JKW-KABAB-05-CA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔའ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར།
Wylie title dpa' bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar JKW-KABAB-05-CA-035.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 35, Pages 611-638 (Folios 1a to 14b5)
Author བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dudjom Rinpoche. dpa' bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 611-638. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།ཅེས་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང༌། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་མཐོང་ནས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ཅིང་ལག་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ལོ་མགོ་ཉ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་རིག་འཛིན་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་བན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces dpal bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar zhes bya ba 'di'ang*/__sgrub pa chen po'i las rim sogs la nye bar mkho bar mthong nas bde gshegs 'dus pa'i gzhung la brten cing lag len 'jug pa bde ba'i dbang du byas te/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rnam 'gyur gyi lo mgo nya ba'i shes rab kyi phyogs la rig 'dzin dga' ba'i tshal du sbyar ba'i yi ge pa ni sngags ban ye shes chos ldan gyis bgyis pa'o/__/'dis kyang las dang dngos grub thams cad yid bzhin du 'grub pa'i rgyar gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ཨོཾ་སྭ་སྟི། བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ །སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག་དེར་གུས་བཏུད་ནས། །རྣམ་མང་ཕྲིན་ལས་མྱུར་སྒྲུབ་བསྲེག་བླུགས་ཀྱི། །ཆོ་གའི་ལས་རིམ་དག་གསལ་ཁྲིགས་སུ་སྤེལ། །དེ་ཡང་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་བསྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཞི་བ་དང༌། རྒྱས་པའོ། །སྔ་མ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནི། དུས་ར་བ་བཞིའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་སྔ་དྲོའི་ཆར། གང་དུ་བྱ་བའི་གཞི་དེར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་གཡས་ས་ལ་བཞག་སྟེ་བདག་པོའི་སྔགས་ཀྱིས་སྦྱོང་བ་ཀུན་རྫོབ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མོས་པ་དོན་དམ་པའི་སྦྱོང་བ་ཙམ་བྱས་རྗེས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་ལས་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་ཁོད་སྙོམས་པར་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཐབ་ཁུང་ཟླུམ་པོ་རྒྱར་ཁྲུ་གང༌། དཔངས་སུ་ཁྲུ་ཕྱེད་པ། ཐབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་མུ་རན་ནམ་མཆུ་སོར་བཞི་པའི་ཁ་ཁྱེར་བགས་ཀྱིས་གཞོལ་བའི་ཁ་ཁྱེར་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ། མུ་རན་ལ་མེ་རི་གཡས་བསྐོར། ཐབ་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་སོར་བརྒྱད་པའི་ཚད་ཅན་རྩེ་མོ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས་མཛེས་པ། ཐབ་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་ཕྱི་ཟུར་བཞིར་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ། བྲིས་ཐག་ཏུ་བྱེད་ན་སྟེགས་བུར་བ་བྱུང་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བའི་དྲིའི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་སྟེ་ཚངས་ཟུར་གྱི་ཐིག་བཏབ་པའི་དབུས་ནས་མཐོ་གང་གིས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་ཕྱི་རོལ་སོར་བཞི་པའི་ཚད་ཀྱི་མཆུ་དང་ཁ་ཁྱེར་བསྐོར་ལ། དབུས་སུ་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ། པདྨའི་ཕྱི་སྐོར་གྱི་ཟླུམ་སྐོར་བར་མར་མེ་རི་དཀར་པོ་གཡས་བསྐོར་དུ་འབར་བ་དང༌། ཕྱི་མར་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ། གྲྭ་བཞིར་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ་བཅས་བྲི། དེར་སྲོག་ཆགས་མེད་པའི་བ་ལང་གི་ལྕི་བའམ་ཡམ་ཤིང་གི་རྒྱུ་དང་མཚུངས་པའི་བུད་ཤིང་ཟླུམ་པོས་ཁྲུ་གང་ཙམ་དུ་ཟླུམ་པོར་བརྩིགས་པའི་ནང་གི་ཤར་ངོས་སུ་མེ་ཚང་བཅས་ལ་སྟེང་ནས་ཀུ་ཤ་རྩེ་མོ་ཤར་དུ་བསྟན་པས་བཀབ། རང་གི་གཡས་ངོས་སུ་མཆོད་སྟེགས་དང་གཡོན་དུ་རྫས་སྟེགས་གཉིས་ཀ་དར་རས་དཀར་པོའི་ཁེབས་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་སྟེགས་སུུ་འོ་མ་འབྲས་ཆན་དངུལ་ཕྱེ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་རྣམས་དང་བསྲེས་པའི་མར་དཀར་གྱི་འདས་གཏོར་ཟླུམ་པོ་དང༌། མདུན་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ། གཡས་གཡོན་ཏུ་སྨན་ཕུད་དང་རཀྟ། མདུན་དུ་ཉེར་སྤྱོད་གཉིས་བཅས་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད། རྫས་སྟེགས་སུ་བལ་དཀར་སོགས་འོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་གི་རྩེ་མོའི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་ཡམ་ཤིང་མཐོ་གང་བ་སྣེ་གཉིས་མར་དང་སྦྲང་རྩིས་ཉུག་པ། མངར་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་མར་ཁུ། ཏིལ་དཀར་པོ། །དཀར་མངར་འབྲུ་ཕྱེ་འོ་མར་སྦྱར་བའི་རྫས་མཆོག་འབྲས་མ་གྲུགས་པ། ནས་དང་སོ་བ་གྲ་མ་མེད་པ། གྲོ། སྲན་མ། དུརྦ། ཀུ་ཤ་རྣམས་དང༌། དར་དཀར་གྱི་གོས་ཟུང༌། རྡོ་ཐལ་མེད་པའི་སོ་རྩི་རྣམས་ཁ་དོག་དཀར་ཞིང་དབྱིབས་ཟླུམ་པོའི་སྣོད་འབའ་ཞིག་པར་འདས་མ་འདས་ཉིས་རིམ་དུ་བཤམ། སློབ་དཔོན་དང་ཐབ་ཀྱི་བར་དུ་མེ་ཡོལ་གངས་རི་བཾ་གྱིས་མཚན་པ་བྲིས་པའི་ནང་གི་ཆར། ནང་མཆོད། ལས་བུམ། རྡོ་དྲིལ་བར་དུ་དགང་བླུགས་ཁ་སྦྱར་བ་བཅས་བཞག །གཞན་ཡང་མེ་དང་རླུང་གཡབ་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལེགས་པར་འདུ་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་རྒྱན་ཆས་དཀར་པོ་བགོས་ཏེ་ཞིང་ཞིང་དེས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཀུ་ཤ་སོགས་གཙང་མའི་སྟན་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་འཁོད་དེ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས། ལས་བུམ་བསྒྲུབ་པའམ་བསང་གཏོར་རྣམས་བདུད་རྩི་ཉིད་ཀྱིས་བྱས་ཀྱང་རུང༌། སྒྲུབ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས། རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་ཐོན་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་མོས་ཤིང༌། རྡོར་དྲིལ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོ། དྲིལ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་པ། གཉིས་ཀའང་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་སྙིང་གར་བཟུང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཨཱཿ ཞེས་དྲིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་དཀུར་བརྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་པད་སྐོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ཏེ་དམ་ཚིག་གསུམ་ལ་བློ་བཞག །དགང་བླུགས་སྔར་བཞིན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་དགང་གཟར་བླུགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀུག །དགང་བླུགས་ལ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དམ་ཚིག་གི་ཡོ་བྱད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་རྫས་རྣམས་བསང་སྦྱངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ། བསྲེག་རྫས་རྣམས་བདུད་རྩིས་བྲན་ལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཡམ་ཤིང་ལ། ཨོཾ་ཨཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཞུན་མར་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་སྭཱ་ཧཱ། འབྲུ་རྣམས་ལ། ཨོཾ་ཛྲིཾ་སྭཱ་ཧཱ། རྫས་གཞན་རྣམས་ལ། ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྫས་རྣམས་ཀྱི་མ་དག་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྫས་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཅན་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སོ་སོའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བི་མ་ལ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་རྫས་སྔགས་རྣམས་ལན་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་ལས་བྱུང་བའི་མེ་དུ་བ་མེད་པ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཏེ། ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཐབ་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནས་བཅུག ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རླུང་གཡབ་ཀྱིས་མེ་སྦར་ཞིང༌། ཧཱུྃ་ལན་བདུན་བཟླས་པའི་བླུགས་གཟར་གྱི་མར་ཁུའི་ཐིག་པས་ཀྱང་གསོ། དེ་ནས་ཀུ་ཤ་སྔོ་ལྗང་དྲི་མ་མེད་པ་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་བྲན་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་གསང་ལ། ཨོཾ། ཀུ་ཤ་འདི་ནི་གཙང་ཞིང་དགེ །ཚངས་པ་ལྷ་རྣམས་དག་བྱེད་ཡིན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི་མཉེས་བྱེད་པ། །ས་ལས་སྐྱེས་པ་འདབ་མའི་སྙིང༌། །བདག་གི་བགེགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་མཛད་དུ་གསོལ། །སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཀུ་ཤ་ཐབ་ཀྱི་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀྲམ་ཞིང་སླར་རྩེ་མོ་ཤར་དུ་བསྟན་པའི་ཀུ་ཤ་བ་ལང་གི་རྣ་བ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བས་གཡོག་གོ །གཉིས་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་དང༌། འདས་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། ཐབ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་ཁ་དོག་དཀར་ཞིང་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ། མུ་རན་ཁ་ཁྱེར་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་ཁ་ཁྱེར་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཞིང་གྲྭ་བཞིར་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ། དྭངས་ཤིང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ། རྒྱ་དཔངས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་པ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རཾ་དཀར་པོ་ལས་དབྱུག་ཐོ་དཀར་པོ་རཾ་གྱིས་མཚན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལས་མེ་ལྷ་དཀར་པོ་དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན། ཤ་སྐེམ་པ་ཚངས་པའི་སྐུད་པ་དཀར་པོ་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་དང་པོས་དབྱུག་ཐོ། གཉིས་པ་ན་བགྲང་ཕྲེང༌། གཡོན་དང་པོ་ན་རིལ་བ་སྤྱི་བླུགས། གཉིས་པ་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དྲང་སྲོང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བར་གྱུར། དྲིའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ཚུལ་བྱས་ལ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་ཤར་ལྷོ་ནས་མེ་ལྷ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ལ། ལག་གཡས་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཐེ་བོང་གཡབ་ཅིང༌། ཨོཾ། ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་འབྱུང་པོ་ཆེ། །མེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་མཆོག །བསྲེགས་བླུགས་ཞལ་ཟས་བཞེས་སླད་དུ། །འབར་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་བཱ་བ་ཀ་ཨགྣ་ཡེ་ཨ་གཙྪ་ཡ༔མ་མཱ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་དང་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ༔ ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས་དགུག །ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། ཞགས་པའི་ཕྱས་རྒྱས་གཞུག །ཨོཾ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། ལྕགས་སྒྲོག་གི་ཕྱག་རྒྱས་གཉིས་མེད་དུ་བྱས། ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོཿ དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་མཆོག་འབྱུང་གྱུར་པའི༔ སྤོས་དང་སྨན་སྦྱར་ཆུ་གཙང་དམ་པ་འདིས༔ མི་གཙང་དྲི་མའི་ཚོགས་རྣམས་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོཿསྭཱ་ཧཱ༔ བདག་ཅག་མེ་ཏོག་སྤོས་རབ་དང་༔ སྦྱིན་སྲེག་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་གྱིས༔ བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿནས། ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་མེ་ཡི་ལྷ༔ འདོད་པ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་མཛད་པའི༔ བདག་གཞན་དོན་གྲུབ་ས་ལ་བཞུགས༔ འཛིན་བྱེད་མེ་ལྷ་ཉིད་ལ་འདུད༔ ཅེས་བསྟོད། བུམ་ཆུས་གཏོར་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་དབང་གི་ལྷ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་པ་སྤྲོས་ཏེ་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་རཏྣ་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་བཏགས་པར་བསམ། དེ་ནས་བྱོན་སྐྱེམས་ནི། མེ་ལྷ་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་ཅུང་ཟད་གདངས་པའི་ལྗགས་དང་གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རཾ་ཡིག་འོད་ཟེར་གྱྀ་ཕུང་པོར་འབར་བས་མཚན་པས་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། ལག་གཉིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས་དགང་བླུགས་བཟུང་ནས། ཨོཾ་བི་མ་ལ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གཡས་པའི་བླུགས་གཟར་བདུན་གྱིས་གཡོན་པའི་དགང་གཟར་བཀང་བའི་གཟར་བུ་ཁ་སྦྱར་པུས་མོའི་ནང་ལས་ཕྱིར་མི་འདའ་བས་གཡས་སུ་བསྐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་བཱ་བ་ཀ་ཨགྣ་ཡེ་ཨ་གཙྪ་ཡ༔མ་མཱ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐོག་དྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སྦྲེལ་བས་ཕུལ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་ལན་གསུམ་དུ་འབུལ་ཞིང་མེ་པྲ་བརྟགས་པས་དགེ་བར་མཐོང་ན་གཟེངས་བསྟོད། བགེགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ན་ལས་སྔགས་ཀྱིས་མེ་ལ་བསང་གཏོར་དང་བསྲུང་བ་བྱ་ཞིང༌། བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྦྱར་བས་སྲེག་བླུགས་བདུན་ལ་སོགས་པ་འབུལ་ལོ། །དེ་ནས་རྫས་རྣམས་ལས་ཁུ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཞལ་དང༌། ཡམ་ཤིང་དུརྦ་ཀུ་ཤ་སོགས་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། ཞོ་ཟན་དང་ཏིལ་སོགས་ཕྱག་གིས་མཚོན་པར་ཕུལ་བར་མོས་ཏེ། ལག་པས་བཟུང་དུ་བཏུབ་པ་རྣམས་གཡས་པའི་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བའི་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་བླུགས་གཟར་གྱིས་འབུལ་ཞིང༌། འབུལ་སྔགས་དང་གོ་རིམ་ནི། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་བྷོ་དྷི་བྲྀཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏིལ། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞོ་ཟན་ནམ་ཟས་མཆོག །ཨོཾ་སརྦ་སཾ་བ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབྲས། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བསོད་ནམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བེ་ག་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཤུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སོ་བ། ཨོཾ་བཛྲ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནོར་དང་འབྲུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གྲོ། ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནད་མེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྲན་མ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དུར་བ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཡུཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་རིང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད༴ ཀུ་ཤ །ཨོཾ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ལན་བདུན་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཕུལ་བའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བསྔོ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཚངས་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱི་སྲས༔ མེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་མཆོག༔ འབྱུང་པོ་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྐུ་སྤྲུལ་པ༔ རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་དྲང་སྲོང་ཚུལ༔ ཉོན་མོངས་སྲེག་པའི་ཤེས་རབ་འོད༔ བསྐལ་པའི་མེ་བཞིན་གཟི་བརྗིད་འབར༔ མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་དང་ལྡན༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ཐེག་པ་བཅིབས༔ བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་ཞིང་རིག་སྔགས་གསུང་༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལྡན་གུནྡྷེ་བསྣམས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡོངས་ལ་བསིལ༔ ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་ཚངས་པར་སྤྱོད༔ འཇིག་རྟེན་གནས་ཀྱང་མྱ་ངན་འདས༔ ཞི་བ་བརྙེས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ཅེས་བསྟོད། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་པས་ནོངས་པ་བཤགས་ལ། ན་མོ། རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པས་བསྲེག་རྫས་ལྷའི་ཞལ་དུ་འབུལ་བ་དང༌། མེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐོག་དྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷ་ཐབ་ཀྱི་ཤར་ལྷོར་གཤེགས་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་འདས་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་ནི། བུད་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཁ་གསོས་ལ་བསང་སྦྱང༌། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་མེ་ལྷའི་ལྟོ་བ་འབྱམས་ཀླས་དབྱིངས༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་རྩིག་པས་མཛེས༔ ནང་ཁོངས་ཐོད་མཁར་འཇིགས་པའི་མེ་རླུང་འཚུབས༔ དབུས་སུ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཤུའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་ཀུན་ཏུ་མ་འདྲེས་མདངས༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་དང་ལྡན༔ དྲག་པོའི་བཀོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཕྱི་རོལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ གཙོ་བོའི་གནས་རྣམས་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་༔ བདུད་བཞི་རུ་དྲ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད༔ རིགས་དྲུག་སྐྱེ་འགྲོ་བརྗིད་པའི་གདན་དུ་བཏིང་༔ རྃ་བཛྲ་པདྨ་ཙནྡྲ་སཱུརྻ་རུ་དྲ་ཏི་ར་བཾ༔ ཞེས་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད། སྐབས་འདིར་སྦྱིན་སྲེག་རྐྱང་པའི་ཚེ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་ཅིང༌། སྒྲུབ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ ཞེས་སོགས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་པ་དང་བསྟུན་ལས་རྡོར་གྱིས་སྔགས་བཟླ་བཞིན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལས་མཎྜལ་མེ་ཏོག་གིས་མཚོན་པར་སྤྱན་དྲངས་པ་སློབ་དཔོན་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཏེ་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་ཕུལ་བ་ལས་མེ་ཏོག་ཐབ་ཏུ་དོར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་བསྐྱེད་སྔགས་བརྗོད་པའི་མཐར། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་རུ༔ ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབུ་ནི་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཕྱོགས་རེར་ཞལ་ལྔ་མདུན་མཐིང་ གཡས་དཀར་ རྒྱབ་ལྗང་དང་ གཡོན་དམར༔ གཙུག་གི་ཞལ་གཅིག་མཐིང་ནག་ནམ་མཁའི་མདངས༔ ཞལ་དང་མཚུངས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་བཅུ་དང་༔ རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་ག་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས༔ ལྷག་མ་གཡས་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་་་་་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡབ་ཡུམ། གཡོན་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་སེམས་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཞབས་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་གདན་དུ་བརྫིས༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བསྐྱོད་མ་ནི༔ དམར་ནག་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ལས༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་ཇི་བཞིན་ཏུ༔ སྤྱི་དཔལ་ལྷ་ཚོགས་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཞི༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲེས་པ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ལྷམ་མེར་གསལ༔ ཡབ་ཡུམ་བརྡ་དང་གར་གྱི་རོལ་པ་ཡིས༔ རྗེས་ཆགས་དགའ་བཞིའི་ཐིག་ལེ་གནས་སུ་བབས༔ བྷ་གའི་ཀློང་ནས་སྐྱེད་བྱེད་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ ཤར་སྟོད་བྱམས་པའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ ཡང་དག་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་༔ གཡོན་གསུམ་ཞིང་དབྱུག་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གདེངས༔ ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཤར་སྲིབ་སྙིང་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་མེ་ཕུང་མགོ་ཕྲེང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བམ་དང་གླེགས་བམ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ སྣང་དབྱིངས་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་བཞེངས༔ ཤར་དབུས་དགའ་བའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མཐིང་དཀར་ལྗང་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྒྱ་གྲམ་ཕྲེང་བ་རལ་གྲི་གཡས༔ ཐོད་ཁྲག་སྡིགས་མཛུབ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན་ན་བསྣམས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དམར་མོས་ཡབ་ལ་འཁྲིལ༔ དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གྲི་གུག་བམ་དབྱུག་གཡས༔ བྷན་དམར་དྲིལ་བུ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན་གྱིས་འཁྱུད༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུའི་འཁོར་ལོ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ ཤར་སྨད་བཏང་སྙོམས་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་མཐིང་དཀར་ལྗང་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡས༔ དྲིལ་བུ་མི་མགོ་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ རྡོ་རྗེ་བདེ་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དམར༔ མཉམ་སྦྱོར་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལྷ་ཚོགས་ཤར༔ ལྷོ་སྟོད་སྦྱིན་པའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དམར་སྨུག་དཀར་སེར་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྩེ་ལྔ་རྩེ་དགུ་རྒྱ་གྲམ་གཡས༔ གསེར་ལྕགས་ཟངས་ཀྱི་སྡིག་པ་གཡོན་ན་གཟིར༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད་ཅུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ལྷོ་སྲིབ་ངག་སྙན་སྨྲ་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་རྩ་ཞལ་མཐིང་ག་ལ༔ གཡོན་ལྗང་རྒྱབ་དམར་གཡས་སེར་ཕྱག་བཅུ་གཉིས༔ དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་ཡུམ་ལ་འཁྱུད༔ ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་ཀོ་བརྒྱངས་ཏེ་འཛིན༔ ལྷག་མ་ཅང་ཏེའུ་དགྲ་སྟ་གྲི་གུག་དང་༔ རྩེ་གསུམ་དབྱུག་པ་གཡས་ལ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ ཐོད་དབྱུག་བྷན་དམར་ཚངས་མགོ་གཡོན་ན་གདེངས༔ རྣལ་འབྱོར་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ལྷོ་དཀྱིལ་དོན་མཐུན་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ གཤིན་རྗེ་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ གཡས་གསུམ་ཐོད་དབྱུག་དགྲ་སྟྭ་རལ་གྲི་དང་༔ གཡོན་གསུམ་ཞགས་པ་མདུང་ཐུང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཟ་བྱེད་དགྲ་སྟཱ་དུང་དམར་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའི་སྤྲུལ་པས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ལྷོ་སྨད་དོན་སྤྱོད་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་སེར་ནག་དམར་བའི་ཞལ༔ བེ་ཅོན་རལ་གྲི་སྲིད་པ་འཁོར་ལོ་གཡས༔ སྦྲུལ་ཞག་ཕུབ་དང་བྷན་དམར་གཡོན་ན་འཛིན༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་ནག་བེ་ཅོན་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ནུབ་སྟོད་འདོད་པ་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་དཀར་སྔོ་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་ཁ་ཊྭཱཾ་རྡོ་རྗེ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ལྕགས་སྒྲོག་གཡོན་ན་བསྣམས༔ དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་རྟ་སྐད་འཚེར༔ རལ་གཅིག་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་ཁྲག་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ནུབ་སྲིབ་མ་རིག་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་ཕྱག༔ གཡས་དཀར་གཡོན་སྔོ་མདུན་རྒྱབ་ཉི་མའི་མདོག༔ གཡས་བརྒྱད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་སྦྱོར་ཡུམ་འཁྱུད༔ གཡོན་བརྒྱད་བྷན་དམར་ཁ་ཊྭཱཾ་སྒྲོལ་ཡུམ་འཁྱུད༔ བདག་མེད་རྡོ་རྗེ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ནུབ་དཀྱིལ་སྲེད་པ་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ གསང་འདུས་ཞལ་ལྔ་ཕྱག་བཅུ་རྩ་ཞལ་མཐིང་༔ གཡས་དཀར་གཡོན་ནག་རྒྱབ་མཐིང་སྤྱི་གཙུག་དམར༔ གཡས་ལྔ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ གཡོན་ལྔ་དྲིལ་བུ་ཉི་ཟླའི་ཕྲེང་བ་འཛིན༔ མཁའ་སྤྱོད་ཙིཏྟ་བྷན་དམར་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ ནུབ་སྨད་ལྟ་བ་ཟག་མེད་ཕོ་བྲང་དབུས༔ པདྨ་རྩལ་རྫོགས་དམར་སྨུག་དཀར་སྔོའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་མདའ་དར་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཕུང་གཡས༔ ཤེལ་བུམ་ཟླ་ཉི་དཔལ་བེ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ འོད་སྐོར་ཁྲོ་མོ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ བྱང་སྟོད་ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་ལྟེ་བ་ལ༔ ཆེ་མཆོག་དབུ་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་དང་ལྡན༔ དབུ་གསུམ་མཐིང་ནག་གཡས་གསུམ་དཀར་སེར་ཞལ༔ གཡོན་གསུམ་དམར་ནག་ཞབས་བརྒྱད་ཕྱོགས་མཚམས་བགྲད༔ གཡས་དགུ་རྡོ་རྗེ་གཡོན་དགུ་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ༔ བྱང་སྲིབ་མཚན་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་ལ༔ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐིང་ནག་རྩ་ཞལ་གནག༔ གཡོན་དཀར་རྒྱབ་སེར་གཡས་པ་དམར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་གཡས་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་དང་༔ རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་རལ་གྲི་ཕྲེང་༔ མེ་ལོང་སྤོས་མེ་སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་འཛིན༔ གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ༔ གསེག་པར་པི་ཝཾ་པུསྟི་གོ་ཆ་དང་༔ མི་མགོ་སྦྲུལ་ཞགས་མདའ་གཞུ་དགྲ་སྟྭ་གཤོལ༔ ཛྙཱ་ན་སཱ་ར་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་ཤར༔ བྱང་དཀྱིལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་ལྟེ་བ་ལ༔ མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་བ་དམར་མཐིང་ལྗང་བའི་ཞལ༔ དགོས་འབྱུང་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཡས༔ ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་ས་གཞིའི་མཛོད་གསུམ་གཡོན༔ རང་འདྲའི་སྦྱོར་ཡུམ་ཨུ་ཙུཥྨཱ་དང་འཁྲིལ༔ ནོར་ལྷ་བརྒྱད་དང་བཅུ་བདུན་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ བྱང་སྨད་མངོན་པར་འདུ་མི་ཕྱེད་པའི་དབུས༔ ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་སེར་ལྗང་དམར་བའི་ཞལ༔ གཡས་གསུམ་རལ་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་མེ་ཕུང་གདེངས༔ གཡོན་གསུམ་ལྷ་ཁང་གླེགས་བམ་འཇའ་ཚོན་འཛིན༔ ཡུམ་ཆེན་ཟིལ་གནོན་རིན་ཆེན་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཤར་ལྷོ་ལུས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་དང་སྦྲུལ་ཞག་གཡས་ན་བསྣམས༔ བྷནྡྷ་ཞིང་གཡབ་གྭའུ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་བདེ་སྟོང་ཐིག་ལེར་སྦྱོར༔ སྲིད་པ་མ་མོ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིར་རྫོགས༔ ལྷོ་ནུབ་ཚོར་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔ གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐ་མ་གཉིས༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུར་འདྲིལ་ཞིང་སྦྱོར་བའི་ཡུམ༔ རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐོད་པ་འཛིན༔ ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་འཕྲོ༔ ནུབ་བྱང་སེམས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ དྲེགས་འདུལ་མཐིང་ནག་མཐིང་སེར་སྨུག་ནག་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་བརྒྱད་མགོ་བོ་གཡས་ན་བསྣམས༔ ཐོད་ཕྲག་ཀླུ་བརྒྱད་མགོ་བོ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཁམས་གསུམ་སྤྱི་འདུལ་རྡོ་རྗེ་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ དྲེགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་རྔམས་ཤིང་རོལ༔ བྱང་ཤར་ཆོས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་མཐིང་ནག་དྲག་པོའི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་བརྒྱད་ཙིཏྟ་གཡས་ན་བསྣམས༔ བྷན་དམར་ཀླུ་བརྒྱད་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་འཛིན༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་གཡས་པས་ནམ་མཁའ་འདེགས༔ གཡོན་པས་ས་གཞི་གནོན་ཅིང་ཡབ་དང་འཁྲིལ༔ དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་འབར༔ གཞལ་ཡས་ཕྱི་ནང་བར་ཁྱམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་དྲུག་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་བ་འདོད་སྣམ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཕྱི་རོལ་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་ཚོགས༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ༔ ཞེས་ལྷ་ཚོགས་གསལ་གདབ། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འོག་མིན་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་ཨེ་དབྱིངས་ནས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ༴ ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས༴ ཕྱག་རྒྱའི་བརྡ་ལ་གཟིགས་ནས་གཤེགས༴ སྔགས་ཚིག་སྒྲ་ལ་གསན་ནས༴ གདུང་བའི་སྣོད་ལ་དགོངས་ཏེ་༴ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་སྤྱོན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྒྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ རོལ་མོ་དང་བཤུག་པའི་སྒྲས་སྤྱན་དྲང་༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དོན༔ གཉིས་མེད་དགྱེས་ཤིང་བཞུགས་པའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ་མོ༔ ལྔ་པ་ཚོགས་གསོག་པ་ལ༔ ཐོག་མར་ཕྱག་གིས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་མང་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ༴ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད༴ རྒྱུ་དྲུག་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི༴ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི༴ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་མཆད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ནཱིརྟི་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མནྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སྟ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨཿ བསྟོད་པ་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་དག་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཉི་ལྟར་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཟེར་ལྟར་དོན་མཛད་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་འུབ་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྗེ་བཙན་བདེ་སྟོང་དྲྭ་བར་སྡོམ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུའི་གཙོ་དང་འཁོར་དུ་སྤྲུལ༔ ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྟོབས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཆེ༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག༔ ཡིད་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ ཆགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ གཏུམ་རྔམས་ཡེ་ཤེས་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ བསམ་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་འབྱུང་རཏྣ་རྩལ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དགའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་བཞད༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་གསང་བ་འདུས༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྩལ་ཆེན་པོ༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་བའི་མཆོག༔ རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔལ༔ འདོད་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ༔ ཤུགས་འཆང་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མེད་ཀརྨ་རྩལ༔ ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔ བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ བགེགས་འདུལ་ཡེ་ཤེས་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ༔ མངོན་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ རང་རིག་གཙོ་ལ་རིག་མདངས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས༔ ངོ་མཚར་བསྟོད་པ་གླུ་ཡི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ནི་གང་འདུལ་ཉམས་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ལས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ སྲེག་རྫས་ཀྱི་ཐོག་མར་དགང་བླུགས་འབུལ་བ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་ཅུང་ཟད་གདངས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོར་འབར་བས་མཚན་པས་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཀྱིས་དགང་ཞིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཀྱིས་འབུལ། དེ་ནས་ཡམ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རྫས་གཞན་རྣམས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་སྤྱི་དྲིལ་གཉིས་ཀྱི་མཐར་རྫས་སྔགས་ཀྱིས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཕུལ་མཐར་སྤེལ་ཚིག་གོང་ལྟར་སྦྲེལ་བའམ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་སོ་སོའི་སྔགས་ལན་རེའི་མཐར་རྫས་སྔགས་ཀྱིས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཕུལ་མཐར་སྤེལ་ཚིག་གོང་ལྟར་སྦྲེལ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་བརྒྱའམ་སུམ་ཅུ་ཉེར་གཅིག་སོགས་སྐབས་དང་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ། རྫས་རྣམས་རྫོགས་ཏེ་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧོཿ བཅོམ་ལྡནའདས་ཁྲག་འཐུང་སྤྱི་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐོག་དྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་བདུད་རྩི་དཀར་པོས་གང་བ་འཛིན་པས་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྟེང་ཕྱོགས་ནས་ཁྲུས་བྱས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཞི་བར་བསམ་མོ། །སླར་ཡང་དགང་བླུགས་སྔར་བཞིན་དུ་ཕུལ་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གོས་ཟུང་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཏམྦུ་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སོ་རྩི་འབུལ། མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨརྒྷཾ་པདྱཾཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་བིདྱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ནི་གང་འདུལ་ཉམས་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ལས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། སོགས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་ནོངས་པ་བཤགས། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། ཅེས་སོགས་ནས། བཛྲ་མུཿ ཞེས་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲས་ཡེ་ཤེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། སྒྲུབ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཤེགས་པར་བསམ་ཞིང་མཎྜལ་མེ་ཏོག་གིས་མཚོན་པར་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ག་ལ་བར་སྤྱན་དྲངས། གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། སླར་ཡང་བླུགས་གཟར་གྱི་མར་ཁུས་མེ་གསོ་ཞིང༌། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྔར་བཞིན་དགང་བླུགས་དང་ཡམ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་སྲེག་རྫས་ལྷག་མ་རྣམས་སོ་སོའི་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་པཱ་བ་ཀ་ཨགྣ་ཡེ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐོག་དྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྫས་དང་ཡོ་བྱད་མ་ཚོགས་པ་དང་༔ ཏིང་འཛིན་མ་གསལ་བད་ང་༔ ཆོ་ག་ལྷག་པ་དང་༔ ཉམས་པ་དང་༔ ལྷ་གོང་འོག་ནོར་བ་ཐམས་ཅད་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྦྱར་བས་འབུལ། གོས་ཟུང་དང་སོ་རྩིའང་གོང་གི་སྔགས་ཀྱིས་ཕུལ་མཐར། པུཥྤེ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད། མེ་སྟེ་བསྲེགས་བྱ་ཟ་བའི་ལྷ། །དྲང་སྲོང་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །ཞེས་བསྟོད། ཨ་ཀཱ་རོས་སྔར་བསྔོས་པའི་གཏོར་མ་ཐབ་ཏུ་འབུལ་ཞིང༌། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། བདག་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན། །སྒྲུབ་བྱེད་བསྲེག་བྱ་ཟ་བ་གཤེགས། །ཇི་བཞིན་དུས་སུ་ཚུར་བྱོན་ལ། །བདག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབས། །ཨོཾ་མུཿ ཞེས་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་གི་མེ་ལྷ་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། དགེ་བའི་རྩ་བ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་ཞིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ། མེ་རང་ཞིར་གཏོང་བའམ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་གཞིལ་ལ་ཐལ་སོལ་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོར་བསྐྱལ་ལོ། ༈ །གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཁྱད་པར་ནི། དུས་ར་བ་བཞིའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་དམ་བཅོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཉི་བྲོས་ཀྱི་ཆར། རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཀྱི་འོག་དང་ཞིང་ས་བཟང་པོ་སོགས་དཔལ་ཅན་གྱི་ས་ལས་བསྐྲུན་པའི་ཐབ་སྟེགས་གྲུ་བཞི་ཁོད་སྙོམས་པར་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞི་རྒྱར་ཁྲུ་དོ་དཔངས་སུ་ཁྲུ་གང་བ། ཐབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་མུ་རན་ནམ་མཆུ་སོར་བརྒྱད་དོར་བའི་རྒྱར་དཔངས་སོར་བརྒྱད་པའི་ཁ་ཁྱེར་བགས་ཀྱིས་གཞོལ་བའི་ཁ་ཁྱེར་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། མུ་རན་ལ་མེ་རི་གཡས་བསྐོར། ཐབ་དབུས་སུ་སོར་དྲུག་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སེར་པོས་མཚན་པ། བྲིས་ཐབ་ཏུ་བྱེད་ན་སྟེགས་བུར་བ་བྱུང་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བའི་དྲིའི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པར་ཚངས་ཟུར་གྱི་ཐིག་བཏབ་པའི་དབུས་ནས་ལོགས་ངོས་སུ་ཁྲུ་རེ་གཞལ་བའི་སར་བཅད་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སོར་བརྒྱད་པའི་མཆུ་དང་ཁ་ཁྱེར་གྱིས་བསྐོར། ཐབ་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་སོར་དྲུག་པའི་རིན་པོ་ཆེས་མཚན་པ། མཆུུ་འམ་མུ་རན་ལ་མེ་རི་སེར་པོ་གཡས་བསྐོར་དུ་འབར་བ་དང༌། ཁ་ཁྱེར་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཞིང་ཟུར་བཞི་ལའང་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་རེ་བཅས་བྲི། དེར་ཚེར་མ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་འོ་མར་བཅས་པའི་གུར་གུམ་གྱི་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་པས་ཁྲུ་གང་ཙམ་དུ་གྲུ་བཞིར་བརྩིག །གཏོར་མའི་རྒྱུ་གསེར་ཕྱེ་མེ་ཏོག་སེར་པོ་གྲོ་དང་རྒུན་འབྲུའི་ཕྱེ་ལྡོང་རོས་ཞོ་རྣམས་མར་དང་བསྲེས་པས་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་པད་འདབ་ཅན། ཡམ་ཤིང་འབྲས་བུ་ཆགས་པའི་ཤིང་གི་བར་གྱི་ཆ་ལས་བྱུང་བ་ཁྲུ་གང་བ་དྲི་བཟང་དང་མངར་གསུམ་མར་ཁུས་སྦགས་པ། བསྲེག་རྫས་ཞི་བ་དང་མཚུངས་པ་ལས་བིལྦ་སོགས་ཤིང་ཏོག་འབྲུ་སྨན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་གོས་སེར་པོའི་རིགས། སྣོད་དང་རྫས་ཐམས་ཅད་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ཁ་དོག་སེར་པོ་འབའ་ཞིག་པ་བྱ། སློབ་དཔོན་རྒྱན་ཆས་སེར་པོ་བགོས་ལ་དགའ་བའི་སེམས་དང་བཟང་པོའི་སྟབས་ཀྱིས་སྟན་སེར་པོ་ལ་ཁ་བྱང་དུ་ཕྱོགས་པས་འཁོད་ནས་ལས་རིམ་ལ་འཇུག །མེ་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་རྩུབས་ཤིང་ལས་བྱུང་བས་སྤར། ཕྲིན་ལས་ཞི་བའི་སྐབས་ཁོ་ན་ལྟར་ལས། ཐབ་བསྐྱེད་སྐབས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་རྒྱས་པའི་ཐབ་ཁུང་སེར་པོ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་མུ་རན་ཁ་ཁྱེར་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་རིན་པོ་ཆེ་སེར་པོ་དང་ཁ་ཁྱེར་དང་ཟུར་བཞིར་རིན་པོ་ཆེས་མཚན་པ། དྭངས་ཤིང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ་རྒྱ་དཔངས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་པ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རཾ་སེར་པོ་ལས་དབྱུག་ཐོ་སེར་པོ་རཾ་གྱིས་མཚན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལས་མེ་ལྷ་སེར་པོ་དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན། ཤ་སྐེམ་པ་ཚངས་པའི་སྐུད་པ་སེར་པོ་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་དང་པོས་དབྱུག་ཐོ། གཉིས་པ་ན་བགྲང་ཕྲེང༌། གཡོན་དང་པོ་ན་རིལ་བ་སྤྱི་བླུགས། གཉིས་པ་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་དྲང་སྲོང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་སོགས་སྔར་ལྟར་དང༌། མ་མ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུའི་མལ་དུ། མ་མ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་དང༌། ཞི་བའི་མལ་དུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བསྒྱུར། དགང་བླུགས་སྐབས་ལག་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བྱས་པའི་མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་རྩེ་སྤྲད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས་དགང་བླུགས་བཟུང༌། སྤེལ་ཚིག་སྐབས། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང༌། གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་པར་འགྲེས་སྦྱར། འདོད་གསོལ་སྐབས། ན་མོ། རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་གོང་ལྟར་ལ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐོག་དྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སྦྱར། འདས་པའི་དགང་བླུགས་སྐབས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་ཅུང་ཟད་གདངས་པའི་ལྗགས་རིན་པོ་ཆེ་སེར་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་བྷྲཱུྃ་ཡིག་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོར་འབར་བས་མཚན་པ་ཞེས་འདོན་པ་སྤོ། རྫས་རྣམས་རྫོགས་ནས་ལས་འཆོལ་བའི་ཚེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་བུམ་པ་བདུད་རྩི་དང་རིན་པོ་ཆེས་གང་བ་འཛིན་པས་ཟླ་བ་སེར་པོ་ལ་གནས་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྟེང་ཕྱོགས་ནས་བདུད་རྩི་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་ཕབ་པས་དེའི་ལུས་དང་ཁྱིམ་གང་སྟེ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བསམ། རྗེས་མེ་རང་ཞིར་བཏང་སྟེ་ཐལ་སོལ་བང་མཛོད་དུ་སྦ། གལ་ཏེ་རབ་གནས་དང་འབྲེལ་བར་འོ་ཐུག་སྒྲུབ་ན་དེའི་ལག་ལེན་ནི་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་སྒོ། །བསྲེགས་བླུགས་བདུད་རྩིས་མཉེས་བྱེད་ཆོ་གའི་ཁྲིགས། །བརྗོད་པ་འདིས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་འདོད་པ་རྒུ། །བདེ་བླག་ཉིད་དུ་འཇོ་བའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང༌། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་མཐོང་ནས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ཅིང་ལག་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ལོ་མགོ་ཉ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་རིག་འཛིན་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་བན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/dpal bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar zhes bya ba bzhugs so//oM swa sti/__bla ma mchog dang dbyer med he ru ka__/spyi dpal che ba'i mchog der gus btud nas/__/rnam mang phrin las myur sgrub bsreg blugs kyi/__/cho ga'i las rim dag gsal khrigs su spel/__/de yang dpal chen bka' 'dus rol pa'i dkyil 'khor la brten nas phrin las myur 'grub bsreg blugs kyi cho ga zab mo bsgrub pa'i tshul la gnyis te/__zhi ba dang*/__rgyas pa'o/__/snga ma la sbyor dngos rjes gsum gyi/__dang po ni/__dus ra ba bzhi'i yar ngo'i tshes gcig la sogs pa'i snga dro'i char/__gang du bya ba'i gzhi der bdag gi rnal 'byor sngon du 'gro ba'i gzhi bdag la gtor ma bsngo zhing*/__rdo rje dang bcas pa'i lag g.yas sa la bzhag ste bdag po'i sngags kyis sbyong ba kun rdzob dang*/__chos thams cad stong pa nyid du mos pa don dam pa'i sbyong ba tsam byas rjes/__bkra shis pa'i sa las stegs bu gru bzhi khod snyoms par byas pa'i steng du thab khung zlum po rgyar khru gang*/__dpangs su khru phyed pa/__thab kyi steng du mu ran nam mchu sor bzhi pa'i kha khyer bags kyis gzhol ba'i kha khyer la rdo rje'i phreng ba/__mu ran la me ri g.yas bskor/__thab dbus su rdo rje dkar po sor brgyad pa'i tshad can rtse mo shar du phyogs pas mdzes pa/__thab stegs kyi steng phyi zur bzhir zla phyed rdo rjes mtshan pa/__bris thag tu byed na stegs bur ba byung bdud rtsi dang sbyar ba'i dri'i chus chag chag btab ste tshangs zur gyi thig btab pa'i dbus nas mtho gang gis zlum por bskor ba'i phyi rol sor bzhi pa'i tshad kyi mchu dang kha khyer bskor la/__dbus su rdul tshon gyis pad+ma 'dab ma brgyad pa'i lte bar rdo rje dkar po ra~M yig gis mtshan pa/__pad+ma'i phyi skor gyi zlum skor bar mar me ri dkar po g.yas bskor du 'bar ba dang*/__phyi mar rdo rje nor bu dkar po'i phreng ba/__grwa bzhir zla phyed rdo rjes mtshan pa bcas bri/__der srog chags med pa'i ba lang gi lci ba'am yam shing gi rgyu dang mtshungs pa'i bud shing zlum pos khru gang tsam du zlum por brtsigs pa'i nang gi shar ngos su me tshang bcas la steng nas ku sha rtse mo shar du bstan pas bkab/__rang gi g.yas ngos su mchod stegs dang g.yon du rdzas stegs gnyis ka dar ras dkar po'i khebs dang ldan pa'i mchod stegs su+u 'o ma 'bras chan dngul phye me tog dkar po rnams dang bsres pa'i mar dkar gyi 'das gtor zlum po dang*/__mdun du 'jig rten pa'i gtor ma dkar zlum/__g.yas g.yon tu sman phud dang rak+ta/__mdun du nyer spyod gnyis bcas phreng tshar du bkod/__rdzas stegs su bal dkar sogs 'o ma can gyi shing gi rtse mo'i cha las byung ba'i yam shing mtho gang ba sne gnyis mar dang sbrang rtsis nyug pa/__mngar gsum dang sbyar ba'i mar khu/__til dkar po/__/dkar mngar 'bru phye 'o mar sbyar ba'i rdzas mchog 'bras ma grugs pa/__nas dang so ba gra ma med pa/__gro/__sran ma/__durba/__ku sha rnams dang*/__dar dkar gyi gos zung*/__rdo thal med pa'i so rtsi rnams kha dog dkar zhing dbyibs zlum po'i snod 'ba' zhig par 'das ma 'das nyis rim du bsham/__slob dpon dang thab kyi bar du me yol gangs ri baM gyis mtshan pa bris pa'i nang gi char/__nang mchod/__las bum/__rdo dril bar du dgang blugs kha sbyar ba bcas bzhag__/gzhan yang me dang rlung g.yab sogs nye bar mkho ba'i yo byad rnams legs par 'du byas la/__slob dpon rgyan chas dkar po bgos te zhing zhing des pa'i sems kyis ku sha sogs gtsang ma'i stan la sems dpa'i skyil mo krung gis shar du phyogs par 'khod de bdag gi rnal 'byor la gnas pas/__las bum bsgrub pa'am bsang gtor rnams bdud rtsi nyid kyis byas kyang rung*/__sgrub mchod dang 'brel ba'i tshe/__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT phaT dzaH__zhes brjod pas/__rang nyid dkyil 'khor gyi gtso bo las mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du spyi dpal he ru ka zhal gcig phyag gnyis pa'i rnam pas thon nas sbyin sreg gi las rim la 'jug par mos shing*/__rdor dril/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las rdo rje thabs kyi rang bzhin ye shes lnga'i ngo bo/__dril bu shes rab kyi rang bzhin stong nyid chos kyi sgra dbyangs sgrog pa/__gnyis ka'ang don dam byang chub sems kyi rang bzhin no/__/oM ma hA badz+ra hU~M~M:__zhes rdo rje gsor zhing snying gar bzung*/__oM badz+ra gaN+De AH__zhes dril bu gsil zhing dkur brten/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu ra ga Na badz+ra swa b+ha wa at+ma ko\u0f85haMH__zhes pad skor sngon du 'gro bas 'khyud rgya byas te dam tshig gsum la blo bzhag__/dgang blugs sngar bzhin bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng du rin po che las grub pa'i dgang gzar blugs mtshan nyid thams cad dang ldan pa/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros ye shes lha'i thugs rgyud bskul/__thabs dang shes rab kyi rang bzhin ye shes sems dpa' 'od zer gyi tshul du bkug__/dgang blugs la thim pas dngos grub 'byung ba'i dam tshig gi yo byad du gyur par bsam/__phyi nang gi mchod rdzas rnams bsang sbyangs te byin gyis brlab pa las byang ltar bya/__bsreg rdzas rnams bdud rtsis bran la rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgyas reg cing*/__oM oM swA hA/__yam shing la/__oM A swA hA/__zhun mar la/__oM shrI swA hA/__'bru rnams la/__oM dz+riM swA hA/__rdzas gzhan rnams la/__oM ku ru ku ru swA hA:__rdzas rnams kyi ma dag pa'i nyes skyon thams cad sbyangs te stong par gyur/__stong pa'i ngang las rdzas rnams rang rang gi ming yig dang po thig les brgyan pa las byung ba'i bdud rtsi'i bcud can mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa so so'i las sgrub pa la thogs pa med pa'i nus pa dang ldan par bsam la/__oM bi ma la ag+na ye swA hA/__zhes sogs rdzas sngags rnams lan gsum gsum brjod pas byin gyis brlab/__de nas bkra shis pa'i gnas las byung ba'i me du ba med pa g.yas su bskor te/__oM dz+wa la dz+wa la hU~M:__zhes thab kyi shar lho nas bcug__hU~M hU~M hU~M:__zhes rlung g.yab kyis me sbar zhing*/__hU~M lan bdun bzlas pa'i blugs gzar gyi mar khu'i thig pas kyang gso/__de nas ku sha sngo ljang dri ma med pa las bum gyi chus bran te/__oM a mr-i ta kuN+Da lI sarba big+h+nAn na sha ya hU~M phaT:__ces gsang la/__oM/__ku sha 'di ni gtsang zhing dge__/tshangs pa lha rnams dag byed yin/__/dkon mchog gsum ni mnyes byed pa/__/sa las skyes pa 'dab ma'i snying*/__/bdag gi bgegs rnams thams cad ni/__/zhi dang bkra shis mdzad du gsol/__/swA hA/__zhes ku sha thab kyi g.yas bskor du bkram zhing slar rtse mo shar du bstan pa'i ku sha ba lang gi rna ba lta bu ha cang mi ring bas g.yog go__/gnyis pa la/__'jig rten pa'i me lha mchod pa dang*/__'das pa'i me lha mchod pa gnyis kyi dang po ni/__thab bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las hU~M las zhi ba'i thab khung kha dog dkar zhing dbyibs zlum po/__mu ran kha khyer dang bcas pa'i dbus su sna tshogs pad+ma'i lte bar rdo rje rtse lnga pa dang kha khyer la rdo rje'i phreng bas bskor zhing grwa bzhir zla phyed rdo rjes mtshan pa/__dwangs shing sgrib pa med pa'i 'od zer kun tu 'phro ba/__rgya dpangs sogs mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du me'i dkyil 'khor gru gsum pa dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du raM dkar po las dbyug tho dkar po raM gyis mtshan par gyur te/__de las me lha dkar po drang srong gi cha byad can/__sha skem pa tshangs pa'i skud pa dkar po dang ldan pa/__zhal gcig phyag bzhi pa/__g.yas dang pos dbyug tho/__gnyis pa na bgrang phreng*/__g.yon dang po na ril ba spyi blugs/__gnyis pa skyabs sbyin gyi phyag rgya can/__drang srong gi tshogs kyis yongs su bskor bar gyur/__dri'i thig le gnas gsum du bkod tshul byas la/__de'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__bdag gi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas shar lho nas me lha 'khor bcas spyan drangs par bsam la/__lag g.yas mi 'jigs pa'i rgya dang bcas pas mthe bong g.yab cing*/__oM/__tshur gshegs tshur gshegs 'byung po che/__/me lha'i rgyal po drang srong mchog__/bsregs blugs zhal zas bzhes slad du/__/'bar ba'i gdan la bzhugs su gsol/__oM bA ba ka ag+na ye a gats+tsha ya:ma mA shIn+taM ku ru swA hA/__zhes mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la las bum gyi chu dang las sngags kyis bgegs bskrad/__oM badz+ra aM ku sha dza:__lcags kyu'i phyag rgyas dgug__/oM badz+ra pA sha hU~M/__zhags pa'i phyas rgyas gzhug__/oM badz+ra s+pho Ta baM/__lcags sgrog gi phyag rgyas gnyis med du byas/__oM badz+ra g+haN+De hoH__dril bu'i phyag rgyas dgyes pa bskyed/__stong gsum kun tu dri mchog 'byung gyur pa'i:__spos dang sman sbyar chu gtsang dam pa 'dis:__mi gtsang dri ma'i tshogs rnams dag gyur cig:__oM swa b+hA wa shud+d+hoHswA hA:__bdag cag me tog spos rab dang :__sbyin sreg mchod pa 'di 'bul gyis:__bzhes nas bdag la dgyes par mdzod:__oM badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha hoHnas/__shap+da'i bar gyis mchod/__hU~M:__gzi brjid chen po me yi lha:__'dod pa thams cad stsol mdzad pa'i:__bdag gzhan don grub sa la bzhugs:__'dzin byed me lha nyid la 'dud:__ces bstod/__bum chus gtor zhing*/__ji ltar bltams pa sogs kyi mthar/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:__zhes phyogs bcu'i sangs rgyas rnams kyi thugs ka nas dbang gi lha mo byang chub sems kyis gang ba'i bum pa thogs pa spros te dbang bskur/__oM rat+na a laM kA ra swA hA:__zhes de rnams kyis rgyan btags par bsam/__de nas byon skyems ni/__me lha zhal 'dzum pa dang bcas pas cung zad gdangs pa'i ljags dang gzar bu gnyis kyi kha la raM yig 'od zer gy-i phung por 'bar bas mtshan pas sreg blugs kyi bdud rtsi'i rgyun drangs te gsol bar bsams la/__lag gnyis de bzhin gshegs pa'i khu tshur gyis dgang blugs bzung nas/__oM bi ma la ag+na ye swA hA/__zhes g.yas pa'i blugs gzar bdun gyis g.yon pa'i dgang gzar bkang ba'i gzar bu kha sbyar pus mo'i nang las phyir mi 'da' bas g.yas su bskor zhing*/__oM bA ba ka ag+na ye a gats+tsha ya:ma mA shIn+taM ku ru swA hA/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pas thog drangs mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi nad gdon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__zhes sbrel bas phul/__tshul de lta bus lan gsum du 'bul zhing me pra brtags pas dge bar mthong na gzengs bstod/__bgegs dang bcas pa nyid na las sngags kyis me la bsang gtor dang bsrung ba bya zhing*/__bgegs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes sbyar bas sreg blugs bdun la sogs pa 'bul lo/__/de nas rdzas rnams las khu ba'i rang bzhin can rnams zhal dang*/__yam shing durba ku sha sogs 'od kyi dkyil 'khor dang*/__zho zan dang til sogs phyag gis mtshon par phul bar mos te/__lag pas bzung du btub pa rnams g.yas pa'i mtheb srin sbyar ba'i mchog sbyin gyi tshul dang*/__de las gzhan pa rnams blugs gzar gyis 'bul zhing*/__'bul sngags dang go rim ni/__yam shing*/__oM b+ho d+hi br-ik+Sha ya swA hA:__gzi brjid phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__mar khu/__oM ag+na ye swA hA:__'byor pa phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__til/__oM sarba pA paM da ha na badz+ra ye swA hA:__sdig sgrib zhi ba la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zho zan nam zas mchog__/oM sarba saM ba de swA hA:__bde ba phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__'bras/__oM badz+ra puSh+ta ya swA hA:__bsod nams phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__nas/__oM ma hA be ga ya swA hA:__shugs phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__so ba/__oM badz+ra bi dza ya swA hA:__nor dang 'bru phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__gro/__oM badz+ra g+hasma ri ya swA hA:__nad med pa phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sran ma/__oM ma hA ba la ya swA hA:__stobs phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__dur ba/___oM badz+ra a yuShe swA hA:__tshe ring ba phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad=__ku sha__/oM a pra ti ha ta badz+ra ya swA hA:__mi mthun pa'i phyogs thams cad srung ba la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__de ltar lan bdun sogs ji ltar rigs pa phul ba'i mthar/__a kA ro'i sngags lan gsum gyis gtor ma bsngo/__bstod pa ni/__hU~M:__tshangs pa 'jig rten mgon gyi sras:__me lha'i rgyal po drang srong mchog:__'byung po yongs su skyob pa'i phyir:__thugs rje'i dbang gis sku sprul pa:__rig sngags grub pa'i drang srong tshul:__nyon mongs sreg pa'i shes rab 'od:__bskal pa'i me bzhin gzi brjid 'bar:__mngon shes rdzu 'phrul zhabs dang ldan:__thabs kyi sprul pa'i theg pa bcibs:__bgrang phreng 'dzin zhing rig sngags gsung :__bdud rtsi'i bcud ldan gun+d+he bsnams:__chos kyi bdud rtsi yongs la bsil:__nyes pa'i skyon bral tshangs par spyod:__'jig rten gnas kyang mya ngan 'das:__zhi ba brnyes kyang thugs rje che:__de la bstod de phyag kyang 'tshal:__ces bstod/__yig brgya brjod pas nongs pa bshags la/__na mo/__rig pa'i rgyal po khyod kyis las thams cad byed pas bsreg rdzas lha'i zhal du 'bul ba dang*/__me nyid ye shes kyi mer byin gyis brlabs nas bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pas thog drangs mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi nad gdon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__/zhes 'dod don gsol/__oM AHhU~M muHsa ye shes kyi me lha thab kyi shar lhor gshegs par bsam mo/__/gnyis pa 'das pa'i me lha mchod pa ni/__bud shing cung zad kha gsos la bsang sbyang*/__hU~M:__dam tshig me lha'i lto ba 'byams klas dbyings:__rang byung lhun grub rin chen gzhal yas khang :__phyi ni rin chen sna lnga'i rtsig pas mdzes:__nang khongs thod mkhar 'jigs pa'i me rlung 'tshubs:__dbus su spyi dpal chen po'i pho brang dang :__phyogs mtshams sprul pa nyi shu'i gzhal med khang :__ye shes nyer gcig kun tu ma 'dres mdangs:__gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhi dang ldan:__drag po'i bkod pa'i mtshan nyid yongs su rdzogs:__phyi rol dur khrod brgyad kyis kun tu bskor:__rdo rje'i gur dang bskal pa'i me chen 'bar:__gtso bo'i gnas rnams pad+ma nyi zla dang :__bdud bzhi ru dra pho mo lnga bcu brgyad:__rigs drug skye 'gro brjid pa'i gdan du bting :__ra~M badz+ra pad+ma tsan+d+ra sUr+Ya ru dra ti ra baM:__zhes rten gzhal yas khang gdan dang bcas pa bskyed/__skabs 'dir sbyin sreg rkyang pa'i tshe brten pa lha bskyed nas spyan 'dren byed pa yin cing*/__sgrub mchod dang 'brel ba'i skabs/__hU~M:__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__zhes sogs spyan 'dren gyi tshig brjod pa dang bstun las rdor gyis sngags bzla bzhin sgrub dkyil las maN+Dal me tog gis mtshon par spyan drangs pa slob dpon la g.yas su bskor te g.yon phyogs nas phul ba las me tog thab tu dor ba dang lhan cig gtso 'khor so so'i bskyed sngags brjod pa'i mthar/__hU~M:__dbus phyogs dkyil 'khor chen po'i lte ba ru:__kun tu 'chang ba spyi dpal che ba'i mchog:__sku mdog smug nag dbu ni nyi shu gcig:__phyogs rer zhal lnga mdun mthing _g.yas dkar _rgyab ljang dang _g.yon dmar:__gtsug gi zhal gcig mthing nag nam mkha'i mdangs:__zhal dang mtshungs pa'i yan lag bzhi bcu dang :__rtsa ba'i phyag gnyis mthing ga rdor dril bsnams:__lhag ma g.yas rnams phyogs bcu'i sangs rgyas dang longs sku'i rnam pa can yab yum/__g.yon rnams phyogs bcu'i byang sems yab yum rnams:__nyi shu rtsa bzhi zhabs kyi dor stabs kyis:__phyogs skyong zhing skyong rgyal chen gdan du brdzis:__dur khrod dpal chas rus pa'i rgyan gyis brgyan:__gnyis med yum chen kun tu bskyod ma ni:__dmar nag gri gug thod khrag 'dzin pas 'khyud:__yab yum zung 'jug bde stong rol pa las:__nyi ma dang ni 'od zer ji bzhin tu:__spyi dpal lha tshogs drug brgya drug cu bzhi:__sku mdog phyag mtshan rnam 'gyur ma 'dres pa:__gang 'dul 'gro ba'i dpal du lham mer gsal:__yab yum brda dang gar gyi rol pa yis:__rjes chags dga' bzhi'i thig le gnas su babs:__b+ha ga'i klong nas skyed byed yi ge'i sprin:__sprul pa'i dkyil 'khor nyi shur spro zhing bsdu:__shar stod byams pa'i pho brang lte ba la:__yang dag mthing nag zhal gsum phyag drug pa:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhabs bzhi bgrad:__g.yas gsum rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung :__g.yon gsum zhing dbyug dung dmar rgyu zhags gdengs:__kro d+hI shwa rI gri thod 'dzin pas 'khyud:__drug cu rtsa brgyad dkyil 'khor lhun gyis grub:__shar srib snying rje'i pho brang lte ba la:__rdo rje phreng ba nag dmar dkar ba'i zhal:__phyag drug rdo rje me phung mgo phreng g.yas:__dril bu bam dang glegs bam g.yon na bsnams:__snang dbyings dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__brgya dang rtsa brgyad sprul pa'i 'khor lor bzhengs:__shar dbus dga' ba'i pho brang lte ba la:__phyag na rdo rje mthing dkar ljang ba'i zhal:__phyag drug rgya gram phreng ba ral gri g.yas:__thod khrag sdigs mdzub sbrul zhags g.yon na bsnams:__khams gsum dbang sdud dmar mos yab la 'khril:__dbu gsum phyag drug gri gug bam dbyug g.yas:__b+han dmar dril bu sbrul zhags g.yon gyis 'khyud:__lha tshogs brgyad cu'i 'khor lo spro zhing bsdu:__shar smad btang snyoms pho brang lte ba la:__rdo rje rtsal rdzogs mthing dkar ljang ba'i zhal:__phyag drug rdo rje dgra s+t+wa lcags kyu g.yas:__dril bu mi mgo tsit+ta g.yon na bsnams:__rdo rje bde ma gri thod 'dzin pa dmar:__mnyam sbyor sum cu rtsa drug lha tshogs shar:__lho stod sbyin pa'i pho brang lte ba la:__rdo rje thod phreng dmar smug dkar ser zhal:__phyag drug rtse lnga rtse dgu rgya gram g.yas:__gser lcags zangs kyi sdig pa g.yon na gzir:__sbyor yum dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__rig 'dzin mkha' 'gro brgyad cu'i 'khor gyis bskor:__lho srib ngag snyan smra ba'i pho brang dbus:__bde mchog 'khor lo rtsa zhal mthing ga la:__g.yon ljang rgyab dmar g.yas ser phyag bcu gnyis:___dang po gnyis kyis rdor dril yum la 'khyud:__tha ma gnyis kyis glang ko brgyangs te 'dzin:__lhag ma cang te'u dgra sta gri gug dang :__rtse gsum dbyug pa g.yas la kha T+wAM ga:__thod dbyug b+han dmar tshangs mgo g.yon na gdengs:__rnal 'byor dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__drug cu rtsa gnyis bde stong chen por rdzogs:__lho dkyil don mthun pho brang lte ba la:__gshin rje mthing nag mthing dkar dmar ba'i zhal:__g.yas gsum thod dbyug dgra s+t+wa ral gri dang :__g.yon gsum zhags pa mdung thung thod khrag bsnams:__za