JKW-KABAB-03-GA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:16, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las phrin las 'bring po bsam don kun 'grub JKW-KABAB-03-GA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 10, Pages 213-226 (Folios 1a to 7b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las phrin las 'bring po bsam don kun 'grub. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 213-226. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-032
Colophon

།སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་རྩི་སྐཻ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས། རིག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཆུ་བྱ་ལོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་གཞིར་བཞག །ཁ་སྐོངས་ས་བཅད་ཀྱིས་གསལ་བ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ཆེན་མོ་ལས་སྦྱོར་ཚུལ་ཕྱག་ཐོ་གནང་བའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན། ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཟུང་གི་བྱིན་རླབས་དང་རྗེས་གནང་ཐུན་མིན་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas mdo khams lho rgyud rtsi skai nor bu spun gsum gyi gnas nas spyan drangs pa'i shog ser las/__rig 'dzin mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas chu bya lor gtan la phab pa'i rgyun gyi phrin las snying po gzhir bzhag__/kha skongs sa bcad kyis gsal ba rnams phrin las chen mo las sbyor tshul phyag tho gnang ba'i dgongs don ji bzhin/__shrI de bI ko Ti'i sgrub gnas su rig 'dzin chen po zung gi byin rlabs dang rjes gnang thun min thob pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis bklags chog tu bsdebs pa dge legs 'phel//

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་བཞུགས།།༄༅། །བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་མཛད་པ། །གུ་རུ་རྗེ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོའི་ལག་ལེན་དགོད། །འདི་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། བཤམ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འཛོམ་ན་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གུ་རུའི་སྐུ་རྟེན་སོགས་བཀྲམ་པའི་མདུན་ཏུ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན། སྨན་རཀ །ཕྱི་མཆོད། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་བཤམ། བགེགས་གཏོར། སྤོས་རོལ། ཌ་དྲིལ་སོགས་ཉེར་མཁོ་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་ཆོས་བདུན་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གསལ་བར་གྱུར། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ གསུམ་པ་ཚོགས་བསག་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཅེས་པའི་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྂ་ཧོཿ ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ བཞི་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ རང་ཉིད་དབང་ཆེན་སྐུ་རུ་གསལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བགེགས་གཏོར་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས། གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿཞེས་བགེགས་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཐུན་དང་བཅས་པས་བཀའ་བསྒོས་ལ་བསྐྲད། ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཕྱག་མཚན་ལྔ་ཡི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་གུར་ཆེན་པོ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿབཛྲ་ཛྭ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ དྲུག་་པ་བྱིན་འབེབས་ནི། དྲི་ཞིམ་པོའི་སྤོས་དང་དབྱངས་རོལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་མ་ལུས་པ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྂ་ཡྂ་ཁྂ་གིས་མ་དག་དངོས་ཀུན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷནྡྷ་རྣམ་གསུམ་དུ༔ ཨོཾ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཨཱཿལས་ཆགས་མེད་རཀྟའི་རྦ་ཀློང་འཁྱིལ༔ ཧཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་མཚོ༔ ཧྲཱི་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པྤེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡེ་ནེ་བིདྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ གཉིས་པ་དངོས་བཞིའི་ལས་རིམ་བདུན་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་རྣམ་གྲོལ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་སྤྲིན༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྒྱུ་ཡི་སྙིང་པོ་ཧྲཱི༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་ལྟར༔ དེ་ལས་རྂ་ཡྂ་ཁྂ་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་དྭངས་མ་འབྱུང་ལྔ་རིམ་བརྩེགས་སྟེང་༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཆེན་དབུས༔ རྒྱུ་ལས་བྷྲཱུྂ་འཕྲོས་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་ཡིས་བརྒྱན༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེ༔ འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དང་༔ ཡིད་འོང་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྙིང་པོ་རུ༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་ཁྲིར༔ རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿལས་གུ་རུ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ དབང་དྲག་བརྗིད་ལྡན་དྲེགས་པའི་ཕོ་ཉ་སྤྲོ༔ སྤྱི་བོར་ཐབས་ཤེས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེ༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དཀར་དམར་མདངས་དང་ལྡན༔ སྤྱན་ཟུང་ལྟ་སྟངས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་གཟིགས༔ ཆོས་ཉིད་འགྱུར་མེད་མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷར་རིག་པའི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ དབྱེར་མེད་དྭངས་མ་བྂ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན༔ སྐུ་ལ་ཐེག་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་འོག་བེར་ཆེན་བཀླུབས༔ དབུ་ལ་ཐེག་མཆོག་ཤེའུའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད༔ ཏིང་འཛིན་གཡོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ རིག་རྩལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དྲན་པས་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་གདུང་བ་སེལ༔ སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་པདྨ་འདབ་བཞི་ལ༔ ཤར་དུུ་གུ་རུ་པདྨ་སྨན་གྱི་རྒྱལ༔ ལྷོ་རུ་གུ་རུ་ནོར་ལྷ་དབང་གྀ་རྒྱལ༔ ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་ཡི་དམ་དབང་གི་རྒྱལ༔ བྱང་དུ་གུ་རུ་སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་རྒྱལ༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རིན་ཆེན་ཆ་བརྒྱད་ལ༔ ཤར་དུ་གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་གི་གཙོ༔ ལྷོ་རུ་གུ་རུ་འབྱུང་བཞི་དབང་སྒྱུར་རྒྱལ༔ ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་མ་རུངས་སྐྲོད་མཛད་ཆེ༔ བྱང་དུ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཅན༔ ཤར་ལྷོར་གུ་རུ་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔ ལྷོ་ནུབ་གུ་རུ་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་འཇོམས༔ ནུབ་བྱང་གུ་རུ་སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྦྱོང་༔ བྱང་ཤར་གུ་རུ་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་གྱི་སྐྱབས༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་རྫོགས༔ གང་འདུལ་རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཅིར་ཡང་འཕྲོ༔ སྒོ་བཞིར་པད་ཉི་བདུད་བཞི་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་མཛད་མི་གཡོ་རྟ་མགྲིན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་འགྱཻད་ཅིང་བར་ཆད་སྲུང༔ གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་བར་ཁྱམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་དྷཱ་ཀའི་ཚོགས༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཕོ་ཉ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ངང་༔ ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྂ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། སྤོས་རོལ་སོགས་བྱིན་འབེབས་སྐབས་ལྟར་ལ་ཁྱད་པར་ཐོད་རྔས་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་ཚེ་འཛམ་གླིང་འདི་དག་གི༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱྀ་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ གསུམ་པ་གཉིས་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཛེས་པ་འདིར༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་སྟེང་དུ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ན་མོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔྤེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཏ་ན་ག་ཎཔཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀུན་གཞི་འོད་གསལ་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡོན་ཏན་རྩལ་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེ༔ ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་སྲས་རིག་པ་འཛིན༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་ཛབ྄་བཟླ་བ་ནི། ཐུགས་ཀར་ཐབས་ཤེས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྦུབས༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱི་ཡིག་དཀར་དམར་མདངས༔ རིག་རྩལ་རོལ་པ་བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི༔ སྙིང་པོའི་སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་དང་བཅས་འཁོར༔ འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མཆོད་པས་མཉེས༔ རིགས་དྲུག་བརྟན་གཡོའི་བག་ཆགས་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཟིལ་མནན་ལས་ལ་བསྐུལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་འབར༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་གྱུར༔ ཞེས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གི་ངང་ལས་ཡིད་གཞན་དུ་མ་གཡོས་པར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་དང༌། ཐུན་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཛབ྄་དབྱངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླ་ཞིང་ཉམས་སྤར། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ་གྱིས་ནུས་པ་སྤེལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཛབ྄་བསྙེན་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཡོན་ཏན་རྗེས་དྲན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད༔ ཉམས་ཆགས་ཀུན་བཤགས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྟོང་ཚིགས་འབུལ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་བརྟན་པར་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་ནས༔ རང་འདྲའི་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ གང་འདོད་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱང་བརྗོད་དོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་བདུན་ལས། དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རྩལ་ལས་རྂ་ཡྂ་ཁྂ་འཕྲོས་ཏེ༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོའི་བག་ཆགས་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སྟོང་གསལ་ངང་ལས་ཐབས་ཤེས་ཀ་པཱ་ལར༔ ཚོགས་མཆོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ རྂ་ཡྂ་ཁྂ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཚོགས༔ འགག་མེད་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་བཞེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ལ། དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ ཚོགས་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འབུལ་ལགས་ན༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱྀལ་འཁོར་འདིར༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བཤམས་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་རྫས་གཉན་པོ་ཚུལ་བཞིན་བཀྲམ་པ་འདིས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོད་པར་འོས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ཉམས་ཆགས་བཟོད་བཞེས་ནས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲཱི་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྂ་ཧོཿ ཧཱུྃཿ བདག་ཉིད་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཕྱག་ན་སྲས་མཆོག་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་བཏབ་པ་ཡིས༔ ལྔ་ཕུང་དུག་ལྔའི་རྩད་བཅད་དེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ བསྟན་ལ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཀུན༔ བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་བཞེས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བར་མཛོད༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ནས་བརྡ་དང་བརྡ་ཡི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་རྫས་ནང་གི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོལ་ལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་བསྐྱང་ངོ༌། གཉིས་པ་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནི། ཚོགས་ལྷག་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ལྷག་གཏོར་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མེད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར༔ ཞེས་བྱྀན་བརླབས་ལ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་རིག་འཛིན་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཁས་བླངས་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཚོགས༔ ལྷག་གཏོར་བཞེས་ལ་དམ་བཅས་བཞིན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཅེས་ལྷག་གཏོར་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། ཧོཿ བླ་མ་རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། གསུམ་པ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཞི་པ་བཟོད་གསོལ་ནི། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ལྔ་པ་གཤེགས་བསྡུ་ནི། ཚོགས་མགྲོན་སོགས་རྟེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་སྤྱི་མཐུན་བྱ། སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་ངང་༔ ཅིར་སྣང་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ༔ དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མ་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་ཡི༔ བསོད་ནམས་གང་མཆིས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ བདུན་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨ༔ བྱིན་རླབས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་འཁྲིགས་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་དང་ཁྲོ༔ དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་སྨིན་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །འབྲེལ་ཚད་གུ་རུས་རྗེས་བཟུང་ནས། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་དབང་ཐོབ། གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་བསམ་རྒུ་འགྲུབ། །འདི་བསྟན་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་རྩི་སྐཻ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས། རིག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཆུ་བྱ་ལོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་གཞིར་བཞག །ཁ་སྐོངས་ས་བཅད་ཀྱིས་གསལ་བ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ཆེན་མོ་ལས་སྦྱོར་ཚུལ་ཕྱག་ཐོ་གནང་བའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན། ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཟུང་གི་བྱིན་རླབས་དང་རྗེས་གནང་ཐུན་མིན་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__phrin las 'bring po bsam don kun 'grub bzhugs//@#/__/bsam don lhun gyis grub mdzad pa/__/gu ru rje la gus btud nas/__/thugs sgrub yid bzhin nor bu yi/__/phrin las 'bring po'i lag len dgod/__/'di la sbyor dngos rjes gsum las/__bsham kyi sbyor ba 'dzom na byin rlabs can gyi gu ru'i sku rten sogs bkram pa'i mdun tu bla ma'i gtor chen/__sman raka__/phyi mchod/__tshogs kyi yo byad ci 'byor bsham/__bgegs gtor/__spos rol/__Da dril sogs nyer mkho tshogs par byas la/__phrin las kyi sbyor ba'i chos bdun las/__dang po skyabs 'gro ni/__na mo rat+na tra yA ya gu ru d+he ba d+hA ki nI badz+ra sa mA dza:__skyabs yul bla ma rgyal ba sras bcas mdun gyi nam mkhar gsal bar gyur/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed ni/__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrub nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca' 'o:__gsum pa tshogs bsag pa ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__ces pa'i mthar/__dzaHhU~M ba~M` hoH__tshogs zhing rang la thim par gyur:__bzhi pa bgegs bskrad pa ni:__rang nyid dbang chen sku ru gsal/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__bgegs gtor ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__oM AHhU~M lan gsum brjod pas/__gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga ldan zad mi shes pa'i gter chen por gyur:__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHzhes bgegs bkug__/oM sarba big+h+nAn ba liM ta khA hiH__lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__bla ma rnams kyi byin rlabs dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__oM sum+b+ha ni sogs drag sngags rol mo thun dang bcas pas bka' bsgos la bskrad/__lnga pa srung 'khor ni/__hU~M:__bdag nyid dpal gyi thugs ka nas:__phyag mtshan lnga yi tshogs spros pas:__srung ba'i 'khor lo'i gur chen po:__ye shes me phung 'phro bar gyur:__oM hU~M trA~M hrI AHbadz+ra dz+wa la rak+Sha rak+Sha hU~M:__drug pa byin 'bebs ni/__dri zhim po'i spos dang dbyangs rol mos gus gdung shugs kyis bskul la/__hU~M:__chos dbyings mtha' dang bral ba'i zhing khams nas:__bla ma rig 'dzin rgyal ba zhi khro'i tshogs:__phyi nang mkha' 'gro dam can ma lus pa:__gnas 'dir byin phob rdo rje'i ye shes skyed:__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a a:__dzaHhU~M ba~M ho:__bdun pa mchod rdzas byin brlab ni/__hU~M hrIH__ra~M` ya~M` kha~M` gis ma dag dngos kun sbyangs:__stong pa'i ngang las b+han+d+ha rnam gsum du:__oM las gtor ma 'dod yon sprin phung 'phro:__AHlas chags med rak+ta'i rba klong 'khyil:__hU~M las ye shes lnga ldan bdud rtsi'i mtsho:__hrI las phyi nang gsang ba'i mchod pa'i tshogs:__bsam gyis mi khyab nam mkha' gang bar