JKW-KABAB-03-GA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:41, 22 April 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན།
Wylie title pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab gter rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las bcom ldan 'das ma nor rgyun yab yum gyi phrin las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin chen po dang 'brel ba'i phrin dbang las tshogs kyi gsal byed zur rgyan nor bu rmad du byung ba'i char rgyun JKW-KABAB-03-GA-037.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 37, Pages 631-678 (Folios 1a to 24b1)
Author མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Karmapa, 15th. pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab gter rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las bcom ldan 'das ma nor rgyun yab yum gyi phrin las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin chen po dang 'brel ba'i phrin dbang las tshogs kyi gsal byed zur rgyan nor bu rmad du byung ba'i char rgyun. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 631-678. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan  ·  Activity Practices - las tshogs
Cycle རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ (rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba)
Deity nor rgyun ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-039
Colophon

།ཅེས་པའང་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་དང། ཁྱད་པར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལྟར་བྱོན་པ་ཆེས་དཀོན་པས། འདི་ཉིད་གྱི་རྒྱུན་ཆད་པར་ཕངས་ཤིང༌། མཆོག་གླིང་རིགས་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན། སྤྲུལ་སྐུ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་བསྐུལ་གནང་བ་དང༌། ཉེར་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་མཚམས་སྦྱར། ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཆང་བའི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ། ཀུན་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་རང་བྱུང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་བཟུང༌། ཁ་འགེང་དང༌། ལས་ཕྲན། གཡང་འགུགས་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་བཏུས་ཏེ། ཉུང་དུ་རྣམ་གསལ་དུ་མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཚུར་མདོའི་གནྡྷོ་ལ་ཆེན་པོའི་རྒྱབ་རི། ནོར་སྦྱིན་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་འཆང་གི་ཕོ་བྲང༌། བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་འདྲའི་ལྟེ་བ། སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་མོ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་གཉིས་པར་འགོད་པ་པོ་ནི་དགེ་སློང་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་ཚོགས་གཉིས་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་ཕྱུག་པའི་དཔྱིད་དུ་འབབས་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྲིན་ལས་དང་དབང་ཆོག་གཉིས་ཟུར་རྒྱན་ལྟར་ནག་འགྲོས་སུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།

ces pa'ang gter ma'i phyogs dang/__khyad par bla med kyi rgyud sde ltar byon pa ches dkon pas/__'di nyid gyi rgyun chad par phangs shing*/__mchog gling rigs chos kyi brgyud 'dzin/__sprul sku bsam gtan rgya mtshos gsungs bskul gnang ba dang*/__nyer mkho'i cha rkyen du gyur pas mtshams sbyar/__lhag bsam bzang pos kun nas bslangs te/__sangs rgyas karma pa'i mtshan gyi cod pan 'chang ba'i rig 'dzin gyi btsun pa/__kun bzang mkha' khyab rang byung bde ba'i rdo rjes/__gter gzhung rtsa bar bzung*/__kha 'geng dang*/__las phran/__g.yang 'gugs sogs phal cher kun mkhyen bla ma nyid kyi gter kha las btus te/__nyung du rnam gsal du mkha' spyod thugs kyi 'khor lo mtshur mdo'i gan+d+ho la chen po'i rgyab ri/__nor sbyin snying rje'i gter 'chang gi pho brang*/__brag ri rin chen brtsegs 'dra'i lte ba/__sgrub sde chen mo lhun grub pho brang du sbyar ba'i yi ge gnyis par 'god pa po ni dge slong bla ma 'jam dpal tshul khrims kyis bgyis pa'i dge bas 'gro rnams tshogs gnyis dpal gyi 'byor pas phyug pa'i dpyid du 'babs par gyur cig__/phrin las dang dbang chog gnyis zur rgyan ltar nag 'gros su bgyid pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

ཤྲཱི་པདྨ་ནིརྟི་ཤྭ་ར་ལེ་ན་མོ། །ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ནམ་མཁའ་ལས། །རྒྱུ་འབྲས་དབུལ་བས་ཉེན་རྣམས་ལ། །རེ་སྐོང་ནོར་དབྱིག་རྒྱུན་འབེབས་ལྷར། །བཏུད་ནས་ཕྲིན་དབང་གསལ་བྱེད་སྤེལ། །དེ་ལ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས། དབང་བསྐུར། ཡན་ལག་ཉེར་མཁོའི་ལས་ཕྲན་བཅས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕྲིན་ལས་ལ་བཞིའི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། རས་བྲིས་ཞི་དཀྱིལ་སྒོ་རྫོགས་ཐམས་ཅད་གསེར་མདོག །རྟ་བབ་སྣམ་བཞི་མའི་ལྟེ་བ་ཟླུམ་སྐོར་དམར་སེར། དེ་རྒྱབ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གསེར་མདོག །དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཐིག་ལེ་སེར་པོ་ཟུང་འབྲེལ་རེ། སྒོ་བཞིར་གཡས་བསྐོར་གྱི་ཐིག་ལེ་དཀར་མཐིང་དམར་སེར་རེ། ཕྱི་རོལ་པད་རྭ། དེ་རྒྱབ་ནོར་བུས་མཚན་པ། དེ་རྒྱབ་རྡོ་རྭ། དེ་རྒྱབ་ནོར་འཛིན་པ་ཊས་བསྐོར་བ། ཕོ་བྲང་གི་རྒྱན་དང༌། རྩིག་པ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀྱིས་བརྗིད་ཅིང་མཛེས་པར་བཀྲམ། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་ལ་ཚོམ་བུ་སེར་པོ་དགུ་བཀོད། དེ་སྟེང་ཁྲིའུ་ལ་གཏེར་བུམ། གཡང་སྒྲུབ་ཉི་ཚེ་བར་གཏོར་མའི་རྩེར་གཙོ་སྐུའི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ཡིག །སྔགས་བྱང༌། ཕྱག་མཚན་བྲིས་པའི་ཙཀླི་དར་སྣས་སྤྲས་པ་བཞུགས། མདུན་དུ་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབྱིབས་ཅན་སེར་པོ། དར་གདུགས་སེར་པོས་སྤྲས་ཤིང་ཟས་སྣ་བཟང་པོས་བསྐོར་བ། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། མཆོད་པའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་བཀོད། ཙནྡན་དཀར་པོ་དང་ཨ་ཀ་རུ་སོགས་དྲི་ཞིམ་སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས། བསང་ཆུ། སྦྱིན་བསྲེག་འབུལ་ན་དེའི་ཆས་དང༌། གཡང་འགུགས་སྦྱོར་ན་གཡང་མདའ་དར་སེར་རམ་སྣ་ལྔ་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། སྔོན་གཏོར། དཀར་མངར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫས་ལ་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ལ། ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་དང་གསོལ་འདེབས་རིགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཀུན་བཟང་ཞི་ཁྲོ་རྡོར་སེམས་གསང་བའི་བདག །རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་ཆོས་རྒྱལ་ཨིནྡྲའི་ཞབས། །དགའ་རབ་ཤྲི་སེང་ཨུ་པ་གོ་མ་སར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སིདྡྷི་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །སྒེག་རྡོར་ཀུ་ཀུའི་མཚན་དང་རོ་ལངས་བདེ། །བཞད་པ་པྲ་ཧས་བུདྡྷ་དྲི་མེད་བཤེས། །པདྨ་ཀཱ་ར་མཚོ་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཆོས་བདག་ཌཱ་ཀིའི་རྗེ། །བཀའ་བབ་སྲས་སློབ་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་དང༌། །ཏནྟྲ་བཅོ་བརྒྱད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་སེམས་མའི་ཚུལ་སྟོན་ནོར་རྒྱུན་མ། །ཐབས་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་གཏེར་བདག་བཅས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གཏན་གྱི་དབུལ་བ་སོལ། །བསྐྱེད་སྔགས་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་པའི། །ཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་སྤྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་ཆར། །དབབ་པས་བདག་གཞན་བདེ་ལེགས་མཆོག་གིས་འབྱོར། །ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་གནས་ཐོབ་ཤོག །ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོར་རྒྱུན་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་བསགས་སྦྱང་གི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་གྱུར། སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ན་མོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་བཅོམ་ལྡན་མ༔ མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་བསགས་ནི། ཧོཿ འཕགས་མ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག༔ བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག༔ །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས༔ བདག་ཐིམ་སྒྲིབ་དག་བྱིན་བརླབ་བསམ། ཨ་མྲྀ་ཏས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་ལ། སྔགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསང་ཆུ་བསྒྲུབ། སྔོན་གཏོར་གཞུང་དུ་མ་གསུངས་ཀྱང་སྤྲོ་ན་ལེགས་པས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབས་ཤིང་སྤེལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྩེ་ལས་ཁྲོ་བོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲོས་པས། དབུལ་འདྲེ་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་བཀུག་པར་གྱུར། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨངྐུ་ཤཱ་ཛཿ འདོད་ཡོན་གང་ལ་གང་འདོད་དུ་འཆར་བའི་སྤྲིན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཆར་བ་བསྔོས་པས། ལན་ཆགས་བྱང་ཞིང་ཚིམས་པར་བསམས་ལ། སརྦ་བིགྷྣཱན་ནམཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས། གྲྀ་ཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃཿ གདོད་ནས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ རང་བཞིན་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་དེངས༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་དྲག་སྔགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་བཅས་ཞི་བརྔན་གྱིས་མི་འགྲོ་བའི་རིགས་རྣམས། ཁྲོ་བོའི་སེར་སྤྲིན་གྱིས་བསྐྲད་གཟིར་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ། སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་དང་༔ ལྷ་སྔགས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བྱིན་འབེབས་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ འཕགས་མའི་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ བདག་གནས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཏྲཱྃ༔ ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མཉམ་པའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་བཅོམ་ལྡན་མས༔ བྱིན་ཕོབ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾཿ ཞེས་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་བསྡུ། མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ གནས་ཡུལ་འདོད་འབྱུང་རིན་ཆེན་བཀོད༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ། གསུམ་པ་དངོས་གཞི་ལ། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་ལྡན་པས། ཨཱཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་པ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ རིག་གདངས་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་བྃ་སེར་པོ༔ གསེར་མདོག་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཤར༔ དེ་ལས་འབྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ སྟོང་གསལ་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ ལྷ་དང་མི་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་མཆོག༔ རིན་ཆེན་ཏོག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི༔ གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཉམས་དགའ་བ༔ བཀོད་པ་དུ་མས་འཕགས་པའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགོས་འབྱུང་གང་བའི་འབྲས་བུ་དང་༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་འབྲས་སྙེ་ནི༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་རབ་ཏུ་བསྣམས༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་༔ རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ མཆོག་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ རང་འོད་ཐབས་མཆོག་ཛམྦྷ་ལ༔ སེར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་ཡུམ་གྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ བཱི་ཛ་པཱུ་རའི་འབྲས་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་ནོར་གྱི་རྒྱུན་སྩོལ་བའི༔ ནེའུ་ལེ་ཡི་མགྲིན་པ་བཟུང་༔ ཨུཏྤལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ སྒེག་ཅིང་རྗེས་ཆགས་གཏུམ་པའི་ཉམས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་གསང་ནས༔ ཛྃ་དང་བྃ་ཡིག་ཕྱོགས་མཚམས་འཕྲོས༔ སོ་སོའི་གདན་སྟེང་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ ཤར་དུ་ཟླ་འོད་ནོར་བུ་བཟང་༔ ལྷོ་རུ་སྦྱིན་མ་གང་བ་བཟང་༔ ནུབ་ཏུ་རབ་སྦྱིན་ནོར་སྦྱིན་ཆེ༔ བྱང་དུ་འཕགས་མ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཤར་ལྷོ་རབ་བཟང་རོལ་པའི་ཕྲེང་༔ ལྷོ་རུ་སྦས་མ་འཇམ་པོ་འཁྱིལ༔ ནུབ་བྱང་མཛེས་མ་གདོང་གི་དབང་༔ བྱང་ཤར་དབྱངས་ཅན་སྤྱོད་བའི་དབང་༔ ཀུན་ཀྱང་གསེར་མདོག་རྒྱན་ཆ་ལུགས༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་སུ་བཞེངས༔ སྒོ་བཞིར་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང་༔ བར་མཚམས་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་ཞིང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏྲྃ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཨོཾ༔ འཕགས་མ་ཀུན་གཤེགས་སྙིང་རྗེའི་བདག༔ སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་མཐར་སྐྱེས་པའི༔ འགྲོ་རྣམས་དབུལ་འཕོངས་བསལ་བ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་སརྦ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བསྟིམ་པ་ནི། ཧོཿ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་བསྲེ༔ དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲོག་གིས་བཅིངས༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བརྡ་ཕྱག་ནི། ཧོཿ ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ༔ འདོད་རྒུ་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ མཆོད་པ་ནི། རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་གཏིབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཨ༔ པཱ་དྱཾ་བཾ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་ཨཱ༔ ནཻ་བིདྱ་ཨྃ༔ ཤཔྡ་ཧོ༔ རུ་པ༔ ཤབྡ༔ གནྡྷེ༔ རཱ་ས༔ སྤརྵེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ག་ན་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བ་ལིཾ་ཏས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་འབུལ། ཨཱཿ མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་ཡུལ་སོགས༔ འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་པའི༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མཆོག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞེས༔ སརྦ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་མཆོད་འབུལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གསེར་མདོག་ཡིད་འོང་སྐུ༔ མཚན་དཔེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པས་མཛེས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད༔ ཨཱཿ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ འགགས་མེད་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་རུ་ཤར༔ དྲན་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃཿ མི་གནས་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཅན༔ འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འདུད༔ ཏྲཱྃ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པ་སྟེ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ བྱེད་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱེད༔ ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ གང་གིས་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་པའི་མོད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་གཏེར༔ ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་འདུད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་མཎྜལ་བྃ་ཕཊ་ཛཿས་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེའུར༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་བྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་འཕོངས་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔ འཁོར་འདས་འདོད་རྒུའི་དགེ་མཚན་ཀུན༔ ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟར་བསྡུས༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་གྱུར༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ནས། ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གཙོ་མོའི་སྙིང་པོ་ལྔ་བརྒྱ། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡབ་སྔགས་བརྒྱ་རྩ། སྤྲོ་ན་འཁོར་གྱི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཙནྡྲ་ཀནྟྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཟླ་འོད་མ་དང༌། ཤར། ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནོར་བུ་བཟང་པོའོ། ཨོཾ་ད་དཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྦྱིན་མ་དང༌། ལྷོར། ཨོཾ་པཱུརྞ་བྷྲ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གང་བ་བཟང་པོའོ། ཨོཾ་སུ་ད་དཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ རབ་སྦྱིན་མ་དང༌། ནུབ། ཨོཾ་དྷ་ན་དཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནོར་སྦྱིན་ནོ། ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ འཕགས་མ་དང༌། བྱང༌། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྣམ་ཐོས་སྲས་སོ། ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ རབ་བཟང་མ་དང༌། ཤར་ལྷོ། ཨོ་ཀི་ལི་མཱ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ རོལ་པའི་ཕྲེང་བའོ། ཨོ་གུཔྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ རབ་སྦས་མ་དང༌། ལྷོ་ནུབ། ཨོཾ་པི་ཙི་ཀུནྜ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ འཇམ་པོ་འཁྱིལ་པའམ་ཀུཎྜ་ལིའོ། ཨོཾ་དཻ་བྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ མཛེས་མ་དང༌། ནུབ་བྱང༌། ཨོཾ་མུ་ཁེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྒོའམ་གདོང་གི་དབང་པོའོ། ཨོཾ་སྭཱ་ར་སྭ་ཏྱེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དབྱངས་ཅན་མ་དང༌། བྱང་ཤར་རོ། ཨོཾ་ཙརྱནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཡོ་བའམ་སྤྱོད་པའི་དབང་པོའོ། །འཁོར་གྱི་ཡུམ་སྔགས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་རེ་དང༌། ཡབ་སྔགས་རྣམས་ལྔ་བཅུ་རེ་ཙམ་གཙོ་འཁོར་ཡུམ་ཡབ་ཀྱི་ཆ་ཕྱེད་བར་བཟླས་མཐར་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། དབྱངས་གསལ། ཡིག་བརྒྱ། རྟེན་སྙིང་རྣམས་སྦྲེལ་མ་ལན་གསུམ་ཀྱིས་ཁ་བསྐང་ཤིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱ། ཐུན་མཚམས་སུ་མཎྜལ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཁ་གསོ་ཞིང༌། ཨོཾ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པའི་མཎྜལ་འབུལཿ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་གྲངས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་འབུལ། གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་ཡོན་མི་ཟད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་དགྱེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷ་རི་ནི་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་ལྔའམ། བདུན་གྱིས་འབུལ། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དཔའ་མོ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ གཉིས་མེད་གཙོ་དང་མཆེད་བརྒྱད་འཁོར༔ རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལཿ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་ཡོན་དང་༔ མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང་བཅས་པའི༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ འཛད་མེད་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཞེས་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་གསོལ། གཏོར་མ་ཕུད་དང་བཅས་པ་མཛོད་ཕུག་སོགས་གཙངས་སར་གཤེགས་པའམ། རང་གི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ། ཕྱིར་མི་བཏང་བ་གནད་དོ། ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། དཀར་མངར་ལ་དུ་ཤིང་ཏོག་སོགས་གཙང་ཞིང་གསོད་པའི་བཟའ་བཏུང་དང༌། ཚོགས་ཆང་བདུད་རྩི་བཅས་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེའི་སྟེང་༔ སྣོད་ནི་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ནི་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་སྦྱིན་དབང་ཕྱུག་ཡུམ༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ །ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཧོཿ རང་བྱུང་བྷཉྫ་སྣང་བ་སྣོད༔ རྩ་འཁོར་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔ བཟའ་བཏུང་སྲིད་བཅུད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་པ་རང་གསལ་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ གསང་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དང་༔ ཡོ་བྱད་དབང་བའི་ཏིང་འཛིན་འཕྲུལ༔ དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ས་མ་ཡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ །ཞེས་ཚོགས་དང་པོ་མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བ་ཕྱོགས་འཐུས་སུ་འབུལ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད། བར་པ་མཎྜལ་དྲུང་དུ་བཞག་ལ་སླར་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བ་ནི། ལྷ་ཚོགས་བདུད་རྩིས་རབ་མཉེས་ནས༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ མྱང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོ་ནི༔ འདོད་འབྱུང་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ནས། ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པར་བྱ༔ ཕྱི་ནས་དམ་ལྡན་གཞན་ལ་ཡང་༔ བྱིན་ན་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ ཚོགས་ཐ་མ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལྷག་མ་བསྡུས་པ་གཙང་ལྷག་གིས་མནན་པར་ཞལ་ཆབ་བམ། བདུད་རྩིས་བྲན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལྷག་གཏོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བརླབ་ལ། ཧྲཱིཿཕེཾ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་ཚོགས༔ ལྷག་གཏོར་འདི་བཞེས་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྟ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་ལྷག་མ་བསྔོ། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། བཞི་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། སླར་མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཨཿ པཱ་དྱཾ་བཾ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་ཨཱཿ ནཻ་བིདྱ་ཨྃ༔ ཤཔྡ་ཧོ༔ རུ་པ༔ ཤབྡ༔ གནྡྷེ༔ རཱ་ས༔ སྤརྵེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿ སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ག་ན་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔

བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གསེར་མདོག་ཡིད་འོང་སྐུ༔ མཚན་དཔེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པས་མཛེས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད༔ ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། བུམ་པ་སོགས་རྟེན་སྤྱྀ་བོར་བླངས་ལ། ཧཱུྃཿ བཅོམ་ལྡན་དཔའ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས༔ དང་པོར་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་བསྙེན༔ བར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་དགོངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཐུ་རྩལ་བསྐྱེད༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བར་ཆད་སོལ༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླངས། ནོངས་ཚོགས་བཟོད་གསོལ་ནི། ཧོཿ བཅོམ་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མཆོད་དང་ཏིང་འཛིན་ཕྲིན་ལས་སོགས༔ ཚུལ་བཞིན་མ་བགྱིས་ནོངས་པ་ཀུན༔ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཤགས༔ ཡིག་བརྒྱས་ཉམས་ཆགས་བཤགས། ཨ་ཨ་ཨཿ དགོངས་ཉམས་བསྐྱང༌། ཨོཾ༔ འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱིས་མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བཞུགས། འབྲུ་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། བསྡུ་རིམ་དང༌། ལྷར་ལྡང་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞིན་བྱ། དགེ་བསྔོ་ནི། ཧོཿ གདོད་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང་༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་དབྱིངས་སུ་བསྔོ༔ སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། འདི་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ༔ འཕགས་མ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ ཡོ་བྱད་དབང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཤིས་བརྗོད་ནི། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང༌། ཨོཾ། ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་བཞིན། །འགྲོ་བའི་རེ་བ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་སྐོངས། །འདི་དང་གཏན་གྱི་ཕན་བདེ་མཆོག་སྦྱིན་མགོན། །དཔལ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྲིན། །ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་འབྱོར་མཆོག །འདོད་རྒུའི་ནོར་བུའི་དགའ་ཆར་མཛད་མེད་ཀྱིས། །ཕན་བདེའི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །གནས་སྐབས་རང་གཞན་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །འགྲོ་དོན་ཐོགས་མེད་ཡོངས་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཕྲེང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ། །གཉིས་པ་དབང་ལ་རྣམ་གྲངས་བཞི་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། དགེ་བའི་གནས་སུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རས་བྲིས་བཀྲམ་པའམ། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་ལ། རིན་པོ་ཆེའམ། མེ་ཏོག་སེར་པོའི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་ཆེ་བ་གཅིག དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང༌། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བཞིར་རེ་རེ་བཀོད་པའི་ཁར་ཁྲིའུ་ལ་གཞུང་གསལ་གཏེར་བུམ་ཚད་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཤིན་ཏུ་མ་འབྱོར་ན། བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་རྫས་དང༌། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྟེན་བཅས་དྲི་བཟང་གི་ཆུར་སྦྱར་བའི་བཅུད་ལྡན་ཆིངས་སེར་ཁ་རྒྱན་ཅན་བཀོད། གང་ལྟར་ཡང་གཟུངས་ཐག་བཏགས། དབུས་སུ་གཙོ་བོའི་སྐུ་རྟེན། གཡས་སུ་སྔགས་བྱང་གསེར་བྲིས། རྒྱབ་ཏུ་ཕྱག་མཚན་བི་ཛ་པུ་ར་དང་འབྲས་སྙེ། གཡོན་དུ་རིན་ཆེན་དར་གོས་དང༌། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་ཟས་སྣ་ཚོགས། མདུན་ཏུ་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབྱིབས་སེར་པོ། དར་གདུགས་སེར་པོས་སྤྲས་ཤིང་ཟས་སྣ་བཟང་རྒུས་བསྐོར་བ། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །མདུན་ངོས་སུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། མཆོད་པའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་བཀོད། དྲི་ཞིམ་སྦྱར་བའི་སྤོས། བསང་ཆུ། ལས་བུམ་ཆིངས་ལྗང༌། སྔོན་གཏོར། །དཀར་མངར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫས་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་གྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་བདག་རྫས་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ་བ་ནི། ཚིག་བདུན་ནས་བཟུང༌། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས། ཚོགས་དང་པོ་མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བསྟབ་བཅས་གྲུབ་ཀྱི་བར་གོང་གསལ་ལྟར་བཏང༌། ལས་བུམ་འཁྱིལ་བའི་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ། རིག་མེ་དོར་ཞིང་གནང་བ་ཞུའོ། །གསུམ་པ་དབང་དངོས་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་རྣམས་ནི། སྒོ་ཕྱི་ལས་རྡོར་གྱིས་སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་ཆབ་བཏང༌། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ལན་ཆགས་བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་ཞིང༌། བཀའ་བསྒོ་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་ཟིན་ནས། འོ། མ་གྱུར་གྱི་སེམས་ཅན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འདི་རྣམས། སྲིད་པའི་གནས་རིས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་གནས་སྐབས་ལེགས་འབྱོར་དང་བྲལ་བས་ཕོངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལྟ་བུ་རྙེད་ཀྱང༌། ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ལོངས་སྤྱཽད། མངའ་ཐང༌། གཟི་བརྗིད་ལ་སོགས་པའི་འབྱོར་པ་མ་ཚང་བས་དབུལ་ཞིང༌། མཐར་ཐུག་རྣམ་གྲོལ་གཏན་གྱི་འབྱོར་པ་སེམས་ཀྱི་ནོར་བུ་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་བྲལ་བས། དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངོམས་མེད་དུ་སྤྱོད་པ་འདི་རྣམས། ཡ་ང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དུཿཁ་འདི་དག་ལས་བསྐྱབས་ཤིང༌། གཏན་བདེའི་དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བདག་ཁོ་ནས་འགོད་པར་བྱ། དེའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མར། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ནོད་པར་བྱ་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་གསལ་བཏབ་ཏེ་གསན་འཚལ། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་གང་འདུལ་གྱི་རྣམ་རོལ་འགོགས་མེད་དུ་རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ནུས་རྩལ་གཅིག་བསྡུས། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ། རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་ཀྱི་སྤྲིན་བཀོད་པ་ལས། ཚེ་དང༌། ལས་ལ་དབང་བ་སོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དབང་བཅུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཡ་གྱལ། ཡོ་བྱད་ལ་དབང་བས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་ཞིང༌། འཕྲལ་ཡུན་གྱི་དབུལ་བ་ལས་སྐྱོབས་པའི་ཕྱིར། འཕགས་མ་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ་དང༌། མགོན་པོ་ཛམ་བྷ་ལ་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཉེར་གཉིས་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཁ་ཚར་དོན་འདྲིལ་འདི་ནི། གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། བླ་མེད་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ས་གཏེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་སྟེ། དེའང་མདོ་ཁམས་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་གནས་ཕྲན། མ་ཕམ་སེང་རྒོད་གཡུ་མཚོ་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་འདུས་པ་དུ་མའི་དབུས་སུ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དང་བཅས་མཚོ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ། རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཆོས་སྐོར་ལ་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡཻ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། དབང་བསྐུར་སོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་སྡེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ཀྱང༌། དེའི་ལས་ཕྲན་སྐོར་ལས་བྱོན་པ་འདི་ནི། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མོ་རནྟ་ཤྲཱི་དཱི་པེ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་ཆོས་བཀའ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་པོར་བཀས་གནང་སྟེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་མཆོག །སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་ཆིག་བརྒྱུད་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ་ནས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་དབུགས་དབྱུང་བ་བཞིན། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་སྟེ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དག་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ལས། ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི༔ ཡོ་བྱད་དབང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོར་བཤད༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན་མ་ཞེས༔ མཚན་ཙམ་འཛིན་དང་དྲན་པས་ཀྱང་༔ བར་ཆད་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་པ་འབད་མེད་ཐོབ༔ ཅེས་དང༌། རིན་ཆེན་འབྲུ་ནོར་རིགས་བརྒྱུད་དང་༔ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་དང་ཅང་ཤེས་རྟ༔ དར་གོས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་འབད་མེད་འདུ༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་སྙན་གྲགས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལྷུག་པར་ཤར༔ ཞེས་གནས་སྐབས་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྩོལ་བར་མཛད་པ། ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ཤེས་རབ་གཙོར་གྱུར་ཐབས་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ནོར་རྒྱུན་སེམས་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ ཡེ་ཤེས་འདོད་རྒུར་འཆར་བའི་སྐུ༔ བླ་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ཡིས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་སྨིན་དབང་ནོད་པར་འདོད་ན། ཁྱེད་རང་རྣམ་པའི་རྒྱུད་སྡོམ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པས། དེའི་སླད་དུ་སྡོམ་པའི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སླད། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ། རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཆོས་སྲུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་བཅོམ་ལྡན་མ༔ མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སྡོམ་པའི་གཞུང་ལམ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནི། མ་གྱུར་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྲལ་ནས། ཡིད་བཞིན་མཆོག་སྦྱིན་ལྷག་པའི་ལྷའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་སྨིན་ལམ་ནོད་དེ། གྲོལ་ལམ་གྱི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་བླངས་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལམ་མྱུར་དུ་བགྲོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་འཛིན་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་གསལ་བཏབ་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ འཕགས་མ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་དེང་འདིར་ཚུལ་བཞིན་བླངས་ནས། ནམ་ཡང་མི་བཏང་བར་འཛིན་པའི་གཡར་དམ་བཅས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི། །སྡོམ་པ་མ་ལུས་བདག་གིས་འཛིན། ལན་གསུམ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱོར་བའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་པ་ལགས། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་ཀྱིས། དང་པོ་དབང་གི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་དབབ་ཅིང༌། སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་གསལ་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ ལྷ་དང་མི་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་མཆོག༔ རིན་ཆེན་ཏོག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི༔ གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཉམས་དགའ་བ༔ བཀོད་པ་དུ་མས་འཕགས་པའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགོས་འབྱུང་གང་བའི་འབྲས་བུ་དང་༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་འབྲས་སྙེ་ནི༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་རབ་ཏུ་བསྣམས༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་༔ རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ མཆོག་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ རང་འོད་ཐབས་མཆོག་ཛམྦྷ་ལ༔ སེར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་ཡུམ་གྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ བཱི་ཛ་པཱུ་རའི་འབྲས་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་ནོར་གྱི་རྒྱུན་སྩོལ་བའི༔ ནེའུ་ལེ་ཡི་མགྲིན་པ་བཟུང་༔ ཨུཏྤལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ སྒེག་ཅིང་གཏུམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ དེ་རྣམས་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་མཐུས༔ བདག་མདུན་གཙོ་མོའི་གསང་གསུམ་གྱི༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འཕགས་མ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་བཞིན་བྱོན༔ སློབ་མར་ཐིམ་པས་བྱིན་བརླབ་གྱུར༔ སྤོས་བཏུལ་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས། ཨོཾཿ འཕགས་མ་ཀུན་གཤེགས་སྙིང་རྗེའི་བདག༔ སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་མཐར་སྐྱེས་པའི༔ འགྲོ་རྣམས་དབུལ་འཕོངས་བསལ་བ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་སརྦ་བ་སུ་དྷ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲི་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བརྟན། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། གཉིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བརྟན་ཅིང་འཕེལ་བ་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བའི་ཕྱིར། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་དབྱེར་མེད་པས། དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་དབང་བསྐུར་བས། འདོད་འབྱུང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་སྦྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་བཀྲུས། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་རྒྱན་འཁོར་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས། གཏེར་བུམ་བཏེགས་ལ། བྃཿ གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པོ་ན༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་བས༔ དོངས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་ནི་དྷཱི་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་དབྱེར་མེད་པའི་དཔྲལ་བ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་རེ་བྱོན་ཏེ། སློབ་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་འགྲུབ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟི་བྱིན་ཆེན་པོས་བརྟན་གཡོའི་དཔལ་རྣམས་སྡུད་ནུས་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས། སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང༌། ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིས༔ བརྟན་གཡོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཞི་པ་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་མགྲིན་པ་ནས་གསུང་ཡིག་འབྲུའི་ཕྲེང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པར་བྱོན། སློབ་མའི་མགྲིན་པ་ནས་ཞུགས། རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས། རྩ་རླུང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས། སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང༌། ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཆེན་པོ་ཡིས༔ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ལྔ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་བྱོན། སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས། འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས། ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དྲུག་པ་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྟེ་བ་ནས་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོའི་ཡོན་ཏན་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་གང་ལ་གང་འདུལ། རྩོལ་མེད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་འཆར་བའི་བཀྲ་ཤིས་རིན་པོ་ཆེའི་རྫས་རྟགས། དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཆར་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་བཞིན་བྱོན། སློབ་མའི་ལྟེ་བར་ཐིམ་པས། བུམ་པ་བཟང་པོ་དང༌། དཔག་བསམ་ནོར་བུ་བཞིན། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདི་དང་གཏན་གྱི་དབུལ་བ་སེལ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པའི་གཏེར་གྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པར་མོས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་རྣམས་ལྟེ་བར་གཏུགས་ཤིང་ལག་ཏུ་གཏད་དེ། ཏྲཱྃ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བུམ་པ་བཟང་༔ འདོད་འཇོའི་བ་དང་དཔག་བསམ་བཞིན༔ གཞན་དོན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ནུས་པའི༔ ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་ཡས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ བདུན་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ནི། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་གསང་བ་ནས་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྣ་ཚོགས་ནོར་བུ་འོད་ལྔའི་ཟེར་སྤྲིན་མཐའ་ཡས་པ་བྱོན། སློབ་མའི་གསང་གནས་སུ་ཐིམ་པས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ལྔ་དང༌། ལས་ཆེན་བརྒྱད། ཚེ་དང༌། གནས་དང༌། ཡོ་བྱད་སོགས་དབང་བཅུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པས། གཞན་དོན་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐོབ་པར་མོས། །གཏོར་མ་གསང་བར་བཞག་ཅིང་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱཿ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འདོད་རྒུའི་དབྱིག༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀུན་རྫོགས༔ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་དབང་བཅུ་སོགས༔ ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བརྒྱད་པ་མཐའ་བརྟེན་ཤིས་པའི་རོལ་མོས་མངའ་དབུལ་བ་ནི། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ནོར་བུའི་དགའ་ཆར་བསྙིལ། ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ལྡིར་པས། སློབ་མ་རྣམས་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོས་འབྱོར་ཞིང༌། བདེ་ལེགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཐའ་ཡས་པའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པར་མོས། འདིར་འབྲེལ་ཆགས་པའི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགས། དངོས་གཞིའི་གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་འབོག་པ་ལ། དང་པོ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་ལོ་རྒྱུས་དང༌། དགོས་ཆེད། གཉིས་པ་ལོ་རྒྱུས་དགོས་པ་དེ་ལྡན་གྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བ་གནས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར། ཡོ་བྱད་འདུ་བྱ་བ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་དང༌། ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་རྣམས་མདོར་བསྟན། དངོས་གཞིར་རྒྱ་ཆེ་བ་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། གསུམ་པ་གསུང་སྔགས་ཀྱྀ་རྣལ་འབྱོར་རྟགས་ཚད་དང་བཅས་པ། བཞི་པ་ཟབ་པ་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཚན་བཅས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་རླུང་དང་བསྲེ་བ་དང༌། མཚན་མེད་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར། ལྔ་པ་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ། དྲུག་པ་ལས་སྦྱོར་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་རྣམས་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལགས་པས་སྙན་གཏོད་ཅིག །ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ཡོ་བྱད་དབང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོར་བཤད༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན་མ་ཞེས༔ མཚན་ཙམ་འཛིན་དང་དྲན་པས་ཀྱང་༔ བར་ཆད་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་པ་འབད་མེད་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ཉིད་ཉེ་བར་བསྙེན་འདོད་པས༔ ནགས་ཚལ་མཚོ་གླིང་བྲག་སྐྱིབས་སོགས༔ དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་འབབ་ཆུ་དང་༔ མེ་ཏོག་དཀར་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞིར༔ དབང་ཐོབ་དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བྱི་དོར་བྱ་ཞིང་ཆག་ཆག་གདབ༔ དམ་ཚིག་རྟེན་དུ་བྲིས་སྐུའི་མདུན༔ བདུག་སྤོས་བཟང་པོ་ལེགས་པ་འབུལ༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་སྔོན་འགྲོ་བས༔ དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བརྟག༔ ཨཱཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་པ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ རིག་གདངས་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་བྃ་སེར་པོ༔ གསེར་མདོག་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཤར༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ སྟོང་གསལ་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ ལྷ་དང་མི་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་མཆོག༔ རིན་ཆེན་ཏོག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི༔ གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཉམས་དགའ་བ༔ བཀོད་པ་དུ་མས་འཕགས་པའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགོས་འབྱུང་གང་བའི་འབྲས་བུ་དང་༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་འབྲས་སྙེ་ནི༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་རབ་ཏུ་བསྣམས༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་༔ རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ མཆོག་ཏུ་སྒེགས་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ རང་འོད་ཐབས་མཆོག་ཛམྦྷ་ལ༔ སེར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་ཡུམ་གྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ བཱི་ཛ་པཱུ་རའི་འབྲས་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་ནོར་གྱི་རྒྱུན་སྩོལ་བའི༔ ནེའུ་ལེ་ཡི་མགྲིན་པ་བཟུང་༔ ཨུཏྤལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ སྒེགས་ཅིང་རྗེས་ཆགས་གཏུམ་པའི་ཉམས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་གསང་ནས༔ ཛྃ་དང་བྃ་ཡིག་ཕྱོགས་མཚམས་འཕྲོས༔ སོ་སོའི་གདན་སྟེང་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ ཤར་དུ་ཟླ་འོད་ནོར་བུ་བཟང་༔ ལྷོ་རུ་སྦྱིན་མ་གང་བ་བཟང་༔ ནུབ་ཏུ་རབ་སྦྱིན་ནོར་སྦྱིན་ཆེ༔ བྱང་དུ་འཕགས་མ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཤར་ལྷོ་རབ་བཟང་རོལ་པའི་ཕྲེང་༔ ལྷོ་རུ་སྦས་མ་འཇམ་པོ་འཁྱིལ༔ ནུབ་བྱང་མཛེས་མ་གདོང་གི་དབང་༔ བྱང་ཤར་དབྱངས་ཅན་སྤྱོད་པའི་དབང་༔ ཀུན་ཀྱང་གསེར་མདོག་རྒྱན་ཆ་ལུགས༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་སུ་བཞེངས༔ སྒོ་བཞིར་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང་༔ བར་མཚམས་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་ཞིང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཏྲྃ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ ཨོཾཿ འཕགས་མ་ཀུན་གཤེགས་སྙིང་རྗེའི་བདག༔ སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་མཐར་སྐྱེས་པའི༔ འགྲོ་རྣམས་དབུལ་འཕོངས་བསལ་བ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་སརྦ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧོཿ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་བསྲེ༔ དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲོག་གིས་བཅིངས༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧོཿ ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ༔ འདོད་རྒུ་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཨཿ པཱ་དྱཾ་བཾ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་ཨཱཿ ནཻ་བིདྱ་ཨྃ༔ ཤཔྡ་ཧོ༔ རུ་པ༔ ཤབྡ༔ གནྡྷེ༔ རཱ་ས༔ སྤརྵེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ག་ན་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གསེར་མདོག་ཡིད་འོང་སྐུ༔ མཚན་དཔེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པས་མཛེས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད༔ ཨཱཿ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ འགགས་མེད་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་རུ་ཤར༔ དྲན་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃཿ མི་གནས་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཅན༔ འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འདུད༔ ཏྲཱྃ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པ་སྟེ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ བྱེད་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱེད༔ ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ གང་གིས་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་པའི་མོད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་གཏེར༔ ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་འདུད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བསྟོད་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་དབྱེར་མེད་བསྲེ༔ སྣང་བ་ལྷ་སྐུ་རང་ཤར་ན༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཡན་ལག་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེའུར༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་བྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་འཕོངས་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔ འཁོར་འདས་འདོད་རྒུའི་དགེ་མཚན་ཀུན༔ ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟར་བསྡུས༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྤྲོ་ན་འཁོར་གྱི་སྔགས་ཀྱང་བཟླ༔ འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཞལ་མཐོང་དང་༔ རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་གཏེར་རྙེད་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་ལྟས་མང་འབྱུང་༔ ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་གོམས་པ་ཡིས༔ འཕགས་མ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར༔ ཟབ་མོ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་ཉིད་འཕགས་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཐུགས་ཀར་བྃ་དང་ཛམ་སེར་པོ༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཡི་གེར་བརྟག༔ དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་སེམས་ཟིན་ན༔ འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོར་སྨིན༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་གང་བར་སྤྲོས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབབ་པ་ཡིས༔ སེམས་ཅན་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔ ཚུར་འདུས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ གསེར་ཞུན་མདངས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མཉམ་པར་བསྟིམ༔ ཁ་སྦྱོར་རླུང་བཟུང་ཡིད་བཟླས་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་སྤྲོ་བསྡུའི་མཐར༔ ས་བོན་ཉིད་ཀྱང་མི་དམིགས་པར༔ སྲིད་ཞི་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ སྣང་གྲགས་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཇི་སྙེད༔ འཕགས་མའི་གསང་གསུམ་རང་ཤར་ན༔ ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་མེད་འཆར༔ བསྙེན་པ་སྔོན་སོང་རྣལ་འབྱོར་པས༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ནི༔ མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་བཞེངས༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ ཛབ྄་ཁང་ཕྱེ་ཞིང་བཟླས་པས་བསྐུལ༔ ཐུན་མཚམས་མཎྜལ་གཏོར་ཚོགས་འབུལ༔ ས་བཅུའི་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་བཀླག༔་་་་་གསེར་འོད་དམ་པ། ཁྱད་པར་མེ་ཏོག་སེར་པོ་དང་༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བསྲེག་བླུག་བྱ༔ དེས་ནི་གྲུབ་བའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ བརྟན་ཅིང་ནུས་པ་ལྡན་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔

ལས་སྦྱོར་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བྱུར་བུར་གཏམས༔ དབུས་སུ་སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་དང་༔ ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་འདབ་བརྒྱད་ཟུང་༔ དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ས་བོན་མཐར༔ གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ མུ་ཁྱུད་དབྱངས་གསལ་འདོད་གསོལ་བཀོད༔ སྦྲང་རྩིས་ཁ་སྦྱར་སྐུད་པས་བསྡམས༔ མར་དང་མངར་གསུམ་ཞུན་མའི་དབུས༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་ལྷར་བསྐྱེད་ལ༔ མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བརྟན་བཞུགས་ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེན་བརྗོད༔ གང་དུ་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཀུན༔ འོག་མིན་ལྕང་ལོས་བརྒྱན་པར་མཚུངས༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་ནོར་རིགས་བརྒྱུད་དང་༔ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་དང་ཅང་ཤེས་རྟ༔ དར་གོས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་འབད་མེད་འདུ༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་སྙན་གྲགས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལྷུག་པར་ཤར༔ ཞེས་གདམས་པར་མཛད་པ་བཞིན། རང་དོན་གནས་སྐབས་ཚེ་འདིའི་ཁེ་དྲག་མི་གཉེར་བར། གཞན་དོན་གཏན་གྱི་འདུན་མ་བསྒྲུབ་པའི་བློས། གཞུང་བཞིན་འབད་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་འཚལ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་དབང་སྲོག་དམ་ཚིག་གི་གནད་ཀྱང༌། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག །མཆོག་དམན་བར་མའི་ཞིང་རྣམས་ལ་ཅི་འབྱོར་པའི་དངོས་པོ་སེར་སྣས་མ་བཅིངས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་བ་དང༌། ཉམ་ཐག་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་བཞིས་ཚིམས་པར་བྱ་བ་དང༌། ནང་གི་ཏིང་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟག་མེད་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དུས་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་རྣམས་མཛད་དགོས་པས། དེ་ལྟར་བྱ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་དབུལ། དགེ་བསྔོ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། བཞི་པ་ཆོ་གའི་རྗེས་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་ཞིང་རྗེས་རིམ་རྣམས་མཐར་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལས་ཚོགས་ཉེར་མཁོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱ་བ་ནི། གཙོ་མོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྲོག་འཁོར་ནི། འབྲི་གཞི་གསེར་དངུལ་ལ་གཟོང་གིས་འབུར་བུ་བརྐོ་བའམ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཀྱི་དར་སེར་པོ་ལ་དངུལ་ལམ། མཚལ་གྱིས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་སོ་སོར་མུ་ཁྱུད་ལྔ་རིམ་བསྐོར་བའི་དབུས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལྟེ་བ་དང༌། གཉིས་པར་ཕྱོགས་མཚམས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བར་བྃ་ཡིག་རེའི་མཐར་དབུ་ནས་བརྩམས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་དབུས་སུ་གཙོ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ། ཤར་འདབས་སུ་ཟླ་འོད་མ། ཤར་ལྷོར་རབ་བཟང་མ། ལྷོར་སྦྱིན་མ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྦས་མ། ནུབ་ཏུ་རབ་སྦྱིན་མ། ནུབ་བྱང་དུ་མཛེས་མ། བྱང་དུ་འཕགས་མ། བྱང་ཤར་དུ་དབྱངས་ཅན་མ་སྟེ། ཡུམ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་དང༌། མུ་ཁྱུད་གསུམ་པར་དབྱངས་གསལ། སྤྲོ་ན་རྟེན་སྙིང་ཡང་བྲི། མཐར། གནས་འདིར་ཟས་ནོར་འབྲུ་རིགས་དར་གོས་རྟ་ནོར་རྐང་ཕྲན་བརྒྱུད་འཛིན་འཁོར་སློབ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཚེ་འདིར་ཐོབ་པའི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་གཡས་བསྐོར་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་བྲི། བཞི་པར་ནོར་ཕྲེང་དང༌། ལྔ་པར་ནོར་འཛིན་པ་ཊ་གཡས་བསྐོར་དུ་བྲི། དེ་བཞིན་ཡབ་འཁོར་མུ་ཁྱུད་ལྔ་པ་གོང་བཞིན་གྱི་ལྟེ་བ་དང༌། འདབ་མ་རྣམས་སུུ་ཛཱཾ། དབུས་མར་ཡབ་ཛམྦྷ་ལའི་སྔགས་དང༌། ཤར་དུ་ནོར་བུ་བཟང་པོ། ཤར་ལྷོ་སྤྱོད་པའི་དབང་པོ། ལྷོར་རྣམ་ཐོས་སྲས། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གདོང་གི་དབང་པོ། ནུབ་ཏུ་ནོར་སྦྱིན། ནུབ་བྱང་དུ་འཇམ་པོ་འཁྱིལ། བྱང་དུ་གང་བ་བཟང་པོ། བྱང་ཤར་དུ་རོལ་པའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འགོད། གཞན་མུ་ཁྱུད་གསུམ་གོང་དང་མཚུངས། དེ་རྣམས་བྲི་བསུབ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བྲིས་ལ། སྦྱོང་ཁྲུས་བྱས་ཏེ། སྦྲང་རྩི་དང༌། མར་དཀར་པོས་ཁྱབ་པར་བྱུག་ནས། ཡུམ་འཁོར་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་དབང་གིས་འོག་དང༌། ཡབ་དེ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་དུ་སྟེང་མ་བྱས་ལ། སྲོག་ཡིག་སོགས་མ་འཛོལ་བར་ཞལ་སྦྱར། དར་སྐུད་སེར་པོས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་ཤིང༌། དར་སེར་པོའི་ན་བཟས་དྲིལ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་མངར་གསུམ་ཞུན་མར་གྱིས་བལྟམས་པའི་ཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་གཙོ་བོ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་བཞུགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་གཞུང་གསལ་བཞིན་ལེགས་པར་བཅས་ལ། རས་བྲིས་སམ་ཚོམ་བུའི་ཁར་བཞུགས། མཆོད་པ་རྣམས་བཤམས་ལ། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་འགྲོས། སླར་མདུན་བསྐྱེད་ཏིང་འཛིན་གསུམ་ནས་བཟླས་པའི་བར་གཏེར་གཞུང་བཞིན་བསྐྱང་ཞིང༌། ཐུན་བཞིའམ། གསུམ་གྱིས་ཉིན་གསུམ་ལྔ་བདུན་སོགས་བསྒྲུབ་ཅིང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་མཎྜལ། གཏོར་འབུལ། ཚོགས། མེ་མཆོད་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་དང༌། ཐུན་སོ་སོའི་མཐར་འདོད་གསོལ་བརྟན་བཞུགས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་དང༌། ཡབ་ཛམ་བྷ་ལ། འཁོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད། ཡབ་བརྒྱད། རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་རྟེན་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས། སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར་སྒྲུབ་པ་པོའམ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོར། སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འཁོར་འདས་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ། བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་བའི་དཔལ་ཡོན། དབང་པོ་དྲུག་གི་འདོད་ཡོན། ལྷའི་བདུད་རྩི། ཀླུའི་ནོར་བུ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་གཏེར་ཆེན། གླིང་བཞིའི་མི། ཕྲོ་བྲང་མཁར། རིགས་བརྒྱུད་སྲས། མངའ་རིས་བདེ་སྐྱིད། དཔའ་རྩལ་སྟོབས། སྲ་བརྟན་གོ་ཆ། རྐང་བཞི་ཕྱུགས། ལོ་ཏོག་འབྲུ་བཅུད། བཟང་ཤིང་སྨན། ཞིམ་མངར་ཟས། བཀྲག་ལྡན་གོས། ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན། བརྗིད་ལྡན་ནོར། མཁས་པའི་མཁྱེན་རབ། གྲུབ་པའི་ནུས་མཐུ། འཕགས་པའི་སྤངས་རྟོགས། དམ་པའི་ཆོས། བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ། འཆི་མེད་ཚེ། བསོད་ནམས་དབང་ཐང༌། སྙན་གྲགས་དཔལ་འབྱོར། ནད་མེད་བདེ་བ། རྒས་མེད་ལང་ཚོ། མདོར་ན་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱ་གཡང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་སྩོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་ཞིང་མེ་ཏོག་སེར་པོ་འཐོར། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌། རྟེན་གྱི་གཟུངས་གཞུག་ཏུ་རྒྱས་པར་བུམ་པ་དང༌། བསྡུ་ན་འཁོར་ལོ་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ལོ་སྤྱི་ལྟར་གྱིས་བཞུགས་ན། གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ལོ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཉེར་མཁོའི་མེ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། བཀྲ་ཤིས་པའི་སྟེགས་བུར་རྒྱས་པའི་བསྲེག་ཐབ་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷ་གྲངས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཅན་ནམ། མ་འབྱོར་ན་ས་སེར་བརྡལ་བའི་སྟེང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་དགུ། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བཞི་རེ་རེ་བཅས་བཀོད། ཤུག་པ། ཁམ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ལས་མཐུན་གྱི་ཤིང་གྲུ་བཞིར་བརྩེགས། སློབ་དཔོན་གྱི་གཡས་ངོས་སུ་མཆོད་སྲེག་གི་རྫས་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུ་སྨན། དར་ཟབ། ཕྱེ་ཕུད་སོགས་གང་འབྱོར་དང༌། རང་གི་འདོད་པའི་ནོར་སྣ་རྣམས་གཙང་མར་སྦྱར་བའི་རྫས་སྤུངས་དང༌། སྤྲོ་ན་ཉེར་སྤྱོད། འདོད་ཡོན་ལྔ་བྲིས་པའམ། མར་ལ་སྤར་བཏབ་པ་དང༌། སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཙམ་འདུ་བྱས་ལ། ཁ་བྱང་དུ་ཕྱོགས་པས། བསྲེག་རྐྱང་སྐབས། འདི་ཉིད་ནི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་གྲུབ་ཀྱི་བར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བསང་ཆུ་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡིན་ན་བདག་བསྐྱེད་དང་བསང་ཆུ་སྔོན་བསྒྲུབ་དེ་ཀས་འཐུས། གོང་ལྟར་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་པའམ། མེ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། ཏྲཱྃ་རཏྣ་ཛྭ་ལ་རྃ་གྱིས་ཐབ་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནས་མེ་སྤར། ཐབས་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་སྔགས་ཀྱིས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་རྒྱས་པའི་ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞི་སེར་པོ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང༌། མེ་གསེར་མདོག་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམ་བྷ་ལ་དང་ཐབས་གཅིག་པའི་འཁོར་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད། རང་རང་གི་ཡབ་དང་རོལ་པ། བཀའ་སྡོད་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི། གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང༌། ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་འབར་བས་མཚན་པ་དང༌། བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས། འོག་མིན་གྱི་གནས་དང༌། ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཞིང་དང༌། ཕོ་བྲང་གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་པའི་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། ཨེ་ཧྱ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿདམ་ཚིག་པ་ལ་བསྟིམ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿས་དབང་བསྐུར། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿས་ཕྱག་འཚལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཞེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨརྒྷཾ་ཨཱཿ པདྱཾ་པྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་ཨཱཿ ནཻ་བིདྱ་ཨོཾ༔ ཤབྡ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། རཱུ་པ༔ ཤཔྡ༔ གནྡྷེ༔ ར་ས༔ སྤརྴེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ༔ ཞེས་ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་སོ་སོའི་མཐར། པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྦྱར་བས་འབུལ་བ་དང༌། སྔགས་སྔ་མ་ལ། མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་བཞིན་དུ། རཀྟ༔ བ་ལིཾ་ཏ་སྦྱར་བས་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་འབུལ། ཧཱུྃ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྨོན་ལམ་ལས། །འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཞལ་ཡས་ནས། །དཔའ་མོ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ། །གཉིས་མེད་གཙོ་དང་མཆེད་བརྒྱད་འཁོར། །རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད། སླར་ཡང་རྫས་སྤུངས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། བསྲེག་རྫས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩི༔ མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད། རྒྱན་ཕྲེང་ན་བཟའ་སོགས་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་གྱུར་ནས༔ ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཕུལ་བས་མཉེས་ཤིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་པར་བསམས་ལ༔ རྩ་སྔགས་སམ། གོང་སྔགས་ས་པ་རི་ཝཱ་རའི་མཐར། ཨོཾ་ཨགྣེ་ཡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ སརྦ་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་ཕུལ་མཐར། ཡེ་ཤེས་པ་སྲོག་འཁོར་སོགས་རྟེན་ལ་ཐིམ། དམ་ཚིག་པ་མེ་འབར་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་ཏུ་ཆགས་པའི་གསེབ་ནས། འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པས། གནས་ཁང་བང་མཛོད། ཡུལ་ཕྱོགས་ཕྱུར་བུར་ཁེངས་པར་གྱུར། །ཞེས་བསྒོམ་ཞིང༌། དགེ་བསྔོ་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱས་ལ། ཐལ་སོལ་མཛོད་དང་ཞིང༌། ལྷས། རི་བོ་འཕན་བཟང་རྣམས་སུ་བསྐྱལ་ལོ། །གསུམ་པ་འཕྲོས་དོན་ལ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་འབྲུ་གཡང་སྤེལ་བ་ནི། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་ལས་ཚོགས་འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་མའི་འབྲུ་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འདིར་སྦྱོར་བར་འདོད་ན། སྦྱོར་བ་གོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཇི་ལྟ་བ་ལ། ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་མམ། ཡུམ་རྐྱང་གི་སྐུ་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་ཁྲིའུའི་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། སྣོད་བཟང་པོའམ། བུམ་པར་དྲི་བཟང་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཆུ་གཙང་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། ཁྲུས་བུམ། ཁྲུས་ཆས་མེ་ལོང༌། བཟེད་ཞལ། སྐུ་ཕྱིས། གོས་ཟུང་སོགས་ཁྲུས་ཆོག་གང་ཡིན་གྱི་བཤམས་བཀོད། དངོས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་བཞིན་ཚང་བར་བཏང་བའི་བཟླས་པའི་སྐབས། ས་བོན་ལ་བསྲེ་རྒྱུའི་འབྲུ་གཙང་མ་ཡོད་ན་ཧས་གདབ་ཅིང་བྱིན་བརླབས་བྱས་ན་ལེགས་པར་སེམས། བདག་བསྐྱེད་གྲུབ་པ་དང༌། ཁྲུས་བུམ་ལ་མཆོག་གླིང་ཁྲུས་ཆོག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་བདག་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའམ། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་རྣམ་འཇོམས། སྨེ་བརྩེགས། འཁྱིལ་པ་གང་རིགས་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ་བཅས་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་རྟེན་སྐུ་རྟེན་ལ་དམིགས་པས་གཏེར་གཞུང་གི་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ནས་བཟུང༌། ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བཟླས་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྐྱང་པས་འཐུས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་གནས་པའི་ས་བོན་བྃ་དང༌། ཛྃ་ཡིག་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལྟར་རྒྱས་པའི་མཐར། ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྔགས་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུར་འཚེར་བས་བསྐོར་བ་ལས། བཟླས་པའི་སྒྲ་འོད་ཀྱིས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་དང༌། ཁྱད་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་ནོར་རྒྱུན་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ནུས་བཅུད་ཐམས་ཅད་དང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་གསེར་ཞུན་མའི་མདོག་ལྟར་འཁྱིལ་བ་སྤྱན་དྲངས། ས་བོན་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པར་ཐིམ། དེ་ལས་འདོད་རྒུ་ནོར་བུའི་སྤྲིན་གྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་བབ་པ། དྲི་ཆབ་ལ་འདྲེས་པས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དབྱིག་ཏུ་བསམས་ལ། ཨོཾ་བྃ་བ་སུ་དྷ་རི་ཎཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ །ཞེས་ཁྲི་འབུམ་དང༌། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛཱ་ལེནྟ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ །ཞེས་གོང་གི་ལྔ་ཆ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླས་མཐར། ཡིག་འབྲུུ་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ། གཟུངས་ཆབ་དང་འདྲེས་པས། ཆུ་ཡི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་བཞིན། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དཔལ་ཡོན་ལས་གྲུབ་པའི་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པར་བསམ། དབྱངས་གསལ། ཡིག་བརྒྱ། རྟེན་སྙིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན། སྟོང་ཚིག་འབུལ། ཁྲུས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ནས། མདུན་རྟེན་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང༌། སྐུ་ཕྱིས། ན་བཟའ་འབུལ། དེ་ནས་མཎྜལ་སོགས་འབུལ། བརྟན་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་དང༌། ཡབ་ཛམྦྷ་ལ། འཁོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད། ཡབ་བརྒྱད། རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྟེན་འདིར་བཞུགས་ནས། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ལ་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་དམ་པ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་ཡུལ་གྱི་ས་བཅུད་རྒྱས་ཤིང༌། ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་འབྱུང་པོའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་ནས། སད་སེར་བཙའ་ཐན་འབུ་སྲིན་སོགས་མི་འབྱུང་ཞིང༌། ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཕེལ་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་འབྲུ་གཡང་འཛད་མེད་གཏེར་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་དང༌། དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ་བ་བཅས་བྱ། དེ་ལྟར་ཐུན་བཞིའམ། གསུམ་སོགས་བསྐྱལ་བའི་ཐུན་རྗེས་མར་གཏོར་འབུལ་རྗེས་ཚོགས་མཆོད་སོགས་མཐར་དབྱུང༌། སྒྲུབ་པ་ཐོན་ཟིན་ནས། ལྷ་ཁྲུས་ཀྱི་ཁྲུས་ཆབ་དང༌། གཟུངས་ཆབ་ལྷན་ཅིག་བསྲེས་ནས་ས་བོན་ལ་བྲན་པས། ལོ་ཏོག་ལེགས་ཤིང༌། བཙའ་སད་སེར་བའི་གནོད་པ་ཞི། འབྲུ་ཡི་ཁང་པར་གཏོར་བས། བསྲིས་སྨེ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕྱ་གཡང་འགུགས་པ་ནི། བུམ་སྒྲུབ་དང༌། འབྲུ་སྤེལ་བའི་སྐབས་གཡང་འགུགས་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། སྦྱོར་བའི་སྐབས། གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་མཆོད་པའི་དཔུང་བསྐྱེད། གཡང་མདའ་རྒྱན་ལྡན་སོགས་འདུ་བྱ། གཉིས་ཀའི་མདུན་བསྐྱེད་སྟོང་ཚིག་གྲུབ་མ་ཐག་པར། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་འགུགས་པ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མདུན་བསྐྱེད་འཁོར་བཅས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ རབ་ཏུ་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བཅུད་དང་དཔལ༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༔ རང་དབང་མེད་པར་འུབས་ཀྱིས་བསྡུས༔ བདག་གི་བང་མཛོད་གནས་ཁང་དང་༔ ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱུར་བུར་ཁེངས༔ དྭངས་མ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་དཔལ་དུ་བསམ༔ །ཞེས་པའི་དམིགས་པ་གསལ་གདབ་ལ། སྦྱར་སྤོས་བསྲེག །དབྱངས་རོལ་གདུངས་ཤུགས་དང་བཅས་པས་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་གྲུབ་པའི་ཞིང་༔ ལོངས་སྤྱོད་གཏེར་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ནོར་གྱི་རྒྱུན༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ མཆེད་བརྒྱད་ཡབ་ཡུམ་སྒོ་སྐྱོང་དང་༔ རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་སོགས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ བྱམས་པའི་ཞལ་བཟང་དུས་འདིར་སྟོན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ སྣོད་བཅུད་རི་གླིང་འབྱོར་པའི་ཚོགས༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བུམ་བཟང་འདོད་འཇོ་དཔག་བསམ་ཤིང་༔ གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་རོ་བཅུད་ལྡན༔ ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ གཡར་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་དགོངས༔ སྟོང་གསུམ་འཁོར་འདས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ མཛེས་སྡུག་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ སྙན་འཇེབས་སྒྲ་ཡི་ཕྱྭ༴ བསུང་ཞིམ་དྲི་ཡི་ཕྱྭ༴ བཅུད་ལྡན་རོ་ཡི་ཕྱྭ༴ འཇམ་འཁྲིལ་རེག་བྱའི་ཕྱྭ༴ ཡིད་མཐུན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིའི་༴ ཀླུ་ཡི་ནོར་བུའི་༴ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་༴ གླིང་བཞི་མི་ཡི་༴ ཕོ་བྲང་མཁར་གྱི་༴ རིགས་བརྒྱུད་སྲས་ཀྱི༴ མངའ་རིས་བདེ་སྐྱིད༴ དཔའ་རྩལ་སྟོབས་ཀྱི༴ སྲ་བརྟན་གོ་ཆའི༴ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི༴ ལོ་ཏོག་འབྲུ་བཅུད༴ བཟའ་ཤིང་སྨན་གྱི། ཞིམ་མངར་ཟས་ཀྱི༴ བཀྲག་ཅན་གོས་ཀྱི༴ ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན་གྱི༴ བརྗིད་ཅན་ནོར་གྱི༴ མཁས་པའི་མཁྱེན་རྩལ༴ གྲུབ་པའི་ནུས་མཐུའི༴ འཕགས་པའི་སྤང་རྟོགས༴ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི༴ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ བསོད་ནམས་དབང་ཐང་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ སྙན་ཅིང་གྲགས་པའི༴ དབང་དང་འབྱོར་བའི༴ ནད་མེད་བདེ་བའི༴ རྒས་མེད་ལང་ཚོའི༴ ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུདྷཱ་རི་ནཱི་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྟྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས༔ རཏྣ་པུཥྟིཾ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་བསྐུལ་མཐར། མཎྜལ་སོགས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སོ་སོར་འཇུག་གོ །བདེ་གཤེགས་དབང་བཅུའི་ཉི་མ་ཡིས། །དབུལ་བའི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཏེ། །ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་ཅི་དགར་བཞད། །དོན་གཉིས་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་དང། ཁྱད་པར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལྟར་བྱོན་པ་ཆེས་དཀོན་པས། འདི་ཉིད་གྱི་རྒྱུན་ཆད་པར་ཕངས་ཤིང༌། མཆོག་གླིང་རིགས་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན། སྤྲུལ་སྐུ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་བསྐུལ་གནང་བ་དང༌། ཉེར་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་མཚམས་སྦྱར། ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཆང་བའི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ། ཀུན་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་རང་བྱུང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་བཟུང༌། ཁ་འགེང་དང༌། ལས་ཕྲན། གཡང་འགུགས་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་བཏུས་ཏེ། ཉུང་དུ་རྣམ་གསལ་དུ་མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཚུར་མདོའི་གནྡྷོ་ལ་ཆེན་པོའི་རྒྱབ་རི། ནོར་སྦྱིན་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་འཆང་གི་ཕོ་བྲང༌། བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་འདྲའི་ལྟེ་བ། སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་མོ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་གཉིས་པར་འགོད་པ་པོ་ནི་དགེ་སློང་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་ཚོགས་གཉིས་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་ཕྱུག་པའི་དཔྱིད་དུ་འབབས་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྲིན་ལས་དང་དབང་ཆོག་གཉིས་ཟུར་རྒྱན་ལྟར་ནག་འགྲོས་སུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ། །།

[edit]

@#/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab gter rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las/__bcom ldan 'das ma nor rgyun yab yum gyi phrin las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin chen po dang 'brel ba'i phrin dbang las tshogs kyi gsal byed zur rgyan nor bu rmad du byung ba'i char rgyun zhes bya ba bzhugs// shrI pad+ma nirti shwa ra le na mo/__/tshad med thugs rje'i nam mkha' las/__/rgyu 'bras dbul bas nyen rnams la/__/re skong nor dbyig rgyun 'bebs lhar/__/btud nas phrin dbang gsal byed spel/__/de la rtsa ba'i phrin las/__dbang bskur/__yan lag nyer mkho'i las phran bcas gsum las/__dang po phrin las la bzhi'i dang po sbyor ba ni/__ras bris zhi dkyil sgo rdzogs thams cad gser mdog__/rta bab snam bzhi ma'i lte ba zlum skor dmar ser/__de rgyab pad+ma 'dab brgyad gser mdog__/dbus dang phyogs mtshams rnams su thig le ser po zung 'brel re/__sgo bzhir g.yas bskor gyi thig le dkar mthing dmar ser re/__phyi rol pad rwa/__de rgyab nor bus mtshan pa/__de rgyab rdo rwa/__de rgyab nor 'dzin pa Tas bskor ba/__pho brang gi rgyan dang*/__rtsig pa sogs rin po che'i rigs kyis brjid cing mdzes par bkram/__ma 'byor na maN+Dal pad+ma 'dabs brgyad la tshom bu ser po dgu bkod/__de steng khri'u la gter bum/__g.yang sgrub nyi tshe bar gtor ma'i rtser gtso sku'i rgyab tu gnas yig__/sngags byang*/__phyag mtshan bris pa'i tsakli dar snas spras pa bzhugs/__mdun du gtor ma rin chen 'bar ba'i dbyibs can ser po/__dar gdugs ser pos spras shing zas sna bzang pos bskor ba/__g.yas g.yon du sman raka__/chu gnyis nyer spyod/__mchod pa'i maN+Dal tshom bu bdun pa bkod/__tsan+dan dkar po dang a ka ru sogs dri zhim sbyar ba'i bdug spos/__bsang chu/__sbyin bsreg 'bul na de'i chas dang*/__g.yang 'gugs sbyor na g.yang mda' dar ser ram sna lnga dang rin po ches brgyan pa/__sngon gtor/__dkar mngar gtso bor gyur pa'i thabs shes kyi tshogs rdzas la sogs mkho ba'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa sngon du 'gro ba la/__thog mar tshig bdun dang gsol 'debs rigs sngon du 'gro bas/__brgyud 'debs ni/__kun bzang zhi khro rdor sems gsang ba'i bdag__/rgyal po dzaHdang chos rgyal in+d+ra'i zhabs/__/dga' rab shri seng u pa go ma sar/__/gsol ba 'debs so sid+d+hi rnam gnyis stsol/__/sgeg rdor ku ku'i mtshan dang ro langs bde/__/bzhad pa pra has bud+d+ha dri med bshes/__/pad+ma kA ra mtsho rgyal khri srong rjer/__/gsol ba 'debs so dbang bcu'i dngos grub stsol/__/mdo sngags gling pa chos bdag DA ki'i rje/__/bka' bab sras slob brgyud par bcas rnams dang*/__/tan+t+ra bco brgyad rtsa gsum lha tshogs la/__/gsol ba 'debs so don gnyis lhun grub shog__/bcom ldan sems ma'i tshul ston nor rgyun ma/__/thabs dang bcas pa'i dkyil 'khor lha yi tshogs/__/bka' srung dam can gter bdag bcas pa la/__/gsol ba 'debs so gtan gyi dbul ba sol/__/bskyed sngags rdzogs pa'i rnal 'byor mthar phyin pa'i/__/phrin las rin chen sprin las 'dod rgu'i char/__/dbab pas bdag gzhan bde legs mchog gis 'byor/__/tshogs gnyis mthar phyin rgyal ba'i gnas thob shog__/tshogs zhing gsal gdab ni/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul bla ma bcom ldan 'das nor rgyun ma yab yum la/__dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro ba mngon sum bzhugs pa'i spyan sngar/__rang gzhan sems can thams cad 'dun pa rtse gcig pas skyabs su 'gro zhing bsags sbyang gi las rim la 'jug par gyur/__skyabs 'gro ni/__na moH__bla ma yi dam bcom ldan ma:__mchog gsum rgyal ba rgya mtsho la:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__sems bskyed ni/__hoH__ma gyur sems can thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__nyes spyod kun sdom dge chos sdud:__gzhan phan byang sems rtag tu bskyed:__lan gsum/__tshogs bsags ni/__hoH__'phags ma yab yum 'khor bcas la:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib thams cad bshags:__gsang sngags sgrub la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__lhun gyis grub par bzhugs su gsol:__snying po sems can don phyir bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__sems can bde dang ldan gyur cig:__sdug bsngal kun dang bral bar shog:__bde dang rtag tu mi 'bral zhing :__chos kun mnyam nyid rtogs par shog:__/ces tshad med bzhi bsgom/__dza:hU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams:__bdag thim sgrib dag byin brlab bsam/__a mr-i tas lha'i nga rgyal bzung la/__sngags de nyid kyis bsang chu bsgrub/__sngon gtor gzhung du ma gsungs kyang spro na legs pas/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__oM AHhU~M hoHsa brlabs shing spel/__rang gi thugs ka'i 'od zer gyi rtse las khro bo 'dod pa'i rgyal po grangs med pa 'phros pas/__dbul 'dre gdon bgegs thams cad bkug par gyur/__sarba b+hU ta ang+ku shA dzaH__'dod yon gang la gang 'dod du 'char ba'i sprin mkha' khyab tu 'char ba bsngos pas/__lan chags byang zhing tshims par bsams la/__sarba big+h+nAn namaHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs/__gr-i h+Ne daM ba l+yA di swA hA/__lan gsum gyis bsngos la bka' bsgo ba ni/__hU~MH__gdod nas 'khor 'das dbyer med kyang :__glo bur 'khrul pa'i gdon bgegs kun:__mchod sbyin gtor ma 'di longs la:__rang bzhin med pa'i dbyings su dengs:__hU~M bzhi'i drag sngags rol mo'i sgra dang gu gul yungs thun bcas zhi brngan gyis mi 'gro ba'i rigs rnams/__khro bo'i ser sprin gyis bskrad gzir rdul du brlag par bsam/__srung mtshams bcad pa ni/__hrIH__snang srid snod bcud thams cad kun:__rdo rje srung ba'i gur khang dang :__lha sngags gnyug ma'i ye shes las:__mtshams kyi dkyil 'khor lhun gyis grub:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha oM AHhU~M:__byin 'bebs ni/__phyogs bcu dus bzhi'i rtsa gsum lha:__'phags ma'i gsang gsum phyag rgyar sad:__bdag gnas sgrub pa'i rdzas la thim:__byin rlabs gzi byin 'bar bar bsam:__spos rol dbyangs dang bcas te/__trA~M:__chos kun rang bzhin mnyam pa'i dbyings:__ye shes sgyu ma'i rnam par 'phrul:__'dod rgu'i char 'bebs bcom ldan mas:__byin phob dbang dang dngos grub stsol:__dz+nyA na badz+ra sa ma ya A be sha ya a AH__hrIM hrIM pheM pheMH__zhes byin dbab/__hU~M hU~M hU~M gis byin bsdu/__mchod rdzas byin rlabs ni/__ra~M ya~M kha~MH__oM AHhU~MH__gnas yul 'dod 'byung rin chen bkod:__dag pa rab 'byams zhing gi dbus:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kun:__nam mkha' mdzod kyi 'khor lor gyur:__oM AHhU~M sarba pU dza me g+ha sa ma ya hU~M:__zhes pas mkha' khyab tu spel/__gsum pa dngos gzhi la/__bdag mdun dbyer med kyi lta sgom ldan pas/__AH__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__zung 'jug 'dus pa byas pa'i dbyings:__rig gdangs brtse ba'i snying rje'i rtsal:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__rgyu yi sa bon ba~M ser po:__gser mdog nyi ma lta bur shar:__de las 'bros pa'i 'od zer gyis:__snod bcud tha mal snang zhen sbyangs:__stong gsal ngang las 'byung rim steng :__lha dang mi las khyad 'phags pa'i:__byang chub sems dpa'i nor bu'i mchog:__rin chen tog gi blo gros kyi:__gzhal med khang chen nyams dga' ba:__bkod pa du mas 'phags pa'i dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__ba~M yig yongs gyur skad cig gis:__'phags ma nor rgyun lha mo ni:__gser mdog zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__dgos 'byung gang ba'i 'bras bu dang :__g.yon pas skyabs sbyin 'bras snye ni:__'dod rgu'i char 'bebs rab tu bsnams:__sna tshogs dar gyi na bza' dang :__rnam mang rin chen rgyan gyis brgyan:__mchog tu sgeg cing 'dzum pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__rang 'od thabs mchog dzam+b+ha la:__ser gsal zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas yum gyi mgul nas 'khyud:__bI dza pU ra'i 'bras bu bsnams:__g.yon pas nor gyi rgyun stsol ba'i:__ne'u le yi mgrin pa bzung :__ut+pal dar dang rin chen brgyan:__sgeg cing rjes chags gtum pa'i nyams:__yab yum mnyam sbyor mkha' gsang nas:__dza~M dang ba~M yig phyogs mtshams 'phros:__so so'i gdan steng yongs gyur las:__shar du zla 'od nor bu bzang :__lho ru sbyin ma gang ba bzang :__nub tu rab sbyin nor sbyin che:__byang du 'phags ma rnam thos sras:__shar lho rab bzang rol pa'i phreng :__lho ru sbas ma 'jam po 'khyil:__nub byang mdzes ma gdong gi dbang :__byang shar dbyangs can spyod ba'i dbang :__kun kyang gser mdog rgyan cha lugs:__gtso bo yab yum rigs su bzhengs:__sgo bzhir 'jig rten skyong ba dang :__bar mtshams nor lha rab 'byams tshogs:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs 'phro zhing 'du:__'gro kun dbul ba'i gdung sel zhing :__'dod rgu'i dngos grub char bzhin 'bebs:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__sku gsung thugs su lhun gyis grub:__byang sems bdud rtsi'i dbang bskur bas:__ye shes rigs lnga'i phyag rgyas btab:__oM AHhU~M:__tra~M oM hU~M hrIHA:__spyan drangs pa ni/__oM:__'phags ma kun gshegs snying rje'i bdag:__snyigs ma lnga yi mthar skyes pa'i:__'gro rnams dbul 'phongs bsal ba dang :__'dod rgu'i dngos grub stsol ba'i phyir:__bcom ldan lha mo nor rgyun ma:__yab yum sprul pa'i 'khor dang bcas:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs te:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__oM shrI sarba ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__bstim pa ni/__hoH__snying rje'i lcags kyus rgyud bskul zhing :__byams pa'i zhags pas rten dang bsre:__dga' ba chen po'i sgrog gis bcings:__btang snyoms dril bus dgyes pa bskyed:__dzaHhU~M ba~M hoH__brda phyag ni/__hoH__chos kun rang bzhin mnyam nyid dbyings:__ye shes sgyu ma'i rnam par 'phrul:__'dod rgu char 'bebs lha mo la:__mi phyed gus pas phyag gis 'dud:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__mchod pa ni/__rang las sprul pa'i lha mo'i tshogs:__nam mkha' gang bar rab sprul te:__mchod pa'i sprin chen gtibs par bsam:__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen gter:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun tu bzang po'i sprin gyis mchod:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM a:__pA d+yaM baM:__puSh+pe trA~M:__d+hU pe hU~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he A:__nai bid+ya a~M:__shap+da ho:__ru pa:__shab+da:__gan+d+he:__rA sa:__spar+She:__d+harma d+hA tu ho:__sarba pU dza ga ga na me g+ha sa ma ye hU~M:__oM:__rtsa brgyad stong sbyar a mr-i ta:__khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i bcud:__'dod yon lnga ldan ba liM tas:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma hA ba liM ta khA hi:__zhes sman raka gtor ma 'bul/__AH__mchod bya mchod byed mchod yul sogs:__'khor gsum spros pa las 'das pa'i:__rang bzhin 'od gsal byang chub sems:__mchog gi mchod pa chen po bzhes:__sarba d+harma d+hA tu at+ma ko\u0f85ha~M:__zhes de kho na nyid kyi don mchod 'bul/__bstod pa ni/__hU~M:__rin chen rnam par blta ba yi:__ye shes gser mdog yid 'ong sku:__mtshan dpe'i sgyu 'phrul rol pas mdzes:__dkyil 'khor dbang phyug ma la 'dud:__AH__skye ba med pa'i yi ge'i sprin:__'gags med gzugs kyi sgra ru shar:__dran pas dngos grub mchog stsol ba'i:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal lo:__hU~MH__mi gnas mi dmigs 'od gsal ngang :__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__rin chen sprin gyi ting 'dzin can:__'pho med thig le chen por 'dud:__trA~M:__dpag bsam shing chen rgyas pa ste:__bum pa bzang po che ba'i mchog:__byed po sems can kun don byed:__yon tan pha mtha' yas la bstod:__AH__gang gis khyod la bsnyen pa'i mod:__zhi rgyas dbang drag grub pa brgyad:__dbang bcu'i dngos grub 'dod rgu'i gter:__phrin las bsam mi khyab la 'dud:__hoH__ye shes dgu yi cho 'phrul las:__gtso 'khor sprul pa cir yang ston:__gnod sbyin nor lha'i tshogs rnams la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__bzlas pa bya ba ni/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he maN+Dal ba~M phaT dzaHsa dzaba? khang phyes la/__gtso mo'i thugs ka'i dpal be'ur:__brtan g.yo'i dwangs ma 'od lnga'i klong :__mi 'gyur thugs srog ba~M yig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__'od 'phros rgyal ba sras bcas mchod:__'gro kun dbul 'phongs sdug bsngal bsal:__'khor 'das 'dod rgu'i dge mtshan kun:__nyi ma 'char ka'i mdangs ltar bsdus:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur ba'i:__yid bzhin dngos grub mchog thob gyur:__gzungs thag blangs nas/__oM ba su d+hA rI swA hA:__zhes gtso mo'i snying po lnga brgya/__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__yab sngags brgya rtsa/__spro na 'khor gyi sngags ni/__oM tsan+d+ra kan+t+yai swA hA:__zla 'od ma dang*/__shar/__oM ma Ni b+ha drA ye swA hA:__nor bu bzang po'o/__oM da dA yai swA hA:__sbyin ma dang*/__lhor/__oM pUr+Na b+h+ra drA ya swA hA:__gang ba bzang po'o/__oM su da dA yai swA hA:__rab sbyin ma dang*/__nub/__oM d+ha na dA ya swA hA:__nor sbyin no/__oM Ar+Ya yai swA hA:__'phags ma dang*/__byang*/__oM bai shra ma NA ya swA hA:__rnam thos sras so/__oM su b+ha drA yai swA hA:__rab bzang ma dang*/__shar lho/__o ki li mA li ni swA hA:__rol pa'i phreng ba'o/__o gup+tA yai swA hA:__rab sbas ma dang*/__lho nub/__oM pi tsi kun+Da li ni swA hA:__'jam po 'khyil pa'am kuN+Da li'o/__oM dai byai swA hA:__mdzes ma dang*/__nub byang*/__oM mu khen+d+ra ya swA hA:__sgo'am gdong gi dbang po'o/__oM swA ra swa t+ye swA hA:__dbyangs can ma dang*/__byang shar ro/__oM tsar+yan+d+ra ya swA hA:__g.yo ba'am spyod pa'i dbang po'o/__/'khor gyi yum sngags rnams brgya rtsa re dang*/__yab sngags rnams lnga bcu re tsam gtso 'khor yum yab kyi cha phyed bar bzlas mthar gzungs thag bsdu/__dbyangs gsal/__yig brgya/__rten snying rnams sbrel ma lan gsum kyis kha bskang shing nus pa brtan par bya/__thun mtshams su maN+Dal gyi mchod pa ni/__maN+Dal tshom bu kha gso zhing*/__oM:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__snod bcud 'byor pa'i maN+Dal 'bulaH__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pA ri wA ra sarba maN+Dal pU dza ho:__zhes grangs ji ltar 'os pa 'bul/__gtor ma'i mchod pa ni/__ra~M ya~M kha~M/__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs pa 'dod yon mi zad pa'i sprin phung 'phro bar gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum/__bcom ldan 'das ma nor rgyun lha mo yab yum 'khor dang bcas pa'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas dgyes par gyur/__oM shrI ba su d+ha ri ni dzam+b+ha la dza len+d+ra ye swA hA/__sa pA ri wA ra ma hA pU dza ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lan lnga'am/__bdun gyis 'bul/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M:__bde bar gshegs pa'i smon lam las:__'dod 'byung nor bu'i gzhal yas nas:__dpa' mo nor rgyun lha mo ni:__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la:__gnyis med gtso dang mched brgyad 'khor:__rtsa gsum nor lha rab 'byams la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshalaH__bdud rtsi mchog gi mchod yon dang :__me tog la sogs nyer spyod tshogs:__bza' bca' btung ba dang bcas pa'i:__'dod yon gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor bar chad sol:__tshe dang bsod nams snyan grags spel:__'dzad med 'bru nor longs spyod dang :__gnod sbyin gter gyi dngos grub stsol:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pA ri wA ra sarba sid+d+hi pha la hoH__zhes mchod bstod phrin las gsol/__gtor ma phud dang bcas pa mdzod phug sogs gtsangs sar gshegs pa'am/__rang gi dngos grub tu rol/__phyir mi btang ba gnad do/__tshogs mchod 'bul ba ni/__dkar mngar la du shing tog sogs gtsang zhing gsod pa'i bza' btung dang*/__tshogs chang bdud rtsi bcas bshams la/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rlung me'i steng :__snod ni bde chen ka pA lar:__bcud ni rigs lnga'i dam tshig rdzas:__'dod yon bdud rtsi'i phung por gyur:__oM hU~M trA~M hrIHAH_ha ho hrIH__zhes byin gyis brlabs/__hrIH__sku gsum zhing khams rab 'byams nas:__bcom ldan nor sbyin dbang phyug yum:__rtsa gsum chos srung rgya mtshor bcas:__tshogs kyi 'du bar spyan 'dren gshegs:__sarba sa ma ya dza dzaH__/zhes pas spyan drangs/__hoH__rang byung b+hany+dza snang ba snod:__rtsa 'khor dbyings kyi ka pA lar:__bza' btung srid bcud byang chub sems:__rig pa rang gsal tshogs gtor bshams:__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__tshogs kyi mchod pa bzhes su gsol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__gsang gsum dam tshig nyams pa bshags:__bdud bzhi'i bar chad dbyings su sgrol:__sku gsung thugs kyi tshe dbang dang :__yo byad dbang ba'i ting 'dzin 'phrul:__dgos 'dod re skong dngos grub stsol/__sa ma ya pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ga Na tsakra pU dza hoH__/zhes tshogs dang po mchod bshags bsgral ba phyogs 'thus su 'bul zhing dkyil 'khor lha tshogs mchod/__bar pa maN+Dal drung du bzhag la slar dngos grub bsdu ba ni/__lha tshogs bdud rtsis rab mnyes nas:__bde ba'i sgra dang 'od zer gyis:__srid dang zhi ba'i dwangs bcud bsdus:__dam tshig tshogs kyi rdzas la thim:__myang grol bdud rtsi'i phung po ni:__'dod 'byung dbang gi rgyal por gyur:__zhes gsal btab la/__oM AHhU~M dz+nyA na a mr-i ta ga Na tsakra sarba sid+d+hi hU~M hrIHTha:__brgya rtsa brgyad kyis byin brlabs nas/__lus kyi dkyil 'khor mchod par bya:__phyi nas dam ldan gzhan la yang :__byin na tshe bsod ye shes rgyas:__tshogs tha ma rnal 'byor pa'i lhag ma bsdus pa gtsang lhag gis mnan par zhal chab bam/__bdud rtsis bran te/__oM AHhU~M ha ho hrIH__lhag gtor ye shes kyi bdud rtsir brlab la/__hrIHpheM:__dpa' bo mkha' 'gro zhing skyong tshogs:__lhag gtor 'di bzhes bar chad sol:__tshe bsod dpal 'byor ye shes bskyed:__rnam bzhi'i phrin las myur 'grub mdzod:__uts+tshiSh+ta ga Na tsakra pU dza hoH__zhes lhag ma bsngo/__bde chen rdo rje'i dam tshig rdzas:__tshogs kyi mchod pa bla na med:__dgyes pa chen po'i longs spyod kyis:__bsod nams yongs rdzogs sku thob shog:__ces smon lam gdab/__bzhi pa rjes kyi rim pa ni/__slar mdun bskyed la mchod pa ni/__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen gter:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun tu bzang po'i sprin gyis mchod:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM aH__pA d+yaM baM:__puSh+pe trA~M:__d+hU pe hU~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he AH__nai bid+ya a~M:__shap+da ho:__ru pa:__shab+da:__gan+d+he:__rA sa:__spar+She:__d+harma d+hA tu hoH__sarba pU dza ga ga na me g+ha sa ma ye hU~M:__bstod pa ni/__hU~M:__rin chen rnam par blta ba yi:__ye shes gser mdog yid 'ong sku:__mtshan dpe'i sgyu 'phrul rol pas mdzes:__dkyil 'khor dbang phyug ma la 'dud:__ye shes dgu yi cho 'phrul las:__gtso 'khor sprul pa cir yang ston:__gnod sbyin nor lha'i tshogs rnams la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__dngos grub gsol ba ni/__bum pa sogs rten spy-i bor blangs la/__hU~MH__bcom ldan dpa' mo nor rgyun ma:__yab yum sras 'khor sprul pa bcas:__dang por gdung bas rtse gcig bsnyen:__bar du dngos grub ting 'dzin bsgrubs:__da lta gsol ba'i dus lags na:__sngon gyi zhal bzhes dam bcas ltar:__thugs rje'i thugs dam dbyings nas dgongs:__ye shes chen po'i mthu rtsal bskyed:__byin gyis rlobs shig bar chad sol:__'dod rgu'i longs spyod char ltar phob:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes dngos grub blangs/__nongs tshogs bzod gsol ni/__hoH__bcom ldan yab yum dkyil 'khor du:__mchod dang ting 'dzin phrin las sogs:__tshul bzhin ma bgyis nongs pa kun:__'od gsal gnyug ma'i ngang du bshags:__yig brgyas nyams chags bshags/__a a aH__dgongs nyams bskyang*/__oM:__'dir ni rten dang sogs kyis mdun bskyed ye shes pa rten la bzhugs/__'bru gsum brjod cing dam tshig pa rang la bsdu/__bsdu rim dang*/__lhar ldang rgyun khyer snying por dril ba bzhin bya/__dge bsngo ni/__hoH__gdod nas dag pa'i ye shes dang :__rten cing 'brel 'byung bsod nams tshogs:__zung 'jug 'dus ma byas pa'i klong :__byang chub snying po'i dbyings su bsngo:__smon lam gdab pa ni/__'di nas skye ba thams cad du:__'phags ma mchog gis rjes bzung nas:__yo byad dbang ba'i dngos grub kyis:__rang gzhan don gnyis lhun grub shog:__shis brjod ni/__me tog 'thor zhing*/__oM/__yid bzhin nor dang bum pa bzang po bzhin/__/'gro ba'i re ba 'bad rtsol med par skongs/__/'di dang gtan gyi phan bde mchog sbyin mgon/__/dpal ldan nor rgyun lha mo'i bkra shis shog__/rgyal ba'i thugs rje rin chen snying po'i sprin/__/tshe dang nor dang mthu yi dpal 'byor mchog__/'dod rgu'i nor bu'i dga' char mdzad med kyis/__/phan bde'i snang ba rgyas pa'i bkra shis shog__/chos dang mthun pa'i 'byor pa rgya mtsho yis/__/gnas skabs rang gzhan dga' skyid phun sum tshogs/__/mthar thug sku dang ye shes dkyil 'khor rgyas/__/'gro don thogs med yongs 'grub bkra shis shog__/ces pa la sogs pa'i tshig phreng rgya cher spel lo/__/gnyis pa dbang la rnam grangs bzhi las/__dang po sbyor ba ni/__dge ba'i gnas su bkra shis pa'i stegs bu'i dbus su ras bris bkram pa'am/__ma 'byor na maN+Dal la/__rin po che'am/__me tog ser po'i tshom bu dbus su che ba gcig__de rgyab phyogs mtshams brgyad dang*/__de rgyab phyogs bzhir re re bkod pa'i khar khri'u la gzhung gsal gter bum tshad ldan bzhugs su gsol/__shin tu ma 'byor na/__bum pa nyer lnga'i rdzas dang*/__byin rlabs kyi rten bcas dri bzang gi chur sbyar ba'i bcud ldan chings ser kha rgyan can bkod/__gang ltar yang gzungs thag btags/__dbus su gtso bo'i sku rten/__g.yas su sngags byang gser bris/__rgyab tu phyag mtshan bi dza pu ra dang 'bras snye/__g.yon du rin chen dar gos dang*/__bkra shis rdzas rtags zas sna tshogs/__mdun tu gtor ma rin chen 'bar ba'i dbyibs ser po/__dar gdugs ser pos spras shing zas sna bzang rgus bskor ba/__g.yas g.yon du sman raka__/mdun ngos su chu gnyis nyer spyod/__mchod pa'i maN+Dal tshom bu bdun pa bkod/__dri zhim sbyar ba'i spos/__bsang chu/__las bum chings ljang*/__sngon gtor/__/dkar mngar gtso bor gyur pa'i thabs shes kyi tshogs rdzas sogs mkho ba'i yo byad tshogs par bya'o/__/gnyis pa dbang bskur gyi sngon du 'gro ba bdag rdzas nus ldan du bya ba ni/__tshig bdun nas bzung*/__bdag mdun dbyer med kyi bskyed bzlas/__tshogs dang po mchod bshags bsgral bstab bcas grub kyi bar gong gsal ltar btang*/__las bum 'khyil ba'i lha sngags kyis bsgrub/__rig me dor zhing gnang ba zhu'o/__/gsum pa dbang dngos la gsum gyi dang po sbyor ba rnams ni/__sgo phyi las rdor gyis slob ma la khrus chab btang*/__sngar bshad pa bzhin lan chags bgegs la gtor ma bsngo zhing*/__bka' bsgo bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__me tog bkye bsdu zin nas/__'o/__ma gyur gyi sems can nam mkha' dang mnyam pa 'di rnams/__srid pa'i gnas ris gang du skyes kyang gnas skabs legs 'byor dang bral bas phongs shing*/__khyad par mi lus rin po che 'di lta bu rnyed kyang*/__thams cad bsod nams longs spyaud/___mnga' thang*/__gzi brjid la sogs pa'i 'byor pa ma tshang bas dbul zhing*/__mthar thug rnam grol gtan gyi 'byor pa sems kyi nor bu byang chub rin po che thob pa'i skal ba dang bral bas/__dbul phongs kyi sdug bsngal mi bzad pa'i rgyu 'bras la ngoms med du spyod pa 'di rnams/__ya nga ba'i sdug bsngal gyi duHkha 'di dag las bskyabs shing*/__gtan bde'i dpal yon phun sum tshogs pa la bdag kho nas 'god par bya/__de'i slad du bcom ldan 'das ma nor rgyun lha mo'i bsnyen sgrub kyi rnal 'byor la 'jug pa'i thog mar/__smin byed kyi dbang bskur nod par bya snyam pa'i kun slong bzang po gsal btab te gsan 'tshal/__de yang rgyal ba rnams kyi dmigs pa med pa'i phrin las gang 'dul gyi rnam rol 'gogs med du rgyun gyis rtag pa las/__sangs rgyas thams cad kyi thugs rje'i nus rtsal gcig bsdus/__khyab bdag bla ma ma hA gu ru pad+ma sam+b+ha wa nyid kyi ye shes sgyu ma'i cho 'phrul/__rgyal sras sems dpa' rgya mtsho'i thabs mkhas kyi rnam thar bsam yas kyi sprin bkod pa las/__tshe dang*/__las la dbang ba sogs rmad du byung ba'i dbang bcu'i yon tan gyi ya gyal/__yo byad la dbang bas 'gro ba rnams kyi bsam pa yid bzhin du skong zhing*/__'phral yun gyi dbul ba las skyobs pa'i phyir/__'phags ma lha mo nor rgyun ma dang*/__mgon po dzam b+ha la yab yum lha nyer gnyis ma'i bskyed rdzogs phrin las dbang bskur dang bcas pa kha tshar don 'dril 'di ni/__gter 'byin grub thob rgya mtsho'i 'khor los bsgyur ba/__bla med 'jigs bral gyi slob dpon chen po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__bka' babs chen po bdun du bzhugs pa'i nang tshan sa gter gyi khongs su gtogs pa ste/__de'ang mdo khams 'bri zla zal mo sgang gi gnas phran/__ma pham seng rgod g.yu mtsho nas khyad par 'phags pa'i 'dus pa du ma'i dbus su/__rdzu 'phrul gyi cho 'phrul ngo mtshar ba'i rtags dang bcas mtsho gter du spyan drangs pa/__rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i chos skor la tan+t+ra chen po sdai bco brgyad kyi sgrub thabs dang*/__dbang bskur sogs rmad du byung ba'i chos sde rgya chen po bzhugs pa thams cad rang cag rnams kyi spyod yul du ma gyur kyang*/__de'i las phran skor las byon pa 'di ni/__sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur gling pa'i sku gsung thugs kyi sras mo ran+ta shrI dI pe la/__kun mkhyen bla mas chos bka' 'di nyid kyi bdag por bkas gnang ste/__sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rten mchog__/smin grol rgyab brten dang bcas pa chig brgyud tshangs sprugs su bstsal nas zab chos kyi bdag por dbugs dbyung ba bzhin/__thugs nyams su bzhes shing rim par brgyud pa ste/__che ba'i yon tan dag kyang gter gzhung rdo rje'i gsungs las/__kun bzang pad+ma 'byung gnas kyi:__yo byad dbang ba'i cho 'phrul ni:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__'dod rgu'i char 'bebs lha mor bshad:__bcom ldan nor gyi rgyun ma zhes:__mtshan tsam 'dzin dang dran pas kyang :__bar chad sdug bsngal kun zhi zhing :__srid zhi'i 'byor pa 'bad med thob:__ces dang*/__rin chen 'bru nor rigs brgyud dang :__rkang bzhi phyugs dang cang shes rta:__dar gos bza' btung la sogs pa:__'dod rgu'i 'byor pa 'bad med 'du:__tshe ring nad med snyan grags 'phel:__mthar thug bsod nams tshogs rdzogs pas:__ye shes snang ba lhug par shar:__zhes gnas skabs dang*/__mthar thug gi dngos grub yid bzhin du stsol bar mdzad pa/__nor rgyun lha mo shes rab gtsor gyur thabs dang bcas pa'i dkyil 'khor du dbang bskur bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/rdo rje slob dpon kun bzang nor rgyun sems ma yab yum gyi ngo bor bzhugs pa'i spyan sngar/__me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__hoH__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__ye shes 'dod rgur 'char ba'i sku:__bla ma nor rgyun lha mo yis:__dbang bskur dam pa bdag la stsol:__lan gsum/__de ltar smin dbang nod par 'dod na/__khyed rang rnam pa'i rgyud sdom ldan du bsgrub dgos pas/__de'i slad du sdom pa'i gzhi rten skyabs su 'gro ba'i slad/__bcom ldan 'das ma nor rgyun lha mo'i dkyil 'khor pa la/__rtsa gsum nor lha rab 'byams chos srung gi tshogs dang bcas pas bskor ba mngon sum du bzhugs pa'i spyan sngar/__'di nas byang chub kyi bar du bdag gzhan 'gro ba thams cad skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na moH__bla ma yi dam bcom ldan ma:__mchog gsum rgyal ba rgya mtsho la:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/___sdom pa'i gzhung lam thugs bskyed pa ni/__ma gyur gyi sems can thams cad gnas skabs dang*/__mthar thug gi sdug bsngal las myur du bsgral nas/__yid bzhin mchog sbyin lhag pa'i lha'i go 'phang la 'god par bya/__de'i phyir du smin lam nod de/__grol lam gyi gdams pa nyams su blangs bar bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos/__hoH__ma gyur sems can thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__nyes spyod kun sdom dge chos sdud:__gzhan phan byang sems rtag tu bskyed:__lam myur du bgrod pa'i mthun rkyen tshogs bsags yan lag brgyad pa'i ting 'dzin tshig ris dang mthun par gsal btab te 'di'i rjes zlos/__hoH__'phags ma yab yum 'khor bcas la:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib thams cad bshags:__gsang sngags sgrub la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__lhun gyis grub par bzhugs su gsol:__snying po sems can don phyir bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__so byang sngags kyi sdom pa dam tshig mtha' dag deng 'dir tshul bzhin blangs nas/__nam yang mi btang bar 'dzin pa'i g.yar dam bcas te 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/deng bzung byang chub snying po'i bar/__/so thar byang sems rig 'dzin gyi/__/sdom pa ma lus bdag gis 'dzin/__lan gsum/__de rnams kyis sbyor ba'i chos rnams grub pa lags/__gnyis pa dngos gzhi la smin grol gnyis las/__dang po smin byed kyi dbang bskur ba la rnam grangs brgyad kyis/__dang po dbang gi rtsa ba ye shes pa'i byin dbab cing*/__sgo gsum rdo rje gsum ldan du bsgrub pa la/__yid gzhan du ma yengs par dmigs pa 'di ltar mdzod/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyangs/__stong gsal ngang las 'byung rim steng :__lha dang mi las khyad 'phags pa'i:__byang chub sems dpa'i nor bu'i mchog:__rin chen tog gi blo gros kyi:__gzhal med khang chen nyams dga' ba:__bkod pa du mas 'phags pa'i dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__ba~M yig yongs gyur skad cig gis:__'phags ma nor rgyun lha mo ni:__gser mdog zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__dgos 'byung gang ba'i 'bras bu dang :__g.yon pas skyabs sbyin 'bras snye ni:__'dod rgu'i char 'bebs rab tu bsnams:__sna tshogs dar gyi na bza' dang :__rnam mang rin chen rgyan gyis brgyan:__mchog tu sgeg cing 'dzum pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__rang 'od thabs mchog dzam+b+ha la:__ser gsal zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas yum gyi mgul nas 'khyud:__bI dza pU ra'i 'bras bu bsnams:__g.yon pas nor gyi rgyun stsol ba'i:__ne'u le yi mgrin pa bzung :__ut+pal dar dang rin chen brgyan:__sgeg cing gtum pa'i nyams 'gyur rdzogs:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__de rnams 'od kyis bskul ba'i mthus:__bdag mdun gtso mo'i gsang gsum gyi:__'bru