JKW-KABAB-04-NGA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")

ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ།
Wylie title tshogs glu DA ki dgyes rol JKW-KABAB-04-NGA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 9, Pages 57 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshogs glu DA ki dgyes rol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 57. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

ces pa'ang chos kyi blo gros pas so

[edit]
༄༅། །ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ་བཞུགས། ཨ་ཧོ་ཡེ། རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་པད་འོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་ཞིང་ཁམས། །རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །མ་གཅིག་ཌཱ་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེས་འབྲལ་མེད་དུ་གཟིགས་ཤིག །ལས་སྨོན་སྐལ་བ་ལྡན་པས་གསོལ་བ་ཞིག་འདེབས་ན། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་དུ་ད་ལྟ་རང་དྲངས་མཛོད། །མ་ལུས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་དུ་གྱུར་ཅིག །སྙན་འགྱུར་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་དུ་འབོད་ན། །མ་ཡིས་བུ་ལ་བརྩེ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་འདིར་བྱོན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི་བྱིན་ཆེན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུ་ན། །བུ་ཡི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།
[edit]

@#/__/tshogs glu DA ki dgyes rol bzhugs/____a ho ye/__rnga yab dpal ri pad 'od sprul sku yi zhing khams/__/rdo rje'i bla ma pad+ma 'byung gnas de mkhyen no/__/ma gcig DA ki ye shes mtsho rgyal de mkhyen no/__/pad 'byung yab yum thugs rjes 'bral med du gzigs shig__/las smon skal ba ldan pas gsol ba zhig 'debs na/__/bde chen thar pa'i zhing du da lta rang drangs mdzod/__/ma lus 'gro ba 'dren pa'i ded dpon du gyur cig__/snyan 'gyur gdung ba'i dbyangs kyis nyin mtshan du 'bod na/__/ma yis bu la brtse bzhin mngon sum du 'dir byon/__/sku gsung thugs dang ye shes rdo rje yi byin chen/__/da lta nyid du stsol ba'i dngos grub zhig zhu na/__/bu yi lus ngag yid gsum byin gyis rang rlobs shig__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas so//_

Footnotes

Other Information