gyur:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma hA ba liM ta hU~M hrIHThA:__oM badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU p+pe A lo ke gan+de ne bid+yA shab+da AHhU~M:__oM badz+ra sa s+pha ra Na khaM:__gnyis pa dngos bzhi'i las rim bdun las/__dang po dam tshig 'khor lo bskyed pa ni/__hU~M hrIH__chos rnams ye nas rnam grol de bzhin nyid:__'od gsal ye shes kun tu snang ba'i sprin:__dbyings rig zung 'jug rgyu yi snying po hrI:__dkar dmar mdangs ldan mkha' la nyi shar ltar:__de las ra~M` ya~M` kha~M` 'phros snod bcud sbyangs:__tshur 'dus dwangs ma 'byung lnga rim brtsegs steng :__mi phyed rdo rje srung ba'i gur chen dbus:__rgyu las b+h+rU~M` 'phros rin chen gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhi yis brgyan:__mtshan nyid yongs rdzogs sprul pa'i zhing khams che:__'og min pad+ma drwa ba'i pho brang dbus:__dgos 'dod kun stsol rin chen zur brgyad dang :__yid 'ong pad+ma 'dab bzhi'i snying po ru:__sna tshogs pad+ma nyi zla brtsegs pa'i khrir:__rgyu yi hrIHlas gu ru che ba'i mchog:__dbang drag brjid ldan dregs pa'i pho nya spro:__spyi bor thabs shes chu skyes nyi zla'i dbus:__yid bzhin nor bu bla ma bde ba che:__bde stong zung 'jug dkar dmar mdangs dang ldan:__spyan zung lta stangs 'od gsal dbyings su gzigs:__chos nyid 'gyur med mnyam gzhag phyag rgya'i steng :__dbyings kyi b+han+d+har rig pa'i bdud rtsi bskyil:__dbyer med dwangs ma ba~M` yig dkar pos mtshan:__sku la theg gsum yon tan yongs rdzogs pa'i:__gsang phod chos gos za 'og ber chen bklubs:__dbu la theg mchog she'u'i snyan zhus brjid:__ting 'dzin g.yo med rdo rje'i skyil krung gis:__rig rtsal 'ja' zer thig le'i klong na bzhugs:__mtshan tsam thos pas bsam pa lhun gyis grub:__dran pas nyon mongs 'khrul pa'i gdung ba sel:__sku gsum bdag nyid dkon mchog gsum gyi dngos:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__dpa' bo mkha' 'gro dam can tshogs kyi rje:__brtan g.yo srid zhi'i spyi dpal chen por gsal:__de yi phyi rim pad+ma 'dab bzhi la:__shar du+u gu ru pad+ma sman gyi rgyal:__lho ru gu ru nor lha dbang g-i rgyal:__nub tu gu ru yi dam dbang gi rgyal:__byang du gu ru sgrub po'i re skong rgyal:__de yi phyi rim rin chen cha brgyad la:__shar du gu ru dpa' bo ging gi gtso:__lho ru gu ru 'byung bzhi dbang sgyur rgyal:__nub tu gu ru ma rungs skrod mdzad che:__byang du gu ru rdo rje'i go cha can:__shar lhor gu ru 'chi ba'i sdug bsngal sel:__lho nub gu ru bar do'i 'khrul snang 'joms:__nub byang gu ru skye ba'i sdug bsngal sbyong :__byang shar gu ru 'gro drug kun gyi skyabs:__kun kyang rang rang rgyan dang phyag mtshan rdzogs:__gang 'dul rigs kyi tshom bu cir yang 'phro:__sgo bzhir pad nyi bdud bzhi bsnol ba'i steng :__hU~M mdzad mi g.yo rta mgrin bdud rtsi 'khyil:__dur khrod chas rdzogs me phung 'bar ba'i klong :__sprul pa'i pho nya 'gyaid cing bar chad srung:__gzhan yang dkyil 'khor bar khyams thams cad du:__dus gsum bde gshegs rgyal ba sras bcas dang :__bla ma rig 'dzin yi dam d+hA ka'i tshogs:__dam can rgya mtsho'i pho nya sprin ltar gtibs:__mi 'gyur mi shigs 'od gsal snying po'i ngang :__nyon mongs rang grol ye shes lnga dang ldan:__phung khams skye mched gdod nas rnam dag pa'i:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i ngo bor rdzogs:__oM hU~M trA~M` hrIHAH__oM AHhU~M:__gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni/__spos rol sogs byin 'bebs skabs ltar la khyad par thod rngas bskul te/__hU~M hrI:__sngon tshe 'dzam gling 'di dag gi:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed ky-i rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza sid+d+hi pha la hU~M A:__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIM hrIM dzaHdzaH__gsum pa gnyis med brtan par bzhugs pa ni/__hU~M hrI:__rin chen gzhal yas mdzes pa 'dir:__nyi zla pad+ma'i gdan steng du:__ma hA gu ru'i lha tshogs rnams:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__na mo:__skye 'gag 'gyur med phrin las rdzogs:___rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__rig 'dzin tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa 'bul ba ni/__hU~M