DKR-KABUM-05-CA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:34, 11 November 2022 by Mort (talk | contribs)

སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ bzhi pa phrin las phur pa'i mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 8, Pages 46 (Folios 1a1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las bzhi pa phrin las phur pa'i mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 46. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity rdo rje phur pa
[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་མངོན་རྟོགས་ནི། རྒྱུ་ཡིག་ཧཱུྃ་ལྗང་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །དཔལ་ཆེན་ཕུར་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ལྗང༌། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་ལྗང་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་གདེངས། །གཡོན་གཉིས་སྡིགས་མཛུབ་མེ་དཔུང་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན། །ཐ་མའི་ཕྱག་གཉིས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །ཤར་དུ་སྲས་མཆོག་བུདྡྷ་ཀཱི་ལ་ཡ། །དཀར་མཐིང་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི །དང་པོ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་བསྣམས། །བར་པ་གཉིས་ན་རྒྱུ་ཞགས་རལ་གྲི་གདེངས། །ལྷོ་རུ་སྲས་མཆོག་རཏྣ་ཀཱི་ལ་ཡ། །སེར་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི །དང་པོ་གཉིས་ན་བེ་ཅོན་དགྲ་སྟྭ་འཛིན། །བར་པ་གཉིས་ན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་བསྣམས། །ནུབ་ཏུ་སྲས་མཆོག་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ། །དམར་དཀར་སེར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི །དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རལ་གྲི་མདུང་ཐུང་འཛིན། །བར་པ་གཉིས་ཀྱིས་མདའ་གཞུ་རྣ་བར་འགེངས། །བྱང་དུ་སྲས་མཆོག་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ། །ལྗང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི །དང་པོ་གཉིས་ན་མདུང་རྣོན་གྲི་གུག་གདེངས། །བར་པ་གཉིས་ན་ལྕགས་ཀྱུ་རལ་གྲི་འཕྱར། །བཞི་ཀ་ཐ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །སྐུ་སྨད་ལས་བཞིའི་ཕུར་དབལ་དགྲ་སྙིང་གཟིར། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྲོ་བཅུ་ཕྲ་ཕྱག་དང༌། །སྒོ་སྐྱོང་ཕུར་སྲུང་ལ་སོགས་བདུན་ཅུ་བརྒྱད། །ཀུན་ཀྱང་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཇི་བཞིན་དུ། །སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པར་ཤར།། །།
[edit]

@#/_sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/_bzhi pa phrin las phur pa'i mngon rtogs ni/_rgyu yig hU~M ljang gdan steng babs pa las/_/dpal chen phur pa zhal gsum phyag drug ljang*/_/g.yas dkar g.yon dmar dbus ljang khro zhing gtum/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra dmar ser 'bar/_/g.yas gnyis rdo rje rtse dgu rtse lnga gdengs/_/g.yon gnyis sdigs mdzub me dpung kha T+wAM 'dzin/_/tha ma'i phyag gnyis ri rab phur bu 'dril/_/dpal dang dur khrod chas kyi rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/'khor lo rgyas 'debs kha T+wAM thod 'dzin 'khyud/_/shar du sras mchog bud+d+ha kI la ya/_/dkar mthing dmar ba'i zhal gsum phyag drug gi_/dang po gnyis na rdo rje dgra s+t+wa bsnams/_/bar pa gnyis na rgyu zhags ral gri gdengs/_/lho ru sras mchog rat+na kI la ya/_/ser dkar dmar ba'i zhal gsum phyag drug gi_/dang po gnyis na be con dgra s+t+wa 'dzin/_/bar pa gnyis na rin chen ral gri bsnams/_/nub tu sras mchog pad+ma kI la ya/_/dmar dkar ser ba'i zhal gsum phyag drug gi_/dang po gnyis kyis ral gri mdung thung 'dzin/_/bar pa gnyis kyis mda' gzhu rna bar 'gengs/_/byang du sras mchog karma kI la ya/_/ljang dkar dmar ba'i zhal gsum phyag drug gi_/dang po gnyis na mdung rnon gri gug gdengs/_/bar pa gnyis na lcags kyu ral gri 'phyar/_/bzhi ka tha phyag gnyis kyis phur bu 'dril/_/sku smad las bzhi'i phur dbal dgra snying gzir/_/dpal dang dur khrod chas kyis rnam par brgyan/_/steng 'og phyogs mtshams khro bcu phra phyag dang*/_/sgo skyong phur srung la sogs bdun cu brgyad/_/kun kyang mkha' la 'ja' tshon ji bzhin du/_/snang stong lha sku'i sgyu 'phrul rol par shar//_//

Footnotes

Other Information