་ལ༔ འབྲས་གསུམ་བཟང་དྲུག་རྟག་ངུ་གསུམ༔ ག་བུར་གི་ཝཾ་སིནྡྷཱུ་ར༔ ཅུ་གང་བྲག་ཞུན་ཅོང་ཞི་དང་༔ རྩ་བ་ལྔ་དང་དབང་པོ་ལག༔ ཤིང་ཚཱ་ཤུ་དག་སྤང་གི་སྤོས༔ མ་ནུ་རུ་རྟ་པྲི་ཡང་ཀུ༔ ཨུཏྤལ་ཙནྡན་དམར་པོ་སོགས༔ སེར་དང་དམར་བ་ཤས་ཆེ་ཞིང་༔ མངར་སྐྱུར་ལན་ཚཱའི་རོ་ལྡན་ཕྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་བུམ་ཆུས་ལེགས་བརྫིས་པར༔ ཕབ་གཏའ་བྲན་ཞིང་འདྲེས་པར་སྦོལ༔ རིལ་བུ་སྲན་མ་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ རིལ་ཆགས་འཐེམ་ཞིང་གཤེར་ཆད་པ༔ མཚན་ལྡན་བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་བསྩལ༔ ཆས་སུ་གཞུག་ཅིང་དལ་དབུས་དགོད༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་དུ་བཤམ༔ དམ་གཙང་གྲོགས་དང་བཅས་པའམ༔ རང་ཉིད་གཅིག་པུས་སྒྲུབ་ཀྱང་རུང་༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྒྲུབ་རྫས་བགེགས་བསལ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ དངོས་འཛིན་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་རླུང་དཀྱིལ་དང་༔ གོས་དཀར་འབར་བ་མེ་ཡི་སྟེང་༔ སྤྱན་མའི་རང་བཞིན་ཐོད་སྒྱེད་གསུམ༔ དེ་སྟེང་དབྱིངས་ཕྱུག་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཤ་ལྔའི་རི་བོ་ལྷུན་མཐོར་བརྩེགས༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ཐབས་ཤེས་ཡི་གེ་འབྲུ་བཅུ་དང་༔ དབྱངས་གསལ་འབྲུ་གསུམ་འོད་འབར་མཚན༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འོད་དུ་ཞུ་ཞིང་བསྐོལ་བ་ལས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པའི་བཅུད༔ རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས༔ པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱྃ་འཆང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་སྤྲས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་གཡོ༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱངས་བསྐུམས་གར་ཐབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་ན་བཞུགས༔ རྣ་ལྟག་ཕག་ཞལ་ངུར་བའི་སྒྲས༔ སྲིད་ཞི་ཐམས་ཅད་གཡོ་ཞིང་སྡུད༔ དེ་ཕྱིར་པདྨའི་འདབ་མ་བཞིར༔ སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དུར་ཁྲོད་མ་མོ་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྣང་སྟོང་ཟུག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་འོད་སྐུར་ལམ་མེར་བཞུགས༔ བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་སྤྱན་འདྲེན་བསྟིམ༔ བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་འབུལ༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་བརྒྱུད༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ༔ བྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པར་ཐིམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས་འབར་བས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་བར་བསྐུལ༔ རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དང་༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དངས་མའི་བཅུད༔ ཆར་བཞིན་བབས་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་ནང་གང་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དག་ལས་ཀྱང་༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་རོ་གཅིག་ཏུ༔ མཁའ་དབྱིངས་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལས༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དྲག་ཏུ་བབས༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་དང་རེག་པ་ཀུན༔ གྲོལ་བ་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར་བའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ སྒྲུབ་པའི་རྩ་སྔགས་ཤམ་བུ་རུ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བདེ་བ་ཆེ༔ ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བཛྲ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སྟོང་པ་ཉིད༔ ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་མཚོན་བྱེད་པ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཞེས་འཆི་བ་མེད༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་སྟེར་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཧཱུྃ་གིས་དབབ་ཅིང་ཧྲཱིཿཡིས་བསྐྱིལ༔ ཋཱ་ཞེས་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཡི༔ སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ཡིས་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བརྩོན༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཟང་དང་འཕེལ༔ སྒྲ་འོད་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་སོགས༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མཐོང་བར་འགྱུར༔ ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་དགྱེས་པ་བསྐང་༔ བར་ཆད་བགེགས་བསལ་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ རྟགས་མཐོང་ལྷ་ཚོགས་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་སྩལ་ལགས་ན༔ དམ་ཚིག་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་བཅུད་ལ་ཐིམ༔ བདུད་རྩི་འོད་ཀྱི་གོང་བུའི་ཚུལ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཆེན་པོར་བསམ༔ བརྟན་བཞུགས་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་གཞུག༔ དུས་དང་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་པ་ཡིས༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་ལང་ཚོ་བསོད་ནམས་འཕེལ༔ ཁྱད་པར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ མཆོག་དངོས་རྩོལ་མེད་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱད་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྔགས་རྒྱུད་དང་༔ མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ང་སྤྲུལ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ཡི༔ དབྱིངས་ལ་རིག་པའི་གཏེར་དུ་སྦས༔ རྩོལ་མེད་ལྷུག་པར་གཏན་ལ་ཕོབ༔ རང་དང་གཞན་དོན་ཕན་པ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་མཐར་རུ་དབྱུང་བར་གྱིས༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ལས་ཕྱུང་བའོ།

དྷཱི། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཀུན་གྱི་ཁ་སྐོང་ཕྲིན་ལས་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྤྱིར་དྲིལ་བ༔ ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བསྡུས་པ་ནི༔ སོ་སོའི་གཞུང་དང་སྦྱར་ཏེ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ལ་སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རྗེས༔ སྦྱོར་བ་རྟེན་མཆོད་བཤམ་པ་ནི༔ ཐོག་མར་ས་གཞི་ལས་རུང་ཕྱིར༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུར་གཏོར་མ་སྦྱིན༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་སྟེགས་བུ་བརྩིགས༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་འབྲི་བའམ༔ མཎྜལ་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་དགོད༔ ཡང་ན་རྟེན་གྱི་གཏོར་ཆེན་་་་་་་བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་དང་༔ དྲག་པོ་དང་རྟ་མགྲིན་ལ་ཁྲོ་བོའི་རྩ་གཏོར་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཟན་ལེབ་གྲུ་བཞིའི་སྟེང་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་བཞིའི་ཁར་མཁའ་འགྲོའི་དཔལ་གཏོར་འཁོར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བཞིས་བསྐོར་བ༔ བང་རིམ་གཉིས་པའི་སྟེང་ནས་བཟུང་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བརྒྱད་ཚན་རེ༔ བར་ཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་མཚན་པའོ། མཆན། བཤམ༔ དེ་སྟེང་བུམ་པ་བདུད་རྩི་དང་༔ སིནྡྷཱུར་མེ་ལོང་ཤེལ་རྡོ་བཅས༔ སྐུ་བཞིའི་རྟེན་དང་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ༔ དར་དམར་ལ་བྲིས་སྔགས་བྱང་གསུང་༔ མྱོང་གྲོལ་སྐྱེ་བདུན་བདུད་རྩི་སྨན༔ གུ་རུའི་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དང་༔ སྒྲུབ་ཕུར་གང་འོས་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗིད་པར་བཤམ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་དང་གཏོར་ཚོགས་སོགས༔ བག་དྲོ་ཡིད་འོང་མཛེས་པར་བསྟར༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལེགས་འདུག་སྟེ༔ ཆོ་གའི་སྦྱོར་བའི་དང་པོ་ནི༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བས་རྒྱུད་སྦྱང་བྱ༔ ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་བདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བཞི་པ་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ནས་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་ཀྱི་མཚོན་ཆས་གཟིར༔ ལྔ་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷཱུྃ༔ དྲུག་པ་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་བཤགས་ནི༔ ཧོ༔ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ བདུན་པ་དམ་བཅའ་སྡོམ་གཟུང་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱིས་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི༔ སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་ལ༔ གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྤོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དགུ་པ་གནས་དང་ཡོ་བྱད་བརླབ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷྃ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྔོན་འགྲོའི་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ༔ དང་པོ་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ བྱིན་བརླབ་དབང་བསྐུར་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང་༔ རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌ་ཀི་ནི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱའ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ བླ་མ་དྲག་པོ་རྩལ་སོགས་པའི༔ སྤྱན་འདྲེན་རང་རང་གཞུང་ལྟར་བྱ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་མཎྜལ་ལ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཞི་པ་གུས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ན་མོ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ༔ ཐོག་མར་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲོ༔ ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཅིར་ཡང་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤཱ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཕྱག་ཞབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་བསིལ༔ ཨོཾ་དྲི་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་བསིལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ན་མསྶ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པར༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགྱེས་པའི་བྱིན་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཱྃ༔ སརྦ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ༔ ཨོཾ་ སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྣང་གསལ་གཟི་འབར་དྲི་ཆབ་འཐོར་ཡབ་སྦྲེང་༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཞལ་ཟས་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ སྙན་འགྱུར་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ར་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་གན༔ ནཻ་བིདྱ་ཨཱ༔ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཁྱད་པར་སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད༔ ཨོཾ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང་༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྩ་བ་ཡན་ལག་རྫས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་བཅུད༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ ཨཱ༔ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་གཤམས༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱི་ཏིའི་དབྱིངས་ལས་དྲངས་པའི་ཁྲག་གི་རྒྱུན༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱར་བ༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་མཆོད༔ ཧོ༔ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦྱར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ སྟ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དྲུག་པ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད༔ ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ གང་འདུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ཤར༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱ༔ ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ མི་ཤིགས་ན་དཱའི་དབྱངས་སུ་སྒྲཽགས༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྭཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན༔ བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལྟར༔ གདུལ་བྱའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱ༔ ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕན་འདོགས་པའི༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཉམས་བརྒྱ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་འདས༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་རྡོ་རྗེའི་གླུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བསྟོད་པ་ཡི༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ བདུན་པ་ཛབ྄་ལ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གསང་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ སྐུུ་ནི་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་ནི་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་སྲོག་དང་བཅས༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་མནྟྲ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི༔ སོ་སོའི་གཞུང་ལྟར་གསལ་གདབ་བྱ༔ དགུ་པ་ཛབ྄་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མཐོང་བའམ༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཐེམས་པ་ཡི༔ དུས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཚེ༔ དོ་ནུབ་མཆོད་ཚོགས་བཟང་དུ་བཤམ༔ དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བའི་དམིགས་པ་བཅས༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་མཐར་དངོས་གྲུབ་སྔགས༔ སྤེལ་ལ་རྩེ་གཅིག་བཟླས་ནས་ཀྱང་༔ ནངས་པར་ཐོ་རངས་སྔ་བར་ལངས༔ ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བཟླས་པ་བསྐུལ༔ མཆོད་བསྟོད་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས་པར་བསྐོར༔ འཁོན་གཅུགས་སྦྱོང་བའི་བཤགས་པ་བྱ༔ བར་ཆད་བསལ་ཞིང་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལས་དབང་བླང་ཞིང་༔ དངོས་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫས་ལ་རོལ༔ སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་ཉེར་བསྡུ་སོགས༔ རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཐར་དབྱུང་བྱ༔ དེས་ནི་ལས་དང་སྐལ་བ་བཞིན༔ དམན་འབྲིང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་བརྩམས་པ་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་པགས་པའི་སྟེང་༔ བ་ལ་དང་ནི་མ་ད་སོགས༔ ཐབས་ཤེས་འདུ་བར་འོས་པའི་རྫས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཕྲེང་༔ བག་དྲོ་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བཤམ༔ སྤྲོ་ན་བཤགས་ཤིང་སྐོང་བའི་རིམ༔ ཕག་མོའི་གཞུང་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བདུད་རྩིས་བསང་༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས༔ དང་པོ་འདོད་ཡོན་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཆར་འབེབས་པ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ ཧོ༔ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མ་རིག་ལས་ཉོན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཅི་མཆིས་པ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དགུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ནྲི་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ སྐོང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་བརླབ༔ ཧཱུྃ༔ ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདིས༔ དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉེ་རྒྱུའི་གྲོགས་མཛད་མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་བདག༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར༔ འཁོར་འདས་མགྲོན་གྱུར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་དགྱེས་པར་སྐོང་བའི་རྫས་མཆོག་ནི༔ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་པ་དང་༔ མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས༔ ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་དང་༔ རེག་བྱ་འཇམ་འཁྲིལ་གསང་བ་ཕོ་ཉ་མོའི༔ འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ རྨད་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་མིའི་འབྱོར་པའི་ཕུལ༔ བཅུ་དྲུག་བདེ་སྟེར་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་སོགས༔ ངོ་མཚར་རྣམ་མང་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་དམར་ཆེན་པོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་སྦྱོར༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པའི་ཁྱད་པར་སོགས༔ བཞེད་དགུར་འཆར་བའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟའི་ལུས་བླངས་ཡན་ཆད་དུ༔ བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་ཤིང་བསྡམ་པར་བགྱི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བསྐངས་ཤིང་བཤགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ སྣང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་དང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་འཕེལ༔ སྣོད་བཅུད་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཆོས་མཐུན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རྡོ་རྗེའི་མཁར་དུ་སྲུང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་དམོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཟློག༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་གཟིར་བསྐྲད་ནས་ཀྱང་༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐར་ཐུག་སྣང་ཞེན་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་དག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྟོགས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོག་དངོས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་བསྐངས་ནས༔ ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བས་མཉེས་པར་བྱ༔ གསང་བ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་ལྷ༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་མཆོད༔ དེ་ཉིད་འཁོར་གསུམ་ལས་འདས་པ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་དང་༔ ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང་༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ལྷག་མའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་ཚོགས་རྔམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཁྱེར༔ སྲིན་མོའི་ཟ་ལམ་མཚམས་སུ་སྤུངས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བླང་དགོངས་པའི་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ སྨོན་ལམ་གདབ་ཅིང་ཤིས་པར་བྱ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ རོལ་མོ་འཁྲོལ་ཞིང་བདེ་ཉམས་བསྐྱང་༔ དེ་ལྟར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིར༔ དུས་དང་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་པ་ཡིས༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང་༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡི་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གསུམ་པ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛཾ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩིས་བརྟན་མ་མཆོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབས་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྗེས་འབྲེལ་གཏོར་གཞོང་སྦུབས་པའི་འོག༔ དམ་སྲི་འགུགས་གཟིར་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ བཞི་པ་གཏང་རག་འབུལ་བ་ནི༔ མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བྱིན་བརླབས་འབུལ༔ བསྟོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་བྱ༔ རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཚུལ༔ གོང་བཞིན་སྐབས་འདིར་སྦྱར་ཡང་རུང་༔ ལྔ་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོ༔ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ དྲུག་པ་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཨ༔ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བདུན་པར་ལྷར་ལྡང་སྤྱོད་ལམ་འཇུག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བརྒྱད་པ་ཡོངས་བསྔོ་སྨོན་ལམ་གདབ༔ ཧོ༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ དགུ་པ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་གསོལ༔ ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུར༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས༔ མེ་ཏོག་ཆར་ཕབ་རོལ་མོ་འཁྲོལ༔ དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི༔ བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་སྤེལ་བར་བྱ༔ དེ་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་སྙིང་པོ་སྟེ༔ སྒྲུབ་ཆེན་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་དོན་གཉེར་ན༔ གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་ཡོ་བྱད་སོགས༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གཞི་བཟུང་ནས༔ བསྙེན་པ་ས་ཡི་ཆོ་ག་དང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་རྣམས་བཅད༔ ཉེ་བསྙེན་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཤིང་རྒྱན་ཡང་དཀྲམ༔ སྒྲུབ་རྫས་སྒྲུབ་བོ་མངའ་གསོལ་ནས༔ རྟགས་གདབ་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ སྒྲུབ་པ་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི༔ ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ༔ ཛབ྄་བསྐུལ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ བར་མ་ཆོད་ཅིང་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དུས་དྲུག་དབུལ༔ བར་ཆད་བགེགས་བསལ་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་བླངས་རྟགས་ཐོན་ནས༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་རང་དོན་དུ༔ དངོས་གྲུབ་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བླང་༔ གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་རྗེས་འཛིན་བྱ༔ གཉིས་དོན་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་སོགས༔ ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་ཚོགས་སམ་ཆིག་སྒྲུབ་ཏུ༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་ཚེ་དཔལ་འཕེལ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆེན་ཕེབས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྐལ་བ་ལྡན༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་འཐོབ༔ མཐར་ཐུག་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི༔ ལམ་ལས་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མཆོག༔ རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དཔལ་ཐོབ་ཕྱིར༔ བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཡི༔ ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མདོར་བསྡུས་འདི༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པས༔ དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུར་རིག་པའི་བརྡ༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བར་རྒྱས་བཏབ་པ༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབས་ཚེ༔ ང་སྤྲུལ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡིས༔ རང་གཞན་དོན་མང་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང་བའོ།

དྷཱི།༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ དབང་བསྐུར་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་བཞུགས༔ དྷཱི།༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་ཡང་སྙིང་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་མེད་ཀྱི༔ རྣམ་གྲོལ་ས་བོན་དབང་གིས་གདབ༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པས་སྲོག་བཟུང་སྟེ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་རྐྱེན་སྦྱར་བས༔ བྱང་ཆུབ་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འབྱིན༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ལ་སྤྱི་དོན་བཞི་ཡིན་ཏེ༔ ཐོག་མར་བསྙེན་པའི་ལས་རིམ་ནི༔ བསྙེན་རྫོགས་དྲོད་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ལེགས་པར་བརྟགས་པའི་གཞི་ཡི་དབུས༔ མེ་ཏོག་བཀྲམ་ཞིང་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་ལ༔ གཏོར་མཆོད་སྦྱིན་ནས་འདོད་དོན་གསོལ༔ ནག་ཕྱོགས་པ་རྣམས་རྒྱང་རིང་བསྐྲད༔ སྦྱོང་ཞིང་བཟུང་ལ་དབང་དུ་བྱ༔ སྒྲུབ་ཆེན་སྤྲོས་པ་དང་འབྲེལ་ན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་ཀྱང་བཅད༔ ཉེ་བསྙེན་ལྷ་ལ་སྙན་གསན་དབབ༔ བུམ་ཆུ་ཆོ་གས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི༔ སྒྲུབ་པ་ལུང་གི་གཞུང་བཞིན་བྱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཐིག་གདབ་ལེགས་པར་འདྲི༔ ཡང་ན་ཆུ་ཚོན་བྲིས་པའམ༔ མཎྜལ་ལྷ་གནས་ཚོམ་བུ་དགོད༔ སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར༔ ཁྱད་པར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ཡི༔ དབང་གི་རྫས་རྣམས་མ་འཆོལ་དགྲམ༔ ཚེ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་བཟའ་བཏུང་དང་༔ མཆོད་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས༔ མངའ་གསོལ་བག་དྲོ་བརྗིད་ལྡན་བཤམ༔ ཚོགས་སྒྲུབ་འབྲེལ་ན་འདུས་པ་ལ༔ མངའ་གསོལ་རྟགས་གདབ་ཞལ་གདམས་བསྒོ༔ བགེགས་བསལ་བྱིན་དབབ་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ སྒྲུབ་པ་སོ་སོའི་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ ཛབ྄་ཁང་དབྱེའམ་མི་དབྱེ་བར༔ ཛབ྄་བསྐུལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི༔ སྒྲུབ་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླས་རྒྱུན་བཟུང་༔ བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འདི་ཡང་གདགས༔ ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་གཙུག་ཏུ༔ པད་སྡོང་ཉི་ཟླ་འོད་འབར་དབུས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱས་བུམ་པ་བཟུང་༔ བདུད་རྩིས་བཅུད་ཀྱིས་བསྐང་བ་བསྣམས༔ རང་འོད་བདེ་སྟེར་ཙཎྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་འབར༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིགས་བདག་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཚེ་ལྷ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་བསྙེན་པའི་མཐུས༔ ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་དང་༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་གྲངས་མེད་འཕྲོས༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་དང་༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བཞིའི་དཱངས་མའི་རྒྱུན༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཐིམ༔ ཞུ་ཞིང་ཁོལ་ནས་བདག་ཉིདཀྱི༔ སྤྱི་བོ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་ཀུན་གང་༔ བླ་ཚེ་ཡར་ཉམས་རང་སོར་ཚུད༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་སྟོབས་སུ་གྱུར༔ འཁོར་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ སྙིང་གའི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་སྨིན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལུས༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་འབར༔ འཆི་མེད་རྟག་པའི་རིག་འཛིན་གྲུབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལའང་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མྱང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཆེད་དུ་སྒྲུབ་ན་འབུམ་ཕྲག་བཞི༔ བཟླས་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ༔ ཐུན་མཚམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར༔ དད་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་མདའ་དར་གཡབ༔ ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་རྩལ་ཕྱུང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཚུད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་སྡུས༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་སྟོབས༔ རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རབ་འབྱམས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་སྒྲུབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་བཀུག་བསྟིམ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ ཨཿ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་ཡུ་ཥེ་བཛྲ་རཀྴ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨཿ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་འདི་ཁོ་ན༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་སྦྱོར་ལ༔ བདག་དོན་འཇུག་ཅིང་སྨིན་དབང་བླང་༔ གཞན་དོན་སྣོད་ལྡན་རྗེས་སུ་བཟུང་༔ གཉིས་དོན་དངོས་གྲུབ་ཆོ་ག་བྱ༔ དེ་ལ་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་ནི༔ རང་གིས་དབང་བླང་བླ་མ་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་སློབ་དཔོན་མཛད་པར་བསམ༔ ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་དང་༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ཡང་རུང་༔ ངེས་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ༔ སློབ་མ་གཞུག་པར་གསོལ་བཏབ་པས༔ དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་གནང་བར་བསམ༔ གཞན་དོན་སློབ་མ་རྗེས་གཟུང་ནི༔ ལྷག་པར་གནས་པའི་སློབ་མ་རྣམས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཁང་པའི་སྒོ་དྲུང་དུ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ ནང་དུ་ཞུགས་པར་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་༔ གྲལ་ལ་བཀོད་ནས་སྲུང་མཚམས་བཅད༔ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཕྱིར་བབས་ལུགས་བཤད༔ དེ་ཡང་འོག་མིན་གསང་ཆེན་དུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ཚོམ་བུ་ཡིས༔ རིགས་གསུམ་སེམས་དཔར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ ཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་རུ༔ མི་ལས་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿས༔ པུསྟི་གླེགས་བམ་དབང་ཆེན་ཐོབ༔ ཏནྟྲ་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར༔ བུདྡྷ་གུ་ཧྱ་བི་མ་ལས༔ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དབང་བརྙེས་པས༔ པཎ་གྲུབ་མང་པོས་གཙུག་ཏུ་བཀུར༔ རིག་རྩལ་དབང་ཐོབ་ཤྲིཾ་སིཾ་ཧ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱག་ཆེན་དབང་༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་རྫོགས༔ དེ་རྣམས་ཀུན་ཀྱྀ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན༔ ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་དེས༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པར༔ དགོངས་ཀློང་རོ་གཅིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་བརྡ་ཐབས་བསྟན༔ སྨིན་གྲོལ་སྙན་བརྒྱུད་དངོས་སུ་སྩལ༔ དཔེ་རྒྱུད་ཟབ་གཏེར་སྒྲོམ་བུ་གཏད༔ རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བས༔ གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་མཉམ་པ་མེད་པའོ༔ དེ་ལྟར་བརྒྱུད་པའི་བབས་ཚུལ་ལ༔ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པས་དད་པ་ཡིས༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ བདག་གི་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ འཇུག་སྒོའི་ཁྲུས་ཀྱི་བུམ་བཟང་གིས༔ མ་རྟོགས་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་པ་སྦྱང་༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་བཟང་དུ༔ དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་གཏམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པ་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲུས་དང་འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་བྱ༔ འཇིག་རྟེན་རྨོངས་པའི་དྲི་བཀྲུས་པས༔ ཡང་དག་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས༔ མངོན་མཐོའི་ལམ་གྱི་སྣོད་གྱུར་བསམ༔ རྒྱང་འཕེན་རྟོག་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར༔ སྒྲོན་མེའི་འོད་ཀྱིས་མཚོན་བྱས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་མར་རྨོངས་པའི་མུན་བསལ་ནས༔ དམ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཚེ་འདིའི་དོན་ལ་མ་ཆགས་པར༔ ཕྱི་མའི་དོན་སྒྲུབ་མཐུ་ལྡན་བསམ༔ མུར་ཐུག་སྔ་ཕྱི་མེད་ལྟ་བ༔ ཆུ་རྒྱུན་འཆད་མེད་བརྡ་ཡིས་བསལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་འཆད་མེད་འཇུག་པའི་ཆུ༔ བྱང་ཆུབ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ མེད་པར་ལྟ་བའི་དྲི་བཀྲུས་ནས༔ ལས་འབྲས་ཚུལ་ལ་དད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥཉྩ་མི༔ སྔ་ཕྱི་མེད་ལྟའི་དྲི་བཀྲུས་ནས༔ ལས་འབྲས་དད་པའི་སྐལ་ལྡན་བསམ༔ མུ་སྟེགས་བདག་ལྟའི་རི་བོའི་རྩེ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གཞོམ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ཡིས༔ བདག་ལྟ་འཇོམས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲོ་བཏགས་པའི༔ ལྟ་བའི་རི་བོ་འཇིག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི༔ འཁྲུལ་པ་བསལ་ནས་ངེས་འབྱུང་བློས༔ ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ༔ གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པ་ནི༔ རྗེས་སུ་ཟློས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་༔ ན་མོཿ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ལོག་པའི་ལམ་ལས་ལྡོག་ནས་ཀྱང་༔ ཐར་པའི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་བས༔ རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བ་ཆག་བྲལ་དམ་པའི་ཆོས༔ ཚོགས་མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་སྐྱབས་མཛད་གསོལ༔ ཉན་ཐོས་བདེན་བཞིའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ བདེན་པ་བཞི་མཚོན་མཁར་གསིལ་དང་༔ ལྷུང་བཟེད་ཆོས་གོས་གླེགས་བམ་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ ཉན་ཐོས་བདེན་བཞིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པས་ཀུན་འབྱུང་གི༔ ཉེས་པ་སྤང་ཕྱིར་ལམ་ལ་བསྟེན༔ འགོག་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲ་བ་ཀ་ཨརྠ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཉན་ཐོས་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི༔ རྟོགས་རིགས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ རང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་དབང་བསྐུར་ནི༔ སོ་སོའི་གཟུགས་བརྙན་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ རང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རིག་ལ་སོགས་ལུགས་འབྱུང་ཤེས༔ ལུགས་ལྡོག་ཚུལ་དུ་བསྒོམས་པ་ཡིས༔ རྐྱེན་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་ལྟར་ཕྱོགས་ཙམ་རྟོགས་པ་ཡི༔ ཐེག་པ་གཉིས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ནས༔ ཡང་དག་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་པའི༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོར་གཞུག་པའི་སྒོ༔ སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་བཟུང་༔ ཧོ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་མེད་པ༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང་༔ དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང་༔ སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས༔ སོ་སོར་བརྟན་པོར་གཟུང་བར་བགྱི༔ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ སྙིང་གར་ཀུན་རྫོབ་ཟླ་དཀྱིལ་སྟེང་༔ དོན་དམ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པར་གསལ༔ དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་སེམས་བསྐྱེད་བསམ༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་༔ ཧོ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ༔ བདེན་གཉིས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར༔ ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ད་ཡཱ་མི༔ དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་སྙིང་གར་བཞག༔ ཨོཾ༔ དེ་རིང་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་སེམས་བསྐྱེད་པ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྟན་པ་ཡིས༔ དམ་པ་སྐུ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཙནྡྲ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་སྐལ་བར་ལྡན་པ་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ མིག་དར་དགབ་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏད༔ སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པས་རྒྱུད་བརྟན་ཕྱིར༔ ཁས་བླངས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་མར་བཟུང་༔ ཧོ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་གིས་འགྲོ་ཀུན་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གཟུང་བར་བགྱི༔ སྨོན་དང་འཇུག་པ་དོན་དམ་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས་བཞུགས་པའི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྡོམ་པ་གཟུང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ངོ་༔ ཞེས་བརྗོད་ནང་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར༔ ཨེ་མ་ཧོཿཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ལགས་ན༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ་གསང་བར་གདམས་པ་ནི༔ དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ ནང་དུ་འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གི༔ ཉམས་མྱོང་གཞན་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག༔ ཞེས་གདམས་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿའི་སྒྲས༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་དབྱེ་ཚད་མེད་བཞིའི༔ འཇུག་པས་གཞུག་ཅིང་ཕྱག་ཀྱང་བྱ༔ སླར་ཡང་ཤར་སྒོར་འཁོད་པ་ལ༔ བདུད་རྩིས་ཆུ་ནན་སྦྱིན་པ་ནི༔ འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཆུ༔ བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ༔ མ་བསྲུངས་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་སྲེག༔ དམ་སྲུངས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ༔ བུས་ཀྱང་མྱང་ཞིང་བྲོ་བོར་བྱ༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་ན་ར་ཀན༔ དེ་ལྟར་ཆུ་ནན་བྱས་པ་དེ༔ སྙིང་གར་ས་བོན་རྣམ་པར་གྱུར༔ འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་གཞི་ལུས་སྦྱངས༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ སློབ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་བསྐྱེད༔ གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབས་རང་ཉིད་དང་༔ སློབ་མའི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་ནི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་སྤྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་མེ་ཏོག་འབུལ༔ ཧོ༔ བདག་གི་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་དེང་འབུལ་ན༔ སྔོན་ནས་རྗེས་བཟུང་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ གང་ལ་བབས་པའི་རིགས་བརྟག་ཅིང་༔ དེ་དང་རྗེས་མཐུན་གསང་མིང་གདགས༔ དེ་ཉིད་ལྷག་པར་སྒྲུབ་ལ་བསྐུལ༔ མ་རིག་ལིང་ཏོག་ཐུར་མས་བསལ༔ ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྟོན་པ་ཡིས༔ འགྲོ་རྣམས་མ་རིག་བསལ་མཛད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཙཀྵུཿཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ དད་དང་སྤྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཅེས་གདམས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ཅིང་ངོ་སྤྲད་བྱ༔ དེས་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས༔ ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་འགྱུར༔ ཞུགས་ཤིང་མཐོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འདུལ་དང་དགོངས་པ་གསང་བ་དང་༔ རང་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེའི༔ དབང་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསྐུར་བའི་ཕྱིར༔ མཎྜལ་དང་བཅས་གསོལ་བ་གདབ༔ ཀྱེ་ཧོ་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས་ལགས་ན༔ རྒྱུད་དག་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པ་ཡི༔ དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་སློབ་མ་ཤར་སྒོའི་དྲུང་༔ དབང་སྟེགས་བཞག་ཅིང་བགེགས་ཚོགས་བསལ༔ སྡིག་ལྟུང་ཏིལ་ལ་བསྟིམས་ནས་བསྲེག༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ༔ དྲི་མ་བསལ་ཕྱིར་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ དེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཐོག་མར་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བའི་གཞི༔ བྱ་སྤྱོད་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་བུམ་ལྷ་དང་༔ ལྷན་ཅིག་བུམ་པའི་ཆུ་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ནི༔ དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་གཏམས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཀུན་བྱང་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་དབུ་རྒྱན་སྤྱི་བོར་བཅིང་༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ༔ རིན་ཆེན་དབུ་རྒྱན་དམ་པ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ འགྱུར་བ་མེད་པ་རྟགས་ཀྱི་རྒྱས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ གསུང་གི་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ཞིང་གཏད༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱངས༔ ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་དྲིལ་བུ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་གྷཱཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་ཅོད་པན་གདགས༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པའི་མཚན༔ ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་རབ་གྲགས་པས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེའི་མཚན་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ནཱའ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དགོངས་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ནི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ༔ སློབ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ༔ ལག་ཏུ་རྡོར་དྲིལ་གཏད་ཅིང་བསྣོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་གསུམ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་གྷཱཎྜེ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨོཾ༔ རིགས་ལྔའི་ཆུ་ཡིས་དབང་ཡང་བསྐུར༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་བཅུད་དུ་བསྐྱིལ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔར་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ སྐུ་གང་སྒྲིབ་དག་རིགས་མཆོག་ལྔས༔ སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་རྒྱས་བཏབ་བསམ༔ མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་ཤིས་བརྗོད་བྱ༔ གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཡི༔ ཆུ་བོ་བཞི་དབང་མདོར་བསྡུས་པ༔ སྙིང་པོའི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་ལ༔ སློབ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ནི༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་སྐུར་བསྐྱེད་ལ༔ ཡེ་ཤེས་དྲངས་ཤིང་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེ༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པར་མངའ་གསོལ་ཕྱིར༔ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གོས་རྒྱན་སྦྱིན༔ ཨོཾ༔ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཆས་གོས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་མངའ་གསོལ་བས༔ ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བིདྱཱ་དྷ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གཞི་བཟུང་ནས༔ དེ་ཉིད་བཅུ་སོགས་སློབ་དཔོན་གྱི༔ ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པར་གདམས༔ གཙོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ རིག་རྩལ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཡོངས་སུ་དག༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཏི་བི་ཤུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྣང་བ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་སུ༔ ངོ་སྤྲད་དེ་ཉིད་བསྒོམ་པར་གདམས༔ ཏནྟྲའི་གླེགས་བམ་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཨཱ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ གླེགས་བམ་ལུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་དང་རྒྱུད་དུ་དག༔ བསམ་ཡས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་དྷརྨ་གྷཱཎྜེ་ར་ཎི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་ཞིང་༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་སུ་ངོ་སྤྲད་བྱ༔ བཟླས་བརྗོད་སྔགས་རྒྱུད་བཤད་པར་གདམས༔ ཡོངས་རྫོགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་༔ ལྷར་སྣང་མེ་ལོང་གཟུགས་ཀྱིས་མཚོན༔ ཧཱུྃ༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཡོངས་རྫོགས་དབྱིངས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཐུགས་སུ་སྨིན༔ ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་པ་ར་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷག་པ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི༔ གནས་ལུགས་ངོ་སྤྲད་བསྒོམ་པར་གདམས༔ བརྟན་ཕྱིར་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དབང་ལྷ་མཁའ་ཁྱབ་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རོལ་དུ་མར་བཅས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བསམ༔ ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རིག་པའི་ལྷ༔ སྙོམས་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དབང་ལྷ་བསྟིམ་ཞིང་རབ་དུ་གནས༔ མཆོད་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་འཐོར༔ གསང་བ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ཡི༔ རྣམ་ཤེས་ལམ་བྱེད་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ སྨིན་བྱེད་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་དག༔ སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའོ༔ གསང་བ་གཉིས་པ་ཨ་ནུ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་མཚན་བཅས་ཀྱི༔ རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བའི་སྨིན་བྱེད་ནི༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས༔ སྤྱན་དྲངས་ཞལ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་ཞུ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་འཁྱིལ་པ་ཉིད༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་པདྨར་སོན༔ དེ་ཉིད་དངོས་སུ་བླང་བའམ༔ ཡང་ན་དམ་ཚིག་རྫས་སྦྱར་སྦྱིན༔ གཞན་དུ་དམིགས་པས་ཁྱབ་བྱས་ལ༔ ཨཱ༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ བུས་ཀྱང་མངོན་པར་དད་པ་ཡིས༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁྃ་ཞེས༔ མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་དག་ཅིང་གསལ༔ རླུང་སེམས་དབང་འདུས་ཐིག་ལེ་ལ༔ ཐིམ་པས་ཟག་མེད་བདེ་བ་སྐྱེས༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་མྱངས་བསམ༔ སྨིན་བྱེད་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྩ་རླུང་ཐ་མལ་དྲི་མ་དག༔ གསལ་སྟོང་བདེ་བ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའོ༔ དངོས་གཞིའི་སྨིན་བྱེད་ཤེར་དབང་ནི༔ དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ༔ རིགས་དང་གཟུགས་དང་ལང་ཚོར་ལྡན༔ གསང་བའི་ཡུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རེག་བྱའི་བདེ་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཛྙ་ཛྙ་ན་ཨཱ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྦྱོར་བ་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་དང་༔ དངོས་གཞི་དབབ་གཟུང་ལྡོག་དགྲམ་གྱིས༔ རྒྱུ་འབྲས་དགའ་བ་མཐར་སོན་པས༔ མས་བརྟན་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་དང་༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་རོ་གཅིག་པའི༔ དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱ༔ སྨིན་བྱེད་གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག༔ ཕོ་ཉའི་བདེ་སྟོང་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའོ༔ རང་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེའི༔ སྨིན་བྱེད་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དྲན་བྱས་ལ༔ དུས་གསུམ་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་བའི༔ སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བ༔ རིག་སྟོང་སྐད་ཅིག་རྗེན་པའི་ངང་༔ བསལ་བཞག་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བར་ཀློད༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་དབུགས་དབྱུང་བྱ༔ ཨ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དབྱེར་མེད་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་༔ གཟུང་འཛིན་རང་དག་རང་གྲོལ་བའི༔ མི་འགྱུར་དགོངས་པའི་གདིང་ཟུང་ཞིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨ༔ སྨིན་བྱེད་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པ་དག༔ རང་བཞིན་གསང་བ་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ༔ དེ་ལྟར་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་ནས༔ རྗེས་ལ་མཐའ་རྟེན་རིམ་པ་ལ༔ དབང་དོན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་གཏོར་དབང་ནི༔ སྒྲུབ་གཏོར་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཟུང་༔ གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན༔ དད་ཅིང་གུས་པའི་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ཡི༔ སྤྱི་བོའི་པདྨོར་མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་ཀྱང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྣང་ཞེན་སྒྲིབ་སྦྱོངས་སྐུ་ཡི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ངག་ལ་གསལ་སྟོང་གསང་བའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྩ་རླུང་སྒྲིབ་སྦྱོངས་གསུང་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཡིད་ལ་བདེ་སྟོང་གསུམ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་སྦྱོངས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དབྱེར་མེད་རིག་སྟོང་བཞི་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྟོག་ཚོགས་ཀུན་སྦྱོངས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྔགས་མཐར་དབང་བཞིའི་སྔགས་སྦྱར་ནས༔ སློབ་མའི་གནས་བཞིར་རིམ་པར་བཞག༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་དྷརྨ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཡི་གནས་བཞི་ནས༔ འབྲུ་བཞི་དཀར་དམར་མཐིང་ལྗང་དང་༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཅས་འཕྲོས༔ སློབ་མའི་གནས་བཞིར་ཞུགས་པ་ཡིས༔ དབང་བཞིས་སྨིན་ཅིང་སྒྲིབ་བཞི་སྦྱངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་བསམ༔ སྤྲོ་ན་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ་བྱ༔ མཐར་ནི་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་སློབ་མར་ཐིམ༔ དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ རིག་པ་མ་བཅོས་ངང་བསྐྱང་བ༔ བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང་ཆེན་ཏེ༔ དབང་གི་ནང་ནས་མཐར་ཐུག་གོ༔ ལྷ་ཉིད་འོད་ཞུ་གཏོར་མའི་རྫས༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་བསམ༔ སློབ་མར་ཚིག་འདིས་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བྱིན༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འགག་མེད་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཛད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ བུས་ཀྱང་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་རོལ༔ རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དཔལ་འཕེལ་ཕྱིར༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཚེ་རྟེན་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ གསོལ་འདེབས་དང་ནི་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧྲཱི༔ ཐབས་ཤེས་ཚེ་རྫས་གཡས་གཡོན་སྦྱིན༔ ཧྲཱིཿ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་རྫས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་བྲལ་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་བརྗོད༔ ཧྲཱིཿ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་རྒྱུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་བརྗོད༔ ཚེ་བསྟིམ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་བསྲུང་༔ བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ སྤྲོ་ན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་དང་༔ རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་མངའ་ཡང་གསོལ༔ རྗེས་ནི་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་ཞིང་༔ མཎྜལ་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ༔ དགའ་སྟོན་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ དེ་ལྟར་བླ་མ་ཞི་བ་ལ༔ བརྟེན་ནས་རྩ་བའི་དབང་རིམ་གྱིས༔ ལེགས་པར་སྨིན་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་དོན་དབང་ནི༔ བདག་མདུན་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ སློབ་མ་ཁྲུས་བྱས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་གཟུང་རྣམས༔ ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱ༔ ལྷར་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ དེ་ནི་འཇུག་པ་མདོར་བསྡུས་པའོ༔ དངོས་གཞིར་སློབ་མ་དྲག་པོ་རྩལ༔ དབང་སྟེགས་མཛེས་པར་བཀོད་བྱས་ལ༔ དབང་ལྷ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་དང་ལྷན་ཅིག་པར༔ བླ་ན་མེད་པའི་བུམ་དབང་བསྐུར༔་་་་་་ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པར་སོགས། རྗེས་འབྲེལ་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་བསྟིམ༔ གཙོ་བོའི་སྐུ་་་་་ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསུང་གི་སྔགས་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་ཞིང་༔ སྔགས་བྱང་་་་་་་་ཨཱ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡི༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པར་མཉམ་བཞག་ངང་༔ རྡོ་རྗེ་་་་ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡི༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་བསྟིམ་རབ་གནས་ཤིས་པ་བརྗོད༔ སྨིན་པར་སློབ་ལ་གོང་མ་གསུམ༔ རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བཞིན་དུ་བྱ༔ མཐའ་རྟེན་དྲག་པོ་བསྒྲལ་དབང་ནི༔ ལས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ༔ ཆེ་མཆོག་པདྨ་དྲག་པོ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྫོགས་ཀཱི་ལ་ཡས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་མཐུ་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ བཛྲ་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུས་ཀྱང་རྔམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བླང་༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་གདོན་བགེགས་ལ༔ གདབ་ཀ་བྱ་ཞིང་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དེས་ནི་ཕྲིན་ལས་ཚད་ཕྱིན་འགྱུར༔ བརྟན་ཕྱིར་སྒྲུབ་གཏོར་ལྷར་གསལ་བ༔ སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བྱིན་བརླབ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཤིས་བརྗོད་ལ་སོགས་རྗེས་ཀྱི་རིམ༔ རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བཞིན་དུ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྩ་བའི་དབང་གིས་སྨིན་པ་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ འཇུག་དང་དབང་བསྐུར་ལས་ཀྱི་རིམ༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་དབང་བཞིན་ལ༔ ཁྱད་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་ནི༔ ཨོཾ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ རབ་འབྱམས་ཞི་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཟླས་ལུང་སྦྱིན་ཞིང་སྔགས་ཕྲེང་གཏད༔ ཨཱ༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིག་པ་རང་ཤར་ཕྱག་མཚན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟོག་ཚོགས་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མཐའ་རྟེན་མྱང་གྲོལ་སྐྱེ་བདུན་གྱི༔ རིལ་བུའི་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱི༔ སྣང་སྟོང་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་ན༔ རིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ ཨ་ར་པ་ཙ་མི་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ལྷ་ཉིད་རིལ་བུའི་གཟུགས་གྱུར་པ༔ རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡི་པདྨོ་བརྒྱུད༔ སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ ཧོ༔ ལེགས་འོངས་རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་རྣམས༔ དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འཕེལ༔ རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ མྱུར་དུ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔ འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་མཐུ་ལྡན་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ༔ ཆེ་བ་བརྗོད་ཅིང་སྤྲོ་དགའ་བསྐྱེད༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བར་གདམས༔ གཞན་ཡང་སྤྲོ་ན་གཏོར་མའི་དབང་༔ བླ་མ་ཞི་བར་ལྷ་སྔགས་སོགས༔ འབྱིན་འཇུག་བྱས་ཏེ་བསྐུར་བར་བྱ༔ དེ་བཞིན་དྲག་པོ་རྟ་མགྲིན་དབང་༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གོང་ལྟར་བྱ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་ཁྱད་པར་ནི༔ གཙོ་བའི་སྐུ་རྟེན་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱི༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་ནུས་བྱིན་ཕོབ༔ སྔགས་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་སྔགས་ཕྲེང་གཏད༔ ཧྲཱི༔ དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་བཞད་པའི་སྒྲ༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བྱིན་ནུས་ཕོབ༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བསྟིམ༔ ཧྲཱི༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཕྱག་མཚན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ནུས་ཕོབ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱི༔ གཏོར་སྣོད་དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་དབང་ཆེན་རྟ་གདོང་ཞལ༔ ཁྲག་འཐུང་གཙོ་མཆོག་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ རབ་འབྱམས་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་འབར་རྔམས་ཤིང་བཞད་པའི་སྒྲས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་བསྒྱུར་ཟིལ་གྱིས་ནོན༔ གདོན་བགེགས་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོ་ཚར་ཐག་ཆོད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ མཐར་ནི་གཏོར་མའི་ལྷ་བསྟིམས་པས༔ ཡི་དམ་དངོས་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྟེན་ནི༔ གདབ་པའི་ཕུར་བུ་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡི༔ དྲག་རྩལ་སྟོབས་འདུས་ཀཱི་ལ་ཡས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སྤྲོ་ན་གདབ་ལས་སྔོན་འགྲོ་བས༔ དྲག་པོའི་ཤིང་ལས་ཧོམ་སྦར་བ༔ དབང་ཆེན་རྔམ་པའི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ༔ ཞལ་བསྟབ་བྱ་ཞིང་གཏོར་ཟོར་འཕང་༔ ལས་མཐའ་བྲོ་ཡིས་བསྡུ་བའི་ཕྱིར༔ ཕྲིན་ལས་བཞིན་དུ་གཏོར་མནན་དང་༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཇི་ལྟར་རྟ་བྲོ་བྱ༔ དེས་ནི་མངོན་སྦྱོད་དྲག་པོའི་ལས༔ སྒྲུབ་པ་ཙམ་གྱི་མཐར་ཕྱིན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ་ནི༔ སྒྲུབ་བཟླས་བཤགས་སྐོང་ཚོགས་མཆོད་བྱ༔ འཇུག་པའི་སྙིང་པོ་གོང་ལྟར་དང་༔ དངོས་གཞིར་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་ཆེ༔ བདེ་སྐྱོང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་པར་ཤོག༔ སྒྲུབ་སྔགས་མཐར༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥཉྩ་ཨོཾ༔ ལྷ་ཚོགས་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བ་སྤྱི་བོར་ཞུགས༔ ལུས་གང་བུམ་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ༔ རྩ་ཁམས་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་སྦྱངས༔ སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ ཐོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རང་འོད་ཀྱི༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྙོམས་ཞུགས་པས༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་བས་ཞུ་བའི་རྒྱུན༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་རོ་གཅིག་སྦྱིན༔ ཨཱ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ་བའི་རྒྱུན༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རླུང་ཁམས་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བོདྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁས་མྱང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་ཀུན་གང་༔ དངས་མ་རྩ་གནས་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་རག་རིམ་འགགས༔ གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་སྒྲིབ་དག༔ རྩ་རླུང་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ སིནྡྷཱུར་མཎྜལ་སྔགས་བཅས་པར༔ གཏད་ཅིང་ལྟེ་བར་ཐིག་ལེ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ མཚོན་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔེ་ཡི་ལྷན་སྐྱེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རང་འོད་ཡབ་དང་སྙོམས་ཞུགས་ཤིང་༔ ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་སྦར་བའི་མེས༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བྱང་སེམས་གཡོས༔ རྒྱུ་འབྲས་དགའ་བཞིའི་རིམ་པ་ཡིས༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་ཉམས་མྱངས་བསམ༔ གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་༔ བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔ དབྱེར་མེད་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ ཨཿ ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཿ བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་རིམ་པ་ཡིས༔ བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་ཤེས་སྒྲིབ་དག༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ མཐའ་རྟེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ནི༔ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ གཙོ་མོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ མིག་ལམ་བསྟན་ཅིང་རྗེས་སུ་གདམས༔ ཧོཿ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་ཕྱག་རྒྱར་སྒོམས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་པར་གྱིས༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཟླས་ལུང་སྦྱིན་ཞིང་ཐོད་ཕྲེང་གཏད༔ ཧོཿ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་འགྱུ་བའི་རླུང་༔ ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་སྔགས་སུ་ཟློས༔ ལས་རླུང་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ མེ་ལོང་གསལ་བརྟན་དོན་ངོ་སྤྲད༔ ཧོཿ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པས་མ་བསླད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་གནས་ལུགས་སྒོམས༔ རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུར་སྨིན་པར་གྱིས༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་རྫས་རྣམས་གཏད༔ ཧོ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་བཤགས་པའི་རྫས༔ སྨན་རག་གཏོར་མ་མར་མེ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་བི་ཤུདྡྷ་ཨ་བྷྀ་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ རིལ་བུའི་ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔའི་རྟགས༔ རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཆོས༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ སྒྲུབ་སྔགས་དང་༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་རྣམས་འོད་ཞུ་རིལ་བུའི་གཟུགས༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡི༔ བདུད་རྩིར་མོས་ཏེ་མྱངས་པ་ལས༔ སྒོ་གསུམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་རྒྱས༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་མངོན་གྱུར་བསམ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ལ་སོགས་པའི༔ སྔགས་དོན་བརྗོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཧོཿ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ མ་ཧཱ་ཨམྲྀ་ཏ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ གཞན་ཡང་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པ་ཡིས༔ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་སྒྲུབ་པར་གདམས༔ རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མན་ངག་འདི༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པས༔ དབྱིངས་ཀྱི་གཙོ་མོ་དངོས་ཉིད་ལས༔ སྙན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་དང་༔ པདྨའི་སྔགས་རྒྱུད་ཟུང་འབྲེལ་བ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་སྟེ༔ མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་གྱི་ཕུལ༔ སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་རྩ་བ་དབང་བསྐུར་ནས༔ དབང་སྲོག་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ནི༔ རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ལ་བསླབ༔ དེ་ཡང་ངོ་བོ་སྨིན་བྱེད་ལས༔ ཐོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་སྟེ༔ ངེས་ཚིག་འདའ་དཀའི་བསླབ་པ་ཉིད༔ དབྱེ་ན་གསང་བ་རྒྱུད་སྡེ་ལས༔ ཤེས་བསྒྲུབ་མི་སྤང་ལྔ་ཕྲག་གསུམ༔ ཡན་ལག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་སྤྲོས༔ སྒྲུབ་སྡེར་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་བཤད༔ གསང་མཆོག་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ དགྲ་གསུམ་བསད་དང་བདུད་བཞི་འདུལ༔ འཕྲང་གསུམ་བསལ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུང་༔ རང་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེར༔ མེད་ཕྱལ་གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ༔ རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་སྟེ༔ རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་བྱས་ནས༔ མ་ཉམས་བསྲུང་ཞིང་ཕྱིར་བཅོས་སོགས༔ རང་རྒྱུད་དག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ འཇུག་པའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པ་ཡིས༔ དཀའ་བ་མེད་པར་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འབྲས་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུངས༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔ་ཡི༔ སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་བཅུད་འདུས་འདི༔ རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཐང་སྟོང་པས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པའི་སྣོད་དང་བརྡར༔ འདུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ མ་འོངས་ང་སྤྲུལ་སྐྱེས་བུ་ཡིས༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་འབྱུང་༔ རིགས་གསུམ་འཕགས་པའི་སྤྲུལ་པ་སོགས༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤེལ་མཁས་གྱིས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་དངོས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་ཞབས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་སྐོར་འདི་རྣམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། དེའང་རྒྱས་པ་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞི་ཞེས་གྲུབ་ཆེན་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་དང༌། འབྲིང་པོ་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་བཞི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤ་མི་གོ་ཆའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་སྐལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། སྙིང་པོ་ལམ་བྱེད་རྣམ་བཞི་འདི་ཉིད་ལོ་རྒྱུས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

d+hI/:__grub thob chen po'i thugs tig las:__sgrub thabs snying po skor lnga bzhugs:__d+hI/:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__thog mar yid ches bskyed pa'i phyir:__lo rgyus lung gi nges pa ni:__bod kyi rnal 'byor thang stong pa:__gtad med sgyu ma'i skyes bu bdag:__sgyu ma rmi lam lta bu'i ngang :__rgya gar rgya nag bal po li:__bod yul mtha' dbus kun tu phyin:__bla ma lha dang mkha' 'gro yis:__rjes su gnang zhing byin gyis brlabs:__khyad par o rgyan chen po yis:__dngos su sprul pa'i dkyil 'khor du:__dbang bskur gdams ngag bsam yas stsal:__tsA ri tra dang ti se'i rong :__dpal gyi mchims phu'i brag sogs nas:__zab mo'i gter kha 'ga' zhig phyung :__'on kyang pad+ma thod phreng gis:__gsung gis rjes su gnang ba dang :__sngon las 'phral rkyen mtshams sbyar nas:__phrin las 'gro 'dul rlabs po che:__chu chen rnams la lcags zam btsugs:__sa gnad me btsa' grangs med bzhengs:__kla klo btul zhing mtha' dmag bzlog:__gangs can snod bcud rgud pa gsos:__nad mug mtshon 'khrugs skal ngan bcad:__chos dang srid kyi legs tshogs spel:__'brel tshad don ldan rmad byung ba:__o rgyan gnyis pa'i phrin las bskyangs:__bod la bka' drin che bar byas:__khyad par zab mo'i gdams pa rnams:__skal ldan rnams la ci rigs bstan:__de yang 'ga' zhig khyab cing brdal:__la la snyan brgyud gsang bar gdams:__thams cad spel ba'i gnas med pas:__phal cher lha rtse'i brag dang ni:__zab lung mchims phu'i ri sul du:__yang gter bstan pa'i btsas su bzhag:__de rnams kun gyi bcud phyung ba:__mdo rgyud snying po gdams ngag lnga:__sgrub pa lung chen 'dus pa'i bka':__sgrub thabs snying po skor lnga dang :__kun gyi rgyab rten kho bo yi:__zab lam bla ma sgrub pa'i thabs:__drwa ba rnam bzhi'i gseng lam bcas:__ma 'ongs don du sbas pa'i tshul:__gter gnas gzhan las khyad 'phags te:__byang chub snying po rdo rje'i lus:__gter snod gzhan las khyad 'phags pa:__skye 'jigs bral ba dbyings kyi sgrom:__gter yig gzhan las khyad 'phags te:__'phel 'grib med pa rig pa'i brda:__gter ston gzhan las khyad 'phags pa:__bdag dang gnyis min rnal 'byor ni:__bka' babs bdun ldan mdo sngags gling :__mdo khams mthil du 'byung dang 'phrad:__mtshon tshul gzhan las khyad 'phags te:__dngos kyis yang yang byin gyis brlabs:__o rgyan chen pos rjes su bzung :__rig 'dzin DA ki'i 'du ba yis:__rtsa khams rlung la byin phab pas:__rtsol med ngang gis rgyud la 'char:__the tshom ma byed gtan la phob:__ring du gsang bas rang nyams long :__dus su bab tshe rim par spel:__ma nyams ma 'chal bka' rgya sdoms:__sngon gyi gdams ngag gso ba dang :__bstan 'gror sman pa'i smon lam thob:__'brel tshad don dang ldan pa yi:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__sa ma yaH__rgya rgya rgya:__guh+ya:__brda thim:__'od gsal sprul pa'i rdo rje pad+ma mdo sngags gling pas zab mo'i dgongs gter las phyung ba'o/__d+hI/:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__bla ma zhi ba'i sgrub thabs bzhugs:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__bla ma zhi ba'i sgrub thabs ni:__lam gyi rim par 'brel ba ste:__dang po lta ba lam byed pas:__yang dag gnas lugs gtan la dbab:__de yang dbang thob dam tshig la:__gnas pa'i lam mchog don gnyer bas:__dben par 'du 'dzi'i spros pa bcad:__nges 'byung drag pos mtshams sbyar nas:__byams dang snying rjes blo sbyangs te:__byang chub sems mchog rtse gcig bskyed:__sdig ltung sbyang zhing tshogs gnyis spel:__khyad par bla ma'i rnal 'byor bsgom:__bzod du med pa'i mos gus bskyed:__tshad bzung med pa'i byin chen dbab:__bsam du med pa gnyug ma'i ngang :__gnyis su med par thugs yid bsre:__de rnams sngon 'gro'i blo sbyong ste:__med du mi rung lam stegs so:__dngos gzhi snying po'i tan+t+ra las:__ma rtogs pa dang log par rtog:__phyogs rtogs yang dag nyid ma rtogs:__'dul dang dgongs dang gsang ba dang :__rang bzhin gsang ba'i don ces pas:__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__lta ba'i phreng ba bkod nas kyang :__'og ma'i log rtog gong mas bsal:__mthar thug rang bzhin gsang ba'i don:__rdzogs pa chen por la bzla'i tshul:__ma rtogs phyal ba rgyu dang 'bras:__yod med ma shes kun tu 'khyams:__log rtog rgyang 'phen snga phyi'i mtha':__shes min 'di don nyi tshe bsgrub:__mur thug khyad par lta ba dang :__mu stegs bdag tu lta bas brlag:__de rnams tshul la legs dpyad na:__rgyu 'bras mngon sum bslu ba med:__tshe 'di'i don tsam phyugs kyang shes:__med pa ci phyir skye bar 'gyur:__bdag lta tshad mas ma dmigs phyir:__kun kyang 'khrul las nying 'khrul lo:__phyogs tsam rtogs pa'i nyan thos pas:__brtags pa'i bdag dang yod med mtha':__bsal nas gzung 'dzin rdzas grub 'dod:__de ni rdzas su ma grub ste:__rdul phran skad cig cha med phyir:__rang rgyal gzung don rtog pa spangs:__'dzin pa ma spangs de nyid kyang :__dus gsum phrad med stong par shes:__yang dag ma rtogs theg chen spyi:__don dam rang bzhin med pa dang :__kun rdzob sgyu ma lta bur rtogs:__de yang gzod nas bden pa gnyis:__mnyam par shes pas sgyu 'dzin ldog:__sngags kyi 'dul ba bya spyod dag:__don dam mtha' bzhi'i spros bral la:__kun rdzob dam ye tha dad bsgom:__bden gnyis bzod nas dbyer med la:__tha dad 'dzin pa rtog pa nyid:__rdo rje theg pa'i dgongs don gyi:__gzhir gyur rnal 'byor rgyud sde las:__mnyam gzhag dam ye dbyer med la:__rjes thob tha mal nyid du brtag:__de yang res 'jog skyon du 'gyur:__gsang ba bskyed dang sbyor sgrol sogs:__rmad byung ma hA yo gas kyang :__bcos ma'i sgro btags sna tshogs kyis:__ma bcos rnal ma'i don las g.yel:__rang bzhin gsang ba gdod ma nas:__sku dang ye shes lhun grub pas:__bsal bzhag las 'das rdzogs pa che:__ngo bo skye med rgyu gcig pu:__rol pa 'gag med yi ge'i tshul:__de la byin rlabs mthu yod pas:__rang rig rnal 'byor mngon sum rtogs:__shes shing 'jug pas 'bras bu la:__sbyor byed mtshan med bsnyen sgrub bzhi:__bsnyen pa byang chub sems shes pas:__nye bsnyen 'dzin sems rang sar grol:__sgrub pa gzung yul ngang gis dag:__sgrub chen dbyer med 'od gsal ba:__rtogs shing goms pa mthar phyin pas:__bden gnyis rnam dbyer med pa yi:__ngo bo'i bzhugs tshul mngon gyur nas:__myur du byang chub mchog la sbyor:__de yang lta bas rgyud sbyangs nas:__sgom pas nyams su blang ba la:__gnyis pa rnam shes lam byed pa:__bskyed pa'i rim la bslab bya ste:__de yang ma rtogs sems can rnams:__'khrul snang lu gu rgyud la spyod:__log rtog 'jig rten lha chen po'i:__sgom dang bzlas pas slar yang 'ching :__sbyang bya de dag sbyong byed lam:__phyogs rtogs yang dag ma rtogs pas:__sangs rgyas rjes su dran pa tsam:__'dul dang dgongs pas phyi rol la:__dmigs bzlas dngos grub ci rigs 'grub:__de rnams kun las khyad par ba:__tha mal snang ba lhar blta zhing :__zhen pa gsal snang brtan pos sbyang :__aH__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig pa mtshan med snying rjer shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHdkar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrIH__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan zhi khro'i nyams:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas mnyam gzhag b+han+d+ha dang :__'chi med tshe yi bum bzang bsnams:__gsang phod chos gos zab ber gsol:__dbu la pad+ma'i snyan zhus brjid:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na rol:__spyi bor chu skyes nyi zla'i dbus:__longs sku pad+ma tshe dpag med:__dmar gsal mnyam gzhag tshe bum rgyas:__rang 'od yum 'khyud mtshan dper 'bar:__de spyir pad nyi zla ba'i steng :__chos sku mi 'gyur kun tu 'chang :__mthing gsal rdo rje dril bu'i rgyas:__dbyings phyug yum 'khyud dar gos dang :__rin chen rus pa'i rgyan gyis spras:__phyi rol pad+ma 'dab bzhi'i steng :__mdun dang phyogs bzhir rigs mchog lnga:__thod phreng sde lnga'i rnam par bzhengs:__so so'i rigs kyi btsun mor bcas:__kha sbyor bde ba'i rol par bzhugs:__de phyir rin chen zur brgyad la:__phyi nang sems dpa' sems ma'i dngos:__sprul pa'i gu ru mtshan mchog brgyad:__rang rang rigs kyi yum bcas gsal:__bar khyams steng 'og phyogs bzhi ru:__yang sprul gu ru rigs drug dang :__sgo bzhir mthar byed yab yum brgyad:__zhi ba rdo rje dbyings kyi lha:__rig 'dzin bla ma'i 'khor lor rdzogs:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gis lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya sta~M:__oM hU~M trA~M hrIHaHab+hi Shiny+tsa mi su ra tA sta~M a haM:__de ltar legs par gsal gtab pas:__med bzhin 'char ba'i gzung 'dzin kun:__snang srid gzhir bzhengs chen po yi:__rig 'dzin bla ma'i 'khor lor bsgom:__spro na ye shes drang bstims sogs:__las kyi rim pa ci rigs bya:__bsnyen pa phyag rgya gcig pa dang :__nye bsnyen phyag rgya spros bcas la:__rtse gcig sems gzung gsal snang bsgrub:__sku dang ye shes dbyer med pa'i:__nga rgyal brtan po drag tu bskyed:__gzhi lam 'bras gsum ro mnyam pa'i:__dag pa dran pas rgyas btab mthus:__tha mal snang zhen 'gog nus pa'i:__bskyed pa'i tshul la drod thob nas:__sgrub pa bdag mdun tha dad par:__dmigs shing spro bsdus thugs dam bskul:__tshom bu tshogs kyi sgrub pa ches:__rig pa 'dzin pa'i sa la sbyor:__yan lag bzlas pa'i dzaba? dgongs ni:__rang nyid dkyil 'khor gtso mchog gi:__phung po khams dang skye mched kun:__gdan gsum sgyu 'phrul zhi khro yi:__dkyil 'khor chen por lhun rdzogs pa'i:__thugs kar pad+ma nyi zla'i steng :__ye shes sems dpa' kun tu bzang :__mthing gsal mnyam gzhag yum dang 'khril:__de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:__hrIHyig dkar dmar mtha' bskor du:__sngags phreng rang sgra sgrogs bzhin par:__g.yas bskor 'od zer 'phro bar bsam:__de nyid kho nar sems bzung nas:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hUM:__bsnyen pa 'bum phrag bzhi yis 'grub:__nye bar bsnyen pa'i dgongs pa ni:__slar yang thugs srog sngags phreng gis:__bskor las gnyis pa bar med byung :__rang gi zhal nas rang 'od kyi:__yum gyi zhal zhugs gsang bar brgyud:__mgal me lta bur 'khor ba yis:__mchog tu mi 'gyur bde chen 'bar:__sbyor mtshams nas thon dkyil 'khor pa'i:__lha tshogs rnams kyi thugs kar zhugs:__rang rang thugs srog las byung ba'i:__sngags phreng mgal me bzhin du 'khor:__bde stong ye shes nyams 'bar nas:__thugs rje lhag par nye ba yis:__rang rgyud byin gyis brlabs par bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bzhi yis nye bar bsnyen:__dngos grub sgrub pa'i dgongs pa ni:__thugs srog sngags las 'od zer 'phros:__dkyil 'khor lha tshogs ye shes bskul:__gtso 'khor kun gyi thugs ka nas:__bde chen gzi byin dpal du 'bar:__mkha' khyab rtsa gsum rab 'byams mchod:__byin rlabs dngos grub rang la thim:__slar 'phros 'gro kun sdig sgrib sbyangs:__dregs pa gtum po las la bskor:__zhi rgyas dbang drag mchog thun gyi:__gang 'dul phrin las lhun grub bsam:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__'bum phrag bzhi bzlas phrin las 'grub:__skabs su sngags sham ci rigs spel:__oM shIn+taM ku ru swA hAH__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__hrIHwa shaM ku ru ho:__hU~M mA ra ya phaT:__sgrub pa chen po'i dgongs pa ni:__slar yang 'od zer mkha' khyab 'phros:__sa chu spyan dang mA ma kI'i:__me rlung gos dkar dam tshig sgrol:__nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:__srid gsum ye nas sangs rgyas zhing :__gnyug mar gnas pa mngon du sad:__nang bcud 'gro drug sems can kun:__rig 'dzin bla ma'i phyag rgya shar:__phung po khams dang skye mched chos:__gdan gsum dkyil 'khor chen por rdzogs:__sgra grags sngags kyi rang sgrar 'ur:__dran rtog 'od gsal khyab gdal che:__snang srid gzhir bzhengs rdo rje gsum:__dag pa rab 'byams ngang nas bzlas:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma badz+ra bo d+d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__'bum phrag bzhi bzlas rig 'dzin 'grub:__thun mtshams tshogs kyi mchod pa dang :__rjes rim phrin las bzhin du bya:__gsum pa ye shes lam byed pa:__zab mo rdzogs rim thabs grol lam:__sbyor dngos rjes kyis nyams su blang :__de yang ma rtogs tha mal gyi:__zag sred zhen pas sdug bsngal spel:__log rtog rtsa rlung thig le'i lam:__thams cad 'khrul pa mched pa'i rgyu:__phyogs rtogs yang dag ma rtogs pas:__bsam gtan bde ba'i ro myong sogs:__nyams kyi zhen pas kun nas bcings:__'dul dang dgongs pas bltas sogs kyi:__bde ba lam du byed mod kyi:__ji bzhin ye shes bskyed mi nus:__de dag kun las khyad 'phags pa:__gsang ba rnal 'byor chen po yis:__zhu bde'i thabs kyis ye shes mtshon:__rang bzhin gsang ba rdzogs pa ches:__don gyi lhan skyes mngon byed phyir:__sbyor ba sngon 'gros rgyud sbyangs nas:__lus rtsa rlung gi stong ra bsgom:__rdo rje'i bzlas pas lam du gzhug:__bum pa can gyis rlung sems bsre:__de yis lte ba'i me bskul bas:__gtum mo drod kyi ye shes spar:__spyi bo'i haM las khams bzhu ba:__'khor lo bzhir dbab bde ba spel:__drod dang bde ba dbyer med pa:__mi rtog ka dag ngang du bzhag:__de ltar rlung sbyor bsnyen pa ste:__gtum mo nye bsnyen bde ba sgrub:__mi rtog sgrub pa chen po'o:__dngos gzhi gsum pa'i dbang gi lam:__'og sgo khams gsum rol pa ni:__rang lus thabs ldan la brten te:__thig le 'dzin 'grems dbang thob nas:__rigs can lnga sogs mtshan ldan pa:__bla ma lha yis rjes gnang gang :__dgug cing smin sbyong lus zung gso:__'dod pa'i sgyu rtsal ci yang rtse:__khyad par lta dgong lag sbrel zhing :__'du shes gsum gyis snyoms par zhugs:__'dod chags chen po'i me sbar bas:__yas babs rgyu yi dga' bzhi bskyed:__nor bu'i rtse'am mgrin pa nas:__gyen drangs 'bras bu'i dga' bzhi spel:__de tshe bde bas thabs byas pa'i:__lhan skyes dpe yi tshul du 'char:__yun ring goms pa brtan pa las:__'jig rten chos kyi mchog 'grub bo:__de yang 'dod pa'i sgyu rtsal gyis:__bsnyen nas snyoms zhugs nye bar bsnyen:__yas babs sgrub dang mas brtan gyis:__sgrub pa chen po mngon du 'gyur:__rjes ni bzhi pa'i dbang gi lam:__don gyi ye shes rdzogs pa che:__grol lam mthar thug mngon gyur pas:__sa lam spangs thob rig ngor rdzogs:__lta ba bden gnyis dbyer med pa:__lhag pa'i chos sku mnyam pa nyid:__bla ma'i byin rlabs 'ba' zhig la:__brten nas rig stong rjen par mthong :__sgom pa ma bcos gnyug ma'i babs:__bsal bzhag bral ba'i ngang bskyangs pas:__dus gsum rtog tshogs dbyings su thim:__gnas lugs 'gyur med gding chen thob:__spyod pa gzung yul zhen pa dag:__'dzin sems sbrul mdud bzhin du grol:__snang sems ro gcig 'od gsal ngang :__mnyam rjes dbyer med lhug par khyer:__de ltar mthong zhing goms pa yi:__bsnyen dang nye bar bsnyen pa dang :__ro mnyam spyod pa'i sgrub pa yis:__'bras bu chos zad sgrub pa che:__sku dang ye shes dbyer med pa:__don gyi kun bzang pad+ma 'byung :__myur du 'grub byed lam gyi rim:__bye ba phrag brgya'i snying po'o:__bzhi pa spyod yul lam khyer ba:__las kyi phreng ba'i rnal 'byor ni:__ma rtogs 'khrul snang rang gar spyod:__log rtog dka' thub brtul zhugs dang :__'jig rten lha chen mchod pa sogs:__thams cad nyon mongs 'ba' zhig rgyu:__phyogs rtogs yang dag ma rtogs pas:__rang rang las kyi cho ga dang :__kun tu spyod pa thams cad kyang :__thar dang byang chub ring rgyu tsam:__'dul dang dgongs pa'i rgyud dag las:__de nyid bcu sogs las kyi rim:__rgya cher bstan kyang bdag dang lha:__tha dad 'dzin pas dngos grub ring :__kun las khyad 'phags rnal 'byor che:__dbang bsgyur gsang ba'i las rim la:__rang bzhin gsang bas rgyas btab pas:__dngos grub rnam gnyis myur du 'thob:__de la smin byed dbang bskur dang :__bsnyen sgrub phrin las rim pa dang :__rab gnas sreg blugs skong la sogs:__kun kyang sbyor ba bsnyen pa ste:__'tshogs chas sta gon nye bar bsnyen:__dngos gzhi sgrub dang las sbyar ba:__sgrub pa chen po'i tshul gyis spyad:__gang yang bden gnyis dbyer med pa:__yongs grub lha sngags chos sku'i ngang :__ye shes sgyu ma'i ting 'dzin che:__gzhan dbang dag pa rab 'byams kyis:__kun brtags phra rags dbyings su thim:__zag bcas zag med tshogs chen rdzogs:__sku dang ye shes phrin las 'grub:__de ltar snying po'i rgyud sde dang :__rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba yi:__lam rim gzhan las phul byung ba:__rgyas par phreng ba skor bzhi'i gzhung :__zab bu'i gter lung bdun par sbas:__pad+mas byin brlabs rig pa 'dzin:__'gran zla bral bas spyod kyang srid:__gal te rten 'brel dus yol na:__bai ro'i skye mtha'i skal bar 'gyur:__'bring po rnal 'byor bzhi yi lam:__dgongs don zab tig gzhung chen dang :__lhan cig has po'i ri sul gtams:__rdo rje rgyal pos gsang bar spyod:__bsdus pa mchims phu'i ri sul nas:__shog dril lnga ldan bdag gis rnyed:__de las bla ma sgrub pa yi:__gdams skor yang gter rgyas btab pa'i:__snying po bdud rtsi'i zhun 'dril 'di:__klong lnga'i dbyings su rig pa'i brdar:__byin rlabs phyi ma phyi ma'i dus:__bdag dang dbyer med rnal 'byor pa'i:__dgongs pa'i gter du sbas rgyas gdams:__dus babs rten 'brel mngon gyur tshe:__rang gzhan don mang spyod par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__brda thim:__rje grub thob chen po'i byin rlabs las rang shar ba'i gsang ba rmad du byung ba rdo rje'i tshig nyung ngus don gyi gnas dpag par dka' ba 'doms pa 'di nyid 'jam dpal chos kyi bshes gnyen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas khyab bdag bla ma 'jam pa'i rdo rje thugs dgyes pa'i mchod sprin du gtan la phab pa shing rta'i lam srol mchog gi sa bon du gyur cig__d+hI/:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__bla ma drag po'i sgrub thabs bzhugs:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__bla ma drag po'i rnal 'byor ni:__zhi bas mi 'dul gdug pa can:__sde brgyad spyi dang khyad par du:__rgyal bsen dam sri'i gnyen