byed dgra stA dung dmar stob pas 'khril:__drug cu rtsa lnga'i sprul pas dgra bgegs 'dul:__lho smad don spyod pho brang lte ba la:__rat+na rtsal rdzogs ser nag dmar ba'i zhal:__be con ral gri srid pa 'khor lo g.yas:__sbrul zhag phub dang b+han dmar g.yon na 'dzin:__sbyor yum dmar nag be con b+han 'dzin 'khyud:__lnga bcu rtsa lnga'i dkyil 'khor yongs su rdzogs:__nub stod 'dod pa zag med lte ba la:__rta mgrin dmar nag dkar sngo ba'i zhal:__phyag drug kha T+wAM rdo rje sbrul zhags g.yas:__dril bu b+han dmar lcags sgrog g.yon na bsnams:__dbu gtsug rta mgo ljang zhur rta skad 'tsher:__ral gcig kha T+wAM thod khrag stob pas 'khril:__lnga bcu rtsa lnga'i lha tshogs gzi byin 'bar:__nub srib ma rig zag med lte ba la:__kye'i rdo rje zhal brgyad bcu drug phyag:__g.yas dkar g.yon sngo mdun rgyab nyi ma'i mdog:__g.yas brgyad rdo rje thod phreng sbyor yum 'khyud:__g.yon brgyad b+han dmar kha T+wAM sgrol yum 'khyud:__bdag med rdo rje gri thod 'dzin dang sbyor:__drug cu rtsa lnga'i dkyil 'khor 'od zer 'phro:__nub dkyil sred pa zag med lte ba la:__gsang 'dus zhal lnga phyag bcu rtsa zhal mthing :__g.yas dkar g.yon nag rgyab mthing spyi gtsug dmar:__g.yas lnga rdo rje nyi ma'i rgyal mtshan dang :__g.yon lnga dril bu nyi zla'i phreng ba 'dzin:__mkha' spyod tsit+ta b+han dmar stob pas 'khril:__lha tshogs brgya dang sum cu'i tshom bur rdzogs:__nub smad lta ba zag med pho brang dbus:__pad+ma rtsal rdzogs dmar smug dkar sngo'i zhal:__phyag drug mda' dar thod dbyug me phung g.yas:__shel bum zla nyi dpal be g.yon na bsnams:__'od skor khro mo tshe bum bsnams pas 'khril:__dgu bcu rtsa brgyad lha tshogs yongs su rdzogs:__byang stod chos kun stong nyid lte ba la:__che mchog dbu dgu bco brgyad phyag dang ldan:__dbu gsum mthing nag g.yas gsum dkar ser zhal:__g.yon gsum dmar nag zhabs brgyad phyogs mtshams bgrad:__g.yas dgu rdo rje g.yon dgu b+han+d+ha bsnams:__kro d+hI shwa ri gri thod 'dzin pas 'khyud:__yon tan lha tshogs bdun cu rtsa gnyis so:__byang srib mtshan med dkyil 'khor lte ba la:__dus kyi 'khor lo mthing nag rtsa zhal gnag:__g.yon dkar rgyab ser g.yas pa dmar ba'i zhal:__phyag g.yas bcu gnyis rdo rje 'khor lo dang :__rin chen pad+ma rgya gram ral gri phreng :__me long spos me snang gsal dri chab 'dzin:__g.yon na dril bu thod pa rin chen sgrom:__gseg par pi waM pusti go cha dang :__mi mgo sbrul zhags mda' gzhu dgra s+t+wa gshol:__dz+nyA na sA ra gri thod 'dzin pas 'khyud:__brgya dang drug cu rtsa bzhi'i lha tshogs shar:__byang dkyil smon pa med pa'i lte ba la:__mkha' klong 'khyil ba dmar mthing ljang ba'i zhal:__dgos 'byung bsam 'phel yid bzhin nor bu g.yas:__nam mkha' rgya mtsho sa gzhi'i mdzod gsum g.yon:__rang 'dra'i sbyor yum u tsuSh+mA dang 'khril:__nor lha brgyad dang bcu bdun tshom bur rdzogs:__byang smad mngon par 'du mi phyed pa'i dbus:__karma rtsal rdzogs ser ljang dmar ba'i zhal:__g.yas gsum ral gri lcags kyu me phung gdengs:__g.yon gsum lha khang glegs bam 'ja' tshon 'dzin:__yum chen zil gnon rin chen b+han 'dzin 'khyud:__brgya dang lnga bcu'i lha tshogs lhun gyis grub:__shar lho lus dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__mngon rdzogs rgyal po mthing dkar dmar ba'i zhal:__rdo rje khyung dang sbrul zhag g.yas na bsnams:__b+han+d+ha zhing g.yab gwa'u g.yon na 'dzin:__nyid zhi mu kha bde stong thig ler sbyor:__srid pa ma mo bdun cu rtsa bzhir rdzogs:__lho nub tshor dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__rdo rje gzhon nu mthing dkar dmar ba'i zhal:__phyag drug g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me phung kha T+wA~M tha ma gnyis:__srid pa phur bur 'dril zhing sbyor ba'i yum:__rgyas 'debs mthing nag kha T+wA~M thod pa 'dzin:__phrin las lha tshogs brgyad cu rtsa bzhi 'phro:__nub byang sems dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:___dregs 'dul mthing nag mthing ser smug nag zhal:__rdo rje lha brgyad mgo bo g.yas na bsnams:__thod phrag klu brgyad mgo bo g.yon na 'dzin:__khams gsum spyi 'dul rdo rje b+han 'dzin 'khyud:__dregs pa'i lha tshogs bzhi bcu rngams shing rol:__byang shar chos dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__stobs ldan nag po mthing nag drag po'i zhal:__rdo rje lha brgyad tsit+ta g.yas na bsnams:__b+han dmar klu brgyad tsit+ta g.yon na 'dzin:__'byung lnga'i bdag mo g.yas pas nam mkha' 'degs:__g.yon pas sa gzhi gnon cing yab dang 'khril:__drag sngags lha tshogs nyi shu rtsa brgyad 'bar:__gzhal yas phyi nang bar khyams thams cad du:__'gro 'dul thub drug sangs rgyas stong rtsa gnyis:__sgo bzhir sgo ba 'dod snam mchod pa'i sprin:__phyi rol mkha' 'gro ging lang dbang phyug tshogs:__sku mdog phyag mtshan rnam 'gyur cir yang ston:__kun kyang zhi khro'i nyams dang cha lugs rdzogs:__snang stong zung 'jug 'ja' tshon lta bur gsal:__zhes lha tshogs gsal gdab/__hU~M:__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__spyan 'dren gshegs su gsol bar mi dmigs kyang :__thugs rje'i ngang nyid chos skur dag pa las:__ye shes sgyu mar rol zhing gshegs su gsol:__'og min bkod pa lhun grub pho brang nas:__zhi ba dbyings kyi lha tshogs gshegs su gsol:__'bar ba khrag 'thung rol pa'i dur khrod nas:__spyi dpal khro bo'i lha tshogs gshegs su gsol:__byang chub nyi shu'i ye shes e dbyings nas:__sprul pa'i dkyil 'khor nyi shu=__phyogs bcu nam mkha'i mtha' klas zhing khams nas:__bde gshegs zhi khro rab 'byams=__phyag rgya'i brda la gzigs nas gshegs=__sngags tshig sgra la gsan nas=__gdung ba'i snod la dgongs te =__tshur gshegs tshur spyon bka' 'dus dkyil 'khor lha:__sgrub pa'i gzhal yas 'di la byin chen phob:__sgrub mchog rnal 'byor rnams la dbang bzhi skur:__grub pa'i rtags dang mtshan ma myur du ston:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM ma hA shrI he ru ka sarba maN+Da la dzaHhU~M ba~M hoH__e h+ye hi b+ha ga wAn ma hA kA ru Ni ka dr-i sh+ya ho:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__zhes brjod cing thal mo brdab:__rol mo dang bshug pa'i sgras spyan drang :__hU~M:__rgyal ba'i sku la gshegs bzhugs mi mnga' yang :__ye shes dbyings su 'du 'bral med pa'i don:__gnyis med dgyes shing bzhugs pa'i brdas mtshon te:__dngos grub stsal zhing brtan par mdzad du gsol:__badz+ra dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes pas dam tshig dang ye shes dbyer med pa'i gzi byin 'bar bar bsam mo:__lnga pa tshogs gsog pa la:__thog mar phyag gis mchod pa ni:__hU~M:__dbyings nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__'bar ba'i ye shes khro rgyal nyi shu gcig:__nyi dang zer bzhin bsam yas dkyil 'khor spro:__dpal chen bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH_pra tIts+tsha ho:__phyi nang gsang ba'i mchod pa ni:__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__phyag rgya bcu drug gar gyi mchod pa 'bul:__'dod yon rnam mang phyi yi mchod pa 'bul:__ting 'dzin zab mo rtogs pa'i mchod pa 'bul:__snang srid gzhir bzhengs kun bzang mchod pa=__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod=__rgyu drug bsgral ba'i rak+ta'i=__snod bcud yongs rdzogs gtor ma'i=__sbyor sgrol zung 'jug bde stong mchad pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra rA ga nIrti ho:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da sarba pU dza hU~M:__oM shrI badz+ra rA ga ma hA dz+nyA na ho:__oM shrI badz+ra rA ga sa man+ta pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__sta na ga Na ma hA su kha d+hA tu a aH__bstod pa glu yi mchod pa ni:__hU~M:__mkha' ltar dag pa kun khyab chos kyi sku:__nyi ltar 'od gsal bde chen longs spyod rdzogs:__zer ltar don mdzad 'gro 'dul sprul pa'i sku:__zhi ba dbyings kyi lha la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__'khor 'das 'ub chub ye shes chen po'i sku:__dkyil 'khor gtso mchog spyi dpal he ru ka:__khro rgyal rje btsan bde stong drwa bar sdom:__yab yum 'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__dpal chen dgyes pa'i sgyu 'phrul rol pa ni:__dkyil 'khor nyi shu'i gtso dang 'khor du sprul:__khyab brdal ye shes yang dag he ru ka:__stobs ldan ye shes rdo rje phreng ba che:__'bar ba'i ye shes dpal chen gsang ba'i bdag:__yid bzhin ye shes rdo rje rtsal chen rdzogs:__chags bral ye shes rdo rje thod phreng rtsal:__bde chen ye shes 'khor lo bde ba'i mchog:__gtum rngams ye shes bcom ldan gshin rje'i gshed:__bsam 'phel ye shes kun 'byung rat+na rtsal:__sor rtog ye shes pad+ma rta mgrin rgyal:__dga' chen ye shes dgyes pa'i rdo rje bzhad:__'od gsal ye shes bde gshegs gsang ba 'dus:__rnam dag ye shes pad+ma rtsal chen po:__zung 'jug ye shes khrag 'thung che ba'i mchog:__rtog bral ye shes dus kyi 'khor lo dpal:__'dod 'byung ye shes zag med mkha' klong 'khyil:__shugs 'chang ye shes thogs med karma rtsal:__thig le'i ye shes bla med mngon rdzogs rgyal:__bdud 'joms ye shes badz+ra kI la ya:__bgegs 'dul ye shes dregs pa thams cad 'dul:__mngon spyod ye shes dpal chen stobs ldan nag:__rang rig gtso la rig mdangs 'khor gyis bskor:__sprul pa'i cho 'phrul bsam yas phyogs bcur 'gyed:__byang chub nyi shu'i ye shes rol pa las:__ngo mtshar bstod pa glu yi mchod sprin 'bul:__hU~M:__zhi khro'i sku ni gang 'dul nyams dang ldan:__rdo rje dgyes pa sngags kyi rang sgra can:__ye shes klong las yon tan phrin las rdzogs:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha la bstod:__sreg rdzas kyi thog mar dgang blugs 'bul ba la/__dkyil 'khor gyi lha rnams zhal 'dzum pa dang bcas pas cung zad gdangs pa'i ljags rdo rje dkar po'i rnam pa can dang gzar bu gnyis kyi kha la hU~M yig 'od zer gyi phung por 'bar bas mtshan pas sreg blugs kyi bdud rtsi'i rgyun drangs te gsol bar bsams la/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:kyis dgang zhing*/__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:kyis 'bul/__de nas yam shing la sogs pa'i rdzas gzhan rnams/__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra satwa hU~M:__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__zhes spyi dril gnyis kyi mthar rdzas sngags kyis bcu la sogs pa ji ltar rigs par phul mthar spel tshig gong ltar sbrel ba'am/_rgyas par spro na zhi ba dang khro bo so so'i sngags lan re'i mthar rdzas sngags kyis bcu la sogs pa ji ltar rigs par phul mthar spel tshig gong ltar sbrel/__tshul de lta bus brgya'am sum cu nyer gcig sogs skabs dang sbyar te phul/__rdzas rnams rdzogs te las bcol ba ni/__hoH__bcom ldana'adas khrag 'thung spyi dpal zhi khro 'dus pa'i lha tshogs khyed rnams kyis bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pas thog drangs mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi nad gdon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__lha rnams kyis thugs ka nas spros pa'i sangs rgyas rnams kyis zla ba chu shel gyi bum pa bdud rtsi dkar pos gang ba 'dzin pas zla ba la gnas pa'i bsgrub bya'i steng phyogs nas khrus byas pas sdig sgrib nad gdon la sogs pa'i nyes pa thams cad dag cing zhi bar bsam mo/__/slar yang dgang blugs sngar bzhin du phul mthar/__oM badz+ra was+t+ra ya swA hA:__zhes gos zung dang*/__oM badz+ra tam+bu lA ya swA hA:__zhes so rtsi 'bul/__mchod bstod ni/__oM shrI badz+ra rA ga ar+g+haM pad+yaMM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ne bid+ya shap+da sarba pU dza hU~M:__hU~M:__zhi khro'i sku ni gang 'dul nyams dang ldan:__rdo rje dgyes pa sngags kyi rang sgra can:__ye shes klong las yon tan phrin las rdzogs:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha la bstod:__ma rnyed yongs su ma tshang dang*/__sogs dang yi ge brgya pa bzlas pas nongs pa bshags/__oM/__khyed kyis sems can don kun mdzad/__ces sogs nas/__badz+ra muH__zhes se gol gyi sgras ye shes pa chos kyi dbyings su gshegs/__dam tshig pa rang la bsdu/__sgrub mchod dang 'brel ba'i tshe/__dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams sgrub pa'i dkyil 'khor la gshegs par bsam zhing maN+Dal me tog gis mtshon par sgrub dkyil ga la bar spyan drangs/__gzhal yas khang gdan dang bcas pa rang la thim par bsam mo/__/gsum pa rjes kyi bya ba ni/__slar yang blugs gzar gyi mar khus me gso zhing*/__badz+ra sa mA dzaHsa me lha ye shes pa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dam tshig pa dang dbyer med du gyur pa la sngar bzhin dgang blugs dang yam shing la sogs pa'i sreg rdzas lhag ma rnams so so'i sngags mthar/__oM pA ba ka ag+na ye bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i thog drangs mtha' yas pa'i sems can thams cad kyis:__rdzas dang yo byad ma tshogs pa dang :__ting 'dzin ma gsal bad nga :__cho ga lhag pa dang :__nyams pa dang :__lha gong 'og nor ba thams cad shan+tiM ku ru swA hA:__zhes sbyar bas 'bul/__gos zung dang so rtsi'ang gong gi sngags kyis phul mthar/__puSh+pe sogs nyer spyod lngas mchod/__me ste bsregs bya za ba'i lha/__/drang srong rgyal po gdon gyi bdag__/shar lho me lha'i tshogs bcas la/__/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/__/zhes bstod/__a kA ros sngar bsngos pa'i gtor ma thab tu 'bul zhing*/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__sogs kyis phrin las bcol/__ma rnyed yongs su sogs kyis nongs pa bshags/__bdag gi don dang gzhan gyi don/__/sgrub byed bsreg bya za ba gshegs/__/ji bzhin dus su tshur byon la/__/bdag gi dngos grub thams cad sgrubs/__/oM muH__zhes me lha ye shes pa rang gnas su gshegs/__dam tshig gi me lha rang gi snying gar thim par bsam zhing*/__dge ba'i rtsa ba bla na med pa'i byang chub tu bsngo zhing shis pa brjod pas mtha' rgyas su bya/__me rang zhir gtong ba'am dri bzang gi chus gzhil la thal sol rnams rgya mtshor 'bab pa'i chu bo chen por bskyal lo/__!__/gnyis pa rgyas pa'i sbyin sreg gi khyad par ni/_dus ra ba bzhi'i yar ngo'i tshes brgyad dam bco lnga la sogs pa'i nyi bros kyi char/__rgyal po'i bang mdzod kyi 'og dang zhing sa bzang po sogs dpal can gyi sa las bskrun pa'i thab stegs gru bzhi khod snyoms par byas pa'i steng du thab khung gru bzhi rgyar khru do dpangs su khru gang ba/__thab kyi steng du mu ran nam mchu sor brgyad dor ba'i rgyar dpangs sor brgyad pa'i kha khyer bags kyis gzhol ba'i kha khyer la rin po che'i phreng ba/__mu ran la me ri g.yas bskor/__thab dbus su sor drug pa'i rin po che ser pos mtshan pa/__bris thab tu byed na stegs bur ba byung bdud rtsi dang sbyar ba'i dri'i chus chag chag btab par tshangs zur gyi thig btab pa'i dbus nas logs ngos su khru re gzhal ba'i sar bcad pa'i phyi rol du sor brgyad pa'i mchu dang kha khyer gyis bskor/__thab dbus su 'khor lo rtsibs brgyad pa'i lte bar sor drug pa'i rin po ches mtshan pa/__mchu+u 'am mu ran la me ri ser po g.yas bskor du 'bar ba dang*/__kha khyer la rin po che'i phreng bas bskor zhing zur bzhi la'ang rin po che 'bar ba re bcas bri/__der tsher ma med pa'i 'bras bu can gyi shing 'o mar bcas pa'i gur gum gyi chab kyis bran pas khru gang tsam du gru bzhir brtsig__/gtor ma'i rgyu gser phye me tog ser po gro dang rgun 'bru'i phye ldong ros zho rnams mar dang bsres pas dbyibs gru bzhi pad 'dab can/__yam shing 'bras bu chags pa'i shing gi bar gyi cha las byung ba khru gang ba dri bzang dang mngar gsum mar khus sbags pa/__bsreg rdzas zhi ba dang mtshungs pa las bilba sogs shing tog 'bru sman rin po che dang dar gos ser po'i rigs/__snod dang rdzas thams cad dbyibs gru bzhi kha dog ser po 'ba' zhig pa bya/__slob dpon rgyan chas ser po bgos la dga' ba'i sems dang bzang po'i stabs kyis stan ser po la kha byang du phyogs pas 'khod nas las rim la 'jug__/me rgyal rigs kyi khyim dang rtsubs shing las byung bas spar/__phrin las zhi ba'i skabs kho na ltar las/__thab bskyed skabs/__stong pa'i ngang las hU~M las rgyas pa'i thab khung ser po dbyibs gru bzhi mu ran kha khyer dang bcas pa'i dbus su 'khor lo rtsibs brgyad pa'i lte bar rin po che ser po dang kha khyer dang zur bzhir rin po ches mtshan pa/__dwangs shing sgrib pa med pa'i 'od zer kun tu 'phro ba rgya dpangs sogs mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du me'i dkyil 'khor gru gsum pa dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du raM ser po las dbyug tho ser po raM gyis mtshan par gyur te/__de las me lha ser po drang srong gi cha byad can/__sha skem pa tshangs pa'i skud pa ser po dang ldan pa/__zhal gcig phyag bzhi pa/__g.yas dang pos dbyug tho/__gnyis pa na bgrang phreng*/__g.yon dang po na ril ba spyi blugs/__gnyis pa skyabs sbyin gyi phyag rgya can drang srong gi tshogs kyis sogs sngar ltar dang*/__ma ma shAn+tiM ku ru'i mal du/__ma ma puSh+tiM ku ru oM:__zhes dang*/__zhi ba'i mal du rgyas pa zhes bsgyur/__dgang blugs skabs lag gnyis khu tshur byas pa'i mtheb mdzub gnyis rtse sprad pa rin po che'i khu tshur gyis dgang blugs bzung*/__spel tshig skabs/__tshe dang bsod nams ye shes yon tan thams cad 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol/__zhes dang*/__gzi brjid phun sum tshogs pa thams cad puSh+tiM ku ru oM:__zhes par 'gres sbyar/__'dod gsol skabs/__na mo/__rig pa'i rgyal po sogs gong ltar la/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pas thog drangs mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi tshe dang bsod nams ye shes yon tan thams cad 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol/__zhes sbyar/__'das pa'i dgang blugs skabs/__dkyil 'khor gyi lha rnams zhal 'dzum pa dang bcas pas cung zad gdangs pa'i ljags rin po che ser po'i rnam pa can dang gzar bu gnyis kyi kha la b+h+rU~M yig 'od zer gyi phung por 'bar bas mtshan pa zhes 'don pa spo/__rdzas rnams rdzogs nas las 'chol ba'i tshe/__lha rnams kyi thugs ka nas spros pa'i sangs rgyas rnams kyis gser gyi bum pa bdud rtsi dang rin po ches gang ba 'dzin pas zla ba ser po la gnas pa'i bsgrub bya'i steng phyogs nas bdud rtsi dang rin po che'i char phab pas de'i lus dang khyim gang ste tshe dang bsod nams ye shes yon tan thams cad 'phel zhing rgyas par bsam/__rjes me rang zhir btang ste thal sol bang mdzod du sba/__gal te rab gnas dang 'brel bar 'o thug sgrub na de'i lag len ni spyi ltar shes par bya'o/__/mi 'gyur bde chen dgyes pa'i zhal gyi sgo/__/bsregs blugs bdud rtsis mnyes byed cho ga'i khrigs/__/brjod pa 'dis kyang phrin las 'dod pa rgu/__/bde blag nyid du 'jo ba'i gzhir gyur cig__/ces dpal bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar zhes bya ba 'di'ang*/__sgrub pa chen po'i las rim sogs la nye bar mkho bar mthong nas bde gshegs 'dus pa'i gzhung la brten cing lag len 'jug pa bde ba'i dbang du byas te/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rnam 'gyur gyi lo mgo nya ba'i shes rab kyi phyogs la rig 'dzin dga' ba'i tshal du sbyar ba'i yi ge pa ni sngags ban ye shes chos ldan gyis bgyis pa'o/__/'dis kyang las dang dngos grub thams cad yid bzhin du 'grub pa'i rgyar gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information