DKR-KABUM-05-CA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:11, 11 November 2022 by Mort (talk | contribs)

སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དང་པོ་ཡང་དག་གི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ dang po yang dag gi mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-003.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 3, Pages 41 (Folios 1a1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las dang po yang dag gi mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 41. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity yang dag
[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དང་པོ་ཡང་དག་གི་མངོན་རྟོགས་ནི། རྒྱུ་ཡིག་མཐིང་ནག་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །བཛྲ་ཁྲག་འཐུང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མཐིང༌། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་སྔོ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་དྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་རྔེའུ་ཆུང་འཛིན། །གཡོན་གསུམ་ཞིང་དབྱུག་བྷན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་བསྣམས། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །ཤར་དུ་བུདྡྷ་ཁྲག་འཐུང་སྨུག་མཐིང་དམར། །ཞལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཞིང་དབྱུག་ནང་ཁྲོལ་གཡས། །གཡོན་གསུམ་རྒྱུ་ཞགས་བྷན་དམར་བ་སུ་འདྲེན། །བུདྡྷ་ཀྲོ་ཏི་འཁོར་ལོ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །ལྷོ་རུ་རཏྣ་ཁྲག་འཐུང་སེར་ནག་དམར། །ཞལ་ལྡན་རིན་ཆེན་ཞིང་དབྱུག་དགྲ་སྟྭ་གཡས། །སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་བྷན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན། །རཏྣ་ཀྲོ་ཏི་རིན་ཆེན་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དམར་མཐིང་དཀར། །ཞལ་ལྡན་པདྨ་བེ་ཅོན་དགྲ་སྟ་གཡས། །སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བྷན་དམར་ཐོང་གཤོལ་གཡོན། །པདྨ་ཀྲོ་ཏི་པདྨ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །བྱང་དུ་ཀརྨ་ཁྲག་འཐུང་ལྗང་དཀར་དམར། །ཞལ་ལྡན་རྒྱ་གྲམ་རལ་གྲི་དགྲ་སྟྭ་གཡས། །འཇིག་རྟེན་བྷན་དམར་ཐོང་གཤོལ་གཡོན་ན་བསྣམས། །ཀརྨ་ཀྲོ་ཏི་རྒྱ་གྲམ་ཐོད་འཛིན་འཁྱུད། །བཞི་ཀའང་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་རྫོགས། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཚུལ་གྱིས་འགྱིངས། །ཀེའུ་སེང་སྒོ་བ་ལ་སོགས་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད། །ཀུན་ཀྱང་ཆས་ལྡན་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་བཞུགས།། །།
[edit]

@#/__sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/_dang po yang dag gi mngon rtogs ni/_rgyu yig mthing nag gdan steng babs pa las/_/badz+ra khrag 'thung zhal gsum phyag drug mthing*/_/g.yas dkar g.yon dmar dbus sngo khro zhing gtum/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra dmar ser 'bar/_/g.yas gsum rdo rje kha T+wAM rnge'u chung 'dzin/_/g.yon gsum zhing dbyug b+han dmar rgyu zhags bsnams/_/dpal dang dur khrod chas brgyad rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/kro ti shwa ri kha T+wAM thod 'dzin 'khyud/_/shar du bud+d+ha khrag 'thung smug mthing dmar/_/zhal ldan rdo rje zhing dbyug nang khrol g.yas/_/g.yon gsum rgyu zhags b+han dmar ba su 'dren/_/bud+d+ha kro ti 'khor lo thod 'dzin 'khyud/_/lho ru rat+na khrag 'thung ser nag dmar/_/zhal ldan rin chen zhing dbyug dgra s+t+wa g.yas/_/stong gi 'jig rten b+han dmar rgyu zhags g.yon/_/rat+na kro ti rin chen thod 'dzin 'khyud/_/nub tu pad+ma khrag 'thung dmar mthing dkar/_/zhal ldan pad+ma be con dgra sta g.yas/_/stong gsum 'jig rten b+han dmar thong gshol g.yon/_/pad+ma kro ti pad+ma thod 'dzin 'khyud/_/byang du karma khrag 'thung ljang dkar dmar/_/zhal ldan rgya gram ral gri dgra s+t+wa g.yas/_/'jig rten b+han dmar thong gshol g.yon na bsnams/_/karma kro ti rgya gram thod 'dzin 'khyud/_/bzhi ka'ang dur khrod chas brgyad sku la rdzogs/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang tshul gyis 'gyings/_/ke'u seng sgo ba la sogs lnga bcu brgyad/_/kun kyang chas ldan me dpung klong na bzhugs//_//

Footnotes

Other Information