thang stong rgyal po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་
Thangtong Gyalpo(1361 - 1485) 
Thangtong Gyalpo, also known as Tsöndru Zangpo, was a famous Tibetan siddha who travelled extensively in China, Tibet and other eastern countries, built numerous temples and metal bridges and founded monasteries at Dergé and elsewhere. He is said to be an emanation of the mind aspect of Guru Rinpoche, as well as an incarnation of Dolpopa Sherab Gyaltsen. (Source: Rigpa Wiki)

58 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 99-117.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bla ma zhi ba
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
37 1a - 19a5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 118-133.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: gu ru drag po
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
31 1a - 16a2
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 134-147.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: spyan ras gzigs
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
28 1a - 14b6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 148-160.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: rta mchog rol pa
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
25 1a - 13a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 161-173.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
25 1a - 13a5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 174-178.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
9 1a - 5a3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 179-182.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
8 1a - 4b4
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 183-186.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Confessions - bshags paMending Rituals - bskang chog
8 1a - 4b3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 187-190.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Prayers - smon lam
7 1a - 4a5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 14, 128-171.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
88 1a - 44b6
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་འདེབས་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་གླུ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 737-739.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: thang stong rgyal po
Genre: Verses of Praise - bstod pa 3 1a1 - 2a4
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 741-742.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: thang stong rgyal po
Genre: Verses of Praise - bstod pa 2 1a1 - 1b2
གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 649-662.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer
14 1a - 7b4
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 663-671.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyerLiturgy - ngag 'don
9 1a - 5a3
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཚོགས་བྱིན་བརླབ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 711.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Descent of Blessings - byin 'bebsFeast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
1 1a1 - 1a5
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 471-639.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Activity Manual - las byang
169 1a1 - 85a3
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་དབང་དགོངས་རྒྱན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 641-664.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Liturgy - ngag 'don
24 1a1 - 12b2
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཀྱི་མཇུག་མཐུད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 665-668.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
4 1a1 - 2b1
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུའི་ཁྲིད་ཡིག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 669-681.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
13 1a1 - 7a3
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཁྲིད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 683-692.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
10 1a1 - 5b2
གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གནད་འབེབས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 693-702.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Descent of Blessings - byin 'bebs
10 1a - 5b1
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི། །བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 703-709.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharLineage Transmission Records - brgyud yig
7 1a1 - 4a4
ཐང་རྒྱལ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 7, 1-73.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Activity Manual - las byangActivity Practices - las tshogs
73 1a1 - 37a4
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོ་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ངན་སོང་ཀུན་འཇོམས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 7, 75-89.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Funerary Rituals - gnas lung - byang chogRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
15 1a1 - 8a5
དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 7, 91-237.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bstan srung
Genre: Activity Manual - las byangProtector Rituals - gsol mchodTorma-offering Rituals - gtor chog
147 1a1 - 74a1
བླ་མ་རིན་འབྱུང་དང་ཐང་རྒྱལ་གཡང་སྐྱབས་སྦྲག་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོན་ཟིན་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 7, 243-270.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: thang stong rgyal po
Genre: Prosperity Rituals - gyang 'gugs 28 1a1 - 14b6
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 203-204.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharVajra Songs - rdo rje'i glu 2 1a1 - 1b4
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 12, 495-504.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: mnga' ris pa tshul khrims bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs
Genre: Revelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
10 1a - 5b4
དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 375.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 377-389.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
13 1a - 7a3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 391-396.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubRevelations - gter ma
8 1a - 3b1
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 397-429.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
33 1a - 17a3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 431-441.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Longevity Empowerment - tshe dbang
11 1a - 6a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 443-446.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Revelations - gter maContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yigPith Instructions - man ngag
4 1a - 2b5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 447-523.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
77 1a - 39a2
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 525-646.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: thugs rje chen po;rdo rje phag mo;rta mgrin;bla ma zhi ba;bla ma drag po
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhungSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
122 1a - 61b5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 275-374.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
100 1a - 50b2
དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་འགྲོལ་བྱང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 375-379.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Descent of Blessings - byin 'bebs
5 1a1 - 3a5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 381-406.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byang
26 1a - 13b5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 407-411.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
5 1a - 3a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 413-417.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Confessions - bshags paMending Rituals - bskang chog
5 1a1 - 3a5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 419-424.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
6 1a1 - 3b4
གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 425-437.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
13 1a - 7a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 439-443.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Prayers - smon lam
5 1a1 - 3a2
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 445-501.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
57 1a - 29a3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 503-541.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
39 1a - 20a3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 543-589.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
47 1a - 24a1
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 591-631.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Practices - las tshogs
41 1a - 21a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་གི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་སྒོ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 633-672.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Commentaries - 'grel paCommentary on Words - tshig 'grelCommentary Syllable-by-syllable - 'bru 'grel
40 1a - 20b6
ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 673-695.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
23 1a - 12a6
ཚེ་སྒྲུབ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 20-25.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: tshe dpag med
Cycle: thang rgyal lugs tshe sgrub 'chi med dpal ster
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubPrayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
6 10b2 - 13a5
ཐང་རྒྱལ་ལུགས་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ལྡེབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 183-186.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: tshe dpag med;rta mgrin
Cycle: thang rgyal lugs tshe rta zung 'brel
Genre: Daily Practice - rgyun khyerLongevity Rituals - tshe sgrub
4 1a - 2b1
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཟིན་ཐོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 417-422.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: thang stong rgyal po
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Notes - zin brisRecitation Manual - bsnyen yig
6 1a - 3b1
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གཡང་འགུགས་བྱིན་རླབས་ཅན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 411-429.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Prosperity Rituals - gyang 'gugs 19 1a - 10a2
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 577-593.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub 17 1a - 9a6
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 577-582.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub 6 1a - 3b5
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 388-389.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharVajra Songs - rdo rje'i glu 2 22b1 - 23a5
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྐུ་གསུམ་དྲྭ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 500-501.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Genre: Supplications - gsol 'debsVajra Songs - rdo rje'i glu 2 78b2 - 79a6

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་
Name in Gyatsa (Wylie) grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 568 to 570, folio 114b1 to 115b5
Biography
[edit]

།སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གུ་རུ་པདྨ་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ནི། གཙང་སྟོད་འོལ་བ་ལྷ་རྩེར་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཟུང་། ཡོངས་འཛིན་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གཅིག་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། རང་བྱུང་གི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས་ཀྱང་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་སྤངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་ལས་བྱང་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་དང་། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལས་ཤངས་ཆོས་གསན་ཏེ། འདི་གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་བསྟན། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འཛམ་གླིང་ཀུན་དང་གླིང་ཕྲན། ཁྱད་པར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་དཔག་མེད་ལས་ཆོས་གསན། མཁའ་འགྲོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས། བོད་ལ་མཐའ་དམག་ཟློག་པའི་ས་གནད་ཀྱི་མེ་བཙའི་ལྷ་ཁང་མང་དུ་བཞེངས། ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་སོགས་ཤོག་དྲིལ་ལྔ། གྲོམ་པ་ལྗོངས་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད། སྒྲུབ་མཚོ་པདྨ་གླིང་ནས་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས། མོན་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་གནད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་ཤོག་དྲིལ་འདོམ་བཅུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཙ་རི་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་ནས་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་སྐོར་རྣམས་དང་། ཙ་རི་ཟིལ་ཆེན་ཕུག་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་ཞིང་སྐྱོང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཕར་ལའང་སྦས། རྒྱ་གར་ཀ་མ་ཏར་སྡིག་སྤྱོད་མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོ་དང་། བོད་ཡུལ་གྱི་མཐའི་ཀླ་ཀློ་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་བཏུལ་ནས་ཆོས་ལ་བཙུད་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཚད་ལས་འདས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བློས་མི་འཁྱུད་ཅིང་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞེངས། ལྕགས་ཟམ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། གྲུ་ཤན་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་བཙུགས་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ལགས་ཤིང་། དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པའི་སྐབས་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ཐུགས་སྲས་ཉི་མ་བཟང་པོས་གདུང་དབྱངས་མཛད་པས་སླར་ཕེབས་ཏེ་ཞལ་ཆེམས་རྒྱས་པར་བསྩལ་ནས་དཔལ་རི་བོ་ཆེ་རུ་གཤེགས་་་་་པའི་ཚུལ་བསྟན། མངའ་རིས་གྲུབ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུར་བཞུགས་ནས་མཐར་སྐུ་ལུས་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་པ་དེ་དང་མདོ་ཁམས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཕྱར་ཐུལ་ཅན་ཞེས་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་བཀོད་པ་ཡིན་པར་སྣང་ཞིང་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་མང་དུ་བྱུང་། སློབ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་ཞིང་ཁྱད་པར་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱུད་འཛིན་སྐུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་མང་དུ་བྱོན། ཟབ་ཆོས་ཐང་སྟོང་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་བཞུགས་པར་སྣང་ཞིང་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ནི་གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་བརྡོལ་བའི་ཐུགས་གཏེར་གྲུབ་ཆེན་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་རྒྱས་་་་་་དང། ཡན་ལག་རྒྱུད་སྡེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་མཐུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔ། སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སོགས་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་བོ། །གོང་སྨོས་མངའ་རིས་གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བསྩལ་པའི་ཡིག་དྲུག་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དང་ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་རྗེ་བླ་མར་དངོས་སུ་གནང་བའང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔལ་དུ་ཐོབ་པ་སྟེ། མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་བདུད་རྩིར་གྱུར་པའི་བཟླས་སྒོམ་འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ནུས་སུ་སྤེལ་བར་རིགས་སོ།

[edit]

spyan ras gzigs dang dpal rta mgrin zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gu ru pad+ma mngal skyes kyi tshul du byon pa grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po ni/_gtsang stod 'ol ba lha rtser sku'i skye ba bzung /_yongs 'dzin lnga brgya lhag gcig bsten nas gsan bsam dpag tu med pa mdzad/_rang byung gi grub pa'i dbang phyug chen por bzhugs kyang dgos pa'i dbang gis kun spangs don yod rgyal mtshan las byang gter yongs rdzogs dang /_bla ma rdo rje gzhon nu las shangs chos gsan te/_'di gnyis las grub pa thob pa'i tshul bstan/_brtul zhugs kyi spyod pas 'dzam gling kun dang gling phran/_khyad par rnga yab pad+ma 'od sogs su phebs nas gu ru rin po che sogs grub thob dpag med las chos gsan/_mkha' 'gro dang chos skyong rnams kyis zhabs spyi bor blangs/_bod la mtha' dmag zlog pa'i sa gnad kyi me btsa'i lha khang mang du bzhengs/_lha 'dre gdug pa can thams cad dam la btags/_bsam yas mchims phu nas tshe sgrub 'chi med dpal ster sogs shog dril lnga/_grom pa ljongs nas thugs sgrub yang gsang bla med/_sgrub mtsho pad+ma gling nas man ngag rin chen gter spungs/_mon spa gro stag tshang nas mdo rgyud thams cad kyi zab gnad phyogs gcig tu dril ba'i shog dril 'dom bcu yod pa zhig dang /_tsa ri gsang sngags pho brang nas zab chos thugs gter skor rnams dang /_tsa ri zil chen phug nas grub chen nyid kyi lung bstan gsal ba'i sgron me dang zhing skyong gi sgrub thabs sogs zab gter mang du spyan drangs shing gter kha mang po phar la'ang sbas/_rgya gar ka ma tar sdig spyod mu stegs rgyal po dang /_bod yul gyi mtha'i kla klo rnams rdzu 'phrul gyi bkod pas btul nas chos la btsud pa sogs rdzu 'phrul gyi bkod pa tshad las 'das/_sku gsung thugs rten blos mi 'khyud cing grangs las 'das pa bzhengs/_lcags zam lnga bcu rtsa brgyad/_gru shan brgya dang bco brgyad btsugs pa sogs bsam gyis mi khyab pa'i mdzad pa yongs su grags pa ltar lags shing /_dgung lo brgya dang nyer lnga bzhes pa'i skabs sku dngos kyis mkha' spyod du gshegs pa'i tshe thugs sras nyi ma bzang pos gdung dbyangs mdzad pas slar phebs te zhal chems rgyas par bstsal nas dpal ri bo che ru gshegs pa'i tshul bstan/_mnga' ris grub chen tshul khrims bzang po zhes dgung lo brgya dang sum cur bzhugs nas mthar sku lus 'od phung du gshegs pa de dang mdo khams su grub thob phyar thul can zhes grags pa rnams kyang grub chen 'di nyid kyi sku'i bkod pa yin par snang zhing las can rnams la da lta'i bar ye shes kyi skus rjes su bzung ba mang du byung /_slob tshogs mtha' yas pa byung zhing khyad par grub chen nyid 'chi med tshe'i rig 'dzin brnyes pa'i rten 'brel gyis rgyud 'dzin sku tshe'i dngos grub brnyes pa mang du byon/_zab chos thang stong snyan brgyud chen mo'i rgyun bzhugs par snang zhing tshe sgrub 'chi med dpal ster ni gsar rnying kun la khyab/_phyis 'dir rje bla ma rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa ye shes skus yang yang rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa la brten dgongs pa'i klong nas brdol ba'i thugs gter grub chen snying tig rtsa ba bla sgrub kyi skor bskyed rdzogs zab rgyas dang/_yan lag rgyud sde sgyu 'phrul gyi lam rim dang mthun pa'i sgrub thabs skor lnga/_sgrub sde bka' brgyad gyi rgyud lung man ngag snying por dril ba sogs chos sde ngo mtshar can gtan la phabs pa kho bos kyang bka' drin du thob bo/_/gong smos mnga' ris grub chen de nyid la spyan ras gzigs kyis dngos su bstsal pa'i yig drug gsol 'debs byin rlabs dang ngo mtshar shin tu che ba grub chen nyid kyis rje bla mar dngos su gnang ba'ang skal pa bzang po'i dpal du thob pa ste/_mchog dman kun la bdud rtsir gyur pa'i bzlas sgom 'di nyid byang chub sems ldan rnams kyis ci nus su spel bar rigs so