DKR-KABUM-08-NYA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:09, 17 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam DKR-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 12, Pages 136-162 (Folios 1a to 27a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation Khyentse, Dilgo. Mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 136-162. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-06-CHA-042
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དཔལ་ཡུལ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་པྲཛྙཱཾ་ནས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་བབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་དབྱིག་མཆོག་འདི་ཡི་སྒྲུབ་ཆེན་བོད་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་གནམ་མཚོ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དང་ཉེ་བར་དོ་སྐྱ་དགོན་པ་ཆོས་སྐུ་འོད་འབར་གླིང་དུ་དོ་སྐྱ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་མྱོང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་ལེ་ཚན་དང༌། རྡོར་དྲིལ་ཤོག་བུ་བཅས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག་གི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་གནང་བལ་བརྟེན་ནས་མདོཁམས་ཀྱི་ཀུ་སཱ་ལི་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བསིལ་ལྡན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་གནས་པའི་སྐབས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱག་འཚལ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་མེ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཟླའི་༡༨ཚེས་ལ་དབུ་བརྩམས་པའི་སྐབས་ཡི་གེ་པ་ནི་གང་གི་སློབ་འབངས་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i mdzes rgyan dpal yul rmugs sangs mchog sprul sa man+ta b+ha dra pradz+nyAM nas snyigs dus bstan 'gro'i dge mtshan spel ba'i thugs bskyed dus su bab pa'i rten 'byung gis zab gsang snying po'i dbyig mchog 'di yi sgrub chen bod yul byang phyogs gnam mtsho dpal 'khor lo sdom pa'i pho brang dang nye bar do skya dgon pa chos sku 'od 'bar gling du do skya mchog gi sprul sku'i bdag rkyen las gsar 'dzugs gnang ba'i skabs myong grol bde chen bdud rtsi le tshan dang*/_rdor dril shog bu bcas ched du bka' yis bskul ma gnang ba bzhin kun gzigs 'jam mgon bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i bka' gter rig 'dzin brgyud pa'i gzhung dang man ngag gi phyag bzhes mthong brgyud ji ltar gnang bal brten nas mdokhams kyi ku sA li 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bsil ldan bod kyi yul dbus su gnas pa'i skabs lha ldan sprul pa'i gtsug lag chen po'i shar phyogs phyag 'tshal me tog ldum ra'i gzims shag tu me sprel rgyal zla'i 18tshes la dbu brtsams pa'i skabs yi ge pa ni gang gi slob 'bangs pad+ma thugs rje'i snang bas bgyis pa 'dis kyang snying po'i bstan la bya ba mchog tu byed par gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

།ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་དྷཱ་ཏུ་བྷྱཿ བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་ཆོས་ཀུན་རྒྱས་བཏབ་པས། །འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩིའི། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྩོལ་དྷཱ་ཀི་ནི། །སྙིང་དབུས་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་དགྱེས་རྩེན་མཛོད། །ཁྱོད་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། །རོལ་སྒེག་ཆོས་དོན་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཆོག་བགྲོད་པའི་གསེང་ལམ་ནི། །གྲུབ་པའི་མན་ངག་བཞིན་དུ་འདིར་སྤེལ་བྱ། །དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུད་དག་རྟོགས་པ་ལྡན་པ་ཡིསཿ འབྲེལ་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སརཿ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བྱ༔ བསྙེན་པ་དང་ནི་ཉེ་བསྙེན་དང༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཁྲོལ་བུར་སྦྱངས་ཤིང་ཕྱེ་མར་བརླབས༔ བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་ཞིང་གོང་བུར་བསྡུ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། གང་བསྒྲུབ་བྱའི་གཞི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ཟུག་རྔུ་ཡེ་ནས་མི་གནས་པའི་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ལས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རིགས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ཡུམ་ཆེན་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཀ་ནས་དག་པ་དོན་གྱི་བདུད་རྩིའི་བཞུགས་ཚུལ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས། དེའི་རང་རྩལ་སྣང་ཆའི་དུག་ལྔ་ཕུང་ལྔ་སོགས་སྦྱང་བྱར་བརྡར་བཏགས་པའང་རིགས་ལྔའི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བའི་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལམ་གྱིས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་གནས་སྣང་ངོ་བོ་ཡིན་ལུགས་ཀྱིས་བཞུགས་ཚུལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་རྩི་སྨན་རོ་བཅུད་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱི་རྫས་སུ་གྱུར་པ་ནི་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དུ་བསྔགས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས། གློ་བུར་འཕོ་བའི་འཁྲུལ་རྟོག་གི་དྲི་མ་དབྱིངས་སུ་དག་ནས་རང་གནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡིན་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དབྱེར་མེད་པའི་བདུད་རྩི་ཞེས་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེ་ལྟར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་དུ་མར་དབྱེ་ཡང༌། བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཁོ་ན་མངོན་དུ་བྱེད་པས་བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དུ་མཛད་པ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱའི་ལམ་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་ལྷག་པར་ཟབ་སྟེ་ལྷན་སྐྱེས་ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་མྱོང་བ་བདེ་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་ཉིད་བསྔགས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཟབ་གསང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀས་འཕགས་པ་ཉིད་བཤད་པ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཡིས་ཆིངས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པ་ཁྲོལ་བུར་སྦྱངས་བ་ལ་གཉིས། སྔོན་འགྲོ་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་སྟ་གོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། ཁྲོལ་བུར་སྦྱངས་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔ། ཡུལ་དག་པའི་ཤ་ལྔ། དེ་དག་གི་འཕྲོད་དང་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པའི་སྨན་རྩ་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱང་དེ་དག་དངོས་ཀྱི་རྫས་རིགས་གཏེར་བྱོན་དང་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་ཆོས་སྨན་ལ་ཚང་བས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕབ་རྒྱུན་གཞིར་བཞག །གཙང་ལ་དག་པའི་སྨན་ཕྱེ་སྔོན་དུ་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་ཁྲོལ་སྒྲུབ་རིགས་དབྱེ་ལྟར་མཚོན་བྱེད་ཙམ་བཞག་པ་ཉིད་བཏགས་ཚགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མཛད་དེ་བདུན་ཕྲག་ལ་སོགས་པའི་ཞག་གྲངས་ཀྱིས་བཅད་པ་ཉིད་བཤད་བྱ་དངོས་ཏེ། སྨན་གྱི་གཞི་ཨ་རུ་ར་རུས་པ་དང་བྲལ་བ། དེའི་ཕྱེད་བ་རུ་སྐྱུ་རུ། ཙནྡ་དམར་པོ། ཨ་ག་རུ། ནཱ་གི་འདུལ་མ། གི་ཝཾ་བཟང་དྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་སྨན་ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཟང་བ་རྣམས་མངན་ལེགས་ཤིང༌། གཞན་སྣེ་ཚང་ཙམ་དང༌། ལི་ག་དུར། རུ་རྟ་རྣམས་མང་ནའང་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར། གཞན་སྔོ་སྨན་རིགས་ཉུང་ན་ལེགས། དུག་རིགས་བཤལ་སྐྱུགས་རྣམས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ལ་གནོད་པས་སྨན་གྱི་སྤྱང་ཀི་ཞེས་གཏང་བར་མི་མཛད། ཤིང་ཀུན། སྒོག་པ། ཤུ་དག་ནག་པོ། གཞོབ་དང་ཚྭ་རིགས། སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་འདྲེས་ཙམ་ལས་མི་བཏང༌། ཁ་དོག་སེར་པོར་བྱེད་ན་གུར་གུམ་དང་ཡུང་བ་སྨུག་པོ་ཙནྣ་སོགས་དང༌། དམ་རྩི་དབང་ལག་རན་ཙམ། མངར་གསུམ། ནམ་དུུས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་རྩི་ཡང་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ནས་ཚོགས་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་སྨན་རྣམས་ཞིབ་མོར་བརྡུང་ནས་དར་ཚགས་ལ་དྲངས། རས་དཀར་སེར་གང་རུང་གི་ཁུག་མར་བླུགས། དེའི་ཁར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་རྟེན་རིགས་དབྱེ་མི་དགོས་བས་འབྲས་བུ་གསུམ། བཟང་དྲུག་སོགས་སྨན་སྣ་ཉུང་ཙམ་ཐུམ་བྱས་པ་ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་རཀྟ་དང་ཆོས་སྨན་སྦར་བས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་བཅས་བྲིས་པ་ཕོ་ཐོད་ཀྱི་ལྟེ་བར་རྩིབས་བཞི་ལ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མོ་ཐོད་ལ་མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་ལྔ་བཀོད། གཉིས་ཀའི་མུ་ཁྱུད་ལ་ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་པས་བསྐོར་བ་མོ་ཐོད་འོག་དང་ཕོ་ཐོད་སྟེང་ནས་སྦུབས་ཏེ་ཁ་སྦྱར་བའི་བར་སྨན་ཕྱེ་བཅུག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་དགྲམ་བྱ་གདུགས་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་དང་རྔ་ཡབ་དཀར་པོ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་རྣམས་བཏགས། ཤམ་བུའི་ནང་དུ་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ཙཀླི་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་བྱང་འདོད་གསོལ་ཅན་བྱང་ཤར་བྲ་ཉེ་ནས་བརྩམས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བ་དང༌། རྒྱབ་ངོས་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་མེ་ལོང་བཅུ་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་བྲིས་པ་བཏགས། རྒྱས་པ་རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་འདུས་ཀྱི་སྨན་སྒྲུབ་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ཚངས་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས་པའི་བཅས་བཀོད་འབྱོར་ནའང་ལེགས། གཞན་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རིགས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལའང་གཉིས། བསྙེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྦྱངས་བ་དང༌། ཉེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་གཏེར་གཞུང་ལས། ལྷ་ལ་སྙན་གསན་འབེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་སྐོང་བཤགས་ནན་ཏན་དུ་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་ལྟར་བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཟླས་པ་སྐོང་བཤགས་བཅས་ཉིན་ཞག་བདུན་ནམ་ལྔ་གསུམ་ལྟ་བུར་བཏང་བ་གལ་ཆེ་བས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སུའང་མཛད་པ་ལྟར་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་ཉེ་ལོགས་སུ་ཟུར་སྟེགས་ལྟ་བུར་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཀོད། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་བསྡུ་ལྡང་གི་བར་དང༌། ལས་ཀྱི་བུམ་པར་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་ལྟར་བྱས་ལ། སྨན་རྣམས་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་གསུམ་གྱིས་སྦྱོང་བ་དང༌། བགེགས་བསྐྲད་ལ་ཡུང་ཐུན་བྲབ་ཅིང་གུ་གུལ་བདུག །ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ། རྒྱན་བཀོད་པའི་སྐབས། ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་པའི་ཛབ་དབྱངས་དང་བཅས་དལ་དབུས་གཞོང་པ་འབྲུས་བཀང་བའི་ནང་རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པའི་ཁར་བཀོད་ལ། དར་སྣས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་སྣོད་གཙང་མར་དམ་རྫས་ཕབ་གཏའ་སེལ་མེད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཆུ་ཆང་དང་སྦྱར་བ་བཞག །ཕོ་བྲང་དང་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་ལ་རྨུ་ཐག་གིས་སྦྲེལ་གཟུངས་ཐག་འཐེན་བདེ་བ་དང༌། དར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་ཡོལ་བ་སོགས་ཕྱག་ལེན་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཁྲོལ་བུའི་སྨན་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཤར་ལྷོར་འོ་མ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་ཆུར་སྦངས་བ། ནུབ་བྱང་དུ་ཆང་སྣ། བྱང་ཤར་དུ་ཆུ་སྣ་རྣམས་སྣོད་སོ་སོར་བླུགས་ཏེ་བཞག །དམ་རྩི་མདངས་བསྒྱུར་ཕབ་གཏའ་སོགས་སྨན་ནང་དུ་བཏབ་དགོས་ཚད་བར་མཚམས་སུ་བཀོད་ལ་བཞག །སྒྲུབ་ཁོག་གི་བྱིན་འབེབས་རྗེས། སྨན་གྱི་བྱིན་འབེབས་ནི། གཡབ་དར་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་རྗེ༔ ཤྲཱི་སིང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སོགས༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཆེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གསང་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དལ༔ ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དཔའ་བོ་དང༔ མཁའ་འགྲོ་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་སོགས༔ བཀའ་ཉན་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲུབ་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བསྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ གྲོལ་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾཿ ཞེས་བརྗོད། མཆོད་ཚོགས་སྤྲོས་པ་གང་རྒྱས་ཁྱད་པར་མར་མེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྦར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྔར་སྨོས་པ་ལྟར་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ་སྔོན་དུ་བཏང་ཟིན་རྗེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལས་སྦྱོར་དངོས་ལ། བདག་བསྐྱེད་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། མདུན་དཀྱིལ་གསལ་གདབ་པ་ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་རྟེན་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་དབྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དེ་ལ་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ལ་གནས་པའི༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟླ་བའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི༔ རང་འདྲའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ལྷ༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གིས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང༔ ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿ ཞེས་གསལ་བར་རྒྱས་གདབ། དབང་བསྐུར་བཅས་བྱས་ལ། གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་འོད་དང་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཨོཾ༔ ཡོད་མེད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས༔ སྨོན་ལམ་སྙིང་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པས་གཤེགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨེ་ཧྱ་ཧིཿ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ ཞེས་བརྡ་ཕྱག་གིས་བཏུད་པ་ལ། པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿས་ལན་བསྩལ་བར་མོས། ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདུན་པ་སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། སྤོས་བསྲེགས། རོལ་མོ་འཁྲོལ། མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དང༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་དང་ཡུལ༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ གསུང་གི་ཛཔ་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ ཡོན་ཏན་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་དང༔ ཕྲིན་ལས་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༔ སྙོམས་ཞུགས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་དྭངས་མ་དང༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ གཟི་བརྗིད་དཔལ་དང་ནུས་བཅུད་ཀུན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་གནས་འདིར་བསྡུས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྦོར༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ན༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཚངས་དང་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ བྲམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པ་དང༔ རི་དང་ནགས་ཚལ་འབྱུང་བའི་ལྷ༔ གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྫུ་འཕྲུལ་བདག༔ སྨན་དང་བཅུད་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་པ༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱི༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཀའ་བྱུང་བས༔ དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རང་རང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚེ༔ ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་མ་བསྙེལ་བར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོས༔ མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་དོན་སླད་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང༔ ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་རིག་རྩལ་རྒྱས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷེ་ཥ་ཛྱཻ་དེ་བ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་ཐ་ཚིག་གིས་གནད་ནས་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་པས། སྨན་གྱི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་ཚོགས༔ བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་གི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པར་གྱུར༔ ཞེས་བསམ། བརྒྱད་པ་རྟོག་པ་བསལ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཡོན་པའི་སྲིན་ལག་གིས་ནང་མཆོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཐོར་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བྲམ་ཟེ་ཀླུ༔ གཙང་ཞིང་གཙང་མའི་ཚུལ་ལ་སྤྱོད༔ ཁྱི་ཕག་ལ་སོགས་དམེ་བའི་རྫས༔ ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བཟའ༔ གང་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ༔ རྟོག་པར་བཅས་ན་གྲོལ་མི་འགྱུར༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་རྣམ་པར་དག༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་རྟོགས༔ དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཤ་ཆེན༔ རྡོ་རྗེ་ཆུ་རྣམས་དང་དུ་བླང༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་པས༔ ནད་ལྔ་སེལ་ཞིང་གདོན་ལྔ་ཞི༔ ཕུང་པོ་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་དང༔ རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་གཙང་དམེའི་རྟོག་པ་སྤོངས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཏུ༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་ལ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་དོ། །དགུ་པ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྒྱུད་མདུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ རྫས་ཀྱི་ནམ་མཁར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་ཏུ་གཡོས༔ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་སྟོབས་རྩལ་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན་བྱུང༔ རྫས་ལ་ཐིམ་པས་མ་དག་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་པར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ། འདི་ནས་བརྩམས་སྔགས་རྒྱུན་པའི་ཐུན་དཔོན་གྱིས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་ཛཔ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱ། སྟོང་སྟོང་གི་མཚམས་ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས་འབུལ་ལ། སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་སུ་གང་བབ་དང༌། བྱིན་འབེབས་བཅས་བྱ། ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་གི་ངེས་པ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང་ལག་ལེན་དུའང་བྱེད་བས་ཉིན་ཐུན་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོ། ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་སོགས་ནས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་བར་སྔར་ལྟར་ལ་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ་དང་བྱིན་འབེབས་བསྡུས་ཙམ་བྱས་བས་ཐུན་གཉིས་པ་གྲུབ། ཐུན་གསུམ་པ་ལའང་དེས་འགྲེ། །དེ་ནས་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །མཆོད་སྐོང་བཅས་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་ལས་ཀྱི་གཞུག་བསྡུ། ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་དང་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་སྨན་གྱི་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། དེ་ནས་མཚན་ཐུན་གསུམ་དགོས་པའི་ཐུན་དང་པོར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ནས་བརྩམས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་གི་བར་ཁྱུག་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དང༌། གུང་ཐུན་དང་ཐོར་ཐུན་བཅས་ཉིན་ཐུན་གསུམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལས། ཐོར་ཐུན་སྟོང་ཚིགས་བཅས་ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་ཙམ་དང༌། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བཅས་བྱ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས། དུས་ཀྱི་ངེས་པ་བསྙེན་པ་དང༔ ཉེར་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ་སྟེ༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་གཉིས་གཉིས༔ དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་ལ་ཉིས་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ སུམ་བསྡེབ་བརྩོན་པས་ངེས་པར་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་པས་དང་པོ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཞག་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཞག་གཅིག་དང༌། ཉིན་གཉིས་པའི་གུང་ཐུན་བར་སྔ་མ་ལྟར་བཏང་རྗེས། མདུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ལ་བསྟིམ། སྐབས་འདིར་ཁྲོལ་བུ་རྣམས་ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་སྣོད་དུ་སྤུངས་པར་གསུངས་ཀྱང་བཏགས་བཙགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཛད་ན་ཕྱག་ལེན་བདེ་བར་སྣང་ངོ༌། གཉིས་པ་ཕྱེ་མ་ཉེ་བར་བསྙེན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཉིན་གཉིས་པའི་ཐུན་ཕྱི་མ་ལ་བབ་པའི་ཚེ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པའི་བར་གྲུབ་རྗེས། དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་དབྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ལ་གནས་པའི༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླ་ལྔར༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་དྭངས་མའི་སྟེང༔ རིགས་ལྔའི་ས་བོན་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ སྤྲོ་བསྡུས་ཚེ་བདག་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ དབུས་སུ་རྡོར་སེམས་ཚེ་དཔག་མཐིང༔ ཤར་དུ་རྣམ་སྣང་ཟླ་བའི་མདོག༔ ལྷོ་རུ་རིན་འབྱུང་གསེར་མདོག་བརྗིད༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་མཐའ་དབང་མདོག་འཚེར༔ བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་མ་རྒད་མདངས༔ རང་རིག་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན༔ ཡབ་རྣམས་མཉམ་བཞག་ཚེ་ཡི་བུམ༔ རིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཚན་པ་དང༔ ཡུམ་རྣམས་རང་རྟགས་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རོལ༔ ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་མཛེས་བརྗིད་ཀྱི༔ རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་སྒེག་པ༔ བདེ་ཆེན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ངོ་བོར་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་སོགས་ནས། དབང་བསྐུར། རྒྱས་གདབ། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བརྩམས་མཆོད་པའི་བར་དང༌། བསྟོད་པ་ལ། ཧཱུྃ༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ ཚེ་ཡི་བདག་པོ་རིགས་ལྔ་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་བསྒྱུར། སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བརྩམས་རྟོག་བསལ་བར་དཀྱུས་ལྟར་དང༌། བཟླས་པ་དངོས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལས་བརྒྱུད་མདུན་གྱི་ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྫས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན་སྤྱན་དྲངས༔ རྫས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་བཛྲ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ། སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས་བཅས་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་སྔར་ལྟར་བསྲངས་བའི་ཞག་གསུམ་གྲུབ་པའི་ཉིན་བཞི་པའི་སྔ་དྲོ་ལས་བྱང༌། སྨན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་གི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ དེ་ནས་སྔགས་རྒྱུན་པའི་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། སློབ་དཔོན་གཟུངས་མ་རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་བཅས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ཐོགས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པར་བསྐོར། འདུས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྡོར་དྲིལ་བཅས་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན། །རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད། །ར་ས་ཡཱ་ན་ལ་སོགས་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བའི། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་གྱིས་མཆོག །དཔའ་བོའི་རོ་དང་མཉམ་སྦྱར་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ལ་འབུལ། །བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཉྫུའི་གསུང་རྩབ་གསུམ་གྱི་སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་སྦྱར་བས་རྒྱ་ཆེར་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མཎྜལ་ལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བརྗོད་ནས་གདན་ལ་བཞུགས། ཐམས་ཅད་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ་དབྱངས་སྙན་པོས། ཨེ་མ་ཧོ་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་བླ་ན་མེད༔ རྟགས་སུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔ་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། ལས་རྒྱའམ་བཏགས་ནས་མངའ་གསོལ་བ་དེའི་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དར་གྱི་ཁྱོགས་ལ་བཏེགས་པ་ཐོགས། སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་དབྱངས་རྟ་དང་བཅས། ཨེ་མ་ཧོ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཨ་མྲྀ་ཏས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨེ་མ་ཧོ་དམ་རྫས་སྨན་གྱི་ཚོགས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་བླང་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་པས་བླངས་ལ། སྨན་གྱི་སྙིང་པོ་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདུས༔ བདག་ཐིམ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་བསམ༔ ཞེས་བརྗོད་པ་དང་བསྟུན་སྨན་སྣོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་སྟེགས་སུ་འཁོར་ལོ་ནག་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་བཅད་ཁ་ནུབ་བསྟན་གྱི་དབུས་སུ་འཁོད་དོ། །གསུམ་པ་ལྡེ་གུ་སྒྲུབ་པས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་བ་ནི། བཏགས་ཚགས་སྦོལ་བ་དང༌། བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་བ། གནད་ལ་དབབ་པ། དབང་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྤྲོས་བཅས་སྐབས་ཁོག་དབུབ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་དབྱངས་བོར་ལེན་དང་བཅས་རྟགས་སོ་སོར་གདབ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞྭ་བཅས་བཞེངས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཧསྟ་དར་སྣ་བཏགས་པ་དང་དྲིལ་བུ། ཡུམ་གྱི་ཕྲེང་བ། རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་གཡབ་དྲིལ་བཅས་མདུན་དུ་འཁོད། ལས་རྡོར་གྱིས་སྦྱར་སྦོས་བསྲེགས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་རུ་ལུའི་སྔགས་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཐར་ཞི་རོལ། རྐང་གླིང༌། བཤུག་པ་སོགས་བཏང༌། གཡབ་མོ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ཞིང་མདུན་དུ་འཁོད་ལས་བྱང་ལྟར་བསྐུལ་བཏང༌། གཞན་རྣམས་གདན་ལ་འཁོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་བར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་ཞིང་ལྤགས་ཁྲག་གི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དགུ་བཀོད་པའི་སྟེང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་གཞོང་དང་གཏུན་བུ་བཞག་པ། ཡུམ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་སྨན་གཞོང་འགྲམ་དུ་བསྣོལ་ཏེ་བརྐྱང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གཉིས་སོར་མོ་བསྣོལ། མཛུབ་མོ་བསྒྲེངས། མཐེ་བོང་བཀུག་ལ་བྱིན་དབབ་པའི་རྒྱས་གཏུན་བུ་བཟུང༌། ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱས་གཏུན་ཁུང་གཡས་གཡོན་བཟུང་ལ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་སྦྱོར་བའི་ལས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་བཏགས་པར་བསམ་ལ། བདེ་ཆེན་མཁའ་གསང་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཚར་བཅད་གྱུརཿ ཅེས་དམིགས་ལ་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱིས།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་བཞིན་སྔར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཏུ་བཞག་པའི་སྨན་རྣམས་ཞིབ་མོར་བཏགས། དེ་ནས་ལྷོར་ཞིང་ལྤགས་གཏིང༌། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གོང་ལྟར་ཕྱོགས། ཡུམ་གྱིས་དར་ཚགས་བཟེད། ཡབ་ཀྱིས་སྨན་ཕྱེ་བླུགས་ལ། མཁའ་གསང་ཐོ་གཏུན་གྱིས་སྦྱོར་བས་དགྲ་བགེགས་འཐགས་ཏེ་ཞེ་སྡང་བཏགས་པར་བསམ་པས། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེ་བ་ཡིས༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་ཞི་བར་གྱུར༔ ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ་བཞིན་པས་བཙགས། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ཞིང་ལྤགས་བཏིང་བའི་སྟེང་ལྕགས་གཡའ་དྲི་མ་དང་སྐྱོན་མེད་པའི་སྣོད་བཞག །ཡབ་ཡུམ་སྔར་ལྟར་འཁོད་པས་ཡུམ་གྱིས་སྣོད་བཟུང༌། ཡབ་ཀྱིས་ཆང་སྣོད་ཐོགས་ལ། གཏི་མུག་རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ་བར་བསམ་སྟེ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེར༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་ཀུན་གྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་ཤྭ་དྷ་ན་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་བཟླ་ཞིང་སྨན་སྣོད་དུ་བླུགས་ལ་སྦོལ། རིམ་པར་འོ་མ། རིན་ཆེན། ཆུ་སྣ་རྣམས་ཀྱང་བླུགས། སྨན་ཕྱེ་མང་པོ་ལ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རླན་ཕབ་དཀའ་བས་བྱིན་རླབས་བྱས་བའི་ཆང་བཟང་པོ་གང་འོས་བླུགས་ལ། བམ་གཙང་མའི་རྡོ་རྗེའམ། དེའི་དབྱིབས་སུ་བཅོས་པས་དཀྲུགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་འདྲེས་པར་སྦོལ། མདངས་བསྒྱུར་བྱེད་དང་དབང་ལག་ཕྱེ་མ། དམ་རྫས་ཕབ་རྒྱུན་ཚང་ལ་སྦྱར་བ། ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་རྩི་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་བསྲེས་ལ་གར་སླའི་ཚད་སྙིམས་པར་བཅངས་ནས་བསྐྱུར་བས་བམ་པོ་འཇིག་ཅིང་ཕྱེ་མར་མི་འདལ་བ་ཙམ་དུ་བྱ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བྱང་དུ་འཁོད་ལ། སྨན་འཕེལ་རྟགས་ངེས་ཕྱིར་གཞལ་བ་ནི། ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལ་ཐ་དད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་བཞིན་པས་དྲིལ་བུའམ་ཐོད་པ་ལ་འཇལ་བས་གྲངས་ངེས་པར་བྱས་ནས་དར་གོས་དམར་པོའི་སྒྱེའུར་བླུགས་པ་མོ་ཐོད་འོག་དང༌། ཕོ་ཐོད་སྟེང་དུ་བྱས་པའི་ཁ་སྦྱོར་བར་དུ་བཅུགས་པར་དར་སྣས་དྲིལ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས། སྟེང་དུ་དབུ་རྒྱན་གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འགོད་བའི་སྐབས་སུའང་ལྡིང་ཁྲི་བར་མར་མཉྫིའི་ཁར་བལ་བུའི་ཕུར་མའམ་འབྲུ་རླན་གྱིས་བཀང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་སྨན་ཉུང་ན་དེ་ལྟར་བྱ། སྨན་ཕྱེ་མང་པོ་ཡོད་སྐབས་ཕྱག་ལེན་བདེ་བས་ཟངས་དཀར་སོགས་དྲི་མ་དང་གཡའ་མེད་པའི་སྣོད་དུ་བལ་བུའི་ཕྱེ་མ་དང་འབྲུ་རླན་ཅན་གང་འཚམས་བླུགས་པའི་མཐིལ་དུ་རུས་སྦལ་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པ་དང༌། མོ་ཐོད་ཁ་གྱེན་དང་དཔྲལ་བ་མདུན་བསྟན་དུ་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་སྨན་ཕྱེ་བཅུག །དེ་སྟེང་ཕོ་ཐོད་ཀྱིས་བཀབ། ཁ་སྟེགས་ཁེབས་ཀྱིས་གཡོགས་ལ་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པའི་མདུད་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱས་བཏབ། དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས་ཤིང་དར་དཔྱང་གིས་བརྒྱན། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་གི༔ དངོས་གྲུབ་བར་དུ་སྲུང་བ་དང༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་རྒྱས་གདབ། དེ་ནས་སྨན་སྣོད་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲི་འུར་བཀོད། ཛ་ཏི་ག་བུར་ཙནྡན་གླ་རྩི་དུ་རུ་ཀ་སྟེ་དྲིའི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་གུ་གུལ་ཚིལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དུད་པས་བདུག །དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སློབ་དཔོན་དྲིལ་སྤོས་ཐོགས་པས་སྣ་དྲངས། ཡུམ་གྱིས་དར་ལམ་དང༌། རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་ཀྱིས་སྨན་སྣོད་ཐོགས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དང༌། ཞི་རོལ་འོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བར་ལྡིང་ཁྲིར་བརྟན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་དྲོད་འབེབས་ཞུན་ཆེན་གྱི་མེ་སྦར། སྟེང་དུ་གཟུངས་ཐག་བཞག་པ་ལས་སྐུད་པའི་སྣ་གཅིག་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྨུ་ཐག་སྦྲེལ། འདུས་པ་མང་ན་སློབ་དཔོན་དང་ཐུན་དཔོན་ལ་གཟུངས་ཐག་ལྔ་བསྒྲིལ། རྒྱལ་ཐེབས་བཞི་ལ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཕྱོགས་མདོག་འཐེན་བདེ་བར་སྦྲེལ། བསྡུ་ན་སློབ་དཔོན་དང་ཐུན་དཔོནགཉིས་ཀྱིས་ཆོག །དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ། སྐོང་བཤགས་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་རིམ་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས། ཛཔ་དབྱངས་ཀྱི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ། འདི་སྐབས་མཆོད་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཤམ་པའམ་ཁ་གསོ་བ་སོགས་གང་རྒྱས་སུ་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ལྡེ་གུ་སྒྲུབ་པས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བ་དངོས་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མདུན་རྟེན་ལ་དམིགས་ནས་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསངས་སྦྱངས། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི། །སྐུ་ལས་བདེ་ཆེན་འོད་སྤྲོ་བསྡུས། དངོས་མཚན་མ་དག་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང༌། །རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་བཀོད་པའི་དབུས། །ཡྃ་ལས་རླུང་དང་རྃ་ལས་མེ། ཀྃ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུའི་སྟེང༌། །ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལ། །རྒྱ་ཁྱོན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཉམ་པར། །ཤ་ལྔའི་རི་བོ་ལྷུན་མཐོར་བརྩེགས། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ། །རྩ་བ་ཡན་ལག་སྨན་གྱི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་འཁྲིགས༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས༔ རྫས་རྣམས་འོད་དུ་མེར་གྱིས་ཞུ༔ མ་དག་རླངས་པ་སྔོ་དམར་གྱིས༔ རྣམ་པས་ཕྱིར་ཐོན་དག་པའི་བཅུད༔ ཞུ་ཁོལ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབུས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི༔ དུས་ཀྱི་མུན་པ་སོགས་ལུས་དཀྱིལ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ནས། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་པའི་བར་མཆོད་སྐོང་གི་སྐབས་ལྟར་སྦྱར། སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བཟླས་པའི་བར་སྔར་ཁྲོལ་བུའི་སྐབས་ལྟར་ལ། བཟླས་དམིགས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་བར་མ་ཆད་པར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་བདེ་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ མཁའ་གསང་ནས་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་ཙམ་དུ་བྱུང༔ དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བར་བསམ༔ ལུས་དཀྱིལ་སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་ཉེར་གཅིག་པའི་་ཛཔ་ཉིད་བཟླ། སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་དང༌། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས་ཛཔ་རྒྱུན་བཅས་ཁྲོལ་བུའི་འགྲོས་ལྟར་ཐུན་དྲུག་གི་གཞུང་བསྲངས་བའི་ཉིན་དྲུག་པའི་སྔ་དྲོ་བར་བཏང་མཐར། རྟགས་མཐོང་བ་ན་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་གསུངས་པས། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ད་ནངས་ཚང༌། །བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཛཔ་ནི་དེ་རིང་རྫོགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །མི་འགྱུར་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །འགྲོ་དྲུག་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ་བའི་གསུང་མངའ་བ། །མ་འགགས་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །འཆི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་སྩལ་དུ་གསོལ། །ས་གཞིའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཆོ་འཕྲུལ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་དེ་དངོས་གྲུབ་བླང༌། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དབྱིག་ཏུ་གྱུར། བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་གོང་བུར་བསྡུ་བ་ལ། གོང་བུར་བསྡུ་བ་དངོས་དང༌། རྗེས་རིམ་མཐར་དབྱུང་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་དངོས་བསྟན་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་དྲིལ་ནས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ཀྱང་ལག་ལེན་མི་མཛད་པས་རྒྱས་པར་མ་བཤད་ལ་བསྐྱེད་བཟླས་ཉིད་སྦྱར་ན་ལེགས་པས་དེ་ཡི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། གསོལ་འདེབས་ནས་བརྩམས་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་སྟོང་ཚིགས་བར་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། མདུན་རྟེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དམིགས་ནས། བསང་སྦྱངས། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་གསལ་བཏབ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་བ་ནས་བརྩམས་བསྟོད་པའི་བར་དང༌། སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན། རྟོག་བསལ་བཅས་ཁྲོལ་བུའི་སྐབས་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་ལ། བཟླས་དམིགས་ནི། གནས་ལྔའི་ཕག་མོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཐུགས་སྲོག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་གཡོན་དུ་བསྐོར༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་བསྐུལ་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་དང་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བ་མཆོག་གི་རྒྱུན༔ རང་དབང་མེད་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཞུགས་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ གསང་བའི་ལམ་ནས་ཆར་ལྟར་ཕབ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་བསྐྱེད༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་འགྲུབ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར་བའི༔ མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ ལུས་དཀྱིལ་སྔགས་མཐར། ཨོཾབཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས། ཛཔ་རྒྱུན་བཅས་སྔར་ལྟར་ཐུན་དྲུག་གི་འགྲོས་སུ་ཞག་གསུམ་མ་མཐར་བྱས་པ་བཏང་ངོ༌། གསུམ་པ་གནད་ལ་དབབ་པ་ནི། དེ་དག་གིས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་རྟགས་མ་མཐོང་བའམ། མཐོང་ནའང་ཐ་ཚིག་བསྐུལ་བར་བྱ་སྟེ། བཟླས་པ་གྲུབ་རྗེས་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་གཉན་ལ་རབ་དགོངས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདུད་རྩི་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ བྱིན་བརླབས་རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན༔ གལ་ཏེ་ཐུགས་དམ་གཡེལ་སྲིད་ན༔ སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གང་དུ་གཉན༔ དེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་བདག༔ ཡལ་ཡོལ་དབྲི་བསྐོལ་མ་མཛད་པར༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་ཕབ༔ འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་བཟླ། ངེས་པའི་རྟགས་མ་ཚན་མཐོང་ན་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བར་གསུངས་པས། བཟླས་པ་གནད་དབབ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། སྨན་སྲུང་བསྐུལ་བ་གོང་ལྟར་བྱས་ལ། སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་འཕྲོས་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ མཁའ་རུ་འདར་ཞིང་འཕྲིགས་པར་བཅས༔ དངུལ་ཆུ་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་འཁྱིལ༔ ལྷ་དང་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཡིས༔ ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉས་བདུད་རྩིར་བཀུག༔ དབྱེར་མེད་ཐིམ་པས་གསོས་བཏབ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་རབ་འབར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཟླ། བདུད་རྩིར་དབབ་པའི་ཐོག་མར་གསང་སྒོ་དབྱེ་པ་ནི། ཚིལ་ཆེན་དང་སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེགས། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་རབ་འཁྱིལ་བ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ སྦྱོར་ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོ་དབྱེ་འཚལ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཞིང་ཆེན་གཡབ་ཅིང་གསུར་ཆེན་གྱི་དུད་པ། བཤུག་གླུ་རོལ་མོ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་བཏུལ་པའི་ཚེ༔ སྦྱོར་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས༔ མ་མོ་བརྒྱད་པོ་དབང་དུ་མཛད༔ བཀའ་བཞིན་འཚལ་བར་དམ་བཅས་ལྟར༔ བདག་ནི་དཔལ་ཆེན་གདུང་འཛིན་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ འབར་དང་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ རྣམ་འགྱུར་མི་བཟད་བྱིན་གཡོ་བས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་ཕེབས་པ་དང༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ནུས་སྟོབས་བསྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བསྐུལ་ཏེ་དམིགས་བཟླས་ནི། དུར་ཁྲོད་གནས་ཀྱི་མ་མོའི་སྤྲིན༔ འབར་དང་ཆགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཎྜལ་ནས༔ བཟུང་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྦྱོར་མཚམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་བཞིན་དྲག་ཏུ་ཕབ༔ དམ་ཚིག་སྤྲུལ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་བཟླ། ལྔ་པ་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་བདག་ཉིད་ཀྱིས་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྟེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལས༔ བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྒྱུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མ་གཤེགས་ཤིང༔ དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང༔ སྐལ་པ་བཞིན་དུ་མ་བསྩལ་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་འགལ་ཏ་རེ༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། དྷཱ་ཀི་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་གཏིབས་པས༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་བཅུད༔ འོད་དམར་རྣམ་པར་སླར་ཡང་བསྡུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པའི་ཧེ་རུ་ཀར༔ སྦྱོར་བའི་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་དབྱིག༔ རང་བཞིན་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༔ དབྱེར་མེད་འདྲེས་པའི་འོད་ཀློང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པར་བརྒྱུད༔ བདག་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྒྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཟླས་པས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་བཅུད་བདག་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྗེས་རིམ་དངོས་ལ་ལྔ་ལས། བདག་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། གཞན་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ། རྒྱ་དགྲོལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱད་པ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ། ལས་སྦྱོར་མཐའ་རྒྱས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། དངོས་གྲུབ་བླང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ཞག་སང་ཉིན་ཐེམས་པའི་དེ་རིང་ཕྱི་དྲོ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་བཤམས་དགོས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་སྟེགས་བུར་ཁེབས་དཀར་པོས་གཡོགས་པའི་སྟེང་འབྲུ་དཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་རྣམ་བུམ། དེ་སྟེང་སྨན་སྟེགས་རྐང་གསུམ་མཐོ་བརླིང་ཅན། གཡས་སུ་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས། གཡོན་དུ་ཐོད་ཆང༌། གཞན་ཡང་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་ཞིང་དར་གུར་ཕུབ་པ་སོགས་སྒྲུབ་ཁོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བཤམས། ཚོགས་གཏོར་མཆོད་པ་རྣམས་བུངས་བསྐྱེད། སྔ་ཐུན་ལ་གནད་དབབ་དང་བསྐྱིལ་བ། གུང་ལ་དབབ་པས་དབང་དུ་བྱ་བར་སྦྱར། ཐུན་རྗེས་མ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ལ། སྤོས་བསྲེགས་དབྱངས་རོལ་གཡབ་དར་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་གིས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ ས་ཡི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ༔ སེམས་དཔའ་ཉེ་པའི་སྲས་མཆོག་ལ༔ གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བཞིན༔ ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར༔ བདག་་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ཡུན་རིང་བར་དུ་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས༔ རེ་ཞིང་སྨོན་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དཔལ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ མཆོག་ཐུན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ བསྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས། བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཐུགས་ནས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང༔ ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་སོགས༔ ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་སྡུད་པ་པོའི༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བཏབ་པས༔ དེ་དག་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཀླས་ཀྱིས༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིར་རོལ་པ་ཡི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་གྲོགས་མཛད་པས༔ མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ཕྲིན་ལས་བཞིན༔ ཁྱད་པར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏའི༔ ཡེ་ཤེས་ཟིལ་མངར་ཆར་ལྟར་བབ༔ བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་འབར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམ་པ་ཡིས༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཤྲཱི་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། དེ་ནས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། བཤགས་སྐོང་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིན་ཆད་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ། མཚན་ཐུན་གསུམ་པོ་ཕྱི་དྲོའི་ཐུན་ལྟར་བྱབ་དང༌། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས་ཚོགས་མཆོད་རྣམས་ཀྱང་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །གྲོལ་བའི་ནངས་མོར་ལས་བྱང་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆ་ཚང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་པའི་བཟླས་པ་ཡན་གྲུབ་པ་དང༌། སྟོང་ཚིགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་བཞག །དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་བའི་སྔགས་བཟླར་གཞུག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ལ་བྱིན་དབབ། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྦྲེལ་སྐབས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་ཚང་བར་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བཞེངས་ལ། ཨོཾ༔ འོག་མིན་གསང་བའི་པདྨོ་ཆེ༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་ག་རུ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ སྙིང་པོ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པས་རོལ་པ་ཡིས༔ ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའི་བྱང་སེམས་ལ༔ ལྷག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ལྟར༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་བྱས་ལ་གཞན་རྣམས་རང་གྲལ་དུ་བཞུགས། ཞི་རོལ་འོག་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་གདན་དྲངས་ལ་མཉྫིའི་སྟེང་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲིའུར་འཁོད་པས། ལག་གཡོན་མཐེབ་སྲིན་རྩེ་སྤྲད། ལྷག་མ་བརྐྱང་བ་རྩེ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྟེང་དུ་རེག་ལ། ཤྲཱི་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ཛཔ་དབྱངས་བཅས་མདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླས་ལ། ལྟ་བའི་གདིང་དང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་ཐོབ་མཛོད༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་གསུང་ཐོབ་མཛོད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་མཛོད༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཐོགས་མེད་མཛོད༔ ཁྱད་པར་རྫས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ མཆོག་ཏུ་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ མ་གཡེལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལྷ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷིཨཱ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་ནས་དབང་བླང་བ་ནི། མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧོཿསྟྭྃ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་དོར། དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ གཙོ་མོ་རབ་ཏུ་དགྱེས་པ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོར་གཏད༔ དེ་ཡི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བརྒྱུད༔ རང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་མས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དལ་གྱིས་ཁྱོགས་ལ། དབྱངས་སྙན་པོས་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་འཁོད་ལ། ཨེ་མ་ཐབས་མཆོག་རྨད་དུ་བྱུང༔ བདུད་རྩི་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་བཞེས༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་པས་ཕུལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་གིས་བླང་ལ་དབུ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ། ཨོཾ༔ བདུད་རྩིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དང༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང༔ ཁྱབ་བདག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རྫོགས༔ ཤྲཱི་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྤྲུལ་པ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ དབྱེར་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཚུལ༔ ཐིམ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འཕེལ༔ དམ་ཚིག་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོར་འབར༔ ཤྲཱི་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བླངས་ལ་སྟེགས་བུར་བཀོད། གཉིས་པ་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དགོས་པའི་སྐབས་དང་འབྲེལ་ན། མཆོག་གི་ལས་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་ཉིད་གཞུང་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྒྱ་དགྲོལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམས་པ་ཕུལ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་སྤུངས་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཆར་བཞིན་བབ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨེ་མ་ཧོ་དགྱེས་མཛད་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ གསང་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ མ་རིག་མུན་སེལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ བདེ་བ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩི་བླ་མེད་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཆོག༔ ཀུན་ཀྱང་གྲོལ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར༔ གཉིས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། སླར་ཡང་ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའི་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ལ། མཁའ་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ༔ གནང་བ་སྩལ་ཏེ་གཏད་པ་ཉིད༔ རང་ལ་དངོས་སུ་བསྩལ་བར་གྱུར༔ ཞེས་མོས་ལ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་གཟུངས་མས་བཏེགས་ལ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕུལ། དེས་ཀྱང་ཕྱག་ཏུ་བླང་སྟེ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཕོ་བྲང་སྟོང་ཉིད་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ ཐམས་ཅད་རྟག་བཞུགས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཕྱིར༔ དཔལ་གྱི་ཐ་རམ་བདུད་རྩིའི་མདུད་པ་དགྲོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་གུ་ཧྱ་མུ་དྲ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་སྨན་གྱི་རྒྱ་རྣམས་བཀྲོལ། ཞལ་ཕྱེ་མ་ཐག །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ནི༔ དཀར་དམར་མཐིང་ཁའི་མདངས་འོད་རྒྱུན༔ བདག་གི་གནས་གསུམ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་འགྲུབ་བསམ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་དུ་རྫོགས༔ ཨེ་མ་ཧོ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་གི༔ བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔ མཁའ་མཉམ་དགྱེས་པར་རོལ་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་འདིས༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་དག་མཉམ་ཤོག༔ དྲན་དང་རེག་དང་མྱངས་བས་ཀྱང༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་གར་གྱིས་དགྱེས་རོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་བྷཱར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀ་ལི་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜལ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ར་ས་ཡ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོནཧྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བཟུང༌། དེ་ནས་སྨན་ཕུད་སློབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་མཆོད་དུ་བཏབ་ལ། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིད་ཀྱིས་འཐོར་བཞིན་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྨན་མཆོད་ལྟར་འབུལ་ཞིང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱང་བླངས་ཏེ་དབང་པོའི་སྒོ་དང་ཡན་ལག་ཀུན་ལ་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ། ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ མཆོག་གི་དམ་རྫས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པར་ཤོག༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༔ བླ་མ་ལྷ་དང་སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་བས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱང་བྱའོ། །རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་སྐབས་འདིར་བྱའོ། །བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། བཀའ་སྲུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གསོལ་བསྐང་དང༌། ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག །ཕྱག་བཤགས་བསྐོང་བ། ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ་ལ་ཞལ་བསྟབ་སྐབས་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཧོམ་དུ་བཞག །མཆོད་པའི་རས་མ་དང་སྔར་བཙོན་འཛིན་གྱི་ལྷག་མ་ཕྱི་རོལ་བྱང་ཤར་དུ་གོམས་པ་བདུན་ཅུའི་སར་བསྐྱལ། ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མ་འབུལ་སྐབས་རྒྱུན་བཞག་རྣམས་ཀྱང་རིམ་གྱིས་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྐུལ་བ་ཆད་བརྟན་གྲུབ་ནས་སྒོ་དྲུང་དོང་གྲུ་གསུམ་དུ་ཉུ་ལིང་བསྲེགས་ཐལ་བླུགས་ཤིང་གཏོར་གཞོང་སྦུབ་པར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ལ་རྟ་དྲོ་བྲོ་བརྡུང༌། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་ཕུལ། བཟོད་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་རས་བྲིས་ཡིན་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། རྡུལ་ཚོན་གྱི་སྐབས་གཤེགས་གསོལ་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཐོ་བསྡུ། ནང་དུ་ཕུར་བུ་དབྱུང་བཀྲུ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱས་པས་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ། །ལྔ་པ་ལས་སྦྱོར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། གྲོལ་བ་ལྔའི་ལས་སྦྱོར། རྒྱུན་དུ་བསྟེན་ཚུལ། དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ལས་སྦྱོར་འདི་དག་བརྩམས་པ་ལ་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྙིང་ནས་བསྐྱེད། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང༌། ཚོགས་མཆོད་འབུལ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་ལས་སྦྱོར་སོ་སོར་བྱ་ཞིང༌། སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། ནད་གདོན་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་ལས་མ་འདས་པས་དེའི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་བཅུད་ལེན་བདུད་རྩི་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ལས་སྦྱོར་བརྩམས་ན་ཕན་ཡོན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ལས་འདི་དག་བརྩམས་ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་ངེས་ཤིང༌། བསྡུ་ན་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་བྱས་ཏེ་སོ་སོའི་ལས་སྦྱོར་ལ་འཇུག་དགོས་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དང་པོ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ལས་སྦྱོར། གཏེར་བུམ་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་གྱིས་བཀང་བའི་སྙིང་པོར་བདུད་རྩི་དར་གྱི་བཏུམ་པ་བཅུག་ལ་རྒྱས་བཏབ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་རི་སོགས་དཔལ་ཅན་གྱི་རི་བོའི་སྒང་ལ་སྦས་ཏེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་དངོས༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏེར་སྦས་པས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ནི་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་དེ་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་སྲ་བའི་དབྱིངས་དང་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་བཅུད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་བས་ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་ས་ཡི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང༌། ས་ཡི་དྭངས་བཅུད་དང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པས་བརྟན་གཡོའི་དཔལ་བསྐྱེད། ས་ཡུམ་ཆེན་སྤྱན་མའི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པས་བདུད་རྩིའི་གཏེར་སྦས་པས་རི་ཡིས་མཚོན་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བས་མཐོང་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྲ་བའི་དབྱིངས་མཁའ་འགྲོའི་ངོ་བོར་གྲོལ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་གསང་བ་མཆོག་གི་སོགས་གོང་གི་སྨོན་ལམ་དང༌། ཤིས་བརྗོད་འབྲེལ་ཆགས་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཐོས་གྲོལ་ནི། བདུད་རྩིའི་ཕུར་མ་དྲི་བཟང་གི་ཝཾ་དང་སྦྱར་བ་དུང་དང༌། གཎྜི། སིལ་སྙན་གྱིས་མཚོན་པའི་རོལ་མོའི་རིགས་བྱེད་ལ་བྱུགས་ཤིང་དར་གྱི་ཐུམ་བུའང་གདགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟེང་སོགས་ནས་འབུད་བརྡུང་དཀྲོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མའི་ཡེ་ཤེས་དང༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ སངས་རྒྱས་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་སཏྭ་བཛྲཱི་ཎི་ཤབྡ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ། བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་སྒྲ་ཁྱབ་བདག་སྙེམས་མའི་ངོ་བོ་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བས། ཐོས་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ངོ་བོར་གྲོལ་བར་བསམ་མོ། །རླུང་གི་ལས་སྦྱོར་ཚོར་གྲོལ་ནི། བདུད་རྩིའི་ཟས་མཆོག་དང་སྦྱར་ལ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་ཕུལ་པའི་ཐལ་བ་ཡུལ་གྲུ་ཁྱབ་པའི་རླུང་ལ་བསྐུར་ཞིང༌། བཟང་ཤིང་སྣ་ཚོགས་བསྲེགས་པའི་ནང་དུ་བདུད་རྩི་བཏབ་ལ་དྲི་བསུང་གིས་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་དྲི༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ཤུགས་འཆང་བ༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཏཱཾ་ཏཱ་ར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ། ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་རླུང་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ངོ་བོར་རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཡོ་བའི་དབྱིངས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་བསམ། མྱོང་གྲོལ་ནི། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྗགས༔ པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བརྒྱད་པའི༔ ཟེའུ་འབྲུར་ཨ་ཡིག་དམར་པོས་མཚན༔ མཐེ་བོང་པདྨ་གར་དབང་དང༔ སྲིན་ལག་གོས་དཀར་ཡུམ་དུ་གསལ༔ བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔ ལྗགས་ཀྱི་ཨཱ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ མགྲིན་པ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་ཀུན་གང༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་རྟོག་སྦྱངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ལྗགས་ཀྱིས་རབ་མྱངས་བས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བརྟན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྃ་པཎྜ་ར་རཱ་ས་ནི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཆང་སོགས་དང་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཚོགས་ལའང་སྦྱིན་ཞིང་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། བདུད་རྩི་མགྲིན་པའི་དྭངས་མ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་ཕྱི་དྲོ་བའི་དབྱིངས་དང་འདྲེས་པས་གོས་དཀར་མོའི་ངོ་བོ་རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲོ་བའི་དབྱིངས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲོལ་བར་བསམ་མོ། །རེག་གྲོལ་ནི། བདུད་རྩིའི་ཕྱེ་མ་ག་བུར་ལ་སོགས་པས་བཟང་པོའི་དྲི་དང་སྦྱར་བ་ལུས་ལ་བྱུགས་ཤིང༌། རིན་པོ་ཆེའི་ཟེའུ་འབྲུ་མགུལ་དུ་རྟག་པར་བཅང༌། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རིགས་ཀྱི་མགུལ་དུའང་བཏགས་ཏེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་བཅུད༔ རེག་བྱ་མཱ་མ་ཀི་དང་སྦྱར༔ གང་གིས་འཆང་དང་རེག་པ་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་མཱ་མ་ཀི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཏིཥྛནྟུ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་རང་ཉིད་