JKW-KABAB-02-KHA-063

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌།
Wylie title bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung JKW-KABAB-02-KHA-062.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 63, Pages 553-556 (Folios 1a2 to 2b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 553-556. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Cycle ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bla ma nor lha
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱོབས་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་གསུང་བསྐུལ་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་སྩལ་བའི་མོད་ལ། སྔགས་རིགས་ཀྱི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa 'di'ang snyigs dus kyi skyobs pa pad+ma saM b+ha ba'i zhal skyin gter chen bla ma'i gsung bskul nor bu'i cod pan spyi bor stsal ba'i mod la/__sngags rigs kyi rtags tsam 'dzin pa pad+ma gar dbang bde ba'i rdo rjes dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bris pa dge legs 'phel/__/sarba mang+ga laM//

Notes The Karchag attributes this text to Khyentse Wangpo, rather than Kongtrul.
[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། །བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོཿཔདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ཡ། གཙང་ཞིང་དག་པར་སྦྱར་བའི་བསངས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་ཅི་འབྱོར་པ་རྣམས། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། གིས་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བསང་རྫས་རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཁྱད་པར་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་དྲྭ་བ་ཞིང་ཁམས་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ལས་དགོས་འདོད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་ཟད་མེད་དུ་འཇོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བྱིན་བརླབ། ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཛོད། །འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དབུལ་བའི་འཇིགས་སྐྱོབས་ནོར་གྱི་ལྷ། །སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང༌། །ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་རྩལ། །འདས་དང་མ་འདས་སྣང་ཚུལ་ལས། །ནོར་བདག་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །བཀྲ་ཤིས་གཙང་ཞིང་དགེ་བའི་གནས། །དད་མོས་གདུང་བའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །དགྱེས་པས་དགོངས་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །སྟོང་གསལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས། །རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ལྷུན་གྲུབ་བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང༌། །འབྱུང་བ་མེ་རླུང་སྦྱོར་བ་ལས། །དྲི་མ་གཙང་བྱེད་ཤུགས་ལས་གྲུབ། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ལ་འཕྲོ། །འདོད་རྒུའི་ཆར་པ་ཅི་ཡང་འབེབས། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་མདངས། །རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་རྣམ་ཐར་གྱི། །བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །མཆོད་དོ་བསང་ངོ་མངའ་གསོལ་ལོ། ཧྲཱིཿ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་སྐུ། །རྗེ་བཙུན་པདྨ་སཾ་བྷ་བ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་གཏེར། །རང་སྣང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །བདུད་རྩི་བསང་གི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན། །དབུལ་བའི་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྟོབས། །འདོད་རྒུར་སྒྱུར་བའི་ནོར་གྱི་ལྷ། །སྐུ་ཡི་ནོར་བདག་ཛཾ་ལྷ་དཀར། །བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །ཡོན་ཏན་ནོར་བདག་ཛཾ་ལྷ་སེར། །རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །གསུང་གི་ནོར་བདག་ཛཾ་ལྷ་དམར། །པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །ཕྲིན་ལས་ནོར་བདག་ཛཾ་ལྷ་ལྗང༌། །ལས་ཀྱི་་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཕྱྭ་དང་གཡང༌། །སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་འདུ་བར་མཛོད། །ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་གླང་པོའི་གདོང༌། །ལྷ་ཡི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་ནོར་གྱི་རྒྱུན། །གནས་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །དབང་མཛད་བཅོམ་ལྡན་རིག་བྱེད་མ། །ཀླུ་ཡི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ངལ་གསོས་པོ། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །ལྷ་ཀླུ་མི་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི། །ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འབྱོར་འདིར་སྩོལ་ཅིག །དབྱིག་གི་ནོར་བདག་ནོར་བུ་བཟང༌། །ཅང་ཤེས་ནོར་བདག་རེ་མནྟ། །ཟས་གོས་ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་དམར། །རྐང་བཞིའི་ནོར་བདག་ཀུ་བེ་ར། །རང་རང་སྡེ་དཔུང་བཅས་པ་བསང༌། །ནོར་དབྱིག་ཅང་ཤེས་ཟས་དང་གོས། །རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །སྤྱན་མི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སྲས། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་བཅས་བསང༌། །ཕྱོགས་བཞིའི་གཡང་དང་ལེགས་པའི་དཔལ། །དམུ་ཡང་བཅུད་ཀུན་འདིར་འདུས་མཛོད། །གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་ནོར་གྱི་ལྷ། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གཞི་གནས་བདག །དགེ་བའི་གྲོགས་མཛད་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང༌། །ལེགས་པའི་དོན་སྒྲུབ་འཁོར་བཅས་བསང༌། །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་དཔལ། །གནས་འདིར་སྡུས་ལ་གོང་དུ་སྤེལ། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་མཛོད། །ཏིང་འཛིན་བྱིན་རླབས་བསང་མཆོད་ཀྱིས། །སྣོད་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་རྒུད་པ་བསང༌། །རྣམ་དག་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང༌། །བཀོད་པ་ཕུན་ཚོགས་གཡང་དུ་འཁྱིལ། །འཕོ་མེད་སྡོམ་པའི་གཙང་བྱེད་ཀྱིས། །བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་བསང༌། །རྣམ་དག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དང༌། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་གཡང་དུ་འཁྱིལ། །རང་རིག་རྟོག་བྲལ་འོད་གསལ་གྱིས། །མཚན་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་བསང༌། །རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ། །སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་གཡང་དུ་འཁྱིལ། །རང་སྣང་དབྱིངས་སུ་ཤར་བའི་མགྲོན། །དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་ཆར་རྒྱུན་བཅས། །འགྲོ་འོང་རྟག་ཆད་བྲལ་བའི་ཀློང༌། །མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོར་བརྟན་པར་བཞུགས། །སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་རྫོགས་ལྡན་གྱི། །དཔལ་འབར་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱོབས་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་གསུང་བསྐུལ་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་སྩལ་བའི་མོད་ལ། སྔགས་རིགས་ཀྱི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/___/bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa bzhugs so/__/hU~M hrIH__bsod nams yongs rdzogs sbyin pa'i phar phyin las/__/bsod nams 'dod rgu'i dngos grub char 'bebs pa'i/__/bsod nams stobs kyi 'dod 'jo'i bum pa bzang*/__/mi zad 'dod par 'jo ba'i dga' ston gyis/__/rtsa gsum nor lha rab 'byams thugs dam bskang*/__/rigs 'dus pad+ma sam+b+ha'i thugs dam bskang*/__/gu ru skyes mchog tshul bzang thugs dam bskang*/__/'gyur med sku yi nor bdag thugs dang bskang*/__/re skong yon tan nor bdag thugs dam bskang*/__/'gags med gsung gi nor bdag thugs dam bskang*/__/lhun grub phrin las nor bdag thugs dam bskang*/__/steng phyogs lha yi nor bdag thugs dam bskang*/__/bar phyogs mi yi nor bdag thugs dam bskang*/__/'og phyogs klu yi nor bdag thugs dam bskang*/__/byang phyogs gnod sbyin nor bdag thugs dam bskang*/__/gser dngul nor dbyig nor bdag thugs dam bskang*/__/cang shes rta yi nor bdag thugs dam bskang*/__/zas gos bcud kyi nor bdag thugs dam bskang*/__/rkang bzhi phyugs kyi nor bdag thugs dam bskang*/__/sgo srung rgyal chen sde bzhi'i thugs dam bskang*/__/kun 'khyil lha mo mched gsum thugs dam bskang*/__/zhing skyong sman btsun lha lnga'i thugs dam bskang*/__/gter srung kha rag khyung btsun thugs dam bskang*/__/bka' sdod dregs pa sde lnga'i thugs dam bskang*/__/myur mgyogs spu gri ging lnga'i thugs dam bskang*/__/thugs dam dbyings su bskang ngo byin gyis rlobs/__/thugs dam gnyan po bskang ba'i dam rdzas ni/__/bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun/__/rtsa brgyad stong sbyar chags med rak+ta'i mtsho/__/snang srid snod bcud rnam dag ba liM ta/__/thabs dang shes rab dbyer med byang chub sems/__/rang byung lhun grub mchod pas thugs dam bskang*/__/rang rgyud dngos por bzung ba mthol lo bshags/__/gzi brjid sku yi dngos grub lus la stsol/__/tshangs dbyangs gsung gi dngos grub ngag la stsol/__/bde stong thugs kyi dngos grub sems la stsol/__/rig rtsal yon tan rgyas pa'i dngos grub stsol/__/phrin las dngos grub bkra shis dpal 'bar shog__/ces lho brang ri phug gi gnas 'dzin rnam rgyal gyis bskul ngor/__zhwa dmar gyi chos sgar du 'dul 'dzin pa rat+nas spel ba bkra shis par gyur cig__/sarba sing+ng+hi puSh+tiM ku ru oM/__mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: