JKW-KABAB-02-KHA-060

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས།
Wylie title 'gugs pa'i lhan thabs JKW-KABAB-02-KHA-060.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 60, Pages 505-506 (Folios 1a1 to 1b1)
Author རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Rin chen dar rgyas. 'gugs pa'i lhan thabs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 505-506. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-011
Colophon

འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས་ཤིག་བྲི་བར་སེམས་པའི་སྐབས་སུ་དཀར་པོ་དགེ་བཤེས་པདྨ་ས་བཅུའི་བསྐུལ་ངོར། གཏེར་བློན་རཏྣས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།

'gugs pa'i lhan thabs shig bri bar sems pa'i skabs su dkar po dge bshes pad+ma sa bcu'i bskul ngor/__gter blon rat+nas bris pa dza yan+tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གཏེར་གཞུང་ཟབ་བརླིང་དབང་པོ་རབ་སྤྱོད་ལ། །ཟུར་འདེབས་ལྷན་ཐབས་དགོས་པ་དབེན་ནའང༌། །དང་པོའི་ལས་ཅན་འགའ་ལ་དགོས་པར་སེམས། །དེ་ཕྱིར་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་གནང་བ་སྩོལ། རང་བཟོའི་བཅོས་བསླད་གྱུར་ན་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞབས་ཏོག་མཛེས་པའི་རྒྱན་དེས་ཤིས་པ་སྩོལ། །འགུགས་པའི་ཟུར་འདེབས་ནི། །ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས། ན་མོ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྲུང་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཆོས་མཛད་ཡོངས་ལ་རྒབ་འདྲེར་སྡང་ཞིང༌། སྣོད་བཅུད་མངའ་ཐང་ཉམས་པར་བྱེད་པ། བསེ་རག་རྒྱལ་མོ་ཁ་དགུ་མཚང་ཅན། བཙའ་བྱེད་མིག་དམར། ཐན་བྱེད་ཁ་སྐྱ། སད་བྱེད་ལག་རྡུམ། སྐྱི་འདང་ཤ་སྒལ། ལྕགས་ཐིམ་སྔོན་པོ། ཨ་མགོ་ཆད་རྐུན། བྷེ་ཉ་ཞོ་རྐུན། བསྙབ་པ་ལག་རིང༌། ཐེའུ་རང་སྟོང་འཁྲུགས་སོགས་ལྟོག་འགོང་དབུལ་སྲི་ཐམས་ཅད་གླུད་གཟུགས་ཡས་སྟགས་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་སྔགས་མཐར། ལྟོག་འདྲེ་དབུལ་སྲི་ཐམས་ཅད་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་དང་སྦྱར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཡས་རྫས་རྣམས་བྱིན་བརླབས་བྱ་ཤིང་བསྔོ་སྦྱང་གྱེར་རོ། །འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས་ཤིག་བྲི་བར་སེམས་པའི་སྐབས་སུ་དཀར་པོ་དགེ་བཤེས་པདྨ་ས་བཅུའི་བསྐུལ་ངོར། གཏེར་བློན་རཏྣས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།
[edit]

@#/___/gter gzhung zab brling dbang po rab spyod la/__/zur 'debs lhan thabs dgos pa dben na'ang*/__/dang po'i las can 'ga' la dgos par sems/__/de phyir rtsa gsum lha yi gnang ba stsol/__rang bzo'i bcos bslad gyur na bzod par gsol/__/zhabs tog mdzes pa'i rgyan des shis pa stsol/__/'gugs pa'i zur 'debs ni/__/hU~M mdzad kyi phyag rgya bcas dmigs pa rtse gcig pas/__na mo/__byin rlabs kyi rtsa ba drin can rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__dngos grub kyi rtsa ba yi dam zab pa skor bdun gyi dkyil 'khor zhi khro rab 'byams kyi lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__phrin las kyi rtsa ba dpa' bo mkha' 'gro dam can chos srung dgongs 'dus kyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu stobs nus pa la brten nas/__chos mdzad yongs la rgab 'drer sdang zhing*/__snod bcud mnga' thang nyams par byed pa/__bse rag rgyal mo kha dgu mtshang can/__btsa' byed mig dmar/__than byed kha skya/__sad byed lag rdum/__skyi 'dang sha sgal/__lcags thim sngon po/__a mgo chad rkun/__b+he nya zho rkun/__bsnyab pa lag ring*/__the'u rang stong 'khrugs sogs ltog 'gong dbul sri thams cad glud gzugs yas stags 'di la khug cig__/sme brtsegs kyi sngags mthar/__ltog 'dre dbul sri thams cad a kar+Sha ya dzaH__zhes gsum mam bdun sogs dang sbyar/__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__yas rdzas rnams byin brlabs bya shing bsngo sbyang gyer ro/__/'gugs pa'i lhan thabs shig bri bar sems pa'i skabs su dkar po dge bshes pad+ma sa bcu'i bskul ngor/__gter blon rat+nas bris pa dza yan+tu//

Footnotes

Other Information