Karmapa, 15th

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje(1870 - 1921) 
From his very recognition and enthronement as the Fifteenth Karmapa, Khakhyab Dorje continued his previous incarnation’s ties to the Rimé Movement of eastern Tibet. Khakhyab Dorje was identified by a group of lamas that included two of the main figures driving the movement: Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892) and Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye. From an early age, Khakhyab Dorje directed his energies to his education, seeking out the most learned teachers and applying himself to his studies with great results. At the age of 15, he traveled from Tsurphu to Palpung Monastery to meet Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye, from whom he received the entire Kagyu transmission and Lodrö Thaye’s own vast collection known as the Five Treasuries. From there, the Fifteenth Karmapa began traveling across eastern Tibet seeking out other transmissions and teachers—Sakya, Nyingma, Drukpa Kagyu, Shangpa Kagyu and his own Karma Kagyu. In this way, Khakhyab Dorje fully embodied the spirit of inclusiveness and openness that characterized the Rimé movement. (Source Accessed Sept 8, 2020)

19 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་བཅོ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྟེར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 223-224.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Karmapa, 15th
Genre: Supplications - gsol 'debs 2 1a1 - 1b3
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་གཏེར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 4, 307-311.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Karmapa, 15th
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor 5 1a1 - 3a5
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 227.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Revelations - gter mamedicinal pills ritual - sman mchod
1 1a1 - 1a6
པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 631-678.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: nor rgyun ma
Cycle: rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skurSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyanActivity Practices - las tshogs
48 1a - 24b1
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 527-537.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Daily Practice - rgyun khyerRevelations - gter ma
11 1a - 6a5
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 193-205.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
13 1a - 7a3
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 481-517.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Liturgy - ngag 'donActivity Practices - las tshogsMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
37 1a - 19a3
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མའི་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་གཏོང་ཐུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སིལ་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 550-590.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
36 1a - 18b5
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 591-609.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Fire Offerings - sbyin sregRevelations - gter maLiturgy - ngag 'don
19 1a - 10a3
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 659-685.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chogLiturgy - ngag 'donActivity Practices - las tshogs
27 1a - 14a4
བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 687-710.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Notes - zin brisTorma-offering Rituals - gtor chogActivity Practices - las tshogsMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
24 1a - 12b3
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 295-309.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Mending Rituals - bskang chogRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
15 1a - 8a5
གྲོལ་ཏིག་ཞི་ཁྲོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 59-71.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: zhi khro
Cycle: grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
13 1a - 7a1
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 1-2.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 291-306.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: 'jigs med gling pa
Associated ppl: Klong chen pa
Cycle: yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can (klong chen snying gi thig le)
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
16 1a - 8b2
སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨད་ལས་དྲག་པོའི་སྲུང་ཟློག་བསད་པའི་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་སྲིད་པ་ཐལ་འབྱིན་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 303-343.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Prabhahasti
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phrin las phur pa'i gnad tig
Genre: Activity Practices - las tshogs
41 1a - 21a1
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གདབ་ཁ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 345-360.)
Author: Karmapa, 15th
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Prabhahasti
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phrin las phur pa'i gnad tig
Genre: Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
16 1a - 8b6
ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 324-326.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Karmapa, 15th
Genre: Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs 3 133b3 - 134b2
ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཞབས་བརྟན་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 410-411.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Karmapa, 15th
Genre: Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs 3 176b6 - 177a5