JKW-KABAB-09-TA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:00, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ།
Wylie title dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril snying po JKW-KABAB-09-TA-024.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 24, Pages 569-578 (Folios 1a to 5b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dbu ru ston pa shAkya 'od, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 569-578. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ (dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar)
Deity phyag na rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SA-011
Colophon
  • Treasure colophon: དཔལ་ཆེན་གསང་བདག་གཏུམ་པོ་མེ་འབར་གྱི༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་འདི༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྲུང་བར་གདམས༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་པྲ་དུན་རྩེ་རུ་སྦོས༔ སྔགས་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ སྔ་མའི་མིང་ཅན་དབུ་རུའི་སྟོན་པ་ཆེ༔ དྲག་སྔགས་མཐུ་ལྡན་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་ཚེ༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས་པའི་རྗེས༔ ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་རུ་གཉིས་ལྷག་དུས༔ གདམས་པ་འདི་དང་དྲག་པོའི་གཏེར་མང་འདོན༔ དུས་དེར་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་ན༔ གསང་བའི་བརྡ་རིས་ཌཱ་ཀིའི་ལག་ཏུ་གཏོད༔ མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་གསུང་སྤྲུལ་པདྨའི་མིང་ལ་སྤྲོད༔ དེས་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་གསང་དང་སྤེལ༔ དུས་མཐའི་འགྲོ་བ་འགའ་ཡི་དོན་བྱེད་ཅིང་༔ སྙིང་པོའི་དོན་ལ་ཕན་པའི་བཙས་སུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Revealer colophon: སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་དབུ་རུ་ལྷ་སའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག །སླད་ནས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྩལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར། ཁོ་བོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: dpal chen gsang bdag gtum po me 'bar gyi:__rgyud lung man ngag snying po'i yang zhun 'di:__da lta mnga' bdag yab sras srung bar gdams:__ma 'ongs don phyir pra dun rtse ru sbos:__sngags pa shAkya 'od kyi skye ba'i mtha':__snga ma'i ming can dbu ru'i ston pa che:__drag sngags mthu ldan de 'dra byung ba'i tshe:__o rgyan nga nyid srin yul gshegs pa'i rjes:__lo ni brgya dang bcu ru gnyis lhag dus:__gdams pa 'di dang drag po'i gter mang 'don:__dus der 'gro phan rgya cher ma byung na:__gsang ba'i brda ris DA ki'i lag tu gtod:__ma 'ongs rtsub 'gyur shin tu gdul dka'i tshe:__mnga' bdag gsung sprul pad+ma'i ming la sprod:__des kyang gtan la phab cing gsang dang spel:__dus mtha'i 'gro ba 'ga' yi don byed cing :__snying po'i don la phan pa'i btsas su 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:
  • Revealer colophon: sngags 'chang chen po shAkya 'od kyi skye mtha' dbu ru lha sa'i ston pa shAkya 'od kyis byang pra dun rtse nas spyan drangs pa'i rin po che'i shog ser shog dril chung ngu zhig__/slad nas pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros dngos su stsal ba gtan la phab pa ltar/__kho bo 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa la ye shes kyi gzigs pa chen pos smin grol chig rdzogs su stsal ba'o/__/dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༔ གསང་བ་ཀུན་འཛིན་ལག་ན་རྡོ་རྗེར་འདུད༔ དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལ༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚོགས་བསགས་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ ཀུན་གཞི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་རྭ་གདེངས་པའི༔ མར་རྩེ་སྡེ་བརྒྱད་དམ་སྲིའི་སྙིང་ལ་གཟིར༔ ལྟེ་བ་སྦུབས་སྟོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ༔ ཕྱི་ནང་དྲག་མེ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ བདག་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་མདོག་ཅན་དཔའ་ཞིང་གཏུམ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གནོད་སྦྱིན་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེས་གདོན་བགེགས་ཀླད་ནས་འཇོམས༔ གཡོན་པའི་ཞགས་པས་མ་རུངས་འཆིང་ཞིང་འདྲེན༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ཅན་ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་འགྱིང་༔ རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྩེར་ཁྱུང་དམར་ཁྲ་ཐབས་འགྱེད༔ ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་ནག་སེང་ལྡེང་དབྱུག་ཏོ་ཞགས་པ་འཕེན༔ མར་རྩེ་ལས་བྱེད་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ནག༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་འཛིན་སྤྲུལ་པ་རླུང་ལྟར་འཚུབས༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་བྱིན་བཟོད་པར་དཀར༔ སྟེང་འོག་བར་གསུམ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ཀུན་གྱི་སྲོག་འཕྲོག་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་འོད་སྐུར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ ཕྱག་རྒྱར་རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་ང་རྒྱལ་བརྟེན༔ དག་པ་དྲན་ཅིང་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྐུར་སྦྱར༔ ས་མ་ཡ༔ སྤྲོ་ན་ལས་ཀྱི་རིམ་པའི་སྙིང་པོ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད༔ མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ གསང་བདག་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག༔ གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་འཁོར་དང་བཅས༔ དྲེགས་པ་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་བསེན་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་ཤིང་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་ས་གསུམ་གདུག་པ་སྲེག༔ གཙོ་འཁོར་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ ས་མ་ཡ༔ བཟླས་བརྗོད་རིམ་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀར་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ཞིང་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་ནུས་བདག་ལ་བསྡུས༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཕཊ༔ བསྙེན་སྔགས་འབྲུ་དྲུག་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་བཟླས་པས༔ ནུས་པ་གསང་བདག་ཉིད་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ སླར་ཡང་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་དང་རྟ་མཆོག་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོའི་སྡེ༔ བསད་གཟིར་བསྐྲད་མནན་བཀའ་ཡི་དམ་འོག་བཅུག༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་བཞེངས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨཱ་ན་ལ་ཛྭཱ་ལ་ཀྲང་ཀྲང་ཀྲིང་ཀྲིང་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཏྲི་བྷཱུ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མཱ་ར་མཱ་ར༔ གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ད་ཧ༔ པ་ཙ་པ་ཙ༔ ནཱ་ཤ་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་ཆིག་དྲིལ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག༔ བཟླས་པས་ས་གསུམ་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྫོགས་པའི་རིམ་པ་འོད་གསལ་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག༔ དེ་ཡང་ཐིག་ལེ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ གསལ་འཚེར་དངོས་མེད་ཀུན་ཟླུམ་ངོ་བོས་སྟོང་༔ རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་པ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་འགྲོ་མི་འགྱུར་ཁྱབ་པ་ཆེ༔ སྲིད་དང་ཞི་བ་ཐམས་ཅད་དགྲར་ལངས་ཀྱང་༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བདག༔ དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་གསང་བ་འཛིན་པའི་དངོས༔ རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨཿ དགོངས་པ་འདི་བསྐྱངས་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ ལས་ཚོགས་སྲུང་ཟློག་བསད་དང་སྲེག་པ་བཞི༔ དང་པོ་རྫས་སྦྱོར་ཤུ་དག་གླ་རྩི་ནག༔ སྤྲུ་ནག་མུ་ཟི་ནག་པོ་ལྷ་བཞིའི་རྫས༔ གཙོར་བསྐྱེད་དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་ཡུངས་དཀར་ནག༔ མིང་ཅན་མཁན་དམར་ཕུར་མང་སྤོས་ཆེན་གཉིས་་་་་་སྤོས་དཀར་དང་གུ་གུལ། ཨ་རུ་བཟང་དྲུག་ཅུང་ཟད་ཁ་ཚར་གདབ༔ ནུས་ལྡན་ཆུ་ཡིས་འདམ་བཏགས་རིལ་བུར་དྲིལ༔ ལས་སྦྱོར་སྔགས་ཤམ་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་བཅས་བརླབ༔ བཛྲ་ནཱ་ག་རཱ་ཧུ་ལ་ཧཾ་ཤཾ་ཏྲིག་ནན་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཁྲི་བཟླས་རྫས་ལས་དྲོད་དང་འོད་འཕྲོ་ན༔ བྱུགས་བདུག་འཆང་བས་ས་གསུམ་གདོན་ཀུན་སྲུང་༔ ཟློག་པ་དུག་གཏོང་མཚེ་ཉུང་རྩང་གིས་བརྒྱན༔ ལྷར་བསྐྱེད་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ལ་ཟོར་དུ་འཕང་༔ ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ལྷ་མཆོག་དཔལ༔ རབ་འབྱམས་ཁྲོ་བོའི་དཔུང་ཚོགས་ལས་ལ་ཆོས༔ གཟུང་འཛིན་རང་རྒྱུད་ཞེན་པའི་གདོན་བགེགས་ཟློག༔ དུག་གསུམ་བཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ གཉིས་སྣང་དགྲ་དང་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཟློག༔ སེམས་བྱུང་སྣ་ཚོགས་ལྟས་ངན་ཕུང་བཤིག་ཟློག༔ ལོག་རྟོག་མངོན་ཞེན་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ འདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་ནད་མུག་མཚོན་གསུམ་ཟློག༔ ཀུན་འབྱུང་འགལ་རྐྱེན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཀུན༔ ཟློག་གོ་དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་སྒྱུར༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་དུཥྟཱན་ཤིག་ཤིག་དྲིལ་དྲིལ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་བརྗོད་ཐལ་མོ་དང་ནི་དུལ་མོ་བརྡབ༔ མི་རུངས་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཟློག་གྱུར༔ བསད་པ་ཕུང་གསུམ་ས་ལ་འབྲུབ་ཁུང་བྱ༔ གནོད་བྱེད་གཟུགས་ལིང་མིང་བྱང་རྫས་བཅས་གཏམས༔ གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་ཞིང་མ་ཉེས་ཡུས་ཤགས་གདབ༔ དགྲ་བགེགས་དགུག་བསྟིམ་བསྒྲལ་ནས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དེ་རྣམས་མངོན་སྤྱོད་ལས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ སྲེག་པ་གདུག་པའི་མེ་དབུས་ལྷ་ཚོགས་བསྐྱེད༔ དགྲ་བགེགས་ལིངྒར་དགུག་ཅིང་བསྒྲལ་བ་དང་༔ ཡུངས་ནག་ཚྭ་གསུམ་ཏིལ་མར་སྦྱར་ལ་འབུལ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལས་སྔགས་སྤྲུ་གྲིའི་སྔགས་བཅས་གྲངས་ལྡན་འབུལ༔ མཐར་ནི་ལྷ་ཚོགས་མེར་གྱུར་གདུག་པ་ཅན༔ ཐལ་བ་བུན་བུན་བསྲེག་ཅིང་རྗེས་མེད་བསམ༔ ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་དྲོད་རྙེད་རྣལ་འབྱོར་པས༔ འདི་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་མངོན་སྤྱོད་ལས་རྫོགས་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གཞན་དོན་བྱིན་རླབས་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་རྟེན་བཤམ་བསྐྱེད་བཟླས་ནུས་ལྡན་བྱ༔ དམ་སྲུང་སློབ་མས་གསོལ་གདབ་་་་་་་གསང་བདག་གཙོ་བོ་ཁྱེད་ལ་འདུད་སོགས། རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་་་་་་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས། ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བུམ་པའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ འོད་ཞུ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ནུས་རྫོགས་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱྀཿཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ས་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ གསང་བདག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་ཙཎྜ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཁྲོཾ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཕྱུང་ག་རུ་ཌས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཀླུ་གདོན་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ ཁྱུང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ག་རུ་ཌ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ ཁྲོ་རྒྱལ་རྗེ་བཙན་རྟ་མཆོག་དབང་གི་ལྷས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱལ་བསེན་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ དབང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལས་བྱེད་སྟོབས་ལྡན་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ གནོད་སྦྱིན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔་་་་་་་་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་བགྲང་ཕྲེང་བཏད། སྒྲ་ཡི་སྙིང་པོ་གསང་ཆེན་ཡི་གེ་ཧཱུྃ༔ དྲག་པོའི་སྔགས་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་ནང་སྒྲ་སྐད་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔་་་་་་་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་གཏད་ མ་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འདུས༔ སྟོང་སྲོག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་བརྟན་ཕྱིར་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གསང་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཁྱུང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ནག༔ གཉེན་པོ་རིགས་འདུས་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་བྱིན་རླབས་ནུས་རྩལ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ སརྦ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་བསྟིམ་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མངའ་ཡང་གསོལ༔ འདིས་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དཔལ་ཆེན་པོའི༔ གསང་གསུམ་ངོ་བོར་སྨིན་གྲོལ་ནུས་རྫོགས་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ དཔལ་ཆེན་གསང་བདག་གཏུམ་པོ་མེ་འབར་གྱི༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་འདི༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྲུང་བར་གདམས༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་པྲ་དུན་རྩེ་རུ་སྦོས༔ སྔགས་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ སྔ་མའི་མིང་ཅན་དབུ་རུའི་སྟོན་པ་ཆེ༔ དྲག་སྔགས་མཐུ་ལྡན་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་ཚེ༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས་པའི་རྗེས༔ ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་རུ་གཉིས་ལྷག་དུས༔ གདམས་པ་འདི་དང་དྲག་པོའི་གཏེར་མང་འདོན༔ དུས་དེར་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་ན༔ གསང་བའི་བརྡ་རིས་ཌཱ་ཀིའི་ལག་ཏུ་གཏོད༔ མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་གསུང་སྤྲུལ་པདྨའི་མིང་ལ་སྤྲོད༔ དེས་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་གསང་དང་སྤེལ༔ དུས་མཐའི་འགྲོ་བ་འགའ་ཡི་དོན་བྱེད་ཅིང་༔ སྙིང་པོའི་དོན་ལ་ཕན་པའི་བཙས་སུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་དབུ་རུ་ལྷ་སའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག །སླད་ནས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྩལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར། ཁོ་བོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril snying po bzhugs so:___1234567:__gsang ba kun 'dzin lag na rdo rjer 'dud:__de nyid sgrub pa'i snying po bsdus pa la:__bskyed pa'i rim pa lha yi rnal 'byor ni:__skyabs 'gro sems bskyed tshogs bsags sngon 'gro bas:__hU~M:__snang srid gzung 'dzin mi dmigs stong pa'i ngang :__kun gzhi gsang ba chen po'i ye shes rtsal:__hU~M yig mthing nag yongs su gyur pa las:__gnam lcags rdo rje rtse dgu rwa gdengs pa'i:__mar rtse sde brgyad dam sri'i snying la gzir:__lte ba sbubs stong yangs shing rgya che ba:__phyi nang drag me 'bar zhing 'khrugs pa'i klong :__bdag nyid gsang ba'i bdag po he ru ka:__mthing nag char sprin mdog can dpa' zhing gtum:__zhal gcig phyag gnyis gnod sbyin khros pa'i nyams:__phyag g.yas rdo rjes gdon bgegs klad nas 'joms:__g.yon pa'i zhags pas ma rungs 'ching zhing 'dren:__dur khrod chas can zhabs gnyis dor stabs kyis:__pad+ma nyi ma dregs pa'i gdan la 'gying :__rdo rje'i rwa rtser khyung dmar khra thabs 'gyed:__lte ba'i thad du dbang chen rta mchog dpal:__dmar nag seng ldeng dbyug to zhags pa 'phen:__mar rtse las byed yak+Sha kA la nag:__lcags kyu zhags 'dzin sprul pa rlung ltar 'tshubs:__kun kyang khro gtum gzi byin bzod par dkar:__steng 'og bar gsum sde brgyad 'byung po'i tshogs:__kun gyi srog 'phrog srid zhi'i spyi dpal che:__snang stong zung 'jug chu zla 'ja' tshon ltar:__ma 'dres yongs rdzogs 'od skur lam gyis gsal:__phyag rgyar rtse gcig sems bzung nga rgyal brten:__dag pa dran cing cir snang lha skur sbyar:__sa ma ya:__spro na las kyi rim pa'i snying po ni:__hU~M:__de ltar gsal ba'i gnas gsum rdo rje gsum:__yi ge gsum mtshan lcags kyu lta bu'i 'od:__mkha' khyab 'phros pas rtsa gsum rab 'byams kun:__gsang bdag gnyen po stobs kyi phyag rgyar bzhengs:__hU~M hU~M:__dbyings nas sku skyod bcom ldan gsang ba'i bdag:__gtum chen rdo rje me 'bar 'khor dang bcas:__dregs pa gza' klu rgyal bsen 'dul ba'i phyir:__drag shul stobs kyis gnas 'dir spyan 'dren gshegs:__dam tshig ye shes dbyer med chen por bzhugs:__sgo gsum gus shing dang bas phyag 'tshal lo:__khams gsum gdug pa ma lus bsgral ba yi:__drag po'i nyer spyod 'dod pa'i yon tan dang :__sman gtor rak+ta tshogs kyi longs spyod kun:__'bul lo bzhes nas dngos grub rnam gnyis stsol:__oM badz+ra tsaN+Da sa pa ri bA ra ar+g+haM sogs/__shap+da pU dza me g+ha kA ma gu Na pra tIts+tsha AHhU~M:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra pU dza ho:__hU~M:__dpal ldan gsang ba'i bdag po rdo rje 'dzin:__ye shes me 'bar sa gsum gdug pa sreg:__gtso 'khor gnyen po stobs kyi phyag rgya can:__he ru ka dpal 'khor dang bcas la bstod:__sa ma ya:__bzlas brjod rim pa sngags kyi rnal 'byor ni:__hU~M:__thugs kar pha lam rdo rje'i lte bar hU~M:__sngags phreng 'khor zhing 'bar ba'i 'od zer gyis:__rtsa gsum rgyal ba'i byin nus bdag la bsdus:__'khor 'das zil gnon ye shes thig ler rdzogs:__hU~M badz+ra tsaN+Da phaT:__bsnyen sngags 'bru drug 'bum phrag drug bzlas pas:__nus pa gsang bdag nyid dang skal ba mnyam:__slar yang sgrub pa'i sngags kyi phreng ba las:__rdo rje khyung dang rta mchog gnod sbyin tshogs:__nyi zer rdul ltar khams gsum kun tu 'phros:__gza' klu rgyal 'gong gnod sbyin 'byung po'i sde:__bsad gzir bskrad mnan bka' yi dam 'og bcug:__snang grags lha dang sngags kyi rang sgrar bzhengs:__dran rtog 'od gsal dbyings kyi ngo bor thim:__hU~M badz+ra tsaN+Da A na la dz+wA la krang krang kring kring ha ha hi hi hU~M hU~M tri b+hU sarba duSh+tAn kha kha khA hi khA hi:__mA ra mA ra:__gr-ih+Na gr-ih+Na:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__ha na ha na:__da ha da ha:__pa tsa pa tsa:__nA sha ya mA ra ya hU~M phaT:__sgrub dang las sbyor chig dril 'bum phrag gcig:__bzlas pas sa gsum gdug pa tshar gcod 'gyur:__sa ma ya:__rdzogs pa'i rim pa 'od gsal rnal 'byor ni:__hU~M:__bskyed pa'i gsal snang yi ge hU~M mthing ga:__de yang thig le nam mkha' dwangs pa'i mdog:__gsal 'tsher dngos med kun zlum ngo bos stong :__rig pa byang chub sems dang dbyer med pa:__'khor 'das kun 'gro mi 'gyur khyab pa che:__srid dang zhi ba thams cad dgrar langs kyang :__cis kyang mi chod mi shigs rdo rje'i bdag:__don gyi dpal chen gsang ba 'dzin pa'i dngos:__rang bzhin rdzogs pa chen po'i dbyings su bzhag:__a a aH__dgongs pa 'di bskyangs ye shes tshe 'dir 'grub:__sa ma ya:__las tshogs srung zlog bsad dang sreg pa bzhi:__dang po rdzas sbyor shu dag gla rtsi nag:__spru nag mu zi nag po lha bzhi'i rdzas:__gtsor bskyed dri chen dri chu yungs dkar nag:__ming can mkhan dmar phur mang spos chen gnyis spos dkar dang gu gul/__a ru bzang drug cung zad kha tshar gdab:__nus ldan chu yis 'dam btags ril bur dril:__las sbyor sngags sham spu gri'i sngags bcas brlab:__badz+ra nA ga rA hu la haM shaM trig nan sarba big+h+nAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M:__khri bzlas rdzas las drod dang 'od 'phro na:__byugs bdug 'chang bas sa gsum gdon kun srung :__zlog pa dug gtong mtshe nyung rtsang gis brgyan:__lhar bskyed sngags kyis bsgrubs la zor du 'phang :__hU~M:__bzhengs shig gtum chen rdo rje me 'bar lha:__ye shes khyung chen khro rgyal lha mchog dpal:__rab 'byams khro bo'i dpung tshogs las la chos:__gzung 'dzin rang rgyud zhen pa'i gdon bgegs zlog:__dug gsum bza' klu rgyal po'i cho 'phrul zlog:__gnyis snang dgra dang byad phur rbod gtong zlog:__sems byung sna tshogs ltas ngan phung bshig zlog:__log rtog mngon zhen 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__'du byed sdug bsngal nad mug mtshon gsum zlog:__kun 'byung 'gal rkyen chag che nyam nga kun:__zlog go drag po zor gyi phyag rgyas zlog:__bsgyur ro gnod byed dgra bgegs steng du sgyur:__zlog sgyur bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__sarba duSh+tAn shig shig dril dril b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ces brjod thal mo dang ni dul mo brdab:__mi rungs sbyor ba thams cad phyir zlog gyur:__bsad pa phung gsum sa la 'brub khung bya:__gnod byed gzugs ling ming byang rdzas bcas gtams:__gser skyems gtor zhing ma nyes yus shags gdab:__dgra bgegs dgug bstim bsgral nas zhal du bstab:__de rnams mngon spyod las sbyor spyi ltar bya:__sreg pa gdug pa'i me dbus lha tshogs bskyed:__dgra bgegs ling+gar dgug cing bsgral ba dang :__yungs nag tshwa gsum til mar sbyar la 'bul:__sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa dz+wa la ra~M b+hasmiM ku ru hU~M phaT:__las sngags spru gri'i sngags bcas grangs ldan 'bul:__mthar ni lha tshogs mer gyur gdug pa can:__thal ba bun bun bsreg cing rjes med bsam:__lha sngags ting 'dzin drod rnyed rnal 'byor pas:__'di tsam gyis kyang mngon spyod las rdzogs 'gyur:__sa ma ya:__gzhan don byin rlabs slob ma rjes 'dzin ni:__sgrub pa'i rten bsham bskyed bzlas nus ldan bya:__dam srung slob mas gsol gdab gsang bdag gtso bo khyed la 'dud sogs/__rgyud sbyangs nas rdo rje slob dpon sogs/__ye shes dbab brtan bum pa spyi bor bzhag:__hU~M:__rang byung lhun grub bum pa'i gzhal yas su:__gtum chen rdo rje me 'bar lha tshogs bzhugs:__'od zhu rdo rje'i bdud rtsis dbang bskur bas:__sku dang ye shes byin rlabs nus rdzogs shog:__sngags mthar/__badz+ra ka la sha hU~M oM trA~M hr-IHa b+hi Shiny+tsA mi:__lha sngags ye shes phyag rgyas gzi byin bskyed:__hU~M:__rigs kun khyab bdag rdo rje gtum po yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sa gsum gdug pa ma lus tshar bcad nas:__gsang bdag ye shes sku ru 'grub par shog:__badz+ra tsaN+Da kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__khroM:__ye shes sprul pa'i bya phyung ga ru Das:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__klu gdon gdug pa ma lus tshar bcad nas:__khyung chen ye shes sku ru 'grub par shog:__ga ru Da kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hrIH__khro rgyal rje btsan rta mchog dbang gi lhas:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rgyal bsen gdug pa ma lus tshar bcad nas:__dbang chen ye shes sku ru 'grub par shog:__ha ya grI ba kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__las byed stobs ldan yak+Sha kA la yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs gdug pa ma lus tshar bcad nas:__gnod sbyin ye shes sku ru 'grub par shog:__yak+sha kA la kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M: bzlas lung sbyin bgrang phreng btad/__sgra yi snying po gsang chen yi ge hU~M:__drag po'i sngags gyi cho 'phrul cir yang shar:__lha sngags dbyer med phreng ba'i dbang bskur bas:__phyi nang sgra skad sngags su rdzogs par shog:__hU~M hU~M hU~M wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M: hU~M mthing ga gtad _ma bcos byang chub sems kyi ngo bo hU~M:__rig pa mi 'gyur thig le gcig tu 'dus:__stong srog rang byung ye shes dbang bskur bas:__don gyi he ru ka dpal mngon gyur shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M hU~M hU~M:__byin rlabs brtan phyir gtor ma spyi bor bzhag:__hU~M:__rdo rje me 'bar gsang bdag ye shes lha:__khyung chen rta mchog yak+Sha kA la nag:__gnyen po rigs 'dus stobs kyi dbang bskur bas:__khro rgyal byin rlabs nus rtsal yongs rdzogs shog:__sarba ba liM ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__lha bstim shis pa brjod pas mnga' yang gsol:__'dis ni lus ngag yid gsum dpal chen po'i:__gsang gsum ngo bor smin grol nus rdzogs 'gyur:__sa ma ya:__dpal chen gsang bdag gtum po me 'bar gyi:__rgyud lung man ngag snying po'i yang zhun 'di:__da lta mnga' bdag yab sras srung bar gdams:__ma 'ongs don phyir pra dun rtse ru sbos:__sngags pa shAkya 'od kyi skye ba'i mtha':__snga ma'i ming can dbu ru'i ston pa che:__drag sngags mthu ldan de 'dra byung ba'i tshe:__o rgyan nga nyid srin yul gshegs pa'i rjes:__lo ni brgya dang bcu ru gnyis lhag dus:__gdams pa 'di dang drag po'i gter mang 'don:__dus der 'gro phan rgya cher ma byung na:__gsang ba'i brda ris DA ki'i lag tu gtod:__ma 'ongs rtsub 'gyur shin tu gdul dka'i tshe:__mnga' bdag gsung sprul pad+ma'i ming la sprod:__des kyang gtan la phab cing gsang dang spel:__dus mtha'i 'gro ba 'ga' yi don byed cing :__snying po'i don la phan pa'i btsas su 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:__sngags 'chang chen po shAkya 'od kyi skye mtha' dbu ru lha sa'i ston pa shAkya 'od kyis byang pra dun rtse nas spyan drangs pa'i rin po che'i shog ser shog dril chung ngu zhig__/slad nas pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros dngos su stsal ba gtan la phab pa ltar/__kho bo 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa la ye shes kyi gzigs pa chen pos smin grol chig rdzogs su stsal ba'o/__/dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information