gsum 'od kyis rtsa gsum lha:__thams cad bcom ldan 'phags ma yi:__rdo rje gsum gyi phyag rgyar bzhengs:__kha char bu yug 'tshubs bzhin byon:__slob mar thim pas byin brlab gyur:__spos btul rol mo'i sgra dang bcas/__oMH__'phags ma kun gshegs snying rje'i bdag:__snyigs ma lnga yi mthar skyes pa'i:__'gro rnams dbul 'phongs bsal ba dang :__'dod rgu'i dngos grub stsol ba'i phyir:__bcom ldan lha mo nor rgyun ma:__yab yum sprul pa'i 'khor dang bcas:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs te:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__oM shrI sarba ba su d+ha ri dzam+b+ha la sa pA ri ra e h+ya hiH__ma hA ka ru Ni ka dri sh+ya hoH__sa ma ya A we sha ya a AH__drag tu brjod pas byin dbab/__dzaHhU~M ba~M hoHsa brtan/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub bar du brtan par byas par mos/__tiSh+Tha badz+ras brtan/__gnyis pa dkyil 'khor yongs rdzogs bum dbang bskur ba ni/__de ltar byas pa'i ye shes kyi byin rlabs brtan cing 'phel ba dang*/__bskyed rdzogs las sbyor gyi ting 'dzin la brten pa'i phrin las rab 'byams bsgrub pa la dbang ba'i phyir/__lha dang slob dpon dbyer med pas/__dgos 'dod kun 'byung gi gter chen po'i bum pa/__dkyil 'khor chen po'i snod bcud yongs rdzogs byin rlabs dngos grub kun stsol yid bzhin nor bus dbang bskur bas/__'dod 'byung bdud rtsi'i rgyun sbyi bo nas zhugs/__lus thams cad la khyab pas/__bsod nams ma yin pa'i rgyu 'bras las byung ba'i bkra mi shis pa thams cad bkrus/__rgyal ba rgya mtsho rgyan 'khor lnga'i dngos grub rab 'byams la dbang thob par mos/__gter bum btegs la/__ba~MH__gter gyi bum pa bzang po na:__'phags ma nor rgyun lha mo bzhugs:__dkyil 'khor yongs rdzogs dbang bskur bas:__dongs grub rnam gnyis thob par shog:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__ma hA ni d+hI ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gsum pa lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba ni/__slar yang slob dpon dang mdun bskyed dbyer med pa'i dpral ba nas/__ye shes kyi phyag rgya gnyis pa re byon te/__slob ma'i spyi bo nas thim pas/__mtshan dpes brgyan pa'i sku 'grub/__rnam par rgyal ba'i gzi byin chen pos brtan g.yo'i dpal rnams sdud nus pa'i mthu dbang thob par mos/__sku spyi bor bzhag cing*/__oM:__bcom ldan nor rgyun yab yum gyi:__rdo rje sku yi dbang bskur bas:__gzi brjid mtshungs pa med pa yis:__brtan g.yo'i dge mtshan rgyas par shog:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__bzhi pa gsung sngags kyi dbang bskur ba ni/__bla ma dkyil 'khor pa'i mgrin pa nas gsung yig 'bru'i phreng ba dpag tu med pa rang sgra sgrogs bzhin par byon/__slob ma'i mgrin pa nas zhugs/__rtsa gnas thams cad la khyab pas/__rtsa rlung rang byung rdo rje'i sngags kyi 'khor lo byin gyis brlab par mos/__sngags byang mgrin par bzhag cing*/__AH__bcom ldan nor rgyun yab yum gyi:__nus pa sngags kyi dbang bskur bas:__rdo rje'i sgra dbyangs chen po yis:__srid gsum zil gyis non par shog:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__lnga pa thugs phyag mtshan gyi dbang bskur ba ni/__bla ma dkyil 'khor pa'i thugs ka nas/__thugs kyi ye shes mi 'gyur ba'i bde ba chen po'i phyag rgya phyag mtshan gyi rnam par byon/__slob ma'i snying gar thim pas/__'gyur med 'od gsal snying po'i dgongs pa mngon du gyur par mos/__phyag mtshan snying gar bzhag cing*/__hU~M:__bcom ldan nor rgyun yab yum gyi:__'od gsal thugs kyi dbang bskur bas:__dran pas srid zhi'i dwangs bcud kun:__thugs kyi thig ler ro gcig shog:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__drug pa yon tan sgrub rdzas kyi dbang bskur ba ni/__bla ma dkyil 'khor pa'i lte ba nas nor rgyun lha mo'i yon tan 'gro ba'i re skong gang la gang 'dul/__rtsol med nam mkha'i mdzod du 'char ba'i bkra shis rin po che'i rdzas rtags/__dbyig gi snying po rnams char chen po'i rgyun bzhin byon/__slob ma'i lte bar thim pas/__bum pa bzang po dang*/__dpag bsam nor bu bzhin/__'gro ba rnams kyi 'di dang gtan gyi dbul ba sel nus pa'i yon tan mi zad pa'i gter gyi dbang bskur thob par mos/__bkra shis pa'i rdzas rnams lte bar gtugs shing lag tu gtad de/__trA~M:__yid bzhin nor bu bum pa bzang :__'dod 'jo'i ba dang dpag bsam bzhin:__gzhan don tshul bzhin sgrub nus pa'i:__yon tan pha mtha' yas par shog:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__gu Na a b+hi Shiny+tsa trA~M:__bdun pa gtor ma la brten te phrin las kyi rjes gnang ni/__bla ma dkyil 'khor pa'i gsang ba nas 'gro 'dul phrin las kyi dngos grub thams cad sna tshogs nor bu 'od lnga'i zer sprin mtha' yas pa byon/__slob ma'i gsang gnas su thim pas/__zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las lnga dang*/__las chen brgyad/__tshe dang*/__gnas dang*/__yo byad sogs dbang bcu'i dpal 'byor rgya mtsho la brten pas/__gzhan don rab 'byams sgrub par nus pa'i las kyi rjes gnang thob par mos/__/gtor ma gsang bar bzhag cing lag tu gtad la/__hAH__gtor ma rin chen 'dod rgu'i dbyig:__zhi rgyas dbang drag las kun rdzogs:__grub chen brgyad dang dbang bcu sogs:__phrin las 'bad med 'grub par shog:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__karma a b+hi Shiny+tsa AH__brgyad pa mtha' brten shis pa'i rol mos mnga' dbul ba ni/__bla ma dkyil 'khor pa'i lha tshogs phyogs bcu'i rtsa gsum dam can nor lha rab 'byams kyis dge legs rnam par bkra ba'i nor bu'i dga' char bsnyil/__shis pa'i dbyangs snyan mgrin gcig tu ldir pas/__slob ma rnams phyogs dus gnas skabs thams cad du/__bde bar gshegs pa'i dpal 'byor rgya mtshos 'byor zhing*/__bde legs kyi longs spyod mtha' yas pa'i mdzod la dbang 'byor ba'i rten 'brel bsgrigs par mos/__'dir 'brel chags pa'i shis brjod rgya cher spel lo/__de rnams kyi sgo nas rgyud smin byed dbang gi rim pa grub pa lags/__dngos gzhi'i gnyis pa grol byed kyi rim pa 'bog pa la/__dang po yid ches pa'i phyir lo rgyus dang*/__dgos ched/__gnyis pa lo rgyus dgos pa de ldan gyi lhag pa'i lha mo 'di nyid nye bar bsnyen pa la/__sngon 'gro sbyor ba gnas dang*/__dkyil 'khor/__yo byad 'du bya ba sta gon gyi rim pa dang*/__lam gyi gzhi rten skyabs sems tshogs bsags rnams mdor bstan/__dngos gzhir rgya che ba sku bskyed pa'i rnal 'byor yan lag dang bcas pa/__gsum pa gsung sngags ky-i rnal 'byor rtags tshad dang bcas pa/__bzhi pa zab pa thugs ye shes kyi rnal 'byor mtshan bcas kyi ting 'dzin rlung dang bsre ba dang*/__mtshan med 'od gsal chen po'i rnal 'byor/__lnga pa dngos grub bsgrub pa'i las rim/__drug pa las sbyor phan yon dang bcas pa rnams rim par 'byung ba lags pas snyan gtod cig__/kun bzang pad+ma 'byung gnas kyis:__yo byad dbang ba'i cho 'phrul ni:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__'dod rgu'i char 'bebs lha mor bshad:__bcom ldan nor gyi rgyun ma zhes:__mtshan tsam 'dzin dang dran pas kyang :__bar chad sdug bsngal kun zhi zhing :__srid zhi'i 'byor pa 'bad med thob:__sa ma ya:__de nyid nye bar bsnyen 'dod pas:__nags tshal mtsho gling brag skyibs sogs:__dben zhing nyams dga' 'bab chu dang :__me tog dkar pos brgyan pa'i gzhir:__dbang thob dam ldan rnal 'byor pas:__byi dor bya zhing chag chag gdab:__dam tshig rten du bris sku'i mdun:__bdug spos bzang po legs pa 'bul:__skyabs sems tshogs bsags sngon 'gro bas:__dngos gzhi'i rim pa 'di ltar brtag:__AH__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__zung 'jug 'dus pa byas pa'i dbyings:__rig gdangs brtse ba'i snying rje'i rtsal:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__rgyu yi sa bon ba~M ser po:__gser mdog nyi ma lta bur shar:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__snod bcud tha mal snang zhen sbyangs:__stong gsal ngang las 'byung rim steng :__lha dang mi las khyad 'phags pa'i:__byang chub sems dpa'i nor bu'i mchog:__rin chen tog gi blo gros kyi:__gzhal med khang chen nyams dga' ba:__bkod pa du mas 'phags pa'i dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__ba~M yig yongs gyur skad cig gis:__'phags ma nor rgyun lha mo ni:__gser mdog zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__dgos 'byung gang ba'i 'bras bu dang :__g.yon pas skyabs sbyin 'bras snye ni:__'dod rgu'i char 'bebs rab tu bsnams:__sna tshogs dar gyi na bza' dang :__rnam mang rin chen rgyan gyis brgyan:__mchog tu sgegs cing 'dzum pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__rang 'od thabs mchog dzam+b+ha la:__ser gsal zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas yum gyi mgul nas 'khyud:__bI dza pU ra'i 'bras bu bsnams:__g.yon pas nor gyi rgyun stsol ba'i:__ne'u le yi mgrin pa bzung :__ut+pal dar dang rin chen brgyan:__sgegs cing rjes chags gtum pa'i nyams:__yab yum mnyam sbyor mkha' gsang nas:__dza~M dang ba~M yig phyogs mtshams 'phros:__so so'i gdan steng yongs gyur las:__shar du zla 'od nor bu bzang :__lho ru sbyin ma gang ba bzang :__nub tu rab sbyin nor sbyin che:__byang du 'phags ma rnam thos sras:__shar lho rab bzang rol pa'i phreng :__lho ru sbas ma 'jam po 'khyil:__nub byang mdzes ma gdong gi dbang :__byang shar dbyangs can spyod pa'i dbang :__kun kyang gser mdog rgyan cha lugs:__gtso bo yab yum rigs su bzhengs:__sgo bzhir 'jig rten skyong ba dang :__bar mtshams nor lha rab 'byams tshogs:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs 'phro zhing 'du:__'gro kun dbul ba'i gdung sel zhing :__'dod rgu'i dngos grub char bzhin 'bebs:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__sku gsung thugs su lhun gyis grub:__byang sems bdud rtsi'i dbang bskur bas:__ye shes rigs lnga'i phyag rgyas btab:__oM AHhU~MH__tra~M oM hU~M hrIHA:__oMH__'phags ma kun gshegs snying rje'i bdag:__snyigs ma lnga yi mthar skyes pa'i:__'gro rnams dbul 'phongs bsal ba dang :__'dod rgu'i dngos grub stsol ba'i phyir:__bcom ldan lha mo nor rgyun ma:__yab yum sprul pa'i 'khor dang bcas:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs te:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__oM shrI sarba ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__hoH__snying rje'i lcags kyus rgyud bskul zhing :__byams pa'i zhags pas rten dang bsre:__dga' ba chen po'i sgrog gis bcings:__btang snyoms dril bus dgyes pa bskyed:__dzaHhU~M ba~M hoH__hoH__chos kun rang bzhin mnyam nyid dbyings:__ye shes sgyu ma'i rnam par 'phrul:__'dod rgu char 'bebs lha mo la:__mi phyed gus pas phyag gis 'dud:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen gter:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun tu bzang po'i sprin gyis mchod:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM aH__pA d+yaM baM:__puSh+pe trA~M:__d+hU pe hU~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he AH__nai bid+ya a~M:__shap+da ho:__ru pa:__shab+da:__gan+d+he:__rA sa:__spar+She:__d+harma d+hA tu ho:__sarba pU dza ga ga na me g+ha sa ma ye hU~M:__hU~M:__rin chen rnam par blta ba yi:__ye shes gser mdog yid 'ong sku:__mtshan dpe'i sgyu 'phrul rol pas mdzes:__dkyil 'khor dbang phyug ma la 'dud:__AH__skye ba med pa'i yi ge'i sprin:__'gags med gzugs kyi sgra ru shar:__dran pas dngos grub mchog stsol ba'i:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal lo:__hU~MH__mi gnas mi dmigs 'od gsal ngang :__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__rin chen sprin gyi ting 'dzin can:__'pho med thig le chen por 'dud:__trA~M:__dpag bsam shing chen rgyas pa ste:__bum pa bzang po che ba'i mchog:__byed po sems can kun don byed:__yon tan pha mtha' yas la bstod:__AH__gang gis khyod la bsnyen pa'i mod:__zhi rgyas dbang drag grub pa brgyad:__dbang bcu'i dngos grub 'dod rgu'i gter:__phrin las bsam mi khyab la 'dud:__hoH__ye shes dgu yi cho 'phrul las:__gtso 'khor sprul pa cir yang ston:__gnod sbyin nor lha'i tshogs rnams la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__ces bstod lha sku'i gsal snang la:__rtse gcig sems bzung dbyer med bsre:__snang ba lha sku rang shar na:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur 'gyur:__sa ma ya:__yan lag bzlas pa'i rnal 'byor ni:__gtso mo'i thugs ka'i dpal be'ur:__brtan g.yo'i dwangs ma 'od lnga'i klong :__mi 'gyur thugs srog ba~M yig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__'od 'phros rgyal ba sras bcas mchod:__'gro kun dbul 'phongs sdug bsngal bsal:__'khor 'das 'dod rgu'i dge mtshan kun:__nyi ma 'char ka'i mdangs ltar bsdus:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur ba'i:__yid bzhin dngos grub mchog thob gyur:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__spro na 'khor gyi sngags kyang bzla:__'bum phrag gsum gyis las kun byed:__dngos nyams rmi lam zhal mthong dang :__rin chen char 'bebs gter rnyed sogs:__dngos grub ya mtshan ltas mang 'byung :__zla ba drug tu goms pa yis:__'phags ma nyid dang mtshungs par 'gyur:__zab mo don gyi rnal 'byor ni:__rang nyid 'phags ma yab yum gyi:__thugs kar ba~M dang dzam ser po:__shin tu phra ba'i yi ger brtag:__de la rtse gcig sems zin na:__'od kyi snang ba chen por smin:__nam mkha'i khams kun gang bar spros:__'dod rgu'i char chen 'bab pa yis:__sems can dbul ba'i sdug bsngal bsal:__tshur 'dus snod bcud thams cad kun:__mnyam pa nyid kyi ye shes dbyig:__gser zhun mdangs su rab tu zhu:__thugs kyi thig le mnyam par bstim:__kha sbyor rlung bzung yid bzlas bya:__de ltar yang yang spro bsdu'i mthar:__sa bon nyid kyang mi dmigs par:__srid zhi mnyam pa'i ngang du bzhag:__snang grags rtogs pa'i chos ji snyed:__'phags ma'i gsang gsum rang shar na:__ye shes rin chen ting 'dzin gyis:__gang 'dul phrin las stsol med 'char:__bsnyen pa sngon song rnal 'byor pas:__dngos grub sgrub pa'i man ngag ni:__mdun gyi dkyil 'khor tshul bzhin bzhengs:__bdag mdun dbyer med ting 'dzin gsal:__dzaba? khang phye zhing bzlas pas bskul:__thun mtshams maN+Dal gtor tshogs 'bul:__sa bcu'i mdo sde la sogs bklag: gser 'od dam pa/__khyad par me tog ser po dang :__rin chen 'bru sman bsreg blug bya:__des ni grub ba'i ye shes dbyig:__brtan cing nus pa ldan par 'gyur:__sa ma ya:__las sbyor gter gyi bum pa bzang :__rin chen 'bru sman byur bur gtams:__dbus su sku dang sngags byang dang :__khyad par 'khor lo 'dab brgyad zung :__dbus dang phyogs mtshams sa bon mthar:__gtso 'khor so so'i sngags kyis bskor:__mu khyud dbyangs gsal 'dod gsol bkod:__sbrang rtsis kha sbyar skud pas bsdams:__mar dang mngar gsum zhun ma'i dbus:__bzhugs su gsol zhing lhar bskyed la:__mchod bstod bzlas pas thugs dam bskul:__brtan bzhugs shis pa rgya chen brjod:__gang du bzhugs pa'i sa phyogs kun:__'og min lcang los brgyan par mtshungs:__rin chen 'bru nor rigs brgyud dang :__rkang bzhi phyugs dang cang shes rta:__dar gos bza' btung la sogs pa:__'dod rgu'i 'byor pa 'bad med 'du:__tshe ring nad med snyan grags 'phel:__mthar thug bsod nams tshogs rdzogs pas:__ye shes snang ba lhug par shar:__zhes gdams par mdzad pa bzhin/__rang don gnas skabs tshe 'di'i khe drag mi gnyer bar/__gzhan don gtan gyi 'dun ma bsgrub pa'i blos/__gzhung bzhin 'bad de nyams su len 'tshal/__gsum pa rjes kyi rim pa ni/__de ltar dbang bskur thob pa'i dbang srog dam tshig gi gnad kyang*/__rdo rje theg pa'i dam tshig rtsa ba dang yan lag gis bsdus pa spyi dang bye brag__/mchog dman bar ma'i zhing rnams la ci 'byor pa'i dngos po ser snas ma bcings pa'i mchod sbyin bya ba dang*/__nyam thag pa'i 'gro ba thams cad sbyin pa rnam pa bzhis tshims par bya ba dang*/__nang gi ting 'dzin gyi rim pa la brten nas zag med mchog gi ye shes sems kyi nor bu rin po che dus rtag tu bsten pa la sogs pa bsod nams dang*/__ye shes kyi tshogs spel ba'i thabs la brtson pa lhur len pa rnams mdzad dgos pas/__de ltar bya ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang*/__gtang rag maN+Dal/__lus dbul/__dge bsngo bcas kyis grub/__bzhi pa cho ga'i rjes ni/__slob dpon gyis tshogs la rol pa nas dngos grub bsdu zhing rjes rim rnams mthar rgyas su bya'o/__/gsum pa las tshogs nyer mkho la gsum las/__dang po 'khor lo bca' sgrub bya ba ni/__gtso mo yab yum gyi srog 'khor ni/__'bri gzhi gser dngul la gzong gis 'bur bu brko ba'am/__bkra shis g.yang chags kyi dar ser po la dngul lam/__mtshal gyis yab yum gyi 'khor lo so sor mu khyud lnga rim bskor ba'i dbus kyi mu khyud dang po lte ba dang*/__gnyis par phyogs mtshams pad+ma 'dab brgyad rnams kyi lte bar ba~M yig re'i mthar dbu nas brtsams g.yas bskor gyis dbus su gtso mo nor rgyun ma/__shar 'dabs su zla 'od ma/__shar lhor rab bzang ma/__lhor sbyin ma/__lho nub tu sbas ma/__nub tu rab sbyin ma/___nub byang du mdzes ma/__byang du 'phags ma/__byang shar du dbyangs can ma ste/__yum brgyad kyi sngags dang*/__mu khyud gsum par dbyangs gsal/__spro na rten snying yang bri/__mthar/__gnas 'dir zas nor 'bru rigs dar gos rta nor rkang phran brgyud 'dzin 'khor slob la sogs pa yid la 'dod rgu'i longs spyod dang*/__mchog gi dngos grub yid bzhin sems kyi rin chen tshe 'dir thob pa'i dngos grub dam pa stsal zhing brtan par mdzad du gsol/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA/__zhes pa rnams g.yas bskor yig mgo phyir bstan bri/__bzhi par nor phreng dang*/__lnga par nor 'dzin pa Ta g.yas bskor du bri/__de bzhin yab 'khor mu khyud lnga pa gong bzhin gyi lte ba dang*/__'dab ma rnams su+u dzAM/__dbus mar yab dzam+b+ha la'i sngags dang*/__shar du nor bu bzang po/__shar lho spyod pa'i dbang po/__lhor rnam thos sras/__lho nub tu gdong gi dbang po/__nub tu nor sbyin/__nub byang du 'jam po 'khyil/__byang du gang ba bzang po/__byang shar du rol pa'i phreng ba rnams kyi snying po 'god/__gzhan mu khyud gsum gong dang mtshungs/__de rnams bri bsub chad lhag med par bris la/__sbyong khrus byas te/__sbrang rtsi dang*/__mar dkar pos khyab par byug nas/__yum 'khor gtso bor byed pa'i dbang gis 'og dang*/__yab de la 'khyud pa'i tshul du steng ma byas la/__srog yig sogs ma 'dzol bar zhal sbyar/__dar skud ser pos rgya gram du bcings shing*/__dar ser po'i na bzas dril ba/__rin po che'i snod du mngar gsum zhun mar gyis bltams pa'i khar bzhugs su gsol ba gtso bo dang*/__sku gsung thugs rten bcas bzhugs pa'i rin po che'i bum pa gzhung gsal bzhin legs par bcas la/__ras bris sam tshom bu'i khar bzhugs/__mchod pa rnams bshams la/__bdag bskyed sngon 'gros/__slar mdun bskyed ting 'dzin gsum nas bzlas pa'i bar gter gzhung bzhin bskyang zhing*/__thun bzhi'am/__gsum gyis nyin gsum lnga bdun sogs bsgrub cing*/__thun mtshams su maN+Dal/__gtor 'bul/__tshogs/__me mchod rnams res mos kyis sbyor ba dang*/__thun so so'i mthar 'dod gsol brtan bzhugs ni/__bcom ldan 'das ma nor rgyun lha mo dang*/__yab dzam b+ha la/__'khor lha mo brgyad/__yab brgyad/__rtsa gsum nor lha gter bdag bye ba'i tshogs dang bcas pa rnams rten 'di la brtan par bzhugs nas/__sngon gyi thugs dam ma g.yel bar sgrub pa po'am/__sbyin pa'i bdag por/__stong gsum 'jig rten 'khor 'das rab 'byams thams cad kyi snod kyi 'byung ba'i dwangs ma/__bcud kyi 'byor ba'i dpal yon/__dbang po drug gi 'dod yon/__lha'i bdud rtsi/__klu'i nor bu/__gnod sbyin gyi gter chen/__gling bzhi'i mi/__phro brang mkhar/__rigs brgyud sras/__mnga' ris bde skyid/__dpa' rtsal stobs/__sra brtan go cha/__rkang bzhi phyugs/__lo tog 'bru bcud/__bzang shing sman/__zhim mngar zas/__bkrag ldan gos/__yid 'phrog rgyan/__brjid ldan nor/__mkhas pa'i mkhyen rab/__grub pa'i nus mthu/__'phags pa'i spangs rtogs/__dam pa'i chos/__bshad sgrub bstan pa/__'chi med tshe/__bsod nams dbang thang*/__snyan grags dpal 'byor/__nad med bde ba/__rgas med lang tsho/__mdor na ci bsam yid bzhin tu 'grub pa'i phya g.yang dngos grub ma lus pa thogs med myur du stsol bar mdzad du gsol/__zhes gsol zhing me tog ser po 'thor/__de ltar bsgrub pa mdzod kyi phug tu bkur sti dang bcas te bzhugs su gsol ba dang*/__rten gyi gzungs gzhug tu rgyas par bum pa dang*/__bsdu na 'khor lo gnod sbyin 'khor lo spyi ltar gyis bzhugs na/__gnod sbyin 'khor lo mchog tu 'gyur ro/__/gnyis pa nyer mkho'i me mchod mdor bsdus pa ni/__bkra shis pa'i stegs bur rgyas pa'i bsreg thab spyi khyab lha grangs kyi tshom bu can nam/__ma 'byor na sa ser brdal ba'i steng*/__me tog ser po'i tshom bu gtso 'khor dgu/__de rgyab phyogs bzhi re re bcas bkod/__shug pa/__kham bu la sogs pa'i las mthun gyi shing gru bzhir brtsegs/__slob dpon gyi g.yas ngos su mchod sreg gi rdzas rin po che/__'bru sman/__dar zab/__phye phud sogs gang 'byor dang*/__rang gi 'dod pa'i nor sna rnams gtsang mar sbyar ba'i rdzas spungs dang*/__spro na nyer spyod/__'dod yon lnga bris pa'am/__mar la spar btab pa dang*/__sman gtor rak+ta tsam 'du byas la/__kha byang du phyogs pas/__bsreg rkyang skabs/__'di nyid ni rgyun khyer tsam la brten pa'i bdag bskyed bzlas pa bsdu ldang grub kyi bar sngon du 'gro bas/__bsang chu 'khyil pa'i sngags kyis bsgrub/__thun mtshams su yin na bdag bskyed dang bsang chu sngon bsgrub de kas 'thus/__gong ltar mchod rdzas byin gyis brlab te/__bkra shis pa'am/__me shel gyi me la/__a mr-i tas bsang*/__trA~M rat+na dz+wa la ra~M gyis thab kyi shar lho nas me spar/__thabs las sngags kyis bsang*/__chos nyid rnam dag sngags kyis sbyang*/__stong pa'i ngang las mdun du rgyas pa'i thab khung gru bzhi ser po/__mtshan nyid yongs su rdzogs shing*/__me gser mdog tu 'bar ba'i dbus su/__bcom ldan 'das 'phags ma nor rgyun lha mo/__/dpal ldan mgon po dzam b+ha la dang thabs gcig pa'i 'khor rigs kyi lha mo brgyad/__rang rang gi yab dang rol pa/__bka' sdod rgyal po chen po sde bzhi/__gzhan yang rtsa gsum nor lha gter bdag bye ba'i tshogs dang bcas pa skad cig gis gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum dang*/__thugs srog 'od zer 'bar bas mtshan pa dang*/__bdag gi thugs ka'i 'od kyis/__'og min gyi gnas dang*/__lcang lo can gyi zhing dang*/__pho brang gser gyi rgyal mtshan can la sogs pa nas/__ye shes pa'i tshogs spyan drangs par gyur/__e h+ya hi badz+ra sa mA dzaHsa drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHdam tshig pa la bstim/__badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan gyis thugs dam bskul zhing bzhugs su gsol/__trA~M oM hU~M hrIHAHsa dbang bskur/__a ti pU hoHsa phyag 'tshal/__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra zhes pa sngon du 'gro bas/__ar+g+haM AH__pad+yaM pa~M:__puSh+pe trA~M:__d+hU pe hU~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he AH__nai bid+ya oM:__shab+da hoH__zhes phyi mchod nyer spyod dang*/__rU pa:__shap+da:__gan+d+he:__ra sa:__spar+she:__d+harma d+hA tu:__zhes nang mchod 'dod yon lnga rnams so so'i mthar/__pra tIts+tsha swA hA:__zhes sbyar bas 'bul ba dang*/__sngags snga ma la/__ma hA a mr-i ta kha ra~M khA hi:__de bzhin du/__rak+ta:__ba liM ta sbyar bas sman raka gtor ma 'bul/__hU~M/__bde bar gshegs pa'i smon lam las/__/'dod 'byung nor bu'i gzhal yas nas/__/dpa' mo nor rgyun lha mo ni/__/dpal ldan mgon po dzam+b+ha la/__/gnyis med gtso dang mched brgyad 'khor/__/rtsa gsum nor lha rab 'byams la/__/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/__/zhes pas bstod/__slar yang rdzas spungs la bdud rtsis bran te/__oM AHhU~M/__lan gsum/__bsreg rdzas zag pa med pa'i bdud rtsi:__mkho rgu'i longs spyod/__rgyan phreng na bza' sogs sprin phung ltar gyur nas:__nor rgyun lha mo 'khor bcas la phul bas mnyes shing 'dod rgu'i dngos grub char bzhin du 'bebs par bsams la:__rtsa sngags sam/__gong sngags sa pa ri wA ra'i mthar/__oM ag+ne ya sarba pU dza sa ma ya hoH__sarba rat+na ba su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru swA hA/__/zhes brgya rtsa sogs ci nus phul mthar/__ye shes pa srog 'khor sogs rten la thim/__dam tshig pa me 'bar ba rab tu rgyas pa las 'od zer mkha' la sprin bzhin tu chags pa'i gseb nas/__'dod rgu'i char chen po babs pas/__gnas khang bang mdzod/__yul phyogs phyur bur khengs par gyur/__/zhes bsgom zhing*/__dge bsngo bkra shis sogs byas la/__thal sol mdzod dang zhing*/__lhas/__ri bo 'phan bzang rnams su bskyal lo/__/gsum pa 'phros don la gnyis kyi dang po 'bru g.yang spel ba ni/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel zhal gdams snying byang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi las tshogs 'phags ma nor rgyun ma'i 'bru spel ba'i cho ga 'dir sbyor bar 'dod na/__sbyor ba gong gi phrin las ji lta ba la/__nor rgyun yab yum mam/__yum rkyang gi sku rten byin rlabs can khri'u'i dbus su bzhugs su gsol/__snod bzang po'am/__bum par dri bzang dang*/__rin po che sna tshogs kyi phye ma chu gtsang la sbyar ba dang*/__khrus bum/__khrus chas me long*/__bzed zhal/__sku phyis/__gos zung sogs khrus chog gang yin gyi bshams bkod/__dngos bzhi'i phrin las bzhin tshang bar btang ba'i bzlas pa'i skabs/__sa bon la bsre rgyu'i 'bru gtsang ma yod na has gdab cing byin brlabs byas na legs par sems/__bdag bskyed grub pa dang*/__khrus bum la mchog gling khrus chog zla ba'i bdud rtsi bdag bskyed dang bcas pa'am/__spyi khyab tu rnam 'joms/__sme brtsegs/__'khyil pa gang rigs kyi bskyed bzlas 'od zhu bcas bya/__mdun bskyed kyi dmigs rten sku rten la dmigs pas gter gzhung gi ting 'dzin rnam gsum nas bzung*/__lha bskyed nas bzlas pa gtso bo yab yum rkyang pas 'thus/__rin po che'i snod du bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil pa'i zla dkyil la gnas pa'i sa bon ba~M dang*/__dza~M yig nyi ma'i snying po ltar rgyas pa'i mthar/__yab yum gyi sngags gser gyi phreng ba lta bur 'tsher bas bskor ba las/__bzlas pa'i sgra 'od kyis mkha' khyab kyi rtsa ba gsum dang*/__khyad par byang chub sems ma nor rgyun ma yab yum gyi sku gsung thugs yon phrin las nus bcud thams cad dang ye shes bdud rtsi gser zhun ma'i mdog ltar 'khyil ba spyan drangs/__sa bon gzungs sngags dang bcas par thim/__de las 'dod rgu nor bu'i sprin gyi snying po'i rgyun bab pa/__dri chab la 'dres pas dgos 'dod 'byung ba'i dbyig tu bsams la/__oM ba~M ba su d+ha ri NI swA hA:__sarba sid+d+hi pha la puSh+tiM ku ru oM:__/zhes khri 'bum dang*/__oM dzam+b+ha la dzA len+ta ye swA hA:__sarba sid+d+hi pha la puSh+tiM ku ru oM:__/zhes gong gi lnga cha las mi nyung ba bzlas mthar/__yig 'bru+u sa bon sngags phreng dang bcas pa 'od du zhu/__gzungs chab dang 'dres pas/__chu yi rdul phra rab re re bzhin/__bde bar gshegs pa'i dpal yon las grub pa'i nor bu'i rgyal por gyur par bsam/__dbyangs gsal/__yig brgya/__rten snying gis sngags kyi lhag chad bskang zhing nus pa brtan/__stong tshig 'bul/__khrus khang bskyed pa nas/__mdun rten la khrus gsol zhing*/__sku phyis/__na bza' 'bul/__de nas maN+Dal sogs 'bul/__brtan cing 'dod don gsol ba ni/__bcom ldan 'das ma nor rgyun lha mo dang*/__yab dzam+b+ha la/__'khor lha mo brgyad/__yab brgyad/__rtsa gsum nor lha gter bdag bye ba'i tshogs dang bcas pa rnams kyi byin rlabs rten 'dir bzhugs nas/__sbyin pa'i bdag po la 'dod rgu'i dpal 'byor dam pa spyi dang*/__khyad par yul gyi sa bcud rgyas shing*/__lha klu gzhi bdag 'byung po'i gdug rtsub zhi nas/__sad ser btsa' than 'bu srin sogs mi 'byung zhing*/__lo tog phun sum tshogs pa 'phel ba dang*/__'jig rten khams kyi 'bru g.yang 'dzad med gter gyi longs spyod thams cad 'du ba'i phrin las dang*/__dngos grub rgya chen po rgyun mi chad pa bstsal zhing brtan par mdzad du gsol/__/zhes 'dod don gsol ba bcas bya/__de ltar thun bzhi'am/__gsum sogs bskyal ba'i thun rjes mar gtor 'bul rjes tshogs mchod sogs mthar dbyung*/__sgrub pa thon zin nas/__lha khrus kyi khrus chab dang*/__gzungs chab lhan cig bsres nas sa bon la bran pas/__lo tog legs shing*/__btsa' sad ser ba'i gnod pa zhi/__'bru yi khang par gtor bas/__bsris sme bar 'gyur ro/__/gnyis pa srid zhi'i dpal 'byor phya g.yang 'gugs pa ni/__bum sgrub dang*/__'bru spel ba'i skabs g.yang 'gugs byed par spro na/__sbyor ba'i skabs/__gtor ma gser skyems sogs mchod pa'i dpung bskyed/__g.yang mda' rgyan ldan sogs 'du bya/__gnyis ka'i mdun bskyed stong tshig grub ma thag par/__thugs dam bskul zhing srid zhi'i dwangs bcud 'gugs pa ni/__bdag gi thugs ka'i 'od zer gyis:__mdun bskyed 'khor bcas thugs rgyud bskul:__rab tu dgyes pa'i gzi byin bskyed:__rdo rje'i sngags kyi sgra chen bsgrags:__ye shes 'od zer mkha' khyab 'phros:__stong gsum 'jig rten khams kun g.yos:__'khor 'das kun gyi bcud dang dpal:__lha klu mi yi longs spyod tshogs:__rang dbang med par 'ubs kyis bsdus:__bdag gi bang mdzod gnas khang dang :__yul phyogs thams cad phyur bur khengs:__dwangs ma rten rdzas rnams la thim:__yid bzhin 'dod 'jo'i dpal du bsam:__/zhes pa'i dmigs pa gsal gdab la/__sbyar spos bsreg__/dbyangs rol gdungs shugs dang bcas pas mda' dar g.yab la/__hU~M:__bkra shis yid 'ong grub pa'i zhing :__longs spyod gter gyi pho brang nas:__rigs kyi khyab bdag nor gyi rgyun:__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la:__mched brgyad yab yum sgo skyong dang :__rtsa gsum nor lha rab 'byams sogs:__rtse gcig gus pas bsgrub lags na:__byams pa'i zhal bzang dus 'dir ston:__dgyes pa chen po'i gzi byin bskyed:__dngos bshams yid las byung ba yi:__nyer spyod 'dod yon sprin ltar gtibs:__snod bcud ri gling 'byor pa'i tshogs:__bkra shis rdzas rtags rgyal srid bdun:__bum bzang 'dod 'jo dpag bsam shing :__gtor ma skyems phud ro bcud ldan:__zad mi shes pa'i longs spyod kyis:__g.yar dam bskang zhing nyams chag bshags:__mos shing gdung bas rgyud bskul na:__thugs rje thugs dam dbyings nas dgongs:__stong gsum 'khor 'das rab 'byams kyi:__snod kyi 'byung ba'i phywa g.yang khug:__bcud kyi 'byor pa'i phywa g.yang khug:__mdzes sdug gzugs kyi phywa g.yang khug:__snyan 'jebs sgra yi phywa=__bsung zhim dri yi phywa=__bcud ldan ro yi phywa=__'jam 'khril reg bya'i phywa=__yid mthun chos kyi phywa=__lha yi bdud rtsi'i =__klu yi nor bu'i =__gnod sbyin gter gyi =__gling bzhi mi yi =__pho brang mkhar gyi =__rigs brgyud sras kyi=__mnga' ris bde skyid=__dpa' rtsal stobs kyi=__sra brtan go cha'i=__rkang bzhi phyugs kyi=__lo tog 'bru bcud=__bza' shing sman gyi/__zhim mngar zas kyi=__bkrag can gos kyi=__yid 'phrog rgyan gyi=__brjid can nor gyi=__mkhas pa'i mkhyen rtsal=__grub pa'i nus mthu'i=__'phags pa'i spang rtogs=__dam pa'i chos kyi=__bshad sgrub bstan pa'i=__'chi med tshe yi=__bsod nams dbang thang phywa g.yang khug:__snyan cing grags pa'i=__dbang dang 'byor ba'i=__nad med bde ba'i=__rgas med lang tsho'i=__ci bsam 'grub pa'i=__phywa khug g.yang skyob dngos grub stsol:__bkra shis bde legs rgyas par mdzod:__oM shrI ba sud+hA ri nI dzam+b+ha la dza len+t+ra ye swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus:__rat+na puSh+tiM wa shaM ku ru hoH__zhes bskul mthar/__maN+Dal sogs thun mtshams kyi mchod 'bul so sor 'jug go__/bde gshegs dbang bcu'i nyi ma yis/__/dbul ba'i mun pa kun bsal te/__/phan bde'i pad tshal ci dgar bzhad/__/don gnyis dpal gyis 'byor gyur cig__/ces pa'ang gter ma'i phyogs dang/__khyad par bla med kyi rgyud sde ltar byon pa ches dkon pas/__'di nyid gyi rgyun chad par phangs shing*/__mchog gling rigs chos kyi brgyud 'dzin/__sprul sku bsam gtan rgya mtshos gsungs bskul gnang ba dang*/__nyer mkho'i cha rkyen du gyur pas mtshams sbyar/__lhag bsam bzang pos kun nas bslangs te/__sangs rgyas karma pa'i mtshan gyi cod pan 'chang ba'i rig 'dzin gyi btsun pa/__kun bzang mkha' khyab rang byung bde ba'i rdo rjes/__gter gzhung rtsa bar bzung*/__kha 'geng dang*/__las phran/__g.yang 'gugs sogs phal cher kun mkhyen bla ma nyid kyi gter kha las btus te/__nyung du rnam gsal du mkha' spyod thugs kyi 'khor lo mtshur mdo'i gan+d+ho la chen po'i rgyab ri/__nor sbyin snying rje'i gter 'chang gi pho brang*/__brag ri rin chen brtsegs 'dra'i lte ba/__sgrub sde chen mo lhun grub pho brang du sbyar ba'i yi ge gnyis par 'god pa po ni dge slong bla ma 'jam dpal tshul khrims kyis bgyis pa'i dge bas 'gro rnams tshogs gnyis dpal gyi 'byor pas phyug pa'i dpyid du 'babs par gyur cig__/phrin las dang dbang chog gnyis zur rgyan ltar nag 'gros su bgyid pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo/__//__

Footnotes

Other Information