JKW-KABAB-02-KHA-062

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ།
Wylie title bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa JKW-KABAB-02-KHA-063.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 62, Pages 551-552 (Folios 1a1 to 1b5)
Author རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Rin chen dar rgyas. bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 551-552. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Mending Rituals - bskang chog  ·  Revelations - gter ma
Cycle ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bla ma nor lha
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-014
Colophon

།ཅེས་ལྷོ་བྲང་རི་ཕུག་གི་གནས་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཞྭ་དམར་གྱི་ཆོས་སྒར་དུ་འདུལ་འཛིན་པ་རཏྣས་སྤེལ་བ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་སིངྔྷི་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། མངྒ་ལཾ།།

ces lho brang ri phug gi gnas 'dzin rnam rgyal gyis bskul ngor/__zhwa dmar gyi chos sgar du 'dul 'dzin pa rat+nas spel ba bkra shis par gyur cig__/sarba sing+ng+hi puSh+tiM ku ru oM/__mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལས། །བསོད་ནམས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི། །བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་འདོད་འཇོའི་བུམ་པ་བཟང༌། །མི་ཟད་འདོད་པར་འཇོ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱིས། །རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རིགས་འདུས་པདྨ་སམྦྷའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་ནོར་བདག་ཐུགས་དང་བསྐང༌། །རེ་སྐོང་ཡོན་ཏན་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འགགས་མེད་གསུང་གི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བར་ཕྱོགས་མི་ཡི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གསེར་དངུལ་ནོར་དབྱིག་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཅང་ཤེས་རྟ་ཡི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཟས་གོས་བཅུད་ཀྱི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནོར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྒོ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀུན་འཁྱིལ་ལྷ་མོ་མཆེད་གསུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཞིང་སྐྱོང་སྨན་བཙུན་ལྷ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཏེར་སྲུང་ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བཀའ་སྡོད་དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མྱུར་མགྱོགས་སྤུ་གྲི་གིང་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང་ངོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་བའི་དམ་རྫས་ནི། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན། །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཆགས་མེད་རཀྟའི་མཚོ། །སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་བ་ལིཾ་ཏ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རང་རྒྱུད་དངོས་པོར་བཟུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ལུས་ལ་སྩོལ། །ཚངས་དབྱངས་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ངག་ལ་སྩོལ། །བདེ་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སེམས་ལ་སྩོལ། །རིག་རྩལ་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག །ཅེས་ལྷོ་བྲང་རི་ཕུག་གི་གནས་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཞྭ་དམར་གྱི་ཆོས་སྒར་དུ་འདུལ་འཛིན་པ་རཏྣས་སྤེལ་བ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་སིངྔྷི་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/___/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/__/bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung zhes bya ba bzhugs so/__/na moHpad+ma saM b+ha wa ya/__gtsang zhing dag par sbyar ba'i bsangs kyi mchod rdzas ci 'byor pa rnams/__raM yaM khaM/__gis sbyang*/__oM AHhU~M bsang rdzas rdo rje bdug spos las byung ba'i mchod pa'i yo byad khyad par kun bzang rnam par rol pa'i 'od zer sprin gyi drwa ba zhing khams rgyas par bkod pa las dgos 'dod nam mkha' mdzod kyi char rgyun zad med du 'jo bar gyur/__oM badz+ra s+pha ra Na khaM/__zhes byin brlab/__hrIH__dus gsum sangs rgyas yon tan mdzod/__/'dod rgu'i mchog stsol yid bzhin nor/__/dbul ba'i 'jigs skyobs nor gyi lha/__/skyes mchog tshul bzang dbyings nas bzhengs/__/spyan 'dren gshegs bzhugs mi mnga' yang*/__/thugs rje yul la 'jug pa'i rtsal/__/'das dang ma 'das snang tshul las/__/nor bdag bye ba 'bum dang bcas/__/bkra shis gtsang zhing dge ba'i gnas/__/dad mos gdung ba'i mkha' dbyings su/__/dgyes pas dgongs la brtan par bzhugs/__/stong gsal thabs dang shes rab las/__/rang byung mchod pa'i phyag rgya che/__/lhun grub bdud rtsi can gyi shing*/__/'byung ba me rlung sbyor ba las/__/dri ma gtsang byed shugs las grub/__/mchod pa'i sprin phung mkha' la 'phro/__/'dod rgu'i char pa ci yang 'bebs/__/'od gsal thig le chen po'i mdangs/__/rdo rje bdug spos rnam thar gyi/__/bkod pa'i khyad par bsam mi khyab/__/zag med ye shes rol pa las/__/dngos grub char 'bebs lha tshogs rnams/__/mchod do bsang ngo mnga' gsol lo/__hrIH__dkon mchog rtsa gsum 'dus pa'i sku/__/rje btsun pad+ma saM b+ha ba/__/yid bzhin nor bu dngos grub gter/__/rang snang mkha' 'gro'i tshogs bcas la/__/bdud rtsi bsang gi mchod sprin 'bul/__/bdag dang mkha' mnyam sems can kun/__/dbul ba'i 'jigs las bskyab tu gsol/__/mchog thun dngos grub char ltar phob/__/dmigs med thugs rje chen po'i stobs/__/'dod rgur sgyur ba'i nor gyi lha/__/sku yi nor bdag dzaM lha dkar/__/bde gshegs rigs kyi tshogs bcas bsang*/__/yon tan nor bdag dzaM lha ser/__/rin chen rigs kyi tshogs bcas bsang*/__/gsung gi nor bdag dzaM lha dmar/__/pad+ma rigs kyi tshogs bcas bsang*/__/phrin las nor bdag dzaM lha ljang*/__/las kyi rigs kyi tshogs tshogs bcas bsang*/__/'khor 'das brtan g.yo'i phywa dang g.yang*/__/sgrub pa'i gnas 'dir 'du bar mdzod/__/tshogs rje tshogs bdag glang po'i gdong*/__/lha yi nor lha'i tshogs bcas bsang*/__/byang chub sems ma nor gyi rgyun/__/gnas yul zhing skyong tshogs bcas bsang*/__/dbang mdzad bcom ldan rig byed ma/__/klu yi nor lha'i tshogs bcas bsang*/__/sa brgyad dbang phyug ngal gsos po/__/gnod sbyin nor lha'i tshogs bcas bsang*/__/lha klu mi dang gnod sbyin gyi/__/phywa g.yang dpal 'byor 'dir stsol cig__/dbyig gi nor bdag nor bu bzang*/__/cang shes nor bdag re man+ta/__/zas gos nor bdag gnod sbyin dmar/__/rkang bzhi'i nor bdag ku be ra/__/rang rang sde dpung bcas pa bsang*/__/nor dbyig cang shes zas dang gos/__/rkang bzhi phyugs kyi dngos grub stsol/__/yul 'khor srung dang 'phags skyes po/__/spyan mi bzang dang rnam thos sras/__/'jig rten skyong ba'i tshogs bcas bsang*/__/phyogs bzhi'i g.yang dang legs pa'i dpal/__/dmu yang bcud kun 'dir 'dus mdzod/__/gzhan yang rtsa gsum nor gyi lha/__/lha klu gnod sbyin gzhi gnas bdag__/dge ba'i grogs mdzad dkar phyogs skyong*/__/legs pa'i don sgrub 'khor bcas bsang*/__/'khor 'das brtan g.yo'i phun tshogs dpal/__/gnas 'dir sdus la gong du spel/__/bkra shis dge legs rab rgyas mdzod/__/ting 'dzin byin rlabs bsang mchod kyis/__/snod kyi nyes skyon rgud pa bsang*/__/rnam dag pad+ma drwa ba'i zhing*/__/bkod pa phun tshogs g.yang du 'khyil/__/'pho med sdom pa'i gtsang byed kyis/__/bcud kyi sems can nyon mongs bsang*/__/rnam dag sku dang ye shes dang*/__/'gyur med bde chen g.yang du 'khyil/__/rang rig rtog bral 'od gsal gyis/__/mtshan 'dzin 'khrul pa'i dri ma bsang*/__/rnam dag thig le khyab brdal che/__/srid zhi mnyam nyid g.yang du 'khyil/__/rang snang dbyings su shar ba'i mgron/__/dngos grub nor bu'i char rgyun bcas/__/'gro 'ong rtag chad bral ba'i klong*/__/mnyam nyid chen por brtan par bzhugs/__/snod bcud dwangs ma rdzogs ldan gyi/__/dpal 'bar bkra shis kun khyab shog__/ces pa 'di'ang snyigs dus kyi skyobs pa pad+ma saM b+ha ba'i zhal skyin gter chen bla ma'i gsung bskul nor bu'i cod pan spyi bor stsal ba'i mod la/__sngags rigs kyi rtags tsam 'dzin pa pad+ma gar dbang bde ba'i rdo rjes dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bris pa dge legs 'phel/__/sarba mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information