JKW-KABUM-08-NYA-006-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ངག་འདོན་བསྡུས་པ་ཟུང་འཇུག་བདེ་ལམ།
Wylie title ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam JKW-KABUM-08-NYA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 6, Text 2, Pages 98-105 (Folios 2b1 to 6a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (skyer sgang chos kyi seng+ge)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 98-105. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid skyer sgang lugs)
Deity thugs rje chen po
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Thugs_rje_chen_po%27i_dmar_khrid_skyer_sgang_lugs_kyi_ngag_%27don_snying_por_dril_ba_zung_%27jug_grub_ster
Colophon

།འཇ༷མ་དབྱང༷ས་ལ་སོགས་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །འཕགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེ། །མཁྱེན༷་བརྩེ༷འི་དབ༷ང་པོ༷་སྐྱེར་སྒང་པའི། །ཐུགས་བཅུད་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།། །།མངྒལཾ།།

/'jam dbyangs la sogs phyogs bcu yi/__/'phags rnams dgyes pa'i bshes gnyen che/__/mkhyen brtse'i dbang po skyer sgang pa'i/__/thugs bcud snying po'i man ngag go/__/thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba'i le'u tshan no//__//mang+galaM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་མགོན་གཅིག་པུ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །གང་དང་དབྱེར་མེད་སྐྱེར་སྒང་པའི། །ཐུགས་བཅུད་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་འབྲི། །འདི་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་མཚམས་སྦྱར་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་སྟེ ་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་དམ་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སར་གནས་ལམ་ཞུགས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ཅི་ནུས་བྱ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སྨོན་འཇུག་གི་དོན་དྲན་བཞིན་པས། དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བར། །རང་ཉིད་ཞི་བདེ་སྐད་ཅིག་མེད་པར་ནི། །སྨོན་པ་དང་ནི་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་དུ། །ཉིན་མཚན་དགེ་བའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བར་བགྱི། །ཞེས་ལན་གསུམ། བསྡུ་ན་སྐྱབས་སེམས་གཉིས་ཀ །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སོགས་བརྗོད་ཀྱང་རུང་། གསུམ་པ་མཎྜལ་ནི། དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཎྜལ་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་སྤྲུལ་ཏེ། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀཾ་ནིཪྻ་ཏ་ཡཱ་མི། །ཞེས་ཅི་ནུས་དབུལ། མཐར་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་བསྟིམ། བཞི་པ་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་དཀར་པོའི་འོད་ཀྱི་འཕྲོ་འདུས་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་། གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྐུ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་ཧཱུྃ་གི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་འཕྲོས། ལུས་གང་། སྡིག་སྒྲིབ་དག །འོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྲོས། རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཏེ་གསལ་སྣང་ལ་མཉམ་པར་གཞག་པ་དང་། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ་བ་ཅི་ནུས་བྱ། མཐར་མི་དམིགས་པར་གཞག །ལྔ་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་། གཡོན་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། ཞབས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། འོད་ཟེར་མུ་མེད་པར་འཕྲོ་བའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐིམ་པར་བསམ། ཡིད་ཀྱིས་མཆོད། སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། མོས་གུས་ཀྱི་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ཅི་ནུས་བསྐྱར། མཐར་བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། ལུས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་། སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། མཐར་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ། རང་ལ་ཐིམ་པས་བླ་མའི་གསང་གསུམ་དང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ་རང་ངོ་བསྐྱང་། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སྐྱབས་སེམས་ཙམ་གྱི་རྗེས་དངོས་གཞི་ལ་འཇུག་ཀྱང་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། མཚན་བཅས་དང་། མཚན་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་ལྟེ་བར་ཨ་དཀར་པོ། དེ་འོད་དུ་ཞུ། ལུས་ཀྱི་ནང་གང་། འོད་ཟེར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕྲོས། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འོད་དུ་ཞུ། བཅུད་ལ་ཐིམ། དེའང་རང་ལ་ཐིམ། རང་ལུས་ཀྱང་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་ཡལ་བར་མོས་ཏེ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་ཕྱོགས་བཞི་དང་སྟེང་འོག་ཏུ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་རེ་རེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་དྲྭ་བ་དང་ཁོར་ཡུག་ཅན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་དེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་གསུམ་དུ་གྱུར་ཏེ། དེའང་དབུས་ཆེ་བ། གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆུང་བ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི། དབུས་སུ་རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གངས་རི་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་ཀུན་ནས་དཀར་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་དང་འོད་དཔག་མེད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དབུ་སྐྲ་ཕྱེད་དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྟེང་ན་མར་འཕྱང་བ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། གཡས་གཉིས་པས་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཅིང་། གཡོན་གཉིས་པས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ནོར་བུ་འཛིན་པ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི། དང་པོ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། གཡས་འོག་མས་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་བསྣམས་པ། གཡོན་གཉིས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་བསྣམས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་གྱི་ན་བཟའ་ཅན། པུས་མོ་བཙུགས་ནས་སྤྱན་གཉིས་ཇོ་བོའི་སྨིན་ཕྲག་ཏུ་གཟིགས་པ། གཡོན་དུ་ཇོ་མོ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ། རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པ། པུས་མོ་བཙུགས་ཤིང་སྤྱན་གཉིས་ཇོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་གཟིགས་པའོ། །གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་ཇོ་བོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་གནས་སུ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱཪྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པས་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་སྣང་ཕྲ་རགས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སེམས་གཟུང་། དེ་ལ་ཅུང་ཟད་གོམས་པ་བརྟན་པས་སྙིང་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པར་འདོད་ན་རྒྱས་པར་ཁྲིད་ཡིག་ལས་ཤེས། མདོར་བསྡུ་ན། རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་སྐུས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་། ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སྐུ་ལ་རྫོགས་པར་གསལ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ཞིང་མཐའ་ཡས་པ་ན་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་བཞུགས་ནས་ལ་ལས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མཛད། ལ་ལས་ནི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་འཆད། ལ་ལས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རྩེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་ཤིང་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བ་སྤུའི་སྒོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ནས་བྱུང་སྟེ་འགྲོ་དྲུག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སྦྱངས། ཀུན་ཀྱང་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་སྔགས་དི་རི་རི་བཟླ་བར་མོས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་དམིགས་པའི་ངང་དང་མ་བྲལ་བར་མཉམ་པར་གཞག །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོན་པའམ། སྒོམ་པས་སྐྱོ་ན་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་བརྒྱད་ཁ་སྟེང་འོག་ཏུ་ལྟ་བའི་ལྟག་སྤྲོད་གྱེན་ལྟའི་དཀྱིལ་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པའི་སྔགས་ཕྲེང་དཀར་པོ་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་བྱས་པས། སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣ་བར་ལྷང་ལྷང་བྱུང་། དོན་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་འཇོག་བཞིན་ཏུ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཅི་ནུས་སུ་བགྲངས་མཐར། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་འོད་དུ་ཞུ། ངོ་བོ་ཡིག་འབྲུ་ལ་རྣམ་པ་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་ཡན་ཆད་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སང་སང་དག །འོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་པར་བསམ། སླར་ཡང་སྔགས་ཕྲེང་སྔར་ལྟར་གསལ་བཏབ་ཅིང་བཟླས་པ་དང་འོད་དུ་ཞུ་བའི་དམིགས་པ་སྤེལ་མ་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བྱ། མཐར་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྙིང་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ་སྟེ། ཐུན་འཇོག་པའི་ཚེ། རང་གི་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་པདྨའི་གདན་ལ་ཐིམ། དེ་ས་བོན་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་བསམ། གཉིས་པ་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག །དེ་འོད་དུ་ཞུ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕོག ། དེ་དག་འོད་དུ་ཞུ། མཐའ་ནས་འདུས་ཏེ་འཁོར་གཉིས་ལ་ཐིམ། དེ་གཉིས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་ཡས་མར་ནས་ཞུ་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེའང་རིམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་མི་དམིགས་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་དབྱིངས་སུ་བློ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་དེ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་གཞག །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། སླར་ཡང་རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་པ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་གནས་ཁང་གཞལ་ཡས་ཁང་། ཟས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི། གོས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་ན་བཟར་བསམས་ལ་ཞེན་པ་མེད་པར་ལོངས་སྤྱད། སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་འཕགས་པའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་རྩིས་ཟིན་པས་སྤྱོད་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་པར་བདེ་སྟོང་། ཐུན་མོང་བྱང་སེམས། ལམ་གྱི་ཆད་མཐུད་འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཏེ། བསྒོམ་པར་འདོད་ན་ཁྲིད་ཡིག་ཏུ་ཤེས། བསྙེན་པ་བྱེད་ན། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་འབུམ་ཕྲག་སོ་གཉིས་སམ། ཐ་མའང་འབུམ་ཕྲག་བདུན་བཟླ་བ་གྲངས་བསྙེན། ཟླ་བ་གསུམ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུས་བསྙེན། རབ་དངོས་སམ། འབྲིང་ཉམས་སུ་འཕགས་པའི་སྐུ་མཐོང་བ། ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲ་ཐོས་པ། ཐ་མའང་རྨི་ལམ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་རྨི་པ་དང་། གཞན་ལ་ཁྲུས་བྱས་པ། གོས་དཀར་གྱོན་པ། ཉི་ཟླ་ཤར་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་འཐུ་བ། ཤེལ་དཀར་གྱི་ཕྲེང་བ་རྙེད་པ་སོགས་དགེ་བའི་རྟགས་ཅི་རིགས་པ་མཐོང་བ་ནི་མཚན་མའི་བསྙེན་པའོ། །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་ལ་སོགས་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །འཕགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེ། །མཁྱེན༷་བརྩེ༷འི་དབ༷ང་པོ༷་སྐྱེར་སྒང་པའི། །ཐུགས་བཅུད་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།། །།མངྒལཾ།། །།
[edit]

ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam/ thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba zung 'jug grub ster zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+haM/__mtha' yas 'gro ba'i mgon gcig pu/__/spyan ras gzigs la gus btud nas/__/gang dang dbyer med skyer sgang pa'i/__/thugs bcud zab don snying po 'bri/__/'di la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__gnas dben par bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'khod de/__nges 'byung dang byang chub kyi sems sgo du ma nas yid la byed pas mtshams sbyar la/__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'i dang po skyabs su 'gro ba ni/__skyabs yul gsal btab ste_ 'dun pa rtse gcig pas/__bdag dang sems can thams cad legs pa'i lam ston bla ma rnams la skyabs su mchi'o/__/dngos grub 'byung gnas yi dam lha la skyabs su mchi'o/__/sku gsum ngo bo sangs rgyas rnams la skyabs su mchi'o/__/zab zhi spros bral dam chos rnams la skyabs su mchi'o/__/sar gnas lam zhugs dge 'dun rnams la skyabs su mchi'o/__/'gal rkyen kun sel srung ma rnams la skyabs su mchi'o/__/zhes ci nus bya/__gnyis pa sems bskyed pa ni/__smon 'jug gi don dran bzhin pas/__deng nas bzung ste 'gro rnams sangs rgyas bar/__/rang nyid zhi bde skad cig med par ni/__/smon pa dang ni 'jug pa'i bdag nyid du/__/nyin mtshan dge ba'i las la bskul bar bgyi/__/zhes lan gsum/__bsdu na skyabs sems gnyis ka__/sangs rgyas chos dang sogs brjod kyang rung /__gsum pa maN+Dal ni/__dngos su bshams pa'i maN+Dal rgyur byas pa las rang gi lus longs spyod dge tshogs dang bcas pa snod bcud kyi 'byor pa kun bzang mchod pa'i sprin chen por sprul te/__sa gzhi spos chus byugs shing me tog bkram/__/ri rab gling bzhi nyi zlas brgyan pa 'di/__/sangs rgyas zhing du dmigs te phul ba yis/__/'gro kun rnam dag zhing la spyod par shog__/i daM gu ru rat+na maN+Dal kaM niR+Ya ta yA mi/__/zhes ci nus dbul/__mthar tshogs zhing rnams rang la bstim/__bzhi pa rdor sems sgom bzlas ni/__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan la hU~M dkar po'i 'od kyi 'phro 'dus rang nyid rdo rje sems dpa' sku mdog dkar po/__zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas rdo rje dang /__g.yon des yu ba byas pa'i dril bu bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan cing zhabs sems dpa'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__snang la rang bzhin med pa'i sku can du gsal ba'i thugs kar zla ba la hU~M gi mthar yi ge brgya pas bskor ba las 'od 'phros/__lus gang /__sdig sgrib dag__/'od zer phyir 'phros/__rigs drug gi sdug bsngal dang sdig sgrib sbyangs/__tshur 'dus rang la thim par mos te gsal snang la mnyam par gzhag pa dang /__yi ge brgya pa bzla ba ci nus bya/__mthar mi dmigs par gzhag__/lnga pa bla ma'i rnal 'byor ni/__rang gi spyi bor seng khri pad zla'i gdan gyi steng du rtsa ba'i bla ma spyan ras gzigs sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas mchog sbyin dang /__g.yon pad+ma dkar po bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan thams cad kyis brgyan cing /__zhabs sems dpa'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__'od zer mu med par 'phro ba'i gnas gsum yig 'bru gsum las 'od zer 'phros/__mchod 'os thams cad spyan drangs te thim par bsam/__yid kyis mchod/__skyon gyis ma gos sogs kyis bstod/__mos gus kyi yid rtse gcig pas brgyud pa'i gsol 'debs dang /__nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma spyan ras gzigs la skyabs su mchi'o/__/zhes ci nus bskyar/__mthar bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i rang bzhin can gyi rgyun babs/__rang gi gnas gsum du thim/__lus thams cad 'od zer bdud rtsi'i rgyun gyis gang /__sgo gsum gyi dri ma dag__/sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs/__mthar bla ma 'od du zhu/__rang la thim pas bla ma'i gsang gsum dang rang gi sgo gsum dbyer mi phyed par gyur par mos la rang ngo bskyang /__rgyun gyi rnal 'byor la skyabs sems tsam gyi rjes dngos gzhi la 'jug kyang don grub pa yin no/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__mtshan bcas dang /__mtshan med kyi ting nge 'dzin no/__/dang po ni/__rang tha mal du gnas pa'i lte bar a dkar po/__de 'od du zhu/__lus kyi nang gang /__'od zer phyi rol tu 'phros/__bcud kyi sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyangs/__snod kyi 'jig rten 'od du zhu/__bcud la thim/__de'ang rang la thim/__rang lus kyang mtha' nas dbus su yal bar mos te stong nyid kyi ngang du bzhag la/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswab+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__stong pa'i ngang las rang nyid gang du gnas pa'i phyogs bzhi dang steng 'og tu hrIHdmar po re re 'od du zhu ba las 'od zer dmar po'i drwa ba dang khor yug can gyi gzhal yas khang chen po'i phyi rol tu ye shes kyi me 'bar ba dang bcas pa'i dbus su pad zla'i gdan la rang gi sems nyid hrIHdkar po ring cha tsheg drag dang bcas pa de 'od du zhu ba las thig le dkar po gsum du gyur te/__de'ang dbus che ba/__g.yas g.yon gnyis chung ba/__de rnams yongs su gyur pa las gtso 'khor gsum du gyur pa ni/__dbus su rang nyid thugs rje chen po sku mdog dkar po gangs ri la nyi ma shar ba ltar kun nas dkar pa'i mdangs dang ldan pa/__zhal gcig phyag bzhi pa/__zhal 'dzum pa'i mdangs dang ldan pa ral pa'i thor tshugs dang 'od dpag med pa'i dbu rgyan can/__dbu skra phyed dpung pa g.yas g.yon gyi steng na mar 'phyang ba/__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba/__g.yas gnyis pas mu tig gi phreng ba 'dren cing /__g.yon gnyis pas ut+pal dkar po snyan gyi thad kar 'dzin pa/__rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa/__dar sna tshogs kyi na bza' can/__zhabs rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa/__de'i g.yas su jo bo nor bu 'dzin pa sku mdog ser po zhal gcig phyag bzhi/__dang po gnyis thal mo sbyar ba/__g.yas 'og mas rin po che dbang gi rgyal po yu ba dang bcas pa bsnams pa/__g.yon gnyis pas rin po che'i 'bras kyi snye ma bsnams pa/__rin po che'i rgyan dang dar gyi na bza' can/__pus mo btsugs nas spyan gnyis jo bo'i smin phrag tu gzigs pa/__g.yon du jo mo yi ge drug ma dkar mo zhal gcig phyag bzhi ma/__rgyan cha lugs phyag mtshan rnams gtso bo dang mtshungs pa/__pus mo btsugs shing spyan gnyis jo bo'i thugs kar gzigs pa'o/__/gtso bo'i thugs kar a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hrIHdkar po/_de las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas jo bo gtso 'khor gsum mdun gyi nam mkha'i gnas su oM badz+ra sa mA dzaH__oM sarba ta thA ga ta AR+Ya a wa lo ki te shwa ra sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tI ts+tsha swA hA/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__thal mo sbyar te/__jo bo thugs rje chen pos bdag gis sems can thams cad kyi don du phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob par mdzad du gsol/__zhes gsol ba lan gsum btab pas dam tshig pa so so la thim par bsams la lha sku snang stong zung 'jug gi gsal snang phra rags la yun ring du sems gzung /__de la cung zad goms pa brtan pas snying rje mkha' khyab kyi ting nge 'dzin bsgom par 'dod na rgyas par khrid yig las shes/__mdor bsdu na/__rang thugs rje chen por gsal ba'i skus zhing khams thams cad khyab cing /__zhing khams rab 'byams sku la rdzogs par gsal ba'i ba spu'i khung bu re re zhing yang dag pa'i zhing mtha' yas pa na dus gsum tshad snyed kyi sangs rgyas byang sems rnams bzhugs nas la las ni dam pa'i chos kyi 'gro ba mdzad/__la las ni phar phyin drug dang ldan pa'i chos 'chad/__la las ni rdzu 'phrul rnam par rtse ba'i cho 'phrul ston pa rnams kyang yi ge drug pa'i sgra dbyangs sgrogs shing de dag las byung ba'i 'od zer bye ba khrag khrig ba spu'i sgo bye ba phrag brgya nas byung ste 'gro drug gi sdig sgrib bag chags ma lus pa sbyangs/__kun kyang jo bo thugs rje chen po'i sku 'ba' zhig tu song nas yi ge drug ma'i sngags di ri ri bzla bar mos te rtse gcig dmigs pa'i ngang dang ma bral bar mnyam par gzhag__/de ltar bsgoms pas ting nge 'dzin la gsal snang thon pa'am/__sgom pas skyo na bzlas pa la 'jug ste/__rang gi thugs kar pad+ma dkar po 'dab brgyad kha steng 'og tu lta ba'i ltag sprod gyen lta'i dkyil du zla ba'i dkyil 'khor la gnas pa'i hrIHyig dkar po/__de'i mtha' skor du/__oM ma Ni pad+me hU~M zhes pa'i sngags phreng dkar po g.yas skor du 'khod par mos la rang nyid kyis bzlas pa byas pas/__sngags kyi sgra sems can thams cad kyi rna bar lhang lhang byung /__don skye med kyi ngang du 'jog bzhin tu yi ge drug pa ci nus su bgrangs mthar/__thugs ka'i sngags phreng 'od du zhu/__ngo bo yig 'bru la rnam pa 'od zer gyi tshul gyis spyi bo nas rkang mthil yan chad gang /__nad gdon sdig sgrib thams cad sang sang dag__/'od zer phyir 'phros/__sems can thams cad la phog pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs par bsam/__slar yang sngags phreng sngar ltar gsal btab cing bzlas pa dang 'od du zhu ba'i dmigs pa spel ma ji tsam nus pa bya/__mthar gong du bshad pa'i snying rje mkha' khyab kyi ting nge 'dzin bsgoms la bzlas pa ci nus bya ste/__thun 'jog pa'i tshe/__rang gi snying ga'i sngags phreng pad+ma'i gdan la thim/__de sa bon hrIHla thim par bsam/__gnyis pa mtshan med kyi rnal 'byor ni/__thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros bcud kyi sems can la phog__/de 'od du zhu/__de las 'od 'phros snod kyi 'jig rten la phog_/_de dag 'od du zhu/__mtha' nas 'dus te 'khor gnyis la thim/__de gnyis rang la thim/__rang nyid yas mar nas zhu thugs ka'i hrIHla thim/__de'ang rim gyis 'od du zhu nas mi dmigs 'od gsal stong pa nyid kyi ngang du gyur par bsams la/__gnas lugs ma bcos pa'i dbyings su blo lhod kyis klod de ji tsam gnas kyi bar du mnyam par gzhag__/gsum pa rjes kyi rnal 'byor la gnyis/__dngos dang /__zhar byung ngo /__/dang po ni/__thun de las ldang ba na/__slar yang rang skad cig gis thugs rje chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i skur gyur par bsams pa/__dge ba 'di yis sogs bsngo smon gyis mtshams sbyar te/__thun mtshams rnams su gnas khang gzhal yas khang /__zas ye shes kyi bdud rtsi/__gos lha rdzas kyi na bzar bsams la zhen pa med par longs spyad/__snang grags rtog gsum 'phags pa'i gsang ba gsum gyi lam khyer dang /__byang chub sems gnyis kyi rtsis zin pas spyod lam dge ba'i bya bas dus 'da' bar bya'o/__/gnyis pa ni/__khyad par bde stong /__thun mong byang sems/__lam gyi chad mthud 'pho ba'i rnal 'byor rnams te/__bsgom par 'dod na khrid yig tu shes/__bsnyen pa byed na/__khrus dang gtsang sbra la gnas pas yi ge drug pa 'bum phrag so gnyis sam/__tha ma'ang 'bum phrag bdun bzla ba grangs bsnyen/__zla ba gsum nas zla ba gcig gi bar dus bsnyen/__rab dngos sam/__'bring nyams su 'phags pa'i sku mthong ba/__yi ge drug pa'i sgra thos pa/__tha ma'ang rmi lam du de lta bu'i rim pa rmi pa dang /__gzhan la khrus byas pa/__gos dkar gyon pa/__nyi zla shar ba/__me tog dkar po 'thu ba/__shel dkar gyi phreng ba rnyed pa sogs dge ba'i rtags ci rigs pa mthong ba ni mtshan ma'i bsnyen pa'o/__/'jaXm dbyangaXs la sogs phyogs bcu yi/__/'phags rnams dgyes pa'i bshes gnyen che/__/mkhyenaX brtseX'i dbaXng poX skyer sgang pa'i/__/thugs bcud snying po'i man ngag go/__/thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba'i le'u tshan no//__//mang+galaM//__//

Footnotes

Other Information