JKW-KABAB-02-KHA-054

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ།
Wylie title thugs sgrub bar chad kun sel gyi skong ba bsdus pa g.yu zhal ma JKW-KABAB-02-KHA-054.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 54, Pages 443-445 (Folios 1a1 to 2a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. thugs sgrub bar chad kun sel gyi skong ba bsdus pa g.yu zhal ma. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 443-445. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Mending Rituals - bskang chog  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-023
Colophon

།སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ལྗོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་བསམ་ཡས་པར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན། གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་རི་མོ་གློག་གི་གར་མཁན་ལྟར་དགེ་བའི་མཚན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྣང་བའང་དོན་དང་ལྡན་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

skal ldan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sde ljongs rgyu ba'i tshe mgo zla'i tshes bcur bsam yas par khang g.yu zhal can du ga Na pU dza brgya phrag rtsom pa'i skabs su bab pa na/__gang shar rang grol gyi ri mo glog gi gar mkhan ltar dge ba'i mtshan ma dang lhan cig snang ba'ang don dang ldan bar gyur cig__/dge legs 'phel//

[edit]
༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཚོགས་ཁང་པདྨ་དྲྭ་བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །ཚོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང༌། །ཚོགས་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫ་རྒྱ་རེ་ཡངས། །ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཅུད་རེ་ཆེ། །བརྟན་གཡོའི་སྣོད་དུ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གཏིབས། །རང་ལུས་བྷནྡྷར་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩིས་བཀང༌། །དྷཱུ་ཏིའི་པད་སྣོད་ཐིག་རླུང་དམར་ཆེན་གཏམས། །དབྱིངས་ཀྱི་གཞོང་པར་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས། །སྒྲོན་དྲུག་སྦུབས་སུ་སྣང་བཞིའི་འདོད་ཡོན་བཀྲ། །ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས། །རང་བྱུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ཡིས། །ཚེ་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྐུ་ལྔའི་ཚེ་དབང་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དངོས༴ །འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཐུགས་དམ༴ །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །པཎ་ཆེན་སྨྲ་བའི་སེངྒེའི་ཐུགས༴ །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི༴ །གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟུང་ཐུགས༴ །འདོད་དགུ་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། བདུད་འདུལ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད༴ །བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི༴ །དཔལ་ཆེན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་ཐུགས༴ །དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བའི༴ །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་འབྱུང་ཐུགས༴ །ལྷུན་གྲུབ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས༴ །ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན༴ །འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་དངོས༴ །ཁྲོ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་ཐུགས༴ །དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་དངོས༴ །ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཐུགས༴ །ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི༴ །དཔལ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་ཐུགས༴ །ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་མཆོག་གི་དངོས༴ །གསང་བདག་རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དམ༴ །སྲི་ཀེག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི༴ །ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས༴ །འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྒོ་སྲུང་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས༴ །ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས༴ མྱུར་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས༴ །འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ། གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ། །གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ཐུགས༴ །འཁྲུལ་རྟོག་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་ཐུགས༴ །གྲིབ་དང་མི་གཙང་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་སྦྱོངས། འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་དམ༴ །དུས་མིན་འཆི་ཟློག་བསྟན་དགྲ་ཁྲོམ་ལ་ཐོབ། །དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཟས་ནོར་ཕྱུགས་སྤེལ་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཆིངས། །ཞིང་སྐྱོང་ལྟ་སྨན་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས༴ །མཆོག་ཐུན་གྲུབ་སྩོལ་དུས་འཁྲུགས་མཐའ་དམག་ཟློག །གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན༴ །རྣམ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོངས་ཐུགས་ཏིག་མཁའ་ཁྱབ་སྤེལ། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །བདག་ཅག་མ་རིག་དབང་གྱུར་སྒོ་གསུམ་གྱིས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་མི་གནས་པར། །རྣམ་དག་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཤགས། །ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟློག །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་གདངས་རྩལ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །ཀ་དག་ཆོས་ཟད་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང༌། །ཀུན་བཟང་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ལྗོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་བསམ་ཡས་པར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན། གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་རི་མོ་གློག་གི་གར་མཁན་ལྟར་དགེ་བའི་མཚན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྣང་བའང་དོན་དང་ལྡན་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/thugs sgrub bar chad kun sel gyi skong ba bsdus pa g.yu zhal ma bzhugs so/__/hU~M hrIH__tshogs khang pad+ma drwa ba byin re chags/__/tshogs pa'i rnal 'byor pho mo dam re gtsang*/__/tshogs gzhong pad+ma b+hany+dza rgya re yangs/__/tshogs rdzas ye shes bdud rtsi bcud re che/__/brtan g.yo'i snod du srid zhi'i dpal 'byor gtibs/__/rang lus b+han+d+har phung khams bdud rtsis bkang*/__/d+hU ti'i pad snod thig rlung dmar chen gtams/__/dbyings kyi gzhong par rig pa'i gtor chen bshams/__/sgron drug sbubs su snang bzhi'i 'dod yon bkra/__/khyad par rmad du byung ba'i dam tshig rdzas/__/rang byung sgyu 'phrul rgyan gyi rol mo yis/__/tshe bdag snang ba mtha' yas thugs dam bskang*/__/sku lnga'i tshe dbang mthar phyin dngos grub stsol/__/'gro 'dul thugs rje chen po'i thugs dam bskang*/__/'khor ba dong nas sprugs pa'i dngos grub stsol/__/dkyil 'khor gtso mchog gu ru'i thugs dam bskang*/__/snang srid zil gyis gnon pa'i dngos=__/'gro mgon rgyal ba'i gdung 'dzin thugs dam=__/khams gsum dbang du 'dus pa'i dngos grub stsol/__/paN chen smra ba'i seng+ge'i thugs=__/mkhyen gnyis ye shes rgyas pa'i=__/gu ru skyes mchog tshul bzung thugs=__/'dod dgu char bzhin 'bebs pa'i dngos grub stsol/__bdud 'dul 'gran gyi do med=__/bar chad bdud dpung 'joms pa'i=__/dpal chen 'dzam gling rgyan gcig thugs=__/dug lnga rang sar grol ba'i=__/rdzogs pa'i sangs rgyas pad 'byung thugs=__/lhun grub grol ba bzhi ldan dngos=__/khyad par 'phags pa'i rig 'dzin=__/'gro 'dul phrin las mtha' rgyas dngos=__/khro rgyal rdzu 'phrul mthu chen thugs=__/dam sri gdug pa tshar gcod dngos=__/khrag 'thung rdo rje drag rtsal thugs=__/che btsan 'gran zla bral ba'i=__/dpal chen skal ldan 'dren mdzad thugs=__/las bzhi grub brgyad mchog gi dngos=__/gsang bdag rak+Sha thod phreng thugs dam=__/sri keg g.yul las rgyal ba'i=__/khyab bdag bde chen rgyal po'i thugs=__/'chi med 'ja' lus rdo rje'i dngos grub stsol/__/sgo srung dpa' bo yab yum thugs=__/las bzhi lhun gyis grub pa'i dngos=__myur mdzad 'phags ma sgrol ma'i thugs=__/'byung bzhi phyi yi bar chad phyi ru sol/__gtum chen mi g.yo mgon po'i thugs dam bskang*/__/rtsa rlung nang gi bar chad nang du sol/__/gsang bdag rdo rje be con thugs=__/'khrul rtog gsang ba'i bar chad dbyings su sol/__/khro rgyal sme ba brtsegs pa'i thugs=__/grib dang mi gtsang 'byung lnga'i klong du sbyongs/__'chi bdag las kyi gshin rje'i thugs dam=__/dus min 'chi zlog bstan dgra khrom la thob/__/dur khrod bdag po bdag mo'i thugs dam bskang*/__/zas nor phyugs spel dgra jag chom rkun chings/__/zhing skyong lta sman mched lnga'i thugs=__/mchog thun grub stsol dus 'khrugs mtha' dmag zlog__/gter srung rdo rje khyung btsun=__/rnam 'byor 'khor skyongs thugs tig mkha' khyab spel/__/rtsa gsum kun 'dus snang srid zil gnon gyi/__/dkyil 'khor lha tshogs thugs dam dbyings su bskang*/__/bdag cag ma rig dbang gyur sgo gsum gyis/__/rtsa ba yan lag dam las 'gal ba rnams/__/gdod nas ma byung ma skyes mi gnas par/__/rnam dag ye grol chen po'i ngang du bshags/__/tshe dbang longs spyod mchog gi dngos grub stsol/__/'khrul rtog bag chags chos nyid dbyings su zlog__/lhun grub snang bzhi'i gdangs rtsal mthar phyin nas/__/ka dag chos zad gzhon nu bum sku'i ngang*/__/kun bzang pad+ma rgyal po'i mchog 'grub shog__/skal ldan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sde ljongs rgyu ba'i tshe mgo zla'i tshes bcur bsam yas par khang g.yu zhal can du ga Na pU dza brgya phrag rtsom pa'i skabs su bab pa na/__gang shar rang grol gyi ri mo glog gi gar mkhan ltar dge ba'i mtshan ma dang lhan cig snang ba'ang don dang ldan bar gyur cig__/dge legs 'phel//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: