ras chen dpal 'byor bzang po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:28, 28 September 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་
Rechen Paljor Zangpo

3 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 218-235.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: bo dong paN chen phyogs las rnam rgyalras chen dpal 'byor bzang po
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig 18 31b5 - 40a6
ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆི་མེད་ཚེའི་དཔལ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 432-458.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: ras chen dpal 'byor bzang po
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma
Genre: Longevity Empowerment - tshe dbang
27 21b3 - 34b4
ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 458-462.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: ras chen dpal 'byor bzang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubNotes - zin brisLongevity Empowerment - tshe dbang
5 34b4 - 46b5

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་
Name in Gyatsa (Wylie) ras chen dpal 'byor bzang po
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 710 to 711, folio 185b5 to 186a3
Biography
[edit]

།བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྩ་རླུང་གི་ནུས་པ་ཐོབ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་དཔལ་ཙ་རི་ཏྲའི་ཟིལ་ཆེན་གསང་ཕུག་ཏུ་་་་བཞུགས་སྐབས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གནང་བའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་བདུན་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་མདའ་འཕེལ་མར་གྲགས་པའི་དབང་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མཆིས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གདམས་པ་འདི་ལོ་རོ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེར་ཞུས་དག་ཕེར་བ་མ་ཟད་རས་ཆེན་པས་རིན་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཀྱང་གསན་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་རུང་བར་མངོན། གོང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མ། འཕོ་བ་མཁའ་སྤྱོད་མ་རྣམས་ལ་རས་ཆེན་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་ཤིང་ད་ལྟའང་བོ་དོང་ཕྱོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་སྣང་།

[edit]

bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal gyi thugs sras kyi thu bo rtsa rlung gi nus pa thob pas rdzu 'phrul dang mngon shes 'gran zla dang bral ba'i ras chen dpal 'byor bzang po zhes yongs su grags pa de nyid dpal tsa ri tra'i zil chen gsang phug tu bzhugs skabs/_o rgyan rin po ches dngos su gnang ba'i tshe dpag med lha bcu bdun ltas dang cho 'phrul dngos su ston pa mda' 'phel mar grags pa'i dbang rgyun da lta'i bar mchis shing kho bos kyang nos/_gdams pa 'di lo ro rin chen gling pa'i tshe sgrub dang tshig don phal cher zhus dag pher ba ma zad ras chen pas rin gling tshe sgrub skor gyi rgyun kyang gsan pas brgyud pa'i chu bo gcig 'dres su rung bar mngon/_gong gi tshe sgrub dang /_gtum mo zhag bdun ma/_'pho ba mkha' spyod ma rnams la ras chen chos gsum du grags shing da lta'ang bo dong phyogs su dar rgyas che bar snang


Debug data: