རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:03, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin JKW-KABUM-15-BA-033.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 33, Pages 605-607 (Folios 1a to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 605-607. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity rdo rje'i lha mo bcu drug
Recension Link Other Versions on this site: རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-049
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/concise-sixteen-offering-goddesses
Colophon

ཞེས་པའང་རིག་པ་འཛིན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang rig pa 'dzin pa mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung ba'o/_/sarba dA mang+ga laM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་དགའ་བར་རྗེས་ཆགས་གཟུངས། །རྡོ་རྗེ་པི་ཝཾ་གླིང་བུ་རྔ་ཐབས་བཟུང་། །རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཝཱི་ཎཱི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཝཾ་སེ་ཏྲཱྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མྲྀ་ཏཾ་གེ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མུ་ར་ཛེ་ཨཱཿ ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་ལས་བྱུང་མཆོག་དགའི་དངོས། །རྡོ་རྗེ་སྒེག་བཞད་གླུ་དང་གར་མཁན་མ། །འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གི་རྟི་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ནྲི་ཏྱེ་ཨཱཿ ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཁྱད་པར་དགའ་བའི་དཔྱིད། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་མ། །གཞི་དབྱིངས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཏྲཱྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿ རབ་ཏུ་སྟོང་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དངོས། །གཟུགས་རེག་རོ་དང་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མ། །ཆོས་ཟད་བློ་འདས་དོན་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་རཱུ་པ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་རཱ་ས་ཏྲཱྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་སྥཪྵེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷ་རྨཱ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཞེས་པའང་རིག་པ་འཛིན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

[edit]

rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin/ @#/__/rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin zhes bya ba bzhugs so/_/ stong pa'i ye shes dga' bar rjes chags gzungs/__/rdo rje pi waM gling bu rnga thabs bzung /__/rig gdangs chos nyid mngon sum mchod sprin gyis/__/sna tshogs sgyu 'phrul sprul pa'i dkyil 'khor mchod/__/oM AHbadz+ra wI NI hU~M/__oM AHbadz+ra waM se trA~M/__oM AHbadz+ra mr-i taM ge hrI:__oM AHbadz+ra mu ra dze AH__shin tu stong pa las byung mchog dga'i dngos/__/rdo rje sgeg bzhad glu dang gar mkhan ma/__/'od gsal nyams snang gong 'phel mchod sprin gyis/__/zung 'jug longs spyod rdzogs sku'i dkyil 'khor mchod/__/oM AHbadz+ra lA s+ye hU~M/__oM AHbadz+ra mA le trAM/__oM AHbadz+ra gi rti hrIH__oM AHbadz+ra n+ri t+ye AH__thams cad stong pa khyad par dga' ba'i dpyid/__/me tog bdug spos mar me dri chab ma/__/gzhi dbyings rig pa tshad phebs mchod sprin gyis/__/rnam kun mchog ldan chos sku'i dkyil 'khor mchod/__/oM AHbadz+ra puSh+pe hU~M/__oM AHbadz+ra d+hU pe trA~M/__oM AHbadz+ra A lo ke hrI:__oM AHbadz+ra gan+d+he AH__rab tu stong pa lhan skyes ye shes dngos/__/gzugs reg ro dang chos dbyings rdo rje ma/__/chos zad blo 'das don gyi mchod sprin gyis/_/dbyer med ngo bo nyid sku'i dkyil 'khor mchod/__/oM AHbadz+ra rU pa hU~M/__oM AHbadz+ra rA sa trA~M/__oM AHbadz+ra s+phaR+She hrIH__oM AHbadz+ra d+ha rmA d+hA tu AH__zhes pa'ang rig pa 'dzin pa mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung ba'o/_/sarba dA mang+ga laM//

Footnotes

Other Information