po'i lha:__gu ru drag po'i tshul du bsgrub:__aH__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig gdangs tshad med snying rjer shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hU~M dmar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__pad nyi rgyal bsen bsnol ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hU~M:__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs drag po rtsal:__dmar nag zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas gnam lcags rdo rje gsor:__g.yon pas lcags sdig snying nas gzir:__dur khrod rol pa'i chas kyis brjid:__khro gtum gar dgu'i gzi byin 'bar:__spyan gsum zhal bgrad mche ba gtsigs:__smar smin dbu skra me ltar g.yo:__zhabs gnyis gyad kyi dor thabs kyis:__drag me 'khrugs pa'i klong na rol:__sbyor yum rdo rje phag mo mthing :__gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud:__spyi gtsug khyung chen rigs lnga 'phro:__gnas lngar gshin rje rta mchog dpal:__gsang bdag mkha' 'gro sde lnga dang :__yak+sha me dpal go chas gtams:__phyi rol 'khor lo rtsibs bzhi pa'i:__mdun dang phyogs bzhir pad nyi'i steng :__bud+d+ha badz+ra rat+na dang :__pad+ma karma drag po rtsal:__dkar mthing ser dmar ljang gu'i mdog:__rgyan dang cha lugs gtso bo'i tshul:__rang 'od yum 'khyud bde stong sbyor:__de phyir gser dang khrag khyams la:__gnas yul ma mo phra men dang :__sgo bzhir sgo ma gdong can bzhi:__phyi 'khor dbang phyug nyer brgyad sogs:__pho nya dam can sprin ltar gtibs:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha phye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsa mi su ra ta s+t+wa~M a ha~M:__hU~M _pad+ma gsang chen mchog gi zhing :__dur khrod rol pa'i pho brang nas:__che mchog drag po thod phreng rtsal:__sgyu 'phrul drwa ba'i phyag rgyar bzhengs:__rgyal bsen dam sri tshar bcad cing :__gzung 'dzin dgra bgegs 'dul ba dang :__tha mal snang zhen sbyang ba'i phyir:__drag shul stobs kyis gnas 'dir gshegs:__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa ma ya dza dza:__bzhugs gsol phyag mchod ci rigs bya:__bstod cing dngos grub gsol ba ni:__hU~M:_gtum chen dus mtha'i me ltar 'bar:__'jigs pa'i gad mos sa gsum g.yo:__bde stong ye shes dbyings su rol:__he ru ka la phyag 'tshal bstod:__yon tan phrin las bsam mi khyab:__sprul pa'i sgyu 'phrul cir yang spro:__pad+ma drag po'i dkyil 'khor lhar:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__lhar gsal tha mal snang ba dang :__sems 'dzin zhen pa kun sbyangs te:__nga rgyal brtan cing dag dran pas:__bskyed rim gyad du 'gyur la bslab:__yan lag bzlas pa'i rnal 'byor ni:__snying dbus phyag rdor thugs ka ru:__tsit+ta rin chen zur brgyad pa'i:__lte ba rdo rje rtse dgu'i sbubs:__nyi ma'i gdan la hU~M yig mthar:__sngags phreng rang sgra sgrog bzhin 'khod:__'bar ba chen po'i 'od zer gyis:__bdag nyid byin rlabs nus bskyed bsam:__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__'bum phrag bzhi bzlas byin thob 'gyur:__de ni bsnyen pa'i rim pa'o:__slar yang thugs srog sngags phreng gi:__'od kyis rtsa gsum rgyal ba mchod:__byin rlabs dngos grub rang la thim:__'gro kun sgrib sbyangs snod dang bcud:__pad+ma khrag 'thung phyag rgyar sad:__zhi rgyas dbang drag mchog thun gyi:__dngos grub kun la dbang 'byor bsam:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__sgrub dang las sbyor thun mong ba:__'bum phrag bzhi yis dngos grub 'thob:__khyad par drag po'i las sbyor ni:__gsang gnas yak+sha me dbal las:__rang 'dra'i sprul pa grangs med 'phros:__snod bcud thams cad khyab par bdal:__sde brgyad dregs pa las la bskol:__rgyal bsen dam sri tshar thag bcad:__dgra bgegs 'byung po rdul du brlag:__mngon spyod phrin las mthar phyin bsam:__gong gi sngags kyi sham bu ru:__badz+ra hU~M:__yak+sha hU~M:__rak+sha hU~M:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsa ma ya sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M hU~M phaT phaT:__khri phrag gcig gis las 'grub 'gyur:__shin tu gdug pa'i rgyal 'gong la:__ar gtad sngags kyi spu gri gdags:__ma rungs 'dul ba'i mthar thug go:__de ltar bla ma zhi drag gi:__sgom dang bzlas pas grub pa'i rtags:__rab dngos 'bring nyams tha ma ni:__rmi lam zhal mthong gsung thos dang :__phyag mtshan rnyed dang ye shes skye:__sgrub rdzas byin chags 'phel dang khol:__mar me rang 'bar dri bzang 'thul:__khyad par zhi ba'i rmi rtags ni:__nyi zla shar dang bdud rtsi btung :__me tog char 'bebs tshal du phyin:__skye bo mang pos 'dud bstod dang :__rig 'dzin mkha' 'gro'i 'du ba 'byung :__drag por gdug pa thul ba dang :__go gyon mtshon thogs g.yul las rgyal:__ri brag bshig dang rgya mtsho 'thung :__lha khang 'bag seng gog po bcom:__lus las me 'bar chu 'brub sogs:__ngo mtshar cho 'phrul cir yang 'byung :__gang yang rlom dang zhum pa spangs:__re dogs med par lta gding bskyed:__mnyam par bzhag pas lam du bslang :__rgyas par lam gyi rim pa ni:__bla ma zhi ba'i gzhung ltar sbyar:__gzhan yang srung dang zhi ba dang :__rgyas dang dbang drag phra mo yi:__tshar gcod rjes 'dzin la sogs kun:__drag sgrub spyi bzhin rjes su spyad:__khyad par tshe yi sgrub byed na:__spyi bo'i bud+d+ha thaud phreng gi:__spyi gtsug pad sdong nyi zla'i steng :__bla ma mgon po tshe dpag med:__dmar gsal mnyam bzhag tshe bum 'dzin:__longs sku'i rgyan rdzogs yum dang sbyor:__rdo rje'i skyil krung 'od phung 'bar:__thugs kar zla steng hrIHyig mthar:__rdo rje tshe yi rigs pas bskor:__bzlas pas thugs dam rgyud bskul mthus:__'od kyis 'khor 'das kun tu khyab:__rang gi bla tshe yar nyams dang :__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs ma'i bcud:__dbang med bsdus te bum nang zhugs:__zhu zhing khol ba'i bdud rtsi'i rgyun:__bdag gi tshangs pa'i sgo nas zhugs:__lus gang nad gdon sdig sgrib sbyangs:__tshe yi bar chad thams cad bsal:__nyams pa gsos shing gnas pa spel:__dwangs bcud snying ga'i sa bon la:__thim pas rdo rje'i srog 'grub bsam:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__'bum phrag gsum gyi tshe dpal 'phel:__dbang sgrub lha lnga la brten nas:__mchog gi byin rlabs dbab pa ni:__dpal ldan rtsa ba'i bla ma yi:__ye shes lnga yi ngo bo nyid:__spyi bo'i thod phreng rigs lnga la:__bzod med mos gus gdung shugs bskyed:__rdo rje'i tshig bdun gsol 'debs dang :__thod phreng rtsal gyi dzaba? bzlas nas:__spyi gtsug rigs bdag thod phreng lnga'i:__thugs rgyud bskul zhing gsol btab pas:__snyoms zhugs bde stong rol pa yi:__'od zer dpag yas mkha' khyab 'phros:__rtsa gsum rab 'byams thugs dam bskul:__de rnams kun gyi byin rlabs dang :__dbang dang dngos grub ye shes dbyig:__bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__zhal zhugs sku yi cha kun gang :__gzhir gnas byang chub sems rgyun dang :__dbyer med ro gcig nyid gyur pa:__sbyor mtshams nas byung rang nyid kyi:__spyi bo'i tshangs pa'i sgo nas zhugs:__'khor lo'i gnas bzhi mer gyis khengs:__rtsa rlung thig le'i gegs dang ni:__phyi nang gsang ba'i bar chad bsal:__dbang bzhi thob cing sgrib bzhi dag:__gsang gsum ye shes byin nus thob:__'bras bu sku bzhi 'grub pa yi:__skal ba rgyud la bzhag par bsam:__thugs yid bsres te mnyam par bzhag:__'di ni drag sgrub thams cad kyi:__gegs sel bogs 'don rgyal po ste:__'di med nus mthu tsam gyi ched:__bla ma drag po sgrub byed na:__phal cher bar chad dbang du 'gro:__go med g.yul ngor zhugs pa 'dra:__de bas shin tu gces par zung :__zab mo'i rnal 'byor gzhan la yang :__'di nyid sbyor na mchog tu 'gyur:__thun mong gtor ma la brten nas:__'gal rkyen zlog pa'i las sbyor ni:__rgyas par gzhan du bstan pas shes:__mdor bsdus rgyun gyi phrin las ni:__mdun du dkyil 'khor sgrub rten dang :__phyi nang mtshod tshogs spyi ltar dgram:__khyad par phung sa'i stegs bu'i dbus:__las khung nang du ling+ga gzhug:__de steng zor gyi gtor ma dang :__drag po'i mchod gtor brjid ldan bsham:__bdag mdun dbyer med las gzhung bsrang :__bsnyen sgrub bzlas pas nus ldan bya:__de nas zor gtor lhar gsal la:__spyan 'dren mchod bstod ci rigs bya:__las sbyor sngags kyi sham bu ru:__ma hA shA ri raM sarba duSh+tAn pra t+yaM gi ra b+h+yo b+h+yo zlog zlog b+h+yo zlog cig:__ces bzlas tshogs kyi mchod pa bya:__drag po'i las la thugs dam bskul:__hU~M:__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:__pad+ma rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:__khrag 'thung yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__bdag cag snyigs ma'i dus mthar skyes pa rnams:__bla ma drag po'i gdung 'tshob brgyud 'dzin phyir:__bsnyen sgrub rnal 'byor zab mo brtson snyam yang :__phyi nang dgra bgegs 'gal rkyen byad phur gyis:__tshe srog chos la bar du gcod byed na:__lha mchog khyod las skyabs gzhan ma mchis pas:__gdug pa can rnams bsad cing bskrad pa dang :__phyir zlog mngon spyod stobs kyi dus la bab:__zhes bskul gser skyems gzu dpang gsol:__brub khung dgra bgegs bskyed bstim bya:__khyad par pho nya bskul ba ni:__dzaH__pad+ma drag po'i 'gugs byed pho nya che:__rta gdong dkar mo lcags kyu 'dzin pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten la myur du khug:__las sbyor gyi sngags mthar:__badz+ra ha ya mu khI sarba duSh+tAn nr-i tri aM ku sha dza:__hU~M:__pad+ma drag po'i 'ching byed pho nya che:__phag gdong ser mo zhags pa thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten dang dbyer med chings:__badz+ra su kar mu khI sarba duSh+tan nr-i tri pA sha hU~M:__ba~M:__pad+ma drag po'i sdom byed pho nya che:__seng gdong dmar mo lcags sgrog thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten dang dbyer med sdoms:__badz+ra siM ha mu khI sarba duSh+tan nr-i trI s+pho Ta ba~M:___ho:__pad+ma drag po'i myos byed pho nya che:__sbrul gdong ljang mo dril bu thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten la myos su chug:__badz+ra nA ga mu khI sarba duSh+tAn nr-i tri gan+DA+e ho:__phaT:__pad+ma drag po'i dbye byed pho nya che:__rdo rje bya rog 'ug pa'i gdong can tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes mgon skyabs lha dang phrol:__badz+ra kaM ka u lu ka mu khI sarba duSh+tAn nr-i tri pra be sha ya phaT:__A:__pad+ma drag po'i 'bebs byed pho nya che:__mi srun thod rlon thun khrag thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes slar yang gzugs la phob:__badz+ra rak+sha sI sarba duSh+tAn nr-i tri A be sha ya a AH__de nas las kyi phur bu 'dril:__hU~M:__pad+ma drag po'i gsod byed pho nya che:__shin tu mi bzad yak+sha he ru ka:__phyag g.yas rno dbal gdug pa'i phur bu 'dril:__g.yon pas 'chor med lcags kyu rnon po gdengs:__dgra bgegs gnod byed gdug cing gtum po'i tshogs:__lcags kyus zung la phur bus snying gar thob:__tshe bsod dwangs ma sgrub mchog rnams la stims:__rnam shes rdo rje sems dpa'i sras su drongs:__gzugs phung rdul phran bzhin du dum bur gtubs:__mngon spyod stobs kyi phrin las yongs rdzogs mdzod:__badz+ra yak+sha kI li kI la ya sarba duSh+tAn A yur puN+ye dzaHb+h+rU~M:___nr-i tri bin+du a phaT:__b+hin d+ha b+hin+d+ha mA ra ya rbad:__ces bsgral slar yang thun gyis brdeg:__bsad gris btubs la tshogs su dbul:__hU~M:__pad+ma drag po'i lha tshogs zhal phyes shig:__dgra bgegs 'byung po bsgral ba'i sha khrag rus:__bde chen rdo rje'i longs spyod chen por bzhes:__dug gsum rtsad nas gcod pa'i phrin las mdzod:__sarba shatrUn big+h+nAn ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti kha kha khA hi khA hi:__zhes phul slar yang dmar gtor la:__dgra bgegs bkug bsgral zhal du bstab:__zlog pa'i phrin las gsol ba ni:__hU~M b+h+yo:__chos dbyings zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__gdug pa can rnams thabs kyis 'dul ba'i phyir:__'jigs byed khro bo rol pa'i skur ston pa:__pad+ma drag po'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag rus pa'i gtor ma dang :__sman rag phud kyi mchod pa dgyes par bzhes:__mthu rtsal nus pa'i gzi byin mchog tu skyed:__rnal 'byor bdag cag yon mchod 'khor bcas kyi:__sngon las 'phral rkyen kun tu brtags pa las:__gzung 'dzin gzhan dbang med bzhin 'khrul pa yi:__nad gdon bgegs dang bar du gcod pa kun:__phyir zlog mngon spyod stobs kyi phrin las mdzod:__lus dang srog la 'tshe ba'i nad rigs zlog:__log pa'i lam du 'dren pa'i gdon bgegs zlog:__gdug cing gtum pa'i sde brgyad 'byung po zlog:__ma rung rgyal bsen dam sri'i g.yo 'khrugs zlog:__me chu dug mtshon brgyad gnyis 'jigs pa zlog:__glo bur ye 'drog than dang ltas ngan zlog:__'byung bzhi 'khrugs pas snod bcud rgud pa zlog:__byad phur rbod gtong keg byur phung sri zlog:__phyi nang 'khrugs rtsod mkha' 'gro'i sun ma zlog:__mtha' bzhi'i dmag dpung bstan la 'tshe ba zlog:__gangs can skye 'gro'i bde skyid 'phrog pa zlog:__mdor na mi mthun mi 'dod nyer 'tshe kun:__zlog go drag po zor gyi gtor mas zlog:__bsgyur ro dgra bgegs dam sri'i steng du sgyur:__zlog sgyur yongs grub 'od gsal chen po'i dbyings:__mi ldog phyag rgyas 'debs pa'i phrin las mdzod:__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor nas:__rigs kyi gtso bo bla ma drag po rtsal:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i khyab bdag che:__mi bzad gar dgu'i phyag rgyas dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag rus pa'i sogs 'gre:__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung shes rab dkyil 'khor nas:__'khor 'das kun 'byung badz+ra wA rA hI:__zhi khro rab 'byams mkha' las spro zhing bsdu:__gtso 'khor sprul par bcas pa dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag rus pa'i sogs=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung bde chen 'khor lo nas:__'khor 'das zil gnon 'jam dpal gshin rje gshed:__zhi khro rab 'byams phyag rgya'i skur snang ba:__gtso 'khor sprul par bcas pa dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag rus pa'i=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung longs spyod 'khor lo nas:__'khor 'das dbang sgyur rta mchog he ru ka:__zhi khro rab 'byams rdo rje'i gsung gi bdag:__gtso 'khor sogs=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung chos kyi 'khor lo nas:__'khor 'das khyab bdag lag na rdo rje 'chang :__zhi khro rab 'byams thugs kyi ye shes rdzogs:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung sprul pa'i 'khor lo nas:__'khor 'das kun khyab ye shes mkha' 'gro lnga:__zhi khro rab 'byams yon tan rgyan du shar:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung bde skyong 'khor lo nas:__'khor 'das rtsal 'chang yak+sha me dbal che:__zhi khro rab 'byams phrin las nus stobs 'chang :__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung 'khor lo'i dbus phyogs nas:__'khor 'das lhun grub bud+d+ha drag po rtsal:__zhi khro rab 'byams bde gshegs 'dus pa'i rtsal:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung 'khor lo'i shar rtsibs nas:__'khor 'das dbyer med badz+ra drag po rtsal:__zhi khro rab 'byams rdo rje 'dus pa'i dpal:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung 'khor lo'i lho rtsibs nas:__'khor 'das mnyam nyid rat+na drag po rtsal:__zhi khro rab 'byams rin chen 'dus pa'i dpal:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung 'khor lo'i nub rtsibs nas:__'khor 'das kun rtog pad+ma drag po rtsal:__zhi khro rab 'byams pad+ma 'dus pa'i dpal:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung 'khor lo'i byang rtsibs nas:__'khor 'das rtsal rdzogs karma drag po rtsal:__zhi khro rab 'byams phrin las 'dus pa'i dpal:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung dkyil 'khor bar khyams nas:__'khor 'das pho nya gnas yul ma mo'i tshogs:__zhi khro rab 'byams mngon spyod las kyi bdag:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung dkyil 'khor sgo bzhi nas:__'khor 'das rgyas 'debs sgo skyong gdong mo bzhi:__zhi khro rab 'byams phyag rgya'i phrin las mdzad:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung dkyil 'khor 'khor yug nas:__'khor 'das kun nyul dbang phyug nyi shu brgyad:__zhi khro rab 'byams pho nya'i las kun mdzad:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung dbyings kyi dkyil 'khor nas:__'khor 'das stobs rdzogs rdo rje nam mkha' lding :__zhi khro rab 'byams zlog sgyur phrin las mdzad:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung bka' sdod dkyil 'khor nas:__'khor 'das ma nges sde brgyad dregs pa'i tshogs:__zhi khro rab 'byams ci bcol bka' bzhin sgrub:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__pad+ma khrag 'thung rdo rje'i srung gur nas:__stobs bcu'i rtsal rdzogs khro rgyal chen po bcu:__phyogs bcu'i dgra bgegs gnyen po stobs kyi lha:__gtso 'khor=__hU~M b+h+yo:__gzhan yang dam tshig chen pos rjes dgongs nas:__thugs rje'i dbang gis 'khod pa'i rtsa gsum lha:__rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i skur ston pa:__gtso 'khor sprul par=__zlog sngags brjod cing thal mo brdab:__de ltar yang yang bskyar ba'i mthar:__zor gyi dkyil 'khor rten brten pa:__dam ye dbyer med nam mkhar bteg:__gtor ma mtshon cha gzings pa dang :__nad dang dug gi phung por bsam:__gser skyems gtong zhing lta gding bskyed:__hU~M:__pad+ma khrag 'thung dkyil 'khor lha tshogs rnams:__ma g.yel ma g.yel thugs dam dus la bab:__gtor zor nad mtshon dug gi char chen po:__rnal 'byor bdag cag yon mchod 'khor bcas kyi:__byang chub sgrub la bar du gcod byed pa'i:__sdang dgra gnod bgegs byad ma'i steng du phob:__gsang ba'i dgra gsum ka dag dbyings su sod:__'jigs pa'i bdud bzhi 'od gsal phyag rgyas thob:__bar chad 'phrang gsum ye shes ral gris chod:__chag che nyam nga mi mthun phyogs kun zlog:__dgra dpung thul la bgegs dpung rtsad nas chod:__mngon spyod dmod pa'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__zlog sngags dang bcas lta stangs gzir:__stangs stabs drag po'i gar gyis 'phang :__gtor zor nad mtshon dug gi char:__thog ltar 'khyug pa'i rjes 'brel du:__pad+ma drag po'i lha tshogs dang :__bka' sdod sde brgyad dregs pa'i tshogs:__'jigs rung dmag dpung rlung ltar rgyugs:__dgra bgegs byad ma lha srung bcas:__kha phung rjes med btang bar bsam:__thal mo dang ni dul mo brdab:__phyi mig mi blta rang gnas log:__sgo drung rjes 'brangs dam sri mnan:__nang du log nas tshe spel zhing :__rjes kyi cho ga spyi ltar bya:__de ltar nyams su blangs pa yis:__byang chub lam gyi bar chad zhi:__mi mthun bdud kyi g.yul las rgyal:__tshe bsring dpal bskyed bsam kun 'grub:__khyad par chag che nyam nga kun:__zlog pa'i phrin las mthar thug go:__sa ma ya:__rtsa gsum kun 'dus pad+ma 'byung :__khro bo rol pa'i sgrub thabs 'di:__lnga ldan bu la gtad do rgya:__rang gzhan don kun sgrub par gyis:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__brda thim:__'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgongs pa'i gter gyi chos sde'o/__d+hI/:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__'gro 'dul 'phags pa'i sgrub thabs bzhugs:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__thugs rje chen po'i rnal 'byor ni:__rang gzhan 'brel tshad 'gro ba kun:__byang chub lam du dgod pa'i phyir:__zab mo'i lam 'di bsgom par bya:__a:__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig gdangs mtshan med snying rje shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHdkar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__sna tshogs pad+ma zla ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrI:__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs 'phags pa mchog:__'gro 'dul thugs rje chen po ni:__dkar gsal zhal gcig phyag bzhi pa:__rtsa phyag thugs kar thal mo sbyar:__lhag ma bgrang phreng pad+ma 'chang :__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi 'dzum mtshan dpe'i gzi byin 'bar:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na rol:__gsang ba ye shes dkar dmar mdangs:__DA ru thod chang bsnams pas 'khril:__yid chos dag pa dkyil 'khor gtso:__dbyings rig yab yum ngo bor bzhugs:__phyi rol pad+ma 'dab ma bzhi'i:__mdun dang phyogs bzhi'i gdan gyi steng :__phung po dag pa rigs lnga yab:__rnam shes dag pa yum lngas 'khril:__mthing dkar ser dmar ljang ba'i mdog:__g.yas rnams mchog sbyin phyag rgya yis:__rdo rje la sogs rang rtags dang :__g.yon pas skyabs sbyin ut+pa la:__rigs kyi dril bus mtshan pa bsnams:__'phags mchog rigs lnga'i rnam par bzhugs:__de phyir pad+ma 'dab brgyad la:__dbang shes yul dus rnam dag pa:__sems dpa' yab yum 'khril sbyor rol:__de phyir pad 'dab mu khyud bzhir:__dus gsum rtog tshogs rnam dag pa:__bskal bzang sems dpa' stong rtsa dang :__khyams kyi steng 'og phyogs bzhi ru:__nyon mongs dag pa thub pa drug:__sgo bzhir lus chos lta ba bzhi:__rnam dag mthar byed yab yum brgyad:__zhi ba rdo rje dbyings kyi lha:__'gro 'dul thugs rje'i 'khor lo rdzogs:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M trA~M hrIHAHab+hi Shiny+tsA mi su ra tA s+t+wa~M a ha~M:__sprau na spyan 'dren gdung shugs bskyed:__hrIH__phyogs dus rgyal ba sras bcas kyi:__snying rje chen po'i ye shes sku:__'jig rten dbang phyug dkyil 'khor lha:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__lus la sku yi byin gyis rlobs:__ngag la sngags kyi byin chen phob:__yid la ye shes dbang mchog skur:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__oM Ar+Ya lo ke shwa ra badz+ra d+hA tu sarba maN+Dal la eh+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__e A ral+li hrIM hrIM dza:__bzhugs phyag mchod bstod ci rigs bya:__rtse gcig gsal snang brtan por bsgrub:__nga rgyal drag pos mtshams sbyar nas:__dag pa dran pas dbugs dbyung zhing :__lha dang bdag dbyer med par bzhag:__yan lag bsnyen sgrub las gsum gyi:__dzaba? dgongs gsum la dang po ni:__thugs kar pad+ma nyi zla'i steng :__ye shes sems dpa' rta mchog dpal:__dmar gsal pad+ma b+hany+dza bsnams:__de yi thugs kar zla gdan la:__hrIH_mthar sngags kyi phreng bas bskor:__'od 'phros 'phags mchod 'gro sgrib sbyangs:__tshur 'dus rang la thim pa yis:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams dang :__khyad par 'gro 'dul thugs rje che'i:__byin rlabs dngos grub thob par bsam:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__'bum phrag bdun gyis byin dbang thob:__gnyis pa sgrub pa'i dgongs pa ni:__slar yang thugs ka'i sngags phreng las:__'od 'phros tha mal zhen rtog sbyangs:__snang grags rig gsum lha sngags dang :__ye shes chen po'i gzi byin 'bar:__gang 'dul phrin las lhun grub bsam:___oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__d+hu ma g+ha ye na maHswA hA:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu aH__'bum phrag bzhi bzlas dngos grub thob:__gsum pa khyad par las sbyor ni:__khams gsum yid can thams cad la:__snying rje'i ting 'dzin rtsal bskyed pas:__sngags las 'od zer mkha' khyab 'phros:__'gro drug nyon mongs sdug bsngal sbyangs:__ye shes drug gis byin brlabs pas:__'jig rten dbang phyug rigs drug gi:__rten dang brten pa'i zhing du sbyangs:__ngan song 'khor ba dong sprugs bsam:__sgrub pa'i sngags kyi sham bu ru:__a nr-i su tri pre duHsarba pA pa~M kle sha duHkha shAn+tiM ku ru swA hA:__khri phrag bzlas pas rtags mthong 'gyur:__sa ma ya:__mchog gi dngos grub myur ba'i lam:__skye bdun rdzas kyi las sbyor ni:__'phags pa gsum gyi ring bsrel dang :__rnal 'byor grub pa thob pa'i gdung :__khyad par spyan ras gzigs dbang gi:__rnam 'phrul bram ze nyer gcig sogs:__khungs btsun sel med skye bdun sha:__'bras gsum bzang drug rtag tu ngu :__shing tsha shu dag ru rta dang :__ma nu pa tra pri yaM ku:__cong zhi brag zhun gi'u waM:__sin+d+hu ra dang cu gang rnams:__zhib btags 'bru dkar phye ma bsre:__sgrub pa'i bum chus ril bur dril:__rang byung li khri'i na bza' gsol:__rin chen bum pa'i nang du stsal:__legs par brgyan cing dal dbus bzhag:__mchod gtor bzang pos mtha' bskor bya:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__bum pa'i snod bcud bsang zhing sbyang :__stong pa'i ngang las pad zla'i steng :__phyi ni rin chen bum pa la:__nang ni ye shes gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan rdzogs dbus:__sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng :__ril bu hrIHlas spyan ras gzigs:__yab yum mnyam par sbyor ba'i 'khor:__rigs lnga sems dpa' lcam dral dang :__sangs rgyas stong rtsa thub pa drug:__sgo skyong rtsa gsum rab 'byams lha:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__byin rlabs dbang bskur spyan 'dren sogs:__las kyi rim pa ci rigs bya:__bum lha'i thugs kar zla ba'i steng :__hrIHmthar sngags kyi phreng bas bskor:__rang gi thugs nas sngags kyi phreng :__gzungs thag 'od kyi sbu gu nas:__rab spros lha tshogs thugs rgyud bskul:__dgyes pa chen po'i 'od zer gyis:__rtsa gsum rgyal ba sras bcas mchod:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs:__srid gzhi'i dwangs bcud ye shes dbyig:__tshur 'dus thugs kyi thig ler thim:__slar 'phros snang grags rtog pa'i chos:__lha sngags 'od gsal 'khor lo shar:__grags stong zung 'jug rdo rje'i sgras:__'khor 'das zhing kun gang bar bsam:__yi ge bdun pa'i sngags sham du:__a ra pa tsa mi ta hrI da ya swA hA:__skabs su las sbyor sngags kyang bzla:__bdun phrag gcig gis 'grub pa'i rtags:__ril bu 'phel dang dri bzang 'thul:__rgyang ring 'phur zhing lding ba dang :__snyan pa'i sgra dang gsal ba'i 'od:__nyams dga' byin phebs rtags bzang mthong :__de tshe dngos grub blangs nas kyang :__lha nyid ril bu'i gzugs su bsam:__rdo rje'i ljags kyis myangs pa las:__snying ga'i hrIHdang dbyer med gyur:__byin rlabs dngos grub brtan par mos:__skal ldan gzhan la'ang dbang bskur sbyin:__ril bu mthong dang dri tshor dang :__myang dang 'chang bas las sgrib zad:__thugs rje chen po'i sras su 'gyur:__tshe 'phos bde ba can du skye:__de phyir 'brel tshad don ldan pa'i:__'gro 'dul phrin las rmad byung ngo :__gzhan yang lam gyi rim pa ni:__bla ma zhi ba'i gzhung ltar sbyar:__gzhan phan las tshogs rab 'byams kyang :__thugs rje'i sngags rgyud spyi ltar spyod:__gangs can lha gcig snying rje'i gter:__sgrub thabs bye ba phrag brgya'i phul:__bod kyi rnal 'byor thang stong pas:__re zhig spel ba'i gnas med pas:__ma 'ongs nga sprul skyes bu la:__smon lam gtad rgya dang bcas te:__chos dbyings thugs kyi thig ler sbas:__nam zhig rten 'brel dus bab tshe:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu+u h+ya:__brda thim:__rje grub thob chen po'i byin rlabs la brten nas 'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter las phab pa'o/__d+hI/:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__rta mchog rol pa'i sgrub thabs bzhugs:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__steng gdon gza' dang 'og gdon klu:__bar gdon rgyal btsan dam sri sogs:__gdug pa can rnams 'dul ba dang :__bdud bzhi'i g.yul las rgyal ba dang :__'khor 'das kun la dbang bsgyur phyir:__rta mgrin khrag 'thung rol pa yi:__sgrub thabs zab mo bsgom par bya:__a:__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig gdangs mtshan med snying rjer shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHdmar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__pad nyir sbrul brgyad bsnol ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrI:__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs rta mchog dpal:__dmar smug zhal gsum phyag drug pa:__dbus dmar g.yas ljang g.yon dkar zhal:__spyi gtsug rta mgo ljang zhur 'tsher:__rdo rje kha TA~M ral gri g.yas:__sdigs mdzub mdung thung rgyu zhags g.yon:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:__khro gtum gar dgu'i gzi byin 'bar:__spyan gsum zhal bgrad mche ba gtsigs:__smar smin dbu skra me ltar g.yo:__zhabs brgyad gyad kyi dor stabs kyis:__drag me 'khrugs pa'i klong na rol:__sbyor yum rdo rje phag mo mthing :__gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud:__dbu gtsug khyung chen rigs lnga 'phro:__spyi bor 'jam dpal gshin rje gshed:__mgrin par pad+ma drag po rtsal:__thugs kar yang dag khrag 'thung che:__lte bar bla me he ru ka:__gsang gnas rdo rje gzhon nu rnams:__ser dmar mthing smug ljang gu'i mdog:__zhal gcig phyag gnyis phyag mtshan dang :__dur khrod chas rdzogs gzi byin 'bar:__phyi rol 'khor lo rtsibs bzhi pa'i:__mdun dang phyogs bzhir pad nyi'i steng :__bud+d+ha pad+ma rat+na dang :__pad+ma karma rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis zhabs zung bsgrad:__dkar mthing ser dmar ljang gu'i mdog:__g.yas rnams rang rtags phyag mtshan dang :__g.yon rnams b+han+d+ha khrag bkang rol:__rgyan dang cha lugs gtso bo'i tshul:__spyi gtsug rta gdong rngams bzhad 'tsher:__rang 'od yum 'khyud bde stong sbyor:__pad nyi dregs pa pho mo'i steng :__drag me 'khrugs pa'i klong na 'gying :__de phyir gser khyams khrag khyams la:__gnas yul ma mo phra men dang :__sgo bzhir sgo ma gdong can bzhi:__phyi 'khor dbang phyug nyer brgyad sogs:__pho nya dam can sprin ltar gtibs:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha phye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:___phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M trA~M hrIHAHab+hi Shiny+tsA mi su ra ta s+t+wa~M a haM:__hU~M:__bde chen 'bar ba e yi dbyings:__dur khrod gsang ba'i gzhal yas nas:__dbang gi rgyal po rta mchog dpal:__khrag 'thung rol pa'i 'khor dang bcas:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__mi mthun bdud bzhi'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang skur dngos grub char ltar phob:__oM shrIHpad+ma ha ya grI wa sarba kro d+ha e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M:__dbang chen rol pa'i pho brang 'dir:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__thugs rje'i phrin las mdzad du gsol:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__hU~M:__chos sku zhi ba'i ngang nyid las:__thabs kyis gdug pa 'dul ba'i phyir:__drag shul chen po'i skur ston pa:__'khor dang bcas la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__hU~M:__dgra bgegs bsgral ba las byung ba'i:__drag po'i nyer spyod 'dod yon dang :__sman gtor rak+ta byang chub sems:__bde chen longs spyod mchog tu rol:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+ya shap+da rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she pra tits+tsha swA hA:__hU~M:__sku gsung thugs ni gar dgur ldan:__yon tan phrin las bsam mi khyab:__he ru ka dpal dkyil 'khor la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__lha la sems gzung skyon bcos shing :__spro bsdus rtsal sbyang rnal du dbab:__nga rgyal brtan cing dag pa dran:__bskyed rim gyad du 'gyur la bslab:__ting nge 'dzin gyi gzer yin no:__bsnyen pa sngags kyi gzer gdab phyir:__bdag nyid khro rgyal rta mchog dpal:__ba spu'i khung bu tshun chad kyang :__rang 'dra'i khro bo'i tshogs kyis gtams:__snying ga'i yang dag he ru ka'i:__tsit+ta rin chen gsang ba'i sbubs:__pad+ma zla ba'i gdan steng du:__ye shes sems dpa' spyan ras gzigs:__dkar gsal mchog sbyin pad+ma 'chang :__de yi thugs kar pad zla'i dbus:__hrIHmthar 'bar ba'i sngags kyis bskor:__rtse gcig sems bzung bzlas pa yis:__lus dkyil khro bo'i tshogs kyis kyang :__sngags kyi rang sgra sgrogs pa las:__dkyil 'khor rab 'byams thugs rgyud bskul:__ye shes gzi byin thob par bsam:__oM hrIHpad+man+ta kr-i ta hU~M phaT:__'bum phrag bcu yis byin rlob 'gyur:__'phro 'du phrin las sgrub pa ni:__slar yang thugs srog sgrub sngags kyis:__rang sgra sgrogs bzhin bskor ba las:__'bar ba'i 'od zer mkha' khyab 'phros:__rtsa gsum zhi khro mchod pas mnyes:__dam can pho nya las la bskul:__sde brgyad 'byung po zil gyis mnan:__dgra bgegs gdug pa tshar thag bcad:__snang ba lha la grags pa sngags:__dran rtog chos nyid ngang nas bzlas:__oM hrIHpad+man+ta kr-i ta badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__'bum phrag bco lnga bzlas pa yis:__rta mchog dpal gyi nus thob byed:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hUM:__khrag 'thung yongs rdzogs sngags 'di yang :__'bum phrag bzhi sogs ci rigs bzla:__sgrub pa'i bye brag las sbyor ni:__thugs nas tsha zhing rtsub pa yi:__'od 'phros lus dkyil khro tshogs dang :__dkyil 'khor yongs kyi thugs dam bskul:__khros 'khrugs rngams pa'i gzi byin bskyed:__sku dang sngags phreng phyag mtshan dang :__mtshon cha me phung pho nya'i tshogs:__nyi zer rdul bzhin kun tu 'phros:__dgra bgegs dam sri gdug pa can:__ma rungs 'byung po'i tshogs rnams kyi:__snying nas bzung zhing srog nas drangs:__bsad bcad gtubs shing zhal du gsol:__rjes shul lhag ma med par bsam:__sgrub sngags tha mar spu gri gdags:__oM badz+ra dun b+h+yo tig nan dza dza:__sa ma ya s+t+wa~M:__kha~M rak+sha sa ma ya dza:__kha~M rak+sha sa ma ya b+h+yo:__kha~M rak+sha sa ma ya zlog:__kha~M rak+sha sa ma ya gtubs:__kha~M rak+sha sa ma ya byer:__kha~M rak+sha sa ma ya rbad:__kha~M rak+sha sa ma ya rbad rbud phaT ya:__sarba sha trUn big+h+nAn 'byung po mA ra ya dza:__mA ra ya rbad:__mA ra ya b+h+yo:__mA ra ya zlog:__mA ra ya phaT:__drag po'i las kyi sngags 'di ni:__lta dgongs gding dang ldan pa yis:__khri phrag bzlas pas las 'grub bo:__mthar thug dgongs pa mi 'gyur ba:__chos nyid gzer gyis gdab pa ni:__lha nyid rang la rang nyid lha:__rang sems gdod nas rnam dag pa:__bden gnyis zung 'jug gnas lugs ngang :__lha sngags dbyer med mnyam bzhag pas:__don gyi dpal chen tshe 'dir 'grub:__khyad par bskyed dang rdzogs pa'i tshul:__lam gyi rim pa bzhin du sbyar:__thun mong bsad zlog mdor bsdus pa:__bla ma drag po'i gzhung nyid la:__lha sngags kha sgyur tsam gyis 'grub:__gzhan yang las tshogs rab 'byams rnams:__rta mchog rol pa'i tan+t+ra dang :__man ngag bzhin du sbyar bar bya:__khyad par lus srog longs spyod dang :__lam la bar du gcod byed pa'i:__bdud bzhi dam sri sgab 'dre'i dpung :__snyigs ma'i dus su rlung ltar langs:__de rnams gzir zhing mnan pa dang :__rdo rje'i rta bro'i cho ga yis:__phyir zlog ldang med rgyas gdab pa:__rnal 'byor rnams kyi dang du blang :__dug shog ngos la dug khrag gis:__dbus su dam sri'i ling+ga dang :__phyogs bzhir bdud bzhi mtshams bzhi ru:__sgab 'dre'i ling gzugs thams cad kyi:__snying gar tri dza kha sprod mthar:__dam sri sogs la rim pa bzhin:__phung byed rgyal bsen dam sri glo bur du lhags pa bcas pa thams cad rA dza hab le hab le sha ma ru hi pi sha tsI tri dzaHdzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__rul rul:__myog myog:__dur dur:__yed yed:__thum thum:__mA ra ya mA ra ya:__b+hin+d+ha b+hin+d+ha:__ha na ha na:__s+t+wa~M b+ha ya s+t+wa~M b+ha ya nan nan laM b+h+rU~M laM b+h+rU~M:__shi kri mA ra ya phaT:__byang chub sgrub pa la bar du gcod pa'i bdud dang 'byung po'i tshogs thams cad trI mA ra se na dza dza:__rul rul sogs 'gre:__sgrub pa la 'gal rkyen glo bur byed pa'i sgab 'dre gdug pa can thams cad tri 'u tri 'u dza dzaHsogs:__gzhan yang mig la long sogs pa'i:__dmod pa'i yi ges gtams kyang rung :__tha mar dmod chog dza khroM bskor:__tshwa sna gsum dang tsha ba gsum:__dug khrag byugs shing thod ngan nang :__thun rdzas dang bcas shi lteb kyis:__las khung nang du gzhug par bya:__bdag gi rnal 'byor lhag par gsal:__sgrub dang las sbyor gong sngags bcas:__stong rtsa bzlas pas thun la bsngags:__srid pa las kyi brub khung nang :__ling+ga bdud bgegs dngos su gsal:__'gugs gzhug rgyas pa sngon 'gro bas:__hU~M:__dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang :__chos nyid chos can bslu med mthus:__sdang dgra gnod byed bdud bzhi'i dpung :__dam sri sgab 'dre 'byung po kun:__mtshan ma'i rten la myur du khug:__dbyer med stims shig dam par sdoms:__myos par gyis shig lha dang phrol:__gzugs la phob cig mA ra ya:__bdud bzhi dam sri sgab 'dre log par 'dren pa thams cad badz+ra aM ku sha dzaH__badz+ra pA sha hU~M:__badz+ra spo Ta ba~M:__badz+ra g+hAN+De ho:__badz+ra pra be sha ya phaT:__badz+ra A be sha ya a A:__brgya rtsa la sogs khug pa'i rtags:__yid ches ma byung bar du bya:__de nas drag sngags spu gri bcas:__thun gyis brdeg cing bsad pa las:__lus rengs ngag lkugs yid myos te:__rtog tshogs rgyu ba rags pa 'gag:__rten dang dbyer med bsgral bar bsam:__yug sa'i skra yis rgya chings gdab:__dug shing skam pa'i bar du gtem:__phung res dril la btsem byas te:__thun rdzas dang bcas thod ngan gzhug:__slar yang phung res gtums pa la:__rdo rjes rgyas gdab skyer phur gzer:__byin rlabs can gyi mchod rten dang :__lha rten drag po'i 'og rol lam:__grib mas non par gru gsum dong :__gting zab brus pa'i nang du 'phang :__bden brjod dgug gzhug drag tu bya:__dur g.yam ri rab rgya gram dang :__sa chu me yis kha bcad la:__hU~M:__bdud dang dam sri sgab 'dre'i dpung :__bstan dang 'gro la nyer 'tshe zhing :__khyad par rnal 'byor sgrub pa la:__bar du gcod pa'i bgegs chen 'dis:__dang por brgyud pa'i bka' las 'gal:__bar du rnal 'byor dam las log:__tha ma sgrub la bar du gcod:__bstan dang 'gro la 'tshe ba'i phyir:__gzer zhing mnan pa'i dul la bab:__bskyur ro klu bdud gre bar bskyur:__gtad do gshin rje'i kha ru gtad:__mnan no thar med e dbyings mnan:__rdo rje ri rab lhun po dang :__sna tshogs rdo rje'i phyag rgyas gdab:__rim dgu'i sa chu me yis g.yogs:__byang chub mchog sems ma skyes bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__gnod byed bdud bzhi dam sri sgab 'dre 'byung po thams cad kyi kA ya wA ka tsit+ta s+t+waM b+ha ya nan:__e b+h+rU~M bi shwa badz+ra la~M ba~M ra~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__sa gzhi 'thas bar bcags pa'i steng :__dbus dang phyogs bzhi mtha' skor du:__nam yang gsor mi rung ba'i phyir:__rta bro drug gi rgyas gdab bya:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__gti mug rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad ldir zhing 'tsher ba yis:__chos dbyings ye shes glu blangs shing :__g.yas nas bskor zhing g.yon du 'khyil:__bde gshegs rol pa'i bro brdungs pas:__zhi ba'i las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__rmongs pa'i bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__'khor lo'i phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig par:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi oM bud+d+ha bai ro tsa na ha ya grI wa sarba big+h+nAn mA ra ye b+h+yo b+h+yo zlog zlog e laM stAM b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__zhe sdang rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad rngams shing 'tsher ba yis:__me long ye shes glu blangs shing :__g.yas g.yon dbus su 'khrab pa yis:__rdo rje rol pa'i bro brdungs pas:__mchog gi las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__'khrugs pa'i bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__rdo rje'i phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi hU~M badz+ra ak+Sho b+h+yaHha ya grI ba sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e laM s+t+waM b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__ser sna rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad phra zhing 'gyur ba yis:__mnyam nyid ye shes glu blangs shing :__'khyil zhing rtse mor 'dur ba yis:__rin chen rol pa'i bro brdungs pas:__rgyas pa'i las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__ngar 'dzin bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__rin chen phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi trA~M rat+na saM b+ha ba ha ya grI ba sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e laM s+t+wa~M b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__'dod chags rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad snyan cing chags pa yis:__sor rtog ye shes glu blangs shing :__dbus dang phyogs mtshams 'dur ba yis:__pad+ma rol pa'i bro brdungs pas:__dbang gi las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__chags pa'i bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__pad+ma'i phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi hrIHpad+ma d+ha ra ha ya grI ba sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e laM s+t+waM b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__phrag dog rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad drag rngams 'tsher ba yis:__bya grub ye shes glu blangs shing :__sna tshogs rdo rje'i 'bar ba yis:__karma rol pa'i bro brdungs pas:__drag po'i phrin las lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__phrag dog bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__las kyi phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi AHa mo g+ha sid+d+hi ha ya grI ba sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e laM s+t+waM b+ha ya nan:__hU~M:__dpal chen rgyal po de bzhin gshegs:__ye shes rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad rngams bzhad rgyun chags pas:__'od gsal ye shes glu blangs shing :__sgeg ldem shugs kyis 'gro ba yis:__khrag 'thung rol pa'i bro brdungs pas:__las rnams thams cad lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__ma rig bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__ye shes phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi shrI he ru ka ha ya grI ba sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e laM s+t+wa~M b+ha ya nan:__sgrub pa po rnams brtul zhugs bskyed:__snod bcud rta mchog rigs drug gi:__phyag rgya sngags tshig bzhad pa yis:__rdo rje'i rta bro drug brdungs pas:__las rnams gsor mi rung bar grub:__sgrub la bar gcod thams cad zlog:__bgegs dang 'byung po zil gyis non:__sa gsum ma mo mkha' 'gro'i tshogs:__dbang med 'du zhing yid 'phrogs pas:__ci bcol las kun thogs med byed:__de bas rta mchog gsang rgyud kyi:__dgongs pa mngon du phyung ba 'di:__rnal 'byor skal ldan rnams kyis spyod:__grub pa mthar phyin dngos grub thob:__sa ma ya:__dbang chen rol pa'i tan+t+ra ni:__zab rgyas bka' gter gzhung gi bcud:__pad+ma sgyu 'phrul khro bo'i lam:__sngon med kun las khyad 'phags pa:__nga sprul rig pa 'dzin pa yi:__dgongs pa'i gter du sbas rgyas gdab:__rig 'dzin DA ki'i byin rlabs kyis:__rtsol med rang gis shar nas kyang :__rang gzhan don mang spyod par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__brda thim:__rje grub thob chen po'i byin rlabs la brten nas:__'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter las phyung ba'o/__d+hI/:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__rdo rje phag mo'i sgrub thabs bzhugs:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__rdo rje phag mo'i sgrub thabs ni:__nyams chags thams cad zhi ba dang :__bde chen ye shes rgyas pa dang :__rlung sems dbang du 'du ba dang :__gzung 'dzin 'byung po tshar gcod pa'i:__bla med phrin las rmad po che:__myur du sgrub pa'i thabs zab mo:__skal bzang mchog gi spyod yul lo:__a:__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__thams cad bdag nyid rtag bzhugs pa'i:__gdod ma'i stong chen yongs grub dbyings:__ye shes rig pa rang snang ba'i:__phyi snod klong lnga yum gyi mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__rdo rje'i srung 'khor dur khrod dang :__rnam thar chos 'byung yangs pa'i gzhir:__rang byung sprul pa'i gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__phyi gsal nang gsal 'od kyi klong :__snying po'i dkyil 'khor pad 'dab bzhi'i:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__rang sems baM yig dmar po las:__rgyal yum badz+ra wA rA hIH__rab dmar bskal pa'i me 'od 'bar:__khro 'dzum zhal gcig mche ba gtsigs:__spyan gsum dmar zlum rjes chags g.yo:__dbu skra thor cog spyi bor bcings:__lhag ma sku rgyab si ler grol:__rna ltag g.yas su phag zhal ngur:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__g.yon pas thod pa khrag bkang gsol:__gru mo g.yon na kha T+wA~M ga:__he ru ka dpal ngo bor rdzogs:__rus pa'i phyag rgya rnam lnga dang :__thod skam dbu rgyan do shal 'phyang :__dar dang me tog phreng bas brgyan:__skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__'khor lo'i dbang phyug chen mor bzhengs:__mdun sogs phyogs bzhir g.yas bskor du:__rdo rje mkha' 'gro DA ki sngo:__rin chen mkha' 'gro gzugs can ser:__pad+ma mkha' 'gro dum skyes dmar:__las kyi mkha' 'gro la mA ljang :__de phyir mthing dmar dkar ba yi:__thugs gsung sku yi 'khor lo la:__yul chen nyer bzhi'i rnal 'byor ma:__mthing dmar dkar ba brgyad tshan gsum:__sgo bzhir sgo skyong gdong can bzhi:__mthing ser dmar dang ljang ba'i mdog:__gru chad mtshams ma phyed gzugs can:__stag gi pags pa'i sham thabs grol:__drag mo khros pa'i tshul du bzhengs:__kun kyang gri gug thod khrag bsnams:__rgyan dang cha lugs gtso mo'i tshul:__pad nyi bam ro'i gdan la rol:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gang bu kha phye ltar:__snang stong zug 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya stA~M:__oM hU~M trA~M hrIHAHab+hi Shiny+tsA mi su ra ta s+t+wa~M a haM:__hU~M:__bde chen 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM shrI badz+ra wA rA hI sarba sa ma ya e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__ho:__dam tshig ye shes dbyer med par:__zung 'jug dgyes pa chen por bzhugs:__gnyis med gus pa'i brda yi phyag:__rang grol chos sku'i klong du 'tshal:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__oM AHhU~M:__yul kun phyi nang gsang ba yi:__mchod pa'i phyag rgya chen por shar:__bde chen dbang po'i dam tshig gis:__dgyes bzhes mchog thun dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra wA rA hI maN+Da la sa pa ri bA' ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha d+hA tu pU dza ho:__hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo ni:__rgyal kun skyaid dang rol pa'i yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor dbang phyug ma la bstod:__rdo rje'i sku gsung thugs yon tan:__bsam gyis mi khyab rmad po ches:__mkha' khyab 'gro ba 'dul mdzad pa'i:__phrin las lhun gyis grub la bstod:__ye shes rig rtsal d+hA ki nI:__'khor lo gsum gyi rnal 'byor ma:__sgo mtshams skyong ba'i pho nya mo:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__de ltar mchod cing bstod pa'i mthus:__bdag cag dam tshig nyams chags byang :__dngos grub mchog gi snod du gyur:__nyid dang dbyer med mdzad du gsol:__zhes pas bstod cing gsol ba gdab:__gsal brten dag pa dran pa yi:__ting 'dzin gzer gyis rgyas btab nas:__tha mal snang zhen dbyings su bstim:__yan lag bzlas pa'i rnal 'byor la:__dang po bsnyen pa'i dzaba? dgongs ni:__bdag nyid rdo rje rnal 'byor ma'i:__thugs kar rang 'dra'i ye shes sems:__de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:__ba~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__'bar ba chen po'i 'od zer gyis:__dkyil 'khor pa rnams thugs rgyud bskul:__bde chen ye shes lhag par 'bar:__sgrub pa po la nye bar dgongs:__rtsa khams rlung la byin brlabs bsam:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT:__'bum phrag bdun gyis byin thob 'gyur:__gnyis pa sgrub pa'i dgongs pa ni:__thugs srog sgrub pa'i sngags phreng gis:__rang sgra sgrogs bzhin bskor ba las:__bde chen 'od zer mkha' khyab 'phros:__'phags mchog 'gro kun sgrib gnyis sbyangs:__snod bcud rdo rje btsun mo yi:__zhing dang ye shes sku ru bsgyur:__pho nya gsum gyi byin nus kun:__tshur 'dus bdag la thim pa yis:__mchog thun dngos grub thob par gyur:__oM oM oM sarba bud+d+ha DA kI nI ye:__badz+ra war+N+Na nI yai:__badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M hU~M phaT phaT phaT swA hA:__ba~M ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+hi pha la hU~M:__'bum phrag bzhi yis dngos grub thob:__gsum pa khyad par las sbyor ni:__slar yang thugs srog 'od zer gyis:__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dang :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__shangs bug nas zhugs sku dbyings khyab:__bde stong ye shes mchog tu 'bar:__snyoms zhugs bde ba'i byang chub sems:__shangs bug nas thon rang nyid kyi:__thugs ka'i ba~M la dbyer med thim:__zag med bde ba chen po bskyed:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu'i:__don gyi lhan skyes mngon gyur bsam:__sgrub pa rtsa ba'i sngags oM gsum ma _kyi sham:__ma hA su kha dz+nyA na A be sha ya hU~M hU~M:__mchog gi las sbyor khyad par can:__ye shes 'bebs pa'i rig pa'o:__thun mong las bzhi'i sngags kyang spel:__oM shIn+taM ku ru swA hA:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oMH__hrIHwA shaM ku ru hoH__hU~M mA ra ya phaT:__dmigs pa'i mde kha spyi ltar sbyar:__de ltar bdun phrag brtson pa yis:__mchog thun dngos grub myur 'grub byed:__skyed rdzogs lam khyer ji bzhin du:__nyams su blangs pas ye shes skye:__gzhan yang phag mo'i las kyi tshogs:__mkha' 'gro brgya rtsa'i rim pa sogs:__bsnyen rdzogs rtogs ldan drod thob pas:__ji skad bshad pa bzhin du spel:__rang gzhan don mang 'grub par 'gyur:__thun mong nyams chags bshags skong ni:__sgrub pa'i rten dang maN+Dal mdun:__mchod gtor tshogs kyi longs spyod bsham:__bdag nyid lha yi rnal 'byor gyis:__gnas dang yo byad bsang zhing sbyang :__stong pa'i ngang las skad cig gis:__gnas yul gsang ba mchog gi zhing :__mchod gtor ye shes rol pa'i rgyan:__nam mkha' mdzod kyi sprin du gyur:__oM AHhU~M:__nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas spel:__rang gi thugs srog sa bon las:__'od zer lcags kyu'i rnam par 'phros:__rtsa gsum chos srung rab 'byams kun:__mdun gyi nam mkhar spyan drangs bsam:__oM AHhU~M b+ha ga wAn ma hA kA ru Ni kA sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__e h+ye hi:__badz+ra sa ma ya dza:__lus kyi nyams chags bskang ba'i phyir:__gdung ba'i shugs bskyed brkyang phyag 'tshal:__ho:__dgongs klong dbyer med brda yis mtshon:__snyan rgyud bdud rtsis skal ldan skyong :__byin rlabs thugs rje'i bdag nyid che:__rtsa brgyud bla ma la phyag 'tshal:__chos sku'i ngang las longs spyod rdzogs:__sprul pa'i sgyu 'phrul cir yang ston:__dngos grub rnam gnyis char bzhin 'bebs:__yi dam zhi khro la phyag 'tshal:__lhan skyes ngang las ma g.yos bzhin:__zhing sngags DA ka'i sprin phung 'phro:__mchog thun phrin las glog ltar 'khyugs:__gnas gsum mkha' 'gro la phyag 'tshal:__rig 'dzin bla ma'i bka' bzhin du:__rnal 'byor sgrub mchog bu bzhin skyong :__legs nyes stangs 'dzin bar chad sel:__chos srung gter bdag la phyag 'tshal:__phyag byar 'os pa thams cad la:__sgo gsum gus pas dad phyag 'tshal:__nyams chags sdig sgrib zhi ba dang :__ye shes rgyas par byin gyis rlobs:__oM gu ru sarba ta tha ga ta kA ya wA ka tsit+ta pra Na mye na ben+da naM ka ro mi:__ngag gi nyam chags skong ba'i phyir:__rdo rje sems dpa'i sgom bzlas bya:__AH__bdag gi spyi bor pad zla'i steng :__bla ma rdor sems he ru ka:__yab yum thugs ka'i sngags phreng dang :__sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun:__sbyor mtshams nas byung tshangs bug zhugs:__lus gang sdig sgrib nyes ltung rgyu:__'bras bu nad gdon sdug bsngal kun:__dag cing dri ma med par bsam:__stobs bzhi'i gnad dang ldan pa yis:__yi ge brgya pa dzaba? tu bzla:__mthar ni gdung bas smre bshags bya:__oM:__bla ma dpal ldan rdo rje sems:__bdag la re sa khyed las med:__thugs rje'i spyan gyis gzigs mdzod la:__nyams chags sdig ltung sbyang mdzad gsol:__bdag cag nyon mongs gzhan dbang dang :__mi shes bag med ma gus pas:__rang bzhin kha na ma tho dang :__bcas pa'i bslab las 'gal ba kun:__dag cing tshangs par stsal du gsol:__khyad par rdo rje theg pa yi:__rtsa ba sku gsung thugs mchog dang :__yan lag dam tshig nyi shu lnga:__med phyal gcig pu lhun grub sogs:__rang bzhin lta ba'i dam tshig las:__nyams 'gal ral bar gyur pa kun:__snying nas 'gyod pas mthol bshags na:__sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol:__nyid dang dbyer med byin rlobs shig:__snying nas gdung bas gsol btab pas:__bla ma rdo rje sems dpa' yis:__sdig ltung dag pa'i gnang ba stsal:__dgyes pas 'od zhu rang la thim:__yid kyi nyams chags bskang ba'i phyir:__rang yang kun gzhi ma bcos pa'i:__ngang la yid ni 'dzin pa bral:__rnam dag spros bral chos kyi sku:__chos kyi sku la gnyis su med:__ye bsrung thig le nyag gcig ngang :__spang blang las 'das phyal ba che:__rang byung rang shar lhun gyis grub:__nyams chags rtog sgrib dbyings su grol:__ma bcos rdzogs pa chen po'o:__a a aH__zhes brjod gnyug ma khyab gdal ngang :__spro bsdu bral bar mnyam par bzhag:__de ni bshags pa'i las rim mo:__skong gi cho gar rnam pa gsum:__thun mong nyer spyod rdzas kyis bskang :__oM:__dngos su 'byor dang yid kyis sprul:__rab 'byams zhing gi mchod pa'i sprin:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta de ba DA ki nI sa pa ri bA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+ya shab+da pra tIts+tsha swA hA:__khyad par sman rag gtor mas bskang :__oM:__rtsa gsum 'khor lo'i b+han+d+ha ru:__ye shes byang sems bdud rtsi bskyil:__bde ba chen po'i dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__nyams chags sdig ltung dbyings su zhi:__gzung 'dzin rtog sgrib rang sar grol:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha hi:__AH__'khor lo lnga yi b+hany+dza ru:__gnyis snang bsgral ba'i rak+tas bskang :__gzi brjid chen po'i dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma sogs=__ma hA rak+ta khA hi:__hU~M:__phung khams skye mched gtor gzhong du:__bde chen longs spyod gtor ma bshams:__'dod yon rgyan gyi dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma sogs=__ma hA ba liM ta khA hI:__mchog tu snang gsal mar mes bskang :__ho:__sgron ma rnam bzhi'i kong bu ru:__snang ba bzhi yis mar me sbar:__'od gsal chen po'i dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma sogs=__ma hA dz+nyA na dI pe pra tIts+tsha swA hA:__rmad byung sbyor sgrol tshogs kyis bskang :__ra~M ya~M kha~M:__chos dbyings khyab gdal ka pA lar:__rig pa ye shes tshogs gtor bshams:__zag med bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__'dod yon rgya mtsho'i phung por gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__hU~M:__sku gsum zhing khams rab 'byams nas:__rigs brgya'i khyab bdag bla ma la:__bde gshegs rig 'dzin 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza ho:__hU~M:__'og min gsang chen pho brang nas:__yi dam zhi khro rab 'byams la:__bka' nyan pho nya'i 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur sogs=__oM maN+Da la de ba ga Na sa pa ri bA ra ga Na tsakra pU dza ho:__hU~M:__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__dbyings yum rdo rje phag mo la:__gnas gsum mkha' 'gro'i 'khor gyis bskor:__'dir gshegs=__oM badz+ra bA rA hI maN+Da la sa pa ri bA ra ga Na tsakra pU dza ho:__de ni phyi yi tshogs mchod de:__spro na skong bshags gzhan yang bya:__nang ltar rdo rje phung po'i grong :__rdo rje bza' ba'i dam tshig gis:__phung khams skye mched lha tshogs mchod:__thabs shes rdzas rnams blangs shing rol:__ho:__lhun grub rdo rje phung po'i grong :__rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:__ye shes chen po'i lha tshogs rnams:__kha sbyor bde ba'i rol pa che:__rdo rje'i dam tshig bla med pa:__tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing :__bde chen ye shes rgyas gyur cig:__a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la ho:__gsang ba dngos sam ye shes kyi:__phyag rgyar snyoms zhugs tshogs spyod bya:__ho:__e yi cha byad bzang po yi:__dbus su wa~M gi rnam pas brgyan:__sangs rgyas rin chen za ma tog:__'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:__dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:__stong pa bzhi yi nyams myong drangs:__bde stong dbyer med lhan cig skyes:__mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba'o:__a a a:__lhag ma bsdus la bdud rtsis bran:__hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo yi:__lhag la dbang ba'i bka' nyan ma:__mkha' 'gro ging lang dbang phyug dang :__'bar ma sbor ma pho nya'i tshogs:__dpal gyi pham phabs dgyes par bzhes:__'khor srung rkyen dang sun ma zlog:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:__oM sarba DA ka DA ki ni uts+tshiSh+tA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__mthar ni gdung bas smon lam gdab:__ho:__rab 'byams dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag rnal 'byor mched dang lcam dral gyis:__dam tshig chen po'i mchod pa phul ba'i mthus:__nyams chags rtog sgrib mun pa dbyings su sangs:__mchog thun dngos grub ye shes snang ba rgyas:__bla ma yi dam mkha' 'gros rjes bzung nas:__rdo rje'i lam las rnam grol 'bras bu'i mchog:__dka' ba med par tshe 'dir 'grub par shog:__nam zhig mi rtag skye 'chi byung srid tshe:__ye shes sgron ma'i snang bas shul mtshon te:__'og min bde chen zhing du dbugs phyung nas:__phyams gcig lhan skyes ye shes sku 'grub shog:__gzhan yang shis brjod smon lam tshig:__rgyas par spel bas dge legs bya:__rjes chog gsang ba spyi ltar spyad:__'dis ni nyams chags rtog sgrib dag:__tshe dang bsod nams dpal 'byor 'phel:__bde chen ye shes snang ba rgyas:__mchog thun dngos grub myur 'grub phyir:__mar ngo'i tshes bcu la sogs pa:__dus dang rgyun du brtson par bya:__las myur me yi cho ga ni:__rgyas par gzhan nas 'byung ltar bya:__mdor bsdus rgyun gyi me mchod la:__thab dang mchod sreg yo byad rdzas:__zhi ba bzhin du 'du byas la:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__gnas dang yo byad byin gyis brlab:__sgrub pa'i rtsa sngags sham bu ru:__badz+ra dz+nyA na dz+wa la ra~M:__zhes pas thab la me sbar te:__rlung g.yab g.yob cing bsang chu 'thor:__a:_gdod nas rnam dag yum gyi mkhar:__zhi ba'i thab khung mtshan nyid rdzogs:__ye shes me phung 'bar ba'i klong :__rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed:__byin rlabs dbang skur spyan 'dren sogs:__las kyi rim pas mtshams sbyar nas:__dgang blugs gang ba thogs byas te:__thabs dang shes rab zung 'brel ba'i:__rdo rje'i dgang blugs kha sbyor las:__bsreg rdzas bdud rtsi'i sprin gyi rgyun:__dkyil 'khor lha tshogs zhal du zhugs:__rdo rje'i ljags kyi sbu gus drangs:__sku yi dbyibs brgyud cha kun gang :__zag med bde bas mnyes pa las:__zla ltar dkar ba'i bdud rtsi'i 'od:__bdag la thim pas sdig ltung dag:__khyad par dam tshig nyams chags dang :__sngags dang cho ga'i lhag chad skong :__nad gdon bgegs dang bar du gcod:__rtog sgrib bag chags thams cad byang :__mchod dang gnas dang yo byad la:__thim pas nyams grib thams cad bsal:__mkha' khyab 'od zer spro bsdu yis:__zhi ba'i las kun lhun gyis grub:__ye shes snang ba rgyas par bsam:__sgrub pa'i rtsa sngags sham bu ru:__oM ag+na ye swA hA:__skabs su 'dod don gsol byang gdags:__rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i dam tshig nyams chags nyes ltung rtog sgrib bag chags sngags kyi lhag chad nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa ma dang mkha' 'gro'i bka' chad sogs mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__de bzhin me srog yams shing 'bul:__oM bo d+hi br-ik+Sha ya swA hA:__ci rigs phul ba sngon 'gro bas:__til dang 'bru sman me tog dkar:__zas mchog la sogs zhi ba'i rdzas:__phyogs gcig byas te grangs bzung la:__sngags sham las kyi rig pa gdags:__sarba pA pa~M kle sha da ha na shAn+tiM ku ru swA hA:__skabs su 'dod gsol dang bcas te:__brgya stong khri sogs gang 'grub 'bul:__tshogs kyi mchod pas dgyes pa bskyed:__bsreg rdzas lhag ma rnams kyang 'bul:__mchod cing bstod la dngos grub blang :__nongs pa bshags shing ye shes gshegs:__dam tshig 'bar ba'i rnam par bsam:__me nyid rang zhir bzhag pa yi:__thal ba chu klung chen por bskyal:__yang na ri rtser rlung la bskur:__des ni dam tshig nyams chags dang :__ma mo mkha' 'gro 'khrugs la sogs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__ye shes snang ba 'bar bar 'gyur:__gzhan yang rgyas dang dbang drag sogs:__gsang ba spyi ltar sbyar du rung :__mchog gi phrin las rmad po che:__bdud rtsi ril bu'i cho ga ni:__rgyas par khrol bu phye ma dang :__lde gu gong bu'i bar du bsgrub:__spros pa nyer bsdu'i snying po ni:__skye bdun grub pa thob pa yi:__sha chen gtsor gyur sgron ma lnga:__bla ma yab yum byang chub sems:__gtsor gyur lcags kyu rnam pa lnga:__gzhir byas gzhan yang sel med pa'i:__bdud rtsi'i phab gta' ma da nar:__sbyar zhing 'dres par bsnur byas la:__'bras gsum bzang drug rtag ngu gsum:__ga bur gi waM sin+d+hU ra:__cu gang brag zhun cong zhi dang :__rtsa ba lnga dang dbang po lag:__shing tshA shu dag spang gi spos:__ma nu ru rta pri yang ku:__ut+pal tsan+dan dmar po sogs:__ser dang dmar ba shas che zhing :__mngar skyur lan tshA'i ro ldan phye:__sgrub pa'i bum chus legs brdzis par:__phab gta' bran zhing 'dres par sbol:__ril bu sran ma tsam du dril:__ril chags 'them zhing gsher chad pa:__mtshan ldan b+han+d+ha kha sbyor bstsal:__chas su gzhug cing dal dbus dgod:__phyi nang mchod tshogs bzang du bsham:__dam gtsang grogs dang bcas pa'am:__rang nyid gcig pus sgrub kyang rung :__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__sgrub rdzas bgegs bsal khrus nas dbyung :__dngos 'dzin bsang zhing stong par sbyang :__stong pa'i ngang las skad cig gis:__dam tshig sgrol ma rlung dkyil dang :__gos dkar 'bar ba me yi steng :__spyan ma'i rang bzhin thod sgyed gsum:__de steng dbyings phyug ka pA la:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__mA ma kI yi bdud rtsi'i bcud:__sha lnga'i ri bo lhun mthor brtsegs:__bdud rtsi lnga yi rgya mtshor 'khyil:__thabs shes yi ge 'bru bcu dang :__dbyangs gsal 'bru gsum 'od 'bar mtshan:__bdag nyid rdo rje phag mo yi:__thugs srog las byung 'od zer gyis:__'od du zhu zhing bskol ba las:__kha dog dri ro nus pa'i bcud:__rmad byung bdud rtsi'i rgya mtsho'i dbus:__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__ba~M yig yongs gyur skad cig gis:__bcom ldan rdo rje phag mo dmar:__zhal gcig phyag gnyis gzi brjid 'bar:__khro 'dzum chags nyams mche ba gtsigs:__gri gug thod pa kha T+wA~M 'chang :__dar dang rin chen me tog phreng :__rus pa'i phyag rgya lnga yis spras:__thod skam dbu rgyan do shal g.yo:__zhabs gnyis brkyangs bskums gar thabs kyis:__ye shes me 'od klong na bzhugs:__rna ltag phag zhal ngur ba'i sgras:__srid zhi thams cad g.yo zhing sdud:__de phyir pad+ma'i 'dab ma bzhir:__snying po'i rnal 'byor mkha' 'gro bzhi:__thugs gsung sku yi 'khor lo la:__yul chen nyer bzhi'i rnal 'byor ma:__dur khrod ma mo sgo mtshams brgyad:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro dang :__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__snang stong zug 'jug ye shes rtsal:__bde chen 'od skur lam mer bzhugs:__byin brlabs dbang bskur spyan 'dren bstim:__bzhugs gsol phyag 'tshal mchod bstod 'bul:__rang gi thugs nas sngags kyi phreng :__gzungs thag rdo rje'i lam las brgyud:__mdun bskyed thugs kar nyi gdan la:__ba~M mthar sngags kyis mtshan par thim:__bde ba chen po'i nyams 'bar bas:__ye shes 'od zer mkha' khyab 'phros:__bde gshegs zhi khro rab 'byams dang :__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro yi:__thugs rgyud rang dbang med bar bskul:__rnam par grol ba'i byang chub sems:__bde chen ye shes bdud rtsi dang :__'khor 'das brtan g.yo'i dngas ma'i bcud:__char bzhin babs nas zhal du zhugs:__sku yi nang gang gzi byin 'bar:__thugs srog sngags phreng dag las kyang :__bdud rtsi'i rgyun babs ro gcig tu:__mkha' dbyings pad+ma'i ze'u 'bru las:__rgyun mi 'chad par drag tu babs:__dam tshig gsang ba'i rdzas la thim:__mthong tshor myong dang reg pa kun:__grol ba mchog gi dpal ster ba'i:__ye shes bdud rtsi'i phung por bsam:__sgrub pa'i rtsa sngags sham bu ru:__ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__ma hA su kha bde ba che:__zhu bde lhan skyes ye shes dang :__badz+ra rdo rje nam mkha'i dbyings:__rang bzhin lhan skyes stong pa nyid:__zung 'jug de nyid mtshon byed pa:__a mr-i ta zhes 'chi ba med:__rnam grol mchog ster bdud rtsi'i bcud:__hU~M gis dbab cing hrIHyis bskyil:__ThA zhes ngo mtshar chen po yi:__sngags kyi sgo yis brtan par bya:__de ltar bdun phrag gcig tu brtson:__kha dog dri ro bzang dang 'phel:__sgra 'od me tog char 'bebs sogs:__grub pa'i rtags mtshan mthong bar 'gyur:__thun mtshams kun tu mchod cing bstod:__tshogs kyi 'khor los dgyes pa bskang :__bar chad bgegs bsal byin chen dbab:__rtags mthong lha tshogs rdzas la bstim:__hU~M:__sngon gyi thugs dam chen po yis:__mchog gi phrin las stsal lags na:__dam tshig rten la ye shes sems:__dbyer med brtan par bzhugs su gsol:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra wA rA hI sa pa ri bA ra dzaHhU~M ba~M ho:__dgyes pas 'od zhu bcud la thim:__bdud rtsi 'od kyi gong bu'i tshul:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__grol ba bzhi ldan chen por bsam:__brtan bzhugs mchod bstod dngos grub blang :__rin chen za ma tog tu gzhug:__dus dang rgyun du bsten pa yis:__nyams chags skong zhing sdig sgrib dag:__tshe dang lang tsho bsod nams 'phel:__khyad par bde chen ye shes skye:__mchog dngos rtsol med 'grub pa'i phyir:__rnal 'byor rnams kyis spyad par bya:__sa ma ya:__rdo rje phag mo'i sngags rgyud dang :__man ngag kun gyi snying po'i bcud:__nga sprul sgyu ma'i skyes bu yi:__dbyings la rig pa'i gter du sbas:__rtsol med lhug par gtan la phob:__rang dang gzhan don phan pa che'i:__phrin las mthar ru dbyung bar gyis:__'brel tshad don ldan e ma ho:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__guh+ya:__brda thim:__rje grub thob chen po'i byin rlabs las rang shar ba'i tshul gyis:__'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgongs pa'i gter mdzod las phyung ba'o/__d+hI/__sgrub thabs snying po skor lnga las:__kun gyi kha skong phrin las bzhugs:___rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__kun gyi phrin las spyir dril ba:__las kyi phreng ba bsdus pa ni:__so so'i gzhung dang sbyar te bya:__sa ma ya:__'di la sbyor ba dngos gzhi rjes:__sbyor ba rten mchod bsham pa ni:__thog mar sa gzhi las rung phyir:__sa bdag lha klur gtor ma sbyin:__phrin las gsol zhing gshegs su gsol:__ji ltar rigs pa'i stegs bu brtsigs:__bdud rtsi lnga yis chag chag gdab:__dkyil 'khor tshul bzhin 'bri ba'am:__maN+Dal me tog tshom bu dgod:__yang na rten gyi gtor chen bla ma dang thugs rje chen po la bde gshegs zhi ba dang :__drag po dang rta mgrin la khro bo'i rtsa gtor mkha' 'gro la zan leb gru bzhi'i steng bang rim zlum po bzhi'i khar mkha' 'gro'i dpal gtor 'khor dpal gtor chung ngu bzhis bskor ba:__bang rim gnyis pa'i steng nas bzung 'khor yug tu phyogs mtshams su dpal gtor chung ngu brgyad tshan re:__bar theb kyu dang ril bus mtshan pa'o/__mchan/__bsham:__de steng bum pa bdud rtsi dang :__sin+d+hUr me long shel rdo bcas:__sku bzhi'i rten dang sku phyag rgya:__dar dmar la bris sngags byang gsung :__myong grol skye bdun bdud rtsi sman:__gu ru'i phyag mtshan rdo rje dang :__sgrub phur gang 'os thugs kyi rten:__ji ltar rigs pa brjid par bsham:__phyi nang mchod dang gtor tshogs sogs:__bag dro yid 'ong mdzes par bstar:__bde ba'i stan la legs 'dug ste:__cho ga'i sbyor ba'i dang po ni:__skyabs su 'gro bas rgyud sbyang bya:__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__gnyis pa smon 'jug sems mchog bskyed:__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__gsum pa tshogs bsags yan lag ni:__ho:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrub la rjes yi rangs:__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol bdebs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__bzhi pa bgegs tshogs bskrad pa ni:__hU~M:__gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das nas brlag par gdon mi za:__hU~M bzhi'i sngags kyi mtshon chas gzir:__lnga pa srung mtshams bcad pa ni:__hU~M:_sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:__sems byung rdo rje srung ba'i gur:__ye shes me 'od rab 'bar bas:__gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+hU~M:__drug pa sgo dbye phyag bshags ni:__ho:__rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing :__gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:__glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:__mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:__sa ma ya pra be sha ya phaT:__a la la ho:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha ho:__yi ge brgya pa brjod:__bdun pa dam bca' sdom gzung ni:__ho:__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyis srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__brgyad pa byin chen dbab pa ni:__spos bsreg rol mo'i sgra sbyar la:__gdung ba'i dbyangs kyis thugs dam bskul:__hU~M:__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen spor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na A be sha ya a AH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__dgu pa gnas dang yo byad brlab:__ra~M ya~M kha~M:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+ha~M pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrI ThA:__lan gsum brjod pas byin gyis brlab:__sngon 'gro'i las kyi phreng ba'o:__sa ma ya:__gnyis pa dngos gzhi'i las rim la:__dang po dam tshig dkyil 'khor bskyed:__byin brlab dbang bskur phyag rgyas gdab:__gnyis pa ye shes spyan 'dren ni:__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang po dang :__rig 'dzin bde gshegs zhi khros bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba Da ki ni maN+Da la sa pa ri bA' ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~MH__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__bla ma drag po rtsal sogs pa'i:__spyan 'dren rang rang gzhung ltar bya:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni:__hU~M:__rang byung sprul pa'i dkyil 'khor 'dir:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__mchog thun dngos grub char ltar phob:__sarba sa ma ya maN+Dal la dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M ho:__tiSh+Tha sa ma ya s+t+wa~M:__bzhi pa gus phyag 'tshal ba ni:__na mo:__skye med chos sku'i ngang nyid las:__bde chen longs spyod rdzogs skur bzhengs:__gang 'dul sprul pa'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa 'bul ba la:__thog mar kun bzang mchod sprin spro:__oM:__kun tu bzang po'i smon lam las:__ye shes rnam pa thams cad pa:__mchod pa'i sprin chen cir yang shar:__rdo rje'i longs spyod mchog tu rol:__oM na ma sarba ta thA ga te b+h+yo bi shA mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na kha~M swA hA:__phyag zhabs bdud rtsi'i chu yis bsil:__oM dri med yid du 'ong ba yi:__byang chub dam pa'i bdud rtsi'i chus:__phyag dang zhabs ni bsil nas kyang :__rdo rje'i gdan la dgyes par bzhugs:__na mas+sa man+ta bud+d+hA nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA:__phyag rgya gar gyis thugs dam bskul:__oM hU~M:__phyag rgya chen po'i dkyil 'khor par:__dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:__chos dang las kyi phyag rgya yis:__dgyes pa'i byin bskyed thugs dam bskul:__sa ma ya ho:__sa ma ya stA~M:__sarba mu dra dz+nyA na gIrti pU dza ho:__thun mong nyer spyod sprin phung spro:__oM _spos kyi sprin lding me tog char chen 'bebs:__snang gsal gzi 'bar dri chab 'thor yab sbreng :__bza' bca' btung ba'i zhal zas tshogs rnams dang :__snyan 'gyur rol mo'i sgra yis kun tu mchod:__oM shrI badz+ra ra ga d+hU pe hU~M:__puSh+pe trA~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he gan:__nai bid+ya A:__shab+da sarba pU dza ho:__khyad par sman gtor rak+tas mchod:__oM:__don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang :__sha lnga bdud rtsi rtsa ba yan lag rdzas:__chos kyi bdud rtsi sgrub pa'i byin rlabs bcud:__gti mug rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA ra~M khA hi:__A:__snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:__srid pa bcud kyi sems can gtor mar gshams:__ro bcud nus pa phun tshogs 'dod yon gter:__zhe sdang rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA ba liM ta kha raM khA hi:__hU~M:__khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i rgya mtshor bskyil:__gI ti'i dbyings las drangs pa'i khrag gi rgyun:__'khor 'das dbyer med chen por mnyam sbyar ba:__'dod chags rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA rak+ta kha raM khA hi:__gsang ba sbyor sgrol zung 'jug mchod:__ho:__bde chen phyag rgya'i ye shes la sbyar bas:__gzung 'dzin rtog tshogs 'od gsal dbyings su bsgral:__zung 'jug dbyings rig dbyer med rdzogs pa che:__chos nyid don gyi mchod pa chen por bzhes:__sta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza ho:__drug pa rdo rje'i glu yis bstod:__oM:__ye shes rnam pa thams cad pa:__gang 'dul gzugs kyi sku ru shar:__tha mal snang zhen sbyong mdzad pa'i:__rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:__A:__ye shes 'gag pa med pa'i rtsal:__mi shigs na dA'i dbyangs su sgraugs:__brtan g.yo'i sgra skad zil gyis mnan:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__ye shes thig le gcig tu 'khyil:__mkhyen brtse'i rol pa bsam mi khyab:__gnyis snang rtog pa rang sar grol:__rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:__swA:__ye shes rmad du byung ba'i rgyan:__bum bzang dpag bsam ljon shing ltar:__gdul bya'i 'dod pa yid bzhin stsol:__yon tan rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hA:__ye shes thogs pa med pa'i rtsal:__tshar gcod rjes 'dzin phan 'dogs pa'i:__sgyu 'phrul nyams brgya cir yang ston:__phrin las rdo rjer phyag 'tshal bstod:__ho:__ye shes kun gyi khyab bdag che:__sku gsung thugs yon phrin las ston:__gcig dang du ma'i mtha' las 'das:__'od gsal rdo rjer phyag 'tshal bstod:__ye shes drug gi rdo rje'i glus:__dkyil 'khor lha tshogs bstod pa yi:__bsod nams ye shes bla med pas:__dngos grub rnam gnyis thob gyur cig:__bdun pa dzaba? la bskul ba ni:__hU~M:__dam tshig ye shes dbyer med pa'i:__rdo rje gsang mchog dkyil 'khor rnams:__sku+u ni bde chen gzi byin 'bar:__gsung ni grags stong sngags sgra sgrogs:__thugs ni 'od gsal srog dang bcas:__ma grub bar du mi btang na:__ma g.yel thugs rje chen po yis:__byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__badz+ra man+t+ra dz+nyA na sid+d+hi sa ma ya hU~M hU~M:__brgyad pa dzaba? kyi dgongs pa ni:__so so'i gzhung ltar gsal gdab bya:__dgu pa dzaba? mjug bsdu ba ni:__mchod cing bstod pa sngon 'gro bas:__ho:__ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__tha ma las kyi dngos grub che'i:__phrin las gsol ba'i dus lags na:__rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:__bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la ho:__de ltar rgyun gyi dngos grub gsol:__grub pa'i rtags mtshan mthong ba'am:__sgrub pa'i dam bca' thems pa yi:__dus kyi dngos grub blang ba'i tshe:__do nub mchod tshogs bzang du bsham:__dngos grub bsdu ba'i dmigs pa bcas:__sgrub pa'i sngags mthar dngos grub sngags:__spel la rtse gcig bzlas nas kyang :__nangs par tho rangs snga bar langs:__las kyi gzhung bsrang bzlas pa bskul:__mchod bstod tshogs 'khor rgyas par bskor:__'khon gcugs sbyong ba'i bshags pa bya:__bar chad bsal zhing byin chen dbab:__sgrub pa'i rten las dbang blang zhing :__dngos grub longs spyod rdzas la rol:__slar yang mchod bstod nyer bsdu sogs:__rjes kyi phrin las mthar dbyung bya:__des ni las dang skal ba bzhin:__dman 'bring mchog gi dngos grub thob:__bsnyen sgrub brtsams pa don yod 'gyur:__sa ma ya:__gsum pa rjes kyi phrin las la:__dang po tshogs kyi mchod pa ni:__zhing ngam gcan gzan pags pa'i steng :__ba la dang ni ma da sogs:__thabs shes 'du bar 'os pa'i rdzas:__dam tshig chen po'i longs spyod dang :__gzhan yang phyi nang mchod pa'i phreng :__bag dro brjid dang ldan par bsham:__spro na bshags shing skong ba'i rim:__phag mo'i gzhung ltar sngon 'gro bas:__tshogs kyi yo byad bdud rtsis bsang :__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las dbyings kyi b+han+d+ha ru:__rig pa ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:__'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i:__tshogs kyi longs spyod mkha' khyab rgyan du gyur:__oM AHhU~Mha hoHhrIH__de nas tshogs zhing spyan drangs ni:__hU~M:__sku gsum dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__bla ma bde gshegs yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__rdo rje'i dam tshig mchog la 'dir gshegs shig:__mi 'gyur bde chen ye shes byin chen phob:__badz+ra sa ma ya dza:__tshogs phud rim pa gsum du spros:__dang po 'dod yon dgyes mchod 'bul:__hU~M:_bla med mchog gi tshogs kyi mchod pa ni:__ye shes lnga ldan bdud rtsi'i sprin chen po:__gzugs sgra dri ro reg bya'i char 'bebs pa:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:__bar pas dam tshig nyams chags bshags:__ho:__bdag cag thog med dus nas da lta'i bar:__ma rig las nyon 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__bsags pa'i sdig ltung nyams chags ci mchis pa:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__yi ge brgya pa brjod:__tha ma bsgral zhing bstab pa ni:__hU~M:__gzung 'dzin 'khrul pa'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__dam tshig rdzas la dgug bsgral zhal du bstab:__kha sbyor bde chen rol pa'i gzi byin bskyed:__bla med mchog gi phrin las yongs rdzogs mdzod:__sarba n+ri tri sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M ho:__mA ra ya phaT:__ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra pU dza khA hi:__skong rdzas nam mkha' mdzod kyis brlab:__hU~M:__cir snang dag pa rab 'byams zhing khams su:__'dod yon mi zad mchod pa'i phyag rgya che:__bde ba'i longs spyod rnam pa thams cad pa:__mi zad nam mkha' mdzod kyi 'khor lo 'dis:__dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi:__dus gsum rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskang :__zhi khro rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:__yi dam dkyil 'khor yongs kyi thugs dam bskang :__nye rgyu'i grogs mdzad mchog thun phrin las bdag:__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__legs nyes stangs 'dzin sangs rgyas bstan pa srung :__rdo rje'i chos srung rgya mtsho'i thugs dam bskang :__'dod rgu'i char 'bebs dngos grub stsol mdzad pa:__gnod sbyin nor lha gter bdag thugs dam bskang :__snang srid gzhir bzhengs ye shes rol par shar:__'khor 'das mgron gyur kun gyi thugs dam bskang :__hU~M:__thugs dam dgyes par skong ba'i rdzas mchog ni:__mchod yon zhabs bsil me tog bdug pa dang :__mar me dri chab zhal zas rol mo sogs:__lha rdzas nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro bda' dang :__reg bya 'jam 'khril gsang ba pho nya mo'i:__'dod yon bde chen gcig tu lhun rdzogs pa'i:__rmad byung nang gi mchod pas thugs dam bskang :__bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun:__gling bzhi ri rab lha mi'i 'byor pa'i phul:__bcu drug bde ster rdo rje'i rig ma sogs:__ngo mtshar rnam mang mchod pas thugs dam bskang :__rtsa brgyad yan lag stong sbyar a mr-i ta:__khams gsum 'khor ba rgyun gcod dmar chen po:__bza' bca' btung ba longs spyod gtor ma'i tshogs:__khyad par gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang :__rtsa rlung byed rtsol dbu ma'i dbyings su bsgral:__thig le zag med lhan cig skyes par sbyor:__zung 'jug shin tu rnam dag rdzogs pa che:__bla med mchog gi mchod pas thugs dam bskang :__zhi rgyas dbang drag las kyi phyag rgya dang :__rdzas dang longs spyod 'byor pa'i khyad par sogs:__bzhed dgur 'char ba'i dam tshig rmad po che:__sgyu 'phrul rgyan gyi rol mos thugs dam bskang :__bdag cag 'khor ba thog ma med pa nas:__tha ma da lta'i lus blangs yan chad du:__bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs:__snying nas 'gyod pas bshags shing bsdam par bgyi:__hU~M:__de ltar bskangs shing bshags pa la brten nas:__dkyil 'khor lha tshogs dgyes pa'i gzi byin skyed:__rnal 'byor bdag la brtse bas nyer dgongs te:__mchog thun dngos grub rgya mtsho'i phrin las mdzod:__nyams chags rtog sgrib mi mthun phyogs kun zhi:__tshe bsod dpal 'byor ye shes snang ba rgyas:__snang sems dbang 'dus gzung 'dzin dgra dang bgegs:__tshar gcod drag po'i phrin las 'grub par mdzod:__bstan 'dzin zhabs brtan thugs bzhed lhun gyis grub:__bshad sgrub bstan dang dge 'dun 'dus pa 'phel:__snod bcud dus kyi rgud pa kun zhi zhing :__chos mthun bde skyid 'phel ba'i phrin las mdzod:__'gal rkyen bar chad rdo rje'i mkhar du srung :__byad phur rbod gtong dmod pa'i stobs kyis zlog:__gdug pa can rnams bsad gzir bskrad nas kyang :__phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod:__mthar thug snang zhen lha dang sngags su dag:__rtsa rlung thig le rtogs tshogs dbyings su thim:__sku dang ye shes phrin las rmad byung ba'i:__mchog dngos myur du 'grub pa'i phrin las mdzod:__de ltar phyi rol dkyil 'khor pa:__phyi yi tshogs kyi dgyes bskangs nas:__nang du rdo rje phung po'i grong :__bza' bca' btung bas mnyes par bya:__gsang ba 'khor lo lnga yi lha:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsis mchod:__de nyid 'khor gsum las 'das pa:__dbyings rig dbyer med ngang du bzhag:__lhag ma bsdus la bdud rtsis bran:__pany+tsa a mr-i ta ga Na pU dza hU~M ha ho hrIH__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M:__ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud dang :__las las grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging :__'dir gshegs dam tshig lhag ma'i tshogs la rol:__'khor srungs rkyen zlog rnam bzhi'i phrin las mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__gtor tshogs rngams pa'i stabs kyis khyer:__srin mo'i za lam mtshams su spungs:__bde chen rdo rje'i glu blang bya:__oM AHhU~M hoH__a ho ma hA su kha a la la ho:__gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:__lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:__zung 'jug ye shes skye 'gags gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:__'khor 'das dbyer med srid zhi kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:__ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la ho:__zhes blang dgongs pa'i lta gding bskyed:__smon lam gdab cing shis par bya:__oM:__bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:__gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:__mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:__rtag tu dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:__rol mo 'khrol zhing bde nyams bskyang :__de ltar tshogs kyi mchod pa 'dir:__dus dang rgyun du brtson pa yis:__lam gyi bar chad kun zhi zhing :__dngos grub myur du 'grub par 'gyur:__gnyis pa thugs dam bskul ba ni:__hU~M:_nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyung :__las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:__mthu rtsal me yis bsregs shing sbyang du gsol:__phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:__ye shes chu yi bskyed cing 'phel bar mdzod:__gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:__bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:__bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:__rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__gsum pa gtor ma bskyang ba ni:__hU~M:_sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:__gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:__byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:__mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:__bar du lha gnas gsum dang dzaM gling du:__brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:__dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:__mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:__tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:__snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:__thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:__mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:__da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:__bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:__mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:__bshal chu'i bdud rtsis brtan ma mchod:__hU~M b+h+yo:__dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:__bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:__brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:__dkyil 'khor pham phabs dam tshig mgron du gshegs:__sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:__gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang :__thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__rjes 'brel gtor gzhong sbubs pa'i 'og:__dam sri 'gugs gzir e dbyings mnan:__rdo rje'i bro yis rgyas gdab bya:__hU~M:_sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:__e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:__srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:__byang chub bar du mi ldang mnan par bya:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hi hi hi hU~M phaT:__ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__bzhi pa gtang rag 'bul ba ni:__mchod pa'i yo byad byin brlabs 'bul:__bstod pa rgyas bsdus gang rigs bya:__rgyun gyi dngos grub blang ba'i tshul:__gong bzhin skabs 'dir sbyar yang rung :__lnga pa nongs pa bshags pa ni:__ho:__don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang :__kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:__snying nas mthol bshags tshangs par stsal du gsol:__yi ge brgya pa brjod:__drug pa nyer bsdu'i rnal 'byor ni:__a:__'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:__rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:__skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang :__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__bdun par lhar ldang spyod lam 'jug:__oM AHhU~M:__slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:__dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:__lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA ka tsit+ta rak+Sha haM:__brgyad pa yongs bsngo smon lam gdab:__ho:__gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__dgu pa dge legs bkra shis gsol:__oM:__spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i skur:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces brjod snyan pa'i dbyangs dang bcas:__me tog char phab rol mo 'khrol:__dus gsum kun tu dge legs kyi:__bkra shis rgyas par spel bar bya:__de ni bsnyen sgrub rnam gsum gyi:__las kyi phreng ba'i snying po ste:__sgrub chen tshom bu tshogs sgrub kyis:__dngos grub nges par don gnyer na:__gnas dus ston 'khor yo byad sogs:__phun sum tshogs pas gzhi bzung nas:__bsnyen pa sa yi cho ga dang :__phyi nang gsang ba'i mtshams rnams bcad:__nye bsnyen lhag par gnas pa dang :__dkyil 'khor bzhengs shing rgyan yang dkram:__sgrub rdzas sgrub bo mnga' gsol nas:__rtags gdab gzi byin mchog tu bskyed:__sgrub pa bdag mdun dbyer med kyi:__phrin las gzhung bsrang dzaba? khang dbye:__dzaba? bskul sgrub pa'i sngags kyi sgra:__bar ma chod cing ting 'dzin gsal:__tshogs kyi mchod pa dus drug dbul:__bar chad bgegs bsal byin chen dbab:__de ltar nyams blangs rtags thon nas:__sgrub pa chen po rang don du:__dngos grub rim pa tshul bzhin blang :__gzhan don dbang bskur rjes 'dzin bya:__gnyis don smon lam gdab pa sogs:__las kyi phreng ba mthar dbyung ngo :__de ltar tshogs sam chig sgrub tu:__rtse gcig nyams su blangs pa yis:__gnas skabs gegs zhi tshe dpal 'phel:__yul phyogs bkra shis byin chen phebs:__mthong thos dran reg skal ba ldan:__dngos grub rnam gnyis myur du 'thob:__mthar thug rig 'dzin rnam pa bzhi'i:__lam las mi gnas ye shes mchog:__rnam par grol ba'i dpal thob phyir:__blo ldan rnams kyis brtson par gyis:__sa ma ya:__sgrub thabs snying po skor lnga yi:__las kyi phreng ba mdor bsdus 'di:__bod kyi rnal 'byor thang stong pas:__dbyings kyi sgrom bur rig pa'i brda:__'phel 'grib bral bar rgyas btab pa:__nam zhig rten 'brel dus babs tshe:__nga sprul rig pa 'dzin pa yis:__rang gzhan don mang spyod par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__guh+ya:__brda thim:__rje grub thob chen po'i gsang ba gsum gyi byin rlabs la brten nas:__'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter las phyung ba'o/__d+hI/:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__dbang bskur yang snying kun 'dus bzhugs:__d+hI/:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub thabs snying po skor lnga las:__smin byed dbang bskur yang snying ni:__rdo rje theg pa bla med kyi:__rnam grol sa bon dbang gis gdab:__dam tshig sdom pas srog bzung ste:__bskyed rdzogs ting 'dzin rkyen sbyar bas:__byang chub 'bras bu myur du 'byin:__sa ma ya:__'di la spyi don bzhi yin te:__thog mar bsnyen pa'i las rim ni:__bsnyen rdzogs drod thob rnal 'byor pas:__legs par brtags pa'i gzhi yi dbus:__me tog bkram zhing mchod gtor bsham:__sa bdag lha klu 'byung po la:__gtor mchod sbyin nas 'dod don gsol:__nag phyogs pa rnams rgyang ring bskrad:__sbyong zhing bzung la dbang du bya:__sgrub chen spros pa dang 'brel na:__phyi nang gsang ba'i mtshams kyang bcad:__nye bsnyen lha la snyan gsan dbab:__bum chu cho gas tshul bzhin bsgrub:__slob ma lhag par gnas pa ni:__sgrub pa lung gi gzhung bzhin bya:__dkyil 'khor thig gdab legs par 'dri:__yang na chu tshon bris pa'am:__maN+Dal lha gnas tshom bu dgod:__sgrub pa'i rten rnams phrin las ltar:__khyad par 'og nas 'byung ba yi:__dbang gi rdzas rnams ma 'chol dgram:__tshe yi 'brang rgyas bza' btung dang :__mchod gtor tshogs kyi yo byad sogs:__mnga' gsol bag dro brjid ldan bsham:__tshogs sgrub 'brel na 'dus pa la:__mnga' gsol rtags gdab zhal gdams bsgo:__bgegs bsal byin dbab gzi byin bskyed:__sgrub pa so so'i las gzhung bsrang :__dzaba? khang dbye'am mi dbye bar:__dzaba? bskul bsnyen sgrub las gsum gyi:__sgrub sngags gtso bor bzlas rgyun bzung :__bla ma zhi ba'i phrin las la:__rdo rje'i tshe sgrub 'di yang gdags:__hrIH__dkyil 'khor gtso mchog spyi gtsug tu:__pad sdong nyi zla 'od 'bar dbus:__'chi med mgon po tshe dpag med:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__nyi ma bye ba'i gzi brjid can:__longs spyod yongs rdzogs rgyan gyis spras:__mnyam gzhag phyag rgyas bum pa bzung :__bdud rtsis bcud kyis bskang ba bsnams:__rang 'od bde ster tsaN+Da lI:__mda' dar tshe bum bsnams pas 'khril:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od zer 'phro ba'i klong :__zhi 'dzum mtshan dpe'i phung por 'bar:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__rtsa gsum tshe lha'i sprin phung 'phro:__rigs bdag tshul du bzhugs par gyur:__hrIHhrIHhrIH__gdod ma'i mgon po bla ma tshe dpag med:__'chi med tshe yi yum mchog tsaN+Da lI:__tshe lha rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la:__gsol ba 'debs so phyi nang bar chad sol:__byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:__oM a ma ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__zhes pas gsol btab bsnyen pa'i mthus:__thugs srog hrIHyig dmar po las:__'od zer lcags kyu'i dbyibs can dang :__pho nya mgyogs ma grangs med 'phros:__rang gi bla tshe chad nyams dang :__phyi snod 'byung bzhi'i dAngs ma'i rgyun:__nang bcud 'gro ba'i tshe bsod stobs:__sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse nus:__ye shes bdud rtsi'i rnam par bkug:__phyag gi bum pa'i nang du thim:__zhu zhing khol nas bdag nyidakyi:__spyi bo nas brgyud lus kun gang :__bla tshe yar nyams rang sor tshud:__'byung bzhi'i dwangs ma stobs su gyur:__'khor 'das tshe dang ye shes dbyig:__snying ga'i thig ler ro gcig smin:__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lus:__nyi ma bye ba'i gzi brjid 'bar:__'chi med rtag pa'i rig 'dzin grub:__sgrub pa'i rdzas la'ang thim pa yis:__myang grol bdud rtsi'i phung por bsam:__ched du sgrub na 'bum phrag bzhi:__bzlas pas tshe dang ye shes 'grub:__thun mtshams thugs dam bskul ba'i phyir:__dad gdung shugs bskyed mda' dar g.yab:__hrIH__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:__mkha' 'gro chos skyong pho nya mgyogs ma'i tshogs:__thugs dam bskul lo thugs rje'i mthu rtsal phyung :__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor tshud:__sa chu me rlung 'byung ba'i dwangs ma sdus:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal stobs:__rtsa gsum bde gshegs rab 'byams mkhyen brtse'i tshe:__ye shes bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med stims:__rnal 'byor sgo gsum rdo rje'i srog tu sgrubs:__mi 'gyur mi shigs rtag pa dam pa yi:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__badz+ra A yudz+nyA na sa ma ya dza dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes bkug bstim zhing rgyas gdab bya:__aH__'khor 'das tshe bcud rdo rje'i srog tu 'dus:__de nyid gnyug ma mi shigs dbyings su thim:__lus la rdo rje'i go chas rgyas btab pas:__rang byung ye shes chen po'i srog 'grub shog:__dz+nyA na a yu She badz+ra rak+sha b+h+rU~M a aH__rig 'dzin tshe yi sgrub pa'i thabs:__zab cing 'dril ba 'di kho na:__sgrub pa chen po'i las sbyor la:__bdag don 'jug cing smin dbang blang :__gzhan don snod ldan rjes su bzung :__gnyis don dngos grub cho ga bya:__de la bdag nyid 'jug pa ni:__rang gis dbang blang bla ma dang :__dkyil 'khor slob dpon mdzad par bsam:__cho ga rgyas bsdus gang rigs dang :__rig pa'i me tog dor yang rung :__nges shes mchog tu brtan par bya:__slob ma gzhug par gsol btab pas:__dgyes bzhin rjes su gnang bar bsam:__gzhan don slob ma rjes gzung ni:__lhag par gnas pa'i slob ma rnams:__dkyil 'khor khang pa'i sgo drung du:__las kyi rdo rjes khrus nas dbyung :__nang du zhugs par bgegs bskrad cing :__gral la bkod nas srung mtshams bcad:__nges shes bskyed phyir babs lugs bshad:__de yang 'og min gsang chen du:__kun tu bzang po rdo rje 'chang :__bde gshegs zhi khro'i tshom bu yis:__rigs gsum sems dpar byin brlabs nas:__dzam gling las kyi sa pa ru:__mi las skal ldan rgyal po dzaHsa:__pusti glegs bam dbang chen thob:__tan+t+ra yongs kyi bdag por gyur:__bud+d+ha gu h+ya bi ma las:__dge ba'i bshes gnyen dbang brnyes pas:__paN grub mang pos gtsug tu bkur:__rig rtsal dbang thob shriM siM ha:__snying po don gyi bstan pa'i bdag:__'od gsal ye shes sku mchog 'grub:__khyad par yongs rdzogs phyag chen dbang :__rdo rje sems dpa'i sprul pa'i sku:__rig 'dzin dga' rab rdo rjes rdzogs:__de rnams kun ky-i chu bo'i rgyun:__kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal:__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob des:__bod kyi rnal 'byor thang stong par:__dgongs klong ro gcig byin gyis brlabs:__rtogs grol dus mnyam brda thabs bstan:__smin grol snyan brgyud dngos su stsal:__dpe rgyud zab gter sgrom bu gtad:__rgyal tshab chen por dbang bskur bas:__gzhan las khyad 'phags nye brgyud kyi:__byin rlabs mnyam pa med pa'o:__de ltar brgyud pa'i babs tshul la:__nges shes bskyed pas dad pa yis:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__bdag gi ston pa khyab bdag che:__rdo rje'i rig 'dzin bla ma yis:__rgyud dag nus pa mchog thob phyir:__dkyil 'khor 'jug cing dbang bskur gsol:__'jug sgo'i khrus kyi bum bzang gis:__ma rtogs 'jig rten 'khrul pa sbyang :__oM:__bkra shis dge ba'i bum bzang du:__dri med bdud rtsi'i chu yis gtam:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ma rtogs 'khrul pa dag gyur cig:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra a mr-i ta u+u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:__sarba pA paM kle sha shIn+taM ku ru ku ru swA hA:__khrus dang 'thor 'thung nye reg bya:__'jig rten rmongs pa'i dri bkrus pas:__yang dag lta ba rgyud la skyes:__mngon mtho'i lam gyi snod gyur bsam:__rgyang 'phen rtog pa bsal ba'i phyir:__sgron me'i 'od kyis mtshon byas te:__hU~M:__shes rab chen po'i snang ba can:__ye shes sgron mes dbang bskur bas:__phyi mar rmongs pa'i mun bsal nas:__dam pa'i lam la 'jug par shog:__oM pra dz+nyA dz+nyA na dI pa a b+hi Shiny+tsa mi:__tshe 'di'i don la ma chags par:__phyi ma'i don sgrub mthu ldan bsam:__mur thug snga phyi med lta ba:__chu rgyun 'chad med brda yis bsal:__hU~M:__dus gsum 'chad med 'jug pa'i chu:__byang chub rgyun gyis dbang bskur bas:__med par lta ba'i dri bkrus nas:__las 'bras tshul la dad par shog:__oM bo d+hi u da ka a b+hi Shany+tsa mi:__snga phyi med lta'i dri bkrus nas:__las 'bras dad pa'i skal ldan bsam:__mu stegs bdag lta'i ri bo'i rtse:__rig pa ye shes rdo rjes gzhom:__hU~M:__ye shes rdo rje 'bar ba yis:__bdag lta 'joms pa'i dbang bskur bas:__ngar 'dzin lhan skyes sgro btags pa'i:__lta ba'i ri bo 'jig par shog:__oM dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsA mi:__de ltar ma rtogs log rtog gi:__'khrul pa bsal nas nges 'byung blos:__thar pa'i lam du 'jug pa la:__gsum pa skyabs 'gro'i sdom pa ni:__rjes su zlos pa'i tshul gyis bzung :__na moH__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__log pa'i lam las ldog nas kyang :__thar pa'i go 'phang don gnyer bas:__rkang gnyis gtso bo rdzogs sangs rgyas:__zhi ba chag bral dam pa'i chos:__tshogs mchog 'phags pa'i dge 'dun la:__snying nas gus pas skyabs su mchi:__thugs rjes dgongs te skyabs mdzad gsol:__nyan thos bden bzhi'i dbang bskur ni:__bden pa bzhi mtshon mkhar gsil dang :__lhung bzed chos gos glegs bam sbyin:__hU~M:__nyan thos bden bzhi'i dbang bskur bas:__sdug bsngal shes pas kun 'byung gi:__nyes pa spang phyir lam la bsten:__'gog pa'i 'bras bu mngon gyur shog:__oM shra ba ka ar+tha a b+hi Shiny+tsa mi:__nyan thos lta spyod zung 'brel gyi:__rtogs rigs rgyud la bskyed par bsam:__rang rgyal rten 'brel dbang bskur ni:__so so'i gzugs brnyan brdas mtshon te:__hU~M:__rang rgyal rten 'brel dbang bskur bas:__ma rig la sogs lugs 'byung shes:__lugs ldog tshul du bsgoms pa yis:__rkyen rtogs ye shes mngon gyur shog:__oM swa b+hA bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__de ltar phyogs tsam rtogs pa yi:__theg pa gnyis kyi dbang bskur nas:__yang dag ji bzhin ma rtogs pa'i:__theg pa chen por gzhug pa'i sgo:__smon 'jug byang chub sems bskyed bzung :__ho:__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dang :__slob dpon bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__ji srid byang chub snying po'i bar:__ji ltar dus gsum mgon po rnams:__byang chub tu ni nges mdzad pa'i:__byang chub sems ni bla med pa:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__tshul khrims kyi ni bslab pa dang :__dge ba'i chos ni sdud pa dang :__sems can don byed tshul khrims rnams:__so sor brtan por gzung bar bgyi:__bden pa gnyis kyi dbang bskur phyir:__snying gar kun rdzob zla dkyil steng :__don dam rdo rjes mtshan par gsal:__de gnyis dbyer med sems bskyed bsam:__rdo rje rtse gcig phyag rgya 'ching :__ho:__sangs rgyas rnams kyis chos bstan pa:__bden gnyis tshul la brten pa'i phyir:__kun rdzob don dam dbyer med kyi:__ye shes rgyud la bskyed par bgyi:__oM sarba yo ga tsit+ta ut+pA da yA mi:__de nyid brtan par bya ba'i phyir:__rdo rje'i phyag rgya snying gar bzhag:__oM:__de ring bden gnyis dbyer med pa'i:__thams cad rnal 'byor sems bskyed pa:__byang chub bar du brtan pa yis:__dam pa sku gnyis mngon gyur shog:__oM bo d+hi tsit+ta tsan+d+ra badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__de ltar rgyu yi theg pa yis:__rgyud sbyangs skal bar ldan pa rnams:__rdo rje'i dkyil 'khor 'jug pa'i phyir:__mig dar dgab cing me tog gtad:__sngags kyi sdom pas rgyud brtan phyir:__khas blangs tshul gyi thog mar bzung :__ho:__bla ma rtsa gsum rab 'byams lha:__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag gis 'gro kun don gyi phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum lha:__skyabs kyi mchog tu gzung bar bgyi:__smon dang 'jug pa don dam pa'i:__byang chub sems gsum la brten nas:__bde gshegs rdo rje rin po che:__pad+ma las kyi rigs bzhugs pa'i:__spyi dang khyad par sdom pa gzung :__rtsa ba yan lag dam tshig rnams:__srog gi phyir yang mi btang ngo :__zhes brjod nang du gzhug pa'i phyir:__e ma hoHphyi ltar 'jug pa yis:__rgyud sbyangs bka' drin stsal lags na:__nang du gzhug cing ye shes kyi:__gzi byin mchog tu bskyed mdzad gsol:__zhes zhu gsang bar gdams pa ni:__de ltar yin na dkyil 'khor che'i:__nang du 'jug cing smin par bya:__gsang ba gsang chen gsang mchog gi:__nyams myong gzhan la ma smra zhig:__zhes gdams dzaHhU~M ba~M hoH'i sgras:__dkyil 'khor sgo dbye tshad med bzhi'i:__'jug pas gzhug cing phyag kyang bya:__slar yang shar sgor 'khod pa la:__bdud rtsis chu nan sbyin pa ni:__'di ni khyod kyi dam tshig chu:__bsrung na dngos grub dam pa thob:__ma bsrungs dmyal me bzod dkas sreg:__dam srungs bdud rtsi'i chu 'thungs shig:__badz+ra a mr-i ta u da ka Tha Tha:__bus kyang myang zhing bro bor bya:__sa ma ya i daM na ra kan:__de ltar chu nan byas pa de:__snying gar sa bon rnam par gyur:__'bar ba'i 'od kyis gzhi lus sbyangs:__de las skad cig dran rdzogs su:__slob ma dkyil 'khor gtso bor bskyed:__gnas gsum byin brlabs rang nyid dang :__slob ma'i snying ga'i 'od zer ni:__bde ba chen po'i rnam par spros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__thugs rgyud rang dbang med par bskul:__dkyil 'khor lha yi tshogs rnams kyi:__sku gsung thugs kyi phyag rgya ni:__char ltar babs te dbyer med thim:__byin rlabs gzi byin 'bar bar bsam:__gdung ba'i dbyangs dang rol mo bcas:__ye shes dbab cing brtan par bya:__tiSh+Tha dz+nyA na badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__lhag pa'i lha la me tog 'bul:__ho:__bdag gi rig pa'i me tog 'di:__lhag pa'i lha la deng 'bul na:__sngon nas rjes bzung yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha ho:__gang la babs pa'i rigs brtag cing :__de dang rjes mthun gsang ming gdags:__de nyid lhag par sgrub la bskul:__ma rig ling tog thur mas bsal:__ho:__dkyil 'khor gtso mchog ston pa yis:__'gro rnams ma rig bsal mdzad ltar:__de bzhin khyod kyi ma rig mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__badz+ra tsak+ShuHdz+nyA na pra be sha ya phaT:__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos:__dad dang spro ba mchog tu bskyed:__las dang ye shes rab 'byams kyi:__dngos grub sgrub la brtson par gyis:__ces gdams rten dang brten pa yi:__dkyil 'khor bstan cing ngo sprad bya:__des ni dkyil 'khor chen por zhugs:__lha dang skal ba mnyam par 'gyur:__zhugs shing mthong ba'i dkyil 'khor du:__'dul dang dgongs pa gsang ba dang :__rang bzhin gsang ba rdzogs pa che'i:__dbang rnams rim bzhin bskur ba'i phyir:__maN+Dal dang bcas gsol ba gdab:__kye ho khyod kyi bka' drin gyis:__dkyil 'khor chen por zhugs lags na:__rgyud dag ye shes smin pa yi:__dngos gzhi'i dbang bskur stsal du gsol:__zhes gsol slob ma shar sgo'i drung :__dbang stegs bzhag cing bgegs tshogs bsal:__sdig ltung til la bstims nas bsreg:__oM sarba pA paM da ha na badz+ra dz+nyA na dz+wa la ra~M:__dri ma bsal phyir khrus nas dbyung :__shis pa brjod cing me tog 'thor:__de ltar sbyor ba sngon 'gro bas:__thog mar sngags kyi 'dul ba'i gzhi:__bya spyod rig pa'i dbang bskur ni:__nam mkha' gang ba'i bum lha dang :__lhan cig bum pa'i chu dbang bskur:__oM:__bkra shis bum pa bzang po ni:__dag byed bdud rtsi'i chu yis gtams:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sgrib gnyis bag chags kun byang shog:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shri ye hU~M:__rin chen dbu rgyan spyi bor bcing :__oM:__sangs rgyas kun gyi longs spyod che:__rin chen dbu rgyan dam pa yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rtogs pa'i yon tan yongs rdzogs shog:__oM sarba ta thA ga ta rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsa mi:__thugs kyi rdo rje lag tu gtad:__oM:__sangs rgyas kun gyi ye shes che:__'gyur ba med pa rtags kyi rgyas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde chen rdo rje'i thugs 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa mi:__gsung gi dril bu 'khrol zhing gtad:__oM:__sangs rgyas kun gyi ye shes dbyangs:__chos kyi sgra sgrogs dril bu yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde chen rdo rje'i gsung 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra g+hAN+De a b+hi Shiny+tsa mi:__rdo rje ming gi cod pan gdags:__oM:__sangs rgyas kun gyis bsngags pa'i mtshan:__sa gsum khyab par rab grags pas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs rdo rje'i mtshan 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra nA' ma a b+hi Shiny+tsA mi:__dgongs pa rnal 'byor rgyud kyi ni:__thugs gsung sku yi dbang bskur nas:__rdo rje slob dpon mchog tu bsgrub:__slob ma rdo rje sems dpar gsal:__lag tu rdor dril gtad cing bsnol:__oM AHhU~M:__sangs rgyas kun gyi gsang ba gsum:__rdo rje dril bu phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs rdo rje gsum 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra hU~M:__wA ka g+hAN+De AH__ma hA mu dra dz+nyA na kA ya oM:__rigs lnga'i chu yis dbang yang bskur:__oM:__sangs rgyas rigs lnga'i ye shes rgyun:__bdud rtsi chu yi bcud du bskyil:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs rigs lngar grub par shog:__oM hU~M trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsA mi:__sku gang sgrib dag rigs mchog lngas:__spyi bo'i gnas lngar rgyas btab bsam:__me tog char 'bebs shis brjod bya:__gsang ba rnal 'byor chen po yi:__chu bo bzhi dbang mdor bsdus pa:__snying po'i tshul du bskur ba la:__slob ma dkyil 'khor gtso bo ni:__kha sbyor bde ba'i skur bskyed la:__ye shes drangs shing dbyer med bstim:__yongs 'dzin dge ba'i bshes gnyen che:__rig 'dzin grub par mnga' gsol phyir:__sdom pa gsum gyi gos rgyan sbyin:__oM:__sdom pa gsum gyi chas gos kyis:__rigs kyi bu la mnga' gsol bas:__theg mchog chos kyi 'khor los sgyur:__rig 'dzin grub pa'i sa thob shog:__ma hA bid+yA d+ha ra a b+hi Shiny+tsa mi:__sdom pa gsum gyi gzhi bzung nas:__de nyid bcu sogs slob dpon gyi:__phrin las rab 'byams sgrub par gdams:__gtso bo'i phyag rgya spyi bor bzhag:__oM:__rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba yi:__rig rtsal phyag rgya'i dbang bskur bas:__tha mal snang zhen yongs su dag:__rdo rje'i sku dang dbyer med shog:__kA ya dz+nyA na a ti bi shud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__snang ba lha dang gzhal yas su:__ngo sprad de nyid bsgom par gdams:__tan+t+ra'i glegs bam lag tu gtad:__A:__rdo rje'i sngags rgyud rab 'byams kyi:__glegs bam lung gi dbang bskur bas:__sgrar grags sngags dang rgyud du dag:__bsam yas chos kyi char 'bebs shog:__wA ka dz+nyA na sarba d+harma g+hAN+De ra Ni ta a b+hi Shiny+tsa A:__rjes 'brel bzlas pa'i lung sbyin zhing :__sgrar grags sngags su ngo sprad bya:__bzlas brjod sngags rgyud bshad par gdams:__yongs rdzogs phyag rgya chen po'i dbang :__lhar snang me long gzugs kyis mtshon:__hU~M:__bden gnyis dbyer med yongs rdzogs dbyings:__phyag rgya chen po'i dbang bskur bas:__mchog tu mi 'gyur thugs su smin:__lha dang ye shes zung 'jug shog:__tsit+ta dz+nyA na ma hA mu dra pa ra ma a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lhag pa bden gnyis dbyer med kyi:__gnas lugs ngo sprad bsgom par gdams:__brtan phyir zhi khro rab 'byams kyi:__dbang lha mkha' khyab spyan drangs la:__bkra shis rnam rol du mar bcas:__snyoms zhugs bdud rtsis dbang bskur bsam:__oM:__dbyings kyi bum pa rig pa'i lha:__snyoms zhugs byang sems bdud rtsis gtams:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM sarba ta thA ga ta su ra tA s+t+waM a b+hi Shiny+tsA mi:__dbang lha bstim zhing rab du gnas:__mchod cing bkra shis me tog 'thor:__gsang ba ma hA yo ga yi:__rnam shes lam byed bskyed pa'i rim:__smin byed bum pa'i dbang bskur bas:__tha mal snang zhen dri ma dag:__snang ba lha skur bsgom la dbang :__'bras bu sprul sku 'grub pa'o:__gsang ba gnyis pa a nu yi:__ye shes lam byed mtshan bcas kyi:__rdzogs rim sbyor ba'i smin byed ni:__bla ma yab yum snyoms zhugs pa'i:__bde ba'i sgra dang 'od zer gyis:__bde gshegs sras dang btsun mor bcas:__spyan drangs zhal zhugs thugs kar zhu:__byang chub sems su 'khyil pa nyid:__rdo rje'i lam nas pad+mar son:__de nyid dngos su blang ba'am:__yang na dam tshig rdzas sbyar sbyin:__gzhan du dmigs pas khyab byas la:__A:__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__sangs rgyas kun gyi ye shes bcud:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtsa rlung thig le smin par shog:__oM sarba ta thA ga ta gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa A:__bus kyang mngon par dad pa yis:__a ho ma hA su kha~M zhes:__myangs pas rtsa khams dag cing gsal:__rlung sems dbang 'dus thig le la:__thim pas zag med bde ba skyes:__gsal stong ye shes nyams myangs bsam:__smin byed gsang ba'i dbang bskur bas:__rtsa rlung tha mal dri ma dag:__gsal stong bde ba bsgom la dbang :__'bras bu longs sku 'grub pa'o:__dngos gzhi'i smin byed sher dbang ni:__dngos sam yid kyi pho nya mo:__rigs dang gzugs dang lang tshor ldan:__gsang ba'i yum du byin brlabs sbyin:__hU~M:__shes rab reg bya'i bde ba yis:__ye shes mchog tu bskyed pa'i yum:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__lhan skyes bde stong mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta pra dz+nya dz+nya na A b+hi Shiny+tsa hU~M:__sbyor ba 'du shes gsum ldan dang :__dngos gzhi dbab gzung ldog dgram gyis:__rgyu 'bras dga' ba mthar son pas:__mas brtan lhan skyes bde ba dang :__thams cad stong pa ro gcig pa'i:__dpe yi ye shes bskyed par bya:__smin byed gsum pa'i dbang bskur bas:__zag bcas thig le'i dri ma dag:__pho nya'i bde stong bsgom la dbang :__'bras bu chos sku 'grub pa'o:__rang bzhin gsang ba rdzogs pa che'i:__smin byed bzhi pa'i dbang bskur ni:__gsum pa'i nyams myong dran byas la:__dus gsum spros pa nyer zhi ba'i:__sems dang ye shes rang snang ba:__rig stong skad cig rjen pa'i ngang :__bsal bzhag spro bsdu bral bar klod:__rdo rje'i tshig gis dbugs dbyung bya:__a:__bde ba'i ngo bo stong pa nyid:__dbyer med rig pa rjen pa'i ngang :__gzung 'dzin rang dag rang grol ba'i:__mi 'gyur dgongs pa'i gding zung zhig:__oM sarba ta thA ga ta d+harma d+ha tu dz+nyA na gar+b+ha a b+hi Shiny+tsa a a a:__smin byed bzhi pa'i dbang bskur bas:__gzung 'dzin rtog pa'i sgrib pa dag:__rang bzhin gsang ba sgom la dbang :__'bras bu ngo bo nyid sku 'grub:__de ltar dngos gzhi'i dbang bskur nas:__rjes la mtha' rten rim pa la:__dbang don ye shes brtan pa'i phyir:__rig 'dzin bla ma'i gtor dbang ni:__sgrub gtor lhar gsal spyi bor bzung :__gdung ba'i dbyangs kyis thugs dam bskul:__oM AHhU~M hrI:__'gro ba 'dren mdzad pad+ma thod phreng rtsal:__sku gsum bde gshegs zhi khro'i ngo bor bzhugs:__dkyil 'khor lha tshogs rab 'byams spro zhing sdud:__mos shing gdung bas rtse gcig gsol 'debs na:__dad cing gus pa'i skal ldan slob ma yi:__spyi bo'i pad+mor mngon sum byon nas kyang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i thugs rje yis:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__lus la snang stong bum pa'i dbang mchog skur:__snang zhen sgrib sbyongs sku yi byin chen phob:__ngag la gsal stong gsang ba'i dbang mchog skur:__rtsa rlung sgrib sbyongs gsung gi byin chen phob:__yid la bde stong gsum pa'i dbang mchog skur:__thig le'i sgrib sbyongs thugs kyi byin chen phob:__dbyer med rig stong bzhi pa'i dbang mchog skur:__rtog tshogs kun sbyongs ye shes byin chen phob:__sngags mthar dbang bzhi'i sngags sbyar nas:__slob ma'i gnas bzhir rim par bzhag:__badz+ra kA ya dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsa oM:__badz+ra wA ka dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsa A:__badz+ra tsit+ta dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsa hU~M:__badz+ra d+harma dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsa hrI:__gtor ma'i lha yi gnas bzhi nas:__'bru bzhi dkar dmar mthing ljang dang :__'od zer bdud rtsi'i rgyun bcas 'phros:__slob ma'i gnas bzhir zhugs pa yis:__dbang bzhis smin cing sgrib bzhi sbyangs:__sku gsung thugs dang ye shes kyi:__byin rlabs rgyud la zhugs par bsam:__spro na so sor phral te bya:__mthar ni gtor ma'i lha tshogs rnams:__'od du zhu nas slob mar thim:__dbyer med chen por byin brlabs bsam:__rig pa ma bcos ngang bskyang ba:__byin rlabs 'pho ba'i dbang chen te:__dbang gi nang nas mthar thug go:__lha nyid 'od zhu gtor ma'i rdzas:__dngos grub kun gyi dbyig tu bsam:__slob mar tshig 'dis sbyin par bya:__hU~M:__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil 'khor nas:__rgyal ba sras bcas kun gyi ye shes sku:__rdo rje'i bla ma pad+ma thod phreng gi:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las byin:__dam tshig rdzas la brten nas stsal du gsol:__'gyur med sku yi byin rlabs dngos grub stsol:__'gag med gsung gi byin rlabs dngos grub stsol:__'khrul med thugs kyi byin rlabs dngos grub stsol:__yon tan re skong byin rlabs dngos grub stsol:__phrin las 'gro 'dul byin rlabs dngos grub stsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__'dzad med nor gyi dngos grub stsal du gsol:__thun mong yid bzhin dngos grub stsal du gsol:__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol:__sngags mthar:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M A:__bus kyang dzaba? dbyangs dang bcas rol:__rtsa khams bdud rtsi'i bcud kyis gang :__mchog thun dngos grub thob par bsam:__bkra shis tshe yi dpal 'phel phyir:__'chi med grub pa'i dbang bskur ni:__mda' dar g.yab cing thugs dam bskul:__dmigs pa rtse gcig gsal btab la:__tshe rten bum pa spyi bor bzhag:__gsol 'debs dang ni sngags kyi mthar:__badz+ra A yu dz+nyA na sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhUM hrI:__thabs shes tshe rdzas g.yas g.yon sbyin:__hrIH__thabs kyi rang bzhin mi 'gyur tshe yi rdzas:__rdo rje'i dam tshig bcud len ril bu 'di:__skal ldan rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtag brtan gzhom bral tshe yi dpal thob shog:__sngags brjod:__hrIH__shes rab rang bzhin bde chen tshe yi rgyun:__byang chub sems mchog 'chi med bdud rtsi 'di:__skal ldan rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rgyun mi 'chad pa'i tshe yi dpal thob shog:__sngags brjod:__tshe bstim rdo rje'i go chas bsrung :__bkra shis brjod cing me tog 'thor:__spro na bkra shis rtags rdzas dang :__rin chen bdun gyis mnga' yang gsol:__rjes ni dam tshig khas blang zhing :__maN+Dal lus dang longs spyod 'bul:__dga' ston bsngo smon rgya cher bya:__de ltar bla ma zhi ba la:__brten nas rtsa ba'i dbang rim gyis:__legs par smin pa sngon 'gro bas:__gu ru drag po'i don dbang ni:__bdag mdun sgrub mchod tshul bzhin bya:__slob ma khrus byas bgegs bskrad srung :__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__skyabs 'gro sems bskyed sdom gzung rnams:__phrin las rim pa bzhin du bya:__lhar bskyed ye shes dbab cing brtan:__de ni 'jug pa mdor bsdus pa'o:__dngos gzhir slob ma drag po rtsal:__dbang stegs mdzes par bkod byas la:__dbang lha bde gshegs zhi khro'i tshogs:__nam mkha' gang dang lhan cig par:__bla na med pa'i bum dbang bskur: oM:__dbyings kyi bum par sogs/__rjes 'brel gsang gsum phyag rgya bstim:__gtso bo'i sku oM:___bcom ldan gu ru drag po rtsal:__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i sku ru dag par shog:___sngags mthar:__kA ya dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM:__gsung gi sngags bzlas lung sbyin zhing :__sngags byang A:__bcom ldan gu ru drag po yi:__nus pa sngags kyi phreng ba yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung du rdzogs par shog:__wA ka dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsa A:__thugs kyi dgongs par mnyam bzhag ngang :__rdo rje hU~M:__bcom ldan gu ru drag po yi:__gnyis su med pa'i ye shes kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs su smin par shog:__tsit+ta dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lha bstim rab gnas shis pa brjod:__smin par slob la gong ma gsum:__rtsa ba'i dbang bskur bzhin du bya:__mtha' rten drag po bsgral dbang ni:__las kyi phur pa lag tu gtad:__hU~M:__che mchog pad+ma drag po yi:__phrin las stobs rdzogs kI la yas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__khams gsum yongs sgrol mthu thob shog:__sngags mthar:__badz+ra karma kI la ya a b+hi Shiny+tsA mi:__bus kyang rngams pa'i stabs kyis blang :__rgyal bsen dam sri gdon bgegs la:__gdab ka bya zhing zhal du bstab:__des ni phrin las tshad phyin 'gyur:__brtan phyir sgrub gtor lhar gsal ba:__spyi bor bzhag cing byin brlab bya:__hU~M:__bcom ldan gu ru drag po rtsal:__bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi:__byin rlabs gtor ma'i dbang bskur bas:__dbang dang dngos grub brtan par shog:__ma hA ba liM ta a b+hi Shiny+tsa mi:__shis brjod la sogs rjes kyi rim:__rtsa ba'i dbang bskur bzhin du bya:__sa ma ya:__rtsa ba'i dbang gis smin pa la:__thugs rje chen po'i dbang bskur ni:__sgrub cing mchod pa sngon 'gro bas:__'jug dang dbang bskur las kyi rim:__gu ru drag po'i dbang bzhin la:__khyad par sku gsung thugs dbang ni:__oM:__'jig rten dbang phyug spyan ras gzigs:__rab 'byams zhi ba'i sprin phung 'phro:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__snang zhen lha skur dag par shog:__sngags mthar:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__bzlas lung sbyin zhing sngags phreng gtad:__A:__'phags pa thugs rje chen po yi:__bzlas pa sngags kyi phreng ba yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sgrar grags sngags su rdzogs par shog:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a:__hU~M:__snying rje'i dbang phyug ye shes dbyings:__rig pa rang shar phyag mtshan gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rtog tshogs thugs su smin par shog:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mtha' rten myang grol skye bdun gyi:__ril bu'i bum pa spyi bor bzhag:__hrI:__snang stong 'od gsal dbyings kyi bum pa na:__ril bu ye shes thugs kyi lha tshogs kyis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__grol ba bzhi ldan phrin las mthar phyin shog:__sngags mthar:__a ra pa tsa mi ta hri da ya a b+hi Shiny+tsa mi:__lha nyid ril bu'i gzugs gyur pa:__rdo rje lce yi pad+mo brgyud:__snying dbus mi shigs hrIHla thim:__thugs rje'i byin rlabs rgyud la smin:__mthong thos dran reg grol ba yi:__ye shes gzi byin 'bar bar bsam:__ho:__legs 'ongs rigs kyi bu mchog rnams:__de nas byang chub snying po'i bar:__'phags pa thugs rje chen po yis:__rtag tu byin gyis brlabs pa las:__byams dang snying rje byang sems 'phel:__rdzogs smin sbyang gsum mthar phyin nas:__myur du 'phags pa'i go 'phang thob:__'gro kun smin grol mthu ldan shog:__ces brjod me tog char du bsnyil:__che ba brjod cing spro dga' bskyed:__'gro 'dul phrin las spel bar gdams:__gzhan yang spro na gtor ma'i dbang :__bla ma zhi bar lha sngags sogs:__'byin 'jug byas te bskur bar bya:__de bzhin drag po rta mgrin dbang :__sbyor dngos rjes gsum gong ltar bya:__sku gsung thugs dbang khyad par ni:__gtso ba'i sku rten spyi bor bzhag:__hrI:__dbang chen rta mchog khro bo'i rgyal:__khrag 'thung 'dus pa'i phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i sku yi nus byin phob:__sngags mthar:__kA ya dz+nyA na A be sha ya a b+hi Shiny+tsa a A:__bzlas pa'i lung sbyin sngags phreng gtad:__hrI:__dbang chen rta skad bzhad pa'i sgra:__nus pa sngags kyi phreng ba yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung gi byin nus phob:__wA ka dz+nyA na A be sha ya a b+hi Shiny+tsa a A:__thugs kyi phyag mtshan snying gar bstim:__hrI:__so sor rtog pa'i ye shes dbyings:__'bar zhing 'khrugs pa'i phyag mtshan gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs kyi byin nus phob:__tsit+ta dz+nyA na A be sha ya a b+hi Shiny+tsa a A:__gtor ma lhar gsal spyi bor bzhag:__hrI:__gtor snod dur khrod gsang ba mchog gi zhing :__gtor ma'i ngo bo dbang chen rta gdong zhal:__khrag 'thung gtso mchog sku yi dbyings su rdzogs:__rab 'byams khro bo rol pa'i sprin phung 'phro:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ye shes gzi 'bar rngams shing bzhad pa'i sgras:__'khor 'das thams cad dbang bsgyur zil gyis non:__gdon bgegs rgyal bsen 'byung po tshar thag chod:__mchog thun dngos grub dpal la spyod par shog:__shrI pad+ma he ru ka ha ya grI ba hi hi hi hU~M a b+hi Shiny+tsa mi:__mthar ni gtor ma'i lha bstims pas:__yi dam dngos dang dbyer med bsam:__mngon spyod las kyi mtha' rten ni:__gdab pa'i phur bu lag tu gtad:__hU~M:__dbang chen rta mchog rol pa yi:__drag rtsal stobs 'dus kI la yas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs shog:__badz+ra kI la ya sarba duSh+tAn mA ra ya phaT:__spro na gdab las sngon 'gro bas:__drag po'i shing las hom sbar ba:__dbang chen rngam pa'i phyag rgyar gsal:__zhal bstab bya zhing gtor zor 'phang :__las mtha' bro yis bsdu ba'i phyir:__phrin las bzhin du gtor mnan dang :__sgrub thabs ji ltar rta bro bya:__des ni mngon sbyod drag po'i las:__sgrub pa tsam gyi mthar phyin 'gyur:__sa ma ya:__mkha' 'gro rdo rje phag mo yi:__byin rlabs dbang gi rim pa ni:__sgrub bzlas bshags skong tshogs mchod bya:__'jug pa'i snying po gong ltar dang :__dngos gzhir thod pa'i bdud rtsi la:__dkyil 'khor lhar gsal spyi bor bzhag:__oM:__sangs rgyas kun gyi dam tshig che:__bde skyong bdud rtsi'i dkyil 'khor gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__tha mal snang zhen dag par shog:__sgrub sngags mthar:__ma hA su kha a mr-i ta a b+hi Shany+tsa oM:__lha tshogs sku las bdud rtsi'i rgyun:__ches cher 'phel ba spyi bor zhugs:__lus gang bum pa'i dbang mchog thob:__rtsa khams snang zhen dri ma sbyangs:__snang stong bskyed rim bsgom la dbang :__rdo rje'i sku ru byin brlabs bsam:__thod pa'i lha tshogs rang 'od kyi:__he ru ka dang snyoms zhugs pas:__rjes chags bde bas zhu ba'i rgyun:__dam tshig rdzas dang ro gcig sbyin:__A:__rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor lha:__byang chub sems su zhu ba'i rgyun:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rlung khams sngags su rdzogs par shog:__ma hA su kha bod+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa A:__a ho ma hA su khas myang :__byang chub sems kyis lus kun gang :__dngas ma rtsa gnas thig ler thim:__nyon mongs rnam rtog rag rim 'gags:__gsal stong bde ba'i ye shes skyes:__gsang ba'i dbang thob ngag sgrib dag:__rtsa rlung gtum mo bsgom la dbang :__gsung gi rdo rjer byin brlabs bsam:__sin+d+hUr maN+Dal sngags bcas par:__gtad cing lte bar thig le bya:__hU~M:__rnam thar gsum ldan yum gyi mkha':__mtshon byed chos kyi phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dpe yi lhan skyes smin par shog:__ma hA su kha pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rang 'od yab dang snyoms zhugs shing :__lte ba'i gtum mo sbar ba'i mes:__spyi bo'i haM las byang sems g.yos:__rgyu 'bras dga' bzhi'i rim pa yis:__lhan skyes bde stong nyams myangs bsam:__gsum pa'i dbang thob yid sgrib dag:__pho nya'i rnal 'byor bsgom la dbang :__thugs kyi rdo rjes byin brlabs bsam:__lhan skyes bde ba'i nyams myong dang :__bla ma'i thugs dang rang gi sems:__dbyer med ngang du mnyam par bzhag:__aH__thog mtha' med pa'i byang chub sems:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bus:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__don gyi ye shes mngon gyur shog:__ma hA mu dra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a aH__byin rlabs 'pho ba'i rim pa yis:__bzhi pa'i dbang thob shes sgrib dag:__phyag rgya chen po bsgom la dbang :__ye shes rdo rjes byin brlabs bsam:__mtha' rten sku gsung thugs dang ni:__thun mong khyad par dbang bskur phyir:__gtso mo'i phyag rgya spyi bor bzhag:__mig lam bstan cing rjes su gdams:__hoH__deng nas brtsams te bu khyod kyis:__snod bcud phung khams skye mched kun:__ye shes phag mo'i phyag rgyar sgoms:__tha mal snang zhen dag par gyis:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__bzlas lung sbyin zhing thod phreng gtad:__hoH__deng nas brtsams te bu khyod kyis:__brtan g.yo'i sgra skad 'gyu ba'i rlung :__ye shes phag mo'i sngags su zlos:__las rlung sngags su rdzogs par gyis:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A:__me long gsal brtan don ngo sprad:__hoH__deng nas brtsams te bu khyod kyis:__gzung 'dzin rtog pas ma bslad pa'i:__ye shes phag mo'i gnas lugs sgoms:__rig stong chos skur smin par gyis:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__nyams chags skong ba'i rdzas rnams gtad:__ho:__deng nas brtsams te bu khyod kyis:__nyams chags skong zhing bshags pa'i rdzas:__sman rag gtor ma mar me yis:__rgyud dag dngos grub sgrub par gyis:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta A lo ke bi shud+d+ha a b+h-i Shiny+tsa oM:__ril bu'i thod pa spyi bor bzhag:__oM AHhU~M:__don gyi bdud rtsi rigs lnga'i rtags:__rdzas kyi ril bu sgrub byed chos:__rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur ro:__sgrub sngags dang :__ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI ThA:__dz+nyA na a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__lha rnams 'od zhu ril bu'i gzugs:__sangs rgyas thams cad 'dus pa yi:__bdud rtsir mos te myangs pa las:__sgo gsum bdud rtsi'i bcud kyis rgyas:__grol ba bzhi ldan mngon gyur bsam:__ma hA su kha la sogs pa'i:__sngags don brjod pa sngon 'gro bas:__hoH__deng nas brtsams te bu khyod kyis:__rdo rje bdud rtsi'i sbyor ba yis:__mthong tshor myang reg thams cad kun:__rnam grol mchog tu dbugs dbyung zhig:__ma hA amr-i ta badz+ra sa ma ya ho:__gzhan yang phan yon brjod pa yis:__spro ba bskyed cing sgrub par gdams:__rjes kyi rim pa tshul bzhin bya:__rdo rje phag mo'i man ngag 'di:__bod kyi rnal 'byor thang stong pas:__dbyings kyi gtso mo dngos nyid las:__snyan brgyud byin rlabs thob pa dang :__pad+ma'i sngags rgyud zung 'brel ba:__dkyil 'khor rgyas par bstan pa ste:__mkha' 'gro'i sgrub thabs kun gyi phul:__snying gi bu la gtad do rgya:__sa ma ya:__de ltar rdo rje theg pa yi:__lam gyi rtsa ba dbang bskur nas:__dbang srog dam tshig sdom pa ni:__rnam par dag pa'i tshul la bslab:__de yang ngo bo smin byed las:__thob pa'i sngags kyi 'dul ba ste:__nges tshig 'da' dka'i bslab pa nyid:__dbye na gsang ba rgyud sde las:__shes bsgrub mi spang lnga phrag gsum:__yan lag sum brgya drug cur spros:__sgrub sder rtsa ba sku gsung thugs:__yan lag nyi shu rtsa lngar bshad:__gsang mchog rjes su rnal 'byor la:__dgra gsum bsad dang bdud bzhi 'dul:__'phrang gsum bsal sogs rgya cher gsung :__rang bzhin gsang ba rdzogs pa cher:__med phyal gcig pu lhun grub ste:__rang bzhin lta ba'i dam tshig rnams:__spyi dang khyad par lhag pa ste:__rnam pa gsum du shes byas nas:__ma nyams bsrung zhing phyir bcos sogs:__rang rgyud dag pa'i rnal 'byor pas:__'jug pa'i lam la brtson pa yis:__dka' ba med par rig 'dzin 'grub:__sku dang ye shes phrin las rnams:__bsam gyis mi khyab 'bras thob 'gyur:__de phyir shin tu gces par zungs:__sa ma ya:__de ltar sgrub thabs skor lnga yi:__smin byed snying po bcud 'dus 'di:__rnal 'byor spyod pa thang stong pas:__dbyings dang rig pa'i snod dang brdar:__'dus ma byas pa'i phyag rgyas btab:__ma 'ongs nga sprul skyes bu yis:__bka' babs bdun las khyad 'phags pa:__zab mo dgongs pa'i gter las 'byung :__rigs gsum 'phags pa'i sprul pa sogs:__skal ldan rnams la spel mkhas gyis:__rang gzhan don gnyis spyod par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__brda thim:__dus gsum mkhyen pa pad+ma saM b+ha ba dngos dang dbyer mi phyed pa'i rje grub thob chen po thang stong zhabs kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs la brten nas/__'jam dpal chos kyi bshes gnyen 'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter las phyung ba'i sgrub thabs snying po'i skor 'di rnams sgyu 'phrul gsang ba snying po'i rgyud kyi lam rim dang 'brel ba ste/__de'ang rgyas pa phreng ba skor bzhi zhes grub chen spyod 'chang dbang po'i rnam 'phrul rje btsun thams cad mkhyen pa sgrol ba'i mgon po dang*/__'bring po rnal 'byor skor bzhi lo tsA ba sha mi go cha'i rnam 'phrul rdo rje rgyal po'i skal bar gsungs shing*/__snying po lam byed rnam bzhi 'di nyid lo rgyus sogs bkra shis pa'i rtags brgyad kyi grangs ldan du gtan la phab pa 'dis kyang snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//_

Footnotes

Other Information