dbu ru ston pa shAkya 'od

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་
Uru Tönpa Śākya Ö 

3 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 569-578.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: dbu ru ston pa shAkya 'od'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phyag na rdo rje
Cycle: dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
10 1a - 5b6
ཡང་གཏེར་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 579-580.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: dbu ru ston pa shAkya 'od'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phyag na rdo rje
Cycle: dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 581-597.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dbu ru ston pa shAkya 'od'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phyag na rdo rje
Cycle: dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar
Genre: Activity Manual - las byangEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
17 1a - 9a5

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་
Name in Gyatsa (Wylie) dbu ru ston pa shAkya 'od
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 413 to 414, folio 37a3 to 37b2
Biography
[edit]

ཤོད་གསུམ་ས་ལ་རོ་འདྲེན་འཇག་སྐྱ་འཕྱོ༔ མི་རེའི་ལག་ན་ཕུབ་རེ་མདའ་གཞུ་རེ༔ བྱང་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ནི། དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་བཻ་རོ་དང་ལང་གྲོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱེ་མཐར་གསལ། རྟེན་སྔགས་བཙུན་དཀྱུས་མ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལའང་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད་པས་སྟོན་པར་གྲགས། བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས། རླུང་འཁོར་དམར་ནག་དང་ཟློག་པ་དང་། དྲེགས་པ་ཉི་ཤུ་སོགས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་བཏོན་ཅིང་། གཞན་ཡང་གཡུ་མདོ་བྲག་ནས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ལས་ཕྲན་དང་། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་ནས་རླུང་འཁོར་གྱི་གདམས་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་གདན་དྲངས་པ་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ལས་ཕྲན་ཙམ་རྒྱུན་སྣང་ཞིང་། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་གཞུང་ཉུང་ངུ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་བོ།

[edit]

shod gsum sa la ro 'dren 'jag skya 'phyo:_mi re'i lag na phub re mda' gzhu re:_byang gter gter phran 'ga' zhig sbas pa 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston dbu ru ston shAka ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston dbu ru ston pa shAkya 'od ni/_dbu ru 'phan yul phyogs su 'khrungs/_drag sngags kyi bka' babs bai ro dang lang gro zung du 'jug pa'i skye mthar gsal/_rten sngags btsun dkyus ma/_mdo sngags kyi gzhung la'ang sbyang pa ci rigs mdzad pas ston par grags/_byang pra dun rtse nas/_rlung 'khor dmar nag dang zlog pa dang /_dregs pa nyi shu sogs gter kha mang po bton cing /_gzhan yang g.yu mdo brag nas bla ma sku gsum rol pa'i las phran dang /_ra sa 'phrul snang nas rlung 'khor gyi gdams skor rnams kyang gdan drangs pa las/_bla ma sku gsum rol pa'i las phran tsam rgyun snang zhing /_gsang bdag rdo rje me 'bar gyi gzhung nyung ngu pad+ma mdo sngags gling pas byin rlabs nye brgyud kyi tshul du gtan la phab pa kho bos kyang bka' drin du thob bo