hrIH__phyi mchod 'dod yon rgya mtsho sprin ltar gtibs:__nang mchod sman raka gtor tshogs bsam mi khyab:__gsang mchod bde stong zung 'jug ye shes dbyings:__'bul lo bzhes nas mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki nI sa pa ri bA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hUp+pe A lo ke gan+de nai bid+yA shab+da pra tIts+tsha swA hA:__ma hA su kha pany+tsa kA ma gu Na ta na ga NapU dza hoH__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__drug pa bstod pa ni/__hU~M hrIH__ma bcos ka dag chos sku'i ngang nyid las:__bde chen lhun grub 'od gsal longs spyod rdzogs:__thugs rje'i rig rtsal sgyu 'phrul drwa ba'i gar:__sku gsum bla ma'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__hU~M hrI:__kun gzhi 'od gsal rang rig byang chub sems:__yon tan rtsal rdzogs dkyil 'khor yongs kyi gtso:__dus gsum sangs rgyas kun 'dus gu ru rje:__khyab bdag bde ba chen por phyag 'tshal bstod:__gzhan yang phyogs dus rgyal sras rig pa 'dzin:__yi dam dpa' bo mkha' 'gro chos skyong tshogs:__sdug bsngal kun sel dngos grub char chen 'bebs:__chos kyi dbyings nas rol la phyag 'tshal bstod:__bdun pa dzaba? bzla ba ni/__thugs kar thabs shes pad zla'i gdan gyi steng :__ye shes sems dpa' mi 'gyur rdo rje'i sbubs:__ting 'dzin sems dpa' hrI yig dkar dmar mdangs:__rig rtsal rol pa bden don bcu gnyis kyi:__snying po'i sngags phreng rang sgra dang bcas 'khor:__'od zer mkha' khyab phyogs bcu'i zhing du 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mchod pas mnyes:__rigs drug brtan g.yo'i bag chags snang zhen sbyangs:__sde brgyad 'byung po zil mnan las la bskul:__mchog dang thun mong phrin las lhun gyis grub:__tshur 'dus bdag thim byin rlabs nus stobs 'bar:__snang grags lha sngags ye shes rol par gyur:__zhes bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi ting nge 'dzin rtse gcig gi ngang las yid gzhan du ma g.yos par:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes ci nus dang*/__thun mthar/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza sid+d+hi pha la hU~M AH__zhes dzaba? dbyangs kyi tshul du bzla zhing nyams spar/__dbyangs gsal rten snying lan gsum gyis nus pa spel/__hU~M hrI:__rig 'dzin 'dus pa bla ma'i lha tshogs la:__phyi nang gsang ba dzaba? bsnyen mchod pa 'bul:__yon tan rjes dran rdo rje'i glu yis bstod:__nyams chags kun bshags mchog thun dngos grub stsol:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__zhes stong tshigs 'bul/__yig brgya brjod la brtan par bya/__dkyil 'khor lha tshogs thugs ka nas:__rang 'dra'i sku dang 'od zer tshogs:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__gang 'dod don kun lhun grub gyur:__ces mos la gsol 'debs bsam pa lhun grub kyang brjod do/__/gsum pa rjes kyi las rim bdun las/__dang po tshogs mchod ni/__hU~M:__rang rig rtsal las ra~M` ya~M` kha~M` 'phros te:__tshogs kyi dngos po'i bag chags bsregs gtor bkrus:__stong gsal ngang las thabs shes ka pA lar:__tshogs mchod 'dod yon sprin phung 'phro bar gyur:__ra~M` ya~M` kha~M`:__oM AHhU~M:__lan gsum gyis byin brlab/__hU~M hrIH__mi mngon dbyings nas rtsa gsum rgyal ba'i tshogs:__'gag med mkha' las 'ja' tshon shar ba ltar:__ye shes tshogs la spyan 'dren gshegs nas kyang :__'dod yon mchod bzhes dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M sarba ma hA gu ru maN+Dal sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaH__zhes tshogs mgron spyan drangs la/__dang po mchod pa ni/__hU~M hrI:__bla ma rig 'dzin rtsa gsum dkyil 'khor lhar:__tshogs mchod 'dod yon lnga ldan 'bul lags na:__dgyes par bzhes la phyi nang gsang ba yi:__bsam pa lhun gyis grub par mdzad du gsol:__oM AHhU~M sarba ma hA gu ru maN+Dal sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza khA hi:__bar pa bshags pa ni/__hU~M hrI:__dur khrod gsang ba mchog gi dky-il 'khor 'dir:__gsang ba'i dkyil 'khor gzhung bzhin bshams nas kyang :__sgrub rdzas gnyan po tshul bzhin bkram pa 'dis:__bla ma rig 'dzin thugs dam bskang gyur cig:__yi dam lha tshogs thugs dam bskang gyur cig:__dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang gyur cig:__chos skyong srung ma'i thugs dam bskang gyur cig:__mchod par 'os rnams thugs dam bskang gyur cig:__dngos 'byor yid sprul mchod sprin rgya mtsho yis:__thugs dam bskang ngo nyams chags bzod bzhes nas:__phyi nang gsang ba'i bar chad zhi ba dang :__bsam pa lhun gyis grub pa'i dngos grub stsol:__ces dang*/__yig brgya brjod/__tha ma bsgral bstab ni/__e nr-i trI sarba sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M` hoH__hU~MH__bdag nyid pad+ma drag po rtsal:__phyag na sras mchog phur pa 'dril:__dgra bgegs snying la btab pa yis:__lnga phung dug lnga'i rtsad bcad de:__ye shes chen po'i bdud rtsir bsgyur:__oM pad+ma shrI he ru ka kI li kI la ya sarba sha trUn big+h+nAn mA ra ya phaT:__hU~M:__rig 'dzin dkyil 'khor lha tshogs zhal phyes shig:__bstan la gnod byed dgra bgegs ma lus kun:__bsgral ba'i sha khrag bdud rtsi'i mchod pa bzhes:__'khor 'das mnyam nyid dbyings su bsgral bar mdzod:__ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti khA hi:__de nas brda dang brda yi 'bul len bcas tshogs rdzas nang gi sreg blugs kyi tshul du rol la rdo rje'i glu dang ye shes kyi nyams bskyang ngo*/__gnyis pa lhag ma gtong ba ni/__tshogs lhag oM AHhU~M:__lan gsum/__lhag gtor bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod yon gyi phung po zad med kyi gter du gyur:__zhes by-in brlabs la:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hrIH__bla ma rig 'dzin spyan snga ru:__khas blangs mkha' 'gro dam can tshogs:__lhag gtor bzhes la dam bcas bzhin:__phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod:__uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__ces lhag gtor phyi rol du dor/__hoH__bla ma rig 'dzin dkyil 'khor du:__tshogs kyi mchod pa phul ba yis:__bdag dang mkha' mnyam 'gro ba kun:__bde chen ye shes sku 'grub shog:__ces smon lam gdab/__gsum pa gtang rag mchod bstod ni/__oM AHhU~M:__rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin rgya mtshos mchod:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las bstod:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta sarba pU dza AHhU~M:__bzhi pa bzod gsol ni/__ma rnyed yongs su ma tshang dang*/__/gang yang nus pa ma mchis pas/__/'dir ni bgyi ba gang nongs pa/__/de kun khyod kyis bzod mdzad rigs/__/zhes dang yig brgya brjod/__lnga pa gshegs bsdu ni/__tshogs mgron sogs rten yod na/__'dir ni gzugs dang lhan cig tu/__/'khor ba srid du bzhugs nas kyang*/__/nad med tshe dang dbang phyug dang*/__/mchog rnams legs par stsal du gsol/__zhes brtan bzhugs dang*/__med na gshegs gsol spyi mthun bya/__snod bcud gzhal yas dkyil 'khor pa:__ma bcos spros med 'od gsal ngang :__cir snang bde chen g.yung drung lha:__'du 'bral med pa'i phyag rgyar bzhengs:__oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi rak+Sha haM:__drug pa bsngo smon ni/__hoH__rig 'dzin bla ma bsgrubs pa'i 'bras bu yi:__bsod nams gang mchis 'gro ba'i rgyud la bsngo:__kun kyang sa lam yon tan mthar phyin nas:__bde chen rgyal po'i go 'phang myur 'grub shog:__bdun pa shis brjod ni/__a:__byin rlabs mkha' la sprin 'khrigs bla ma rje:__dngos grub char 'bebs yi dam zhi dang khro:__dgos 'dod 'bras bu smin mdzad mkha' 'gro'i tshogs:__rtsa gsum dkyil 'khor lha yi bkra shis shog:__ces me tog gi char dang rol mo'i sgra sbyar la dge legs su bya'o/__/'brel tshad gu rus rjes bzung nas/__/rdo rje ye shes byin dbang thob/__gnas skabs mthar thug bsam rgu 'grub/__/'di bstan phyogs dus kun khyab shog__/sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas mdo khams lho rgyud rtsi skai nor bu spun gsum gyi gnas nas spyan drangs pa'i shog ser las/__rig 'dzin mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas chu bya lor gtan la phab pa'i rgyun gyi phrin las snying po gzhir bzhag__/kha skongs sa bcad kyis gsal ba rnams phrin las chen mo las sbyor tshul phyag tho gnang ba'i dgongs don ji bzhin/__shrI de bI ko Ti'i sgrub gnas su rig 'dzin chen po zung gi byin rlabs dang rjes gnang thun min thob pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis bklags chog tu bsdebs pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: