bal po a hU~M 'bar

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་
Balpo A Hūm Bar 

7 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 241-247.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: glang chen
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhungProsperity Rituals - gyang 'gugsWealth Rituals - nor sgrub
7 1a - 4a6
ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 249-284.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhungWealth Rituals - nor sgrub
36 1a - 18b5
གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 285-316.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Revelations - gter maWealth Rituals - nor sgrub
32 1a - 16b1
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 317-318.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 319-346.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Activity Manual - las byangWealth Rituals - nor sgrub
28 1a - 14b6
ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 347-348.)
Author: rdo rje dbang phyug rtsal
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Wealth Rituals - nor sgrubOffering Rituals - mchod sbyin
2 1a1 - 1b2
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 349-370.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurProtector Entrustment Rituals- srog gtad
22 1a - 11b6

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་
Name in Gyatsa (Wylie) bal po a hU~M 'bar
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 533 to 534, folio 97a6 to 97b3
Biography
[edit]

བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་ནི། གཙང་གི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་ལུང་གིས་གསལ་བ་ལྟར་སྤ་གྲོའི་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་ཛཾ་ནག་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཆེན་མོ་དང་གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་སོགས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་དཔལ་དགའ་བ་ལུང་པ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད། ཕྱིས་ཀྱི་བར་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་སོགས་ཡོད་པར་སྣང་ནའང་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་མཇལ་དུ་མེད་པའི་སྐབས། རྗེ་བླ་མར་འཁོར་ལོའི་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཡང་གཏེར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ་ཡིག་ཆའི་ཞབས་འདེགས་སྤེལ་བའོ།

[edit]

bal po a hU~M 'bar ni/_gtsang gi lho rgyud du 'khrungs/_rten sngags 'chang /_sna nam rdo rje bdud 'joms kyi sprul par lung gis gsal ba ltar spa gro'i cal gyi brag dmar nas dzaM nag srog gi 'khor lo chen mo dang glang chen bcas chog sogs gdams ngag zab mo rnams spyan drangs pa dpal dga' ba lung pa nas rim par brgyud/_phyis kyi bar lung dang phyag len sogs yod par snang na'ang deng sang dpe rgyun tsam mjal du med pa'i skabs/_rje bla mar 'khor lo'i dpe rnying mkha' 'gros dngos su bstsal pa dang sgrub thabs las tshogs kyi skor yang gter du gtan la phab pa kho bos kyang legs par nos te yig cha'i zhabs 'degs spel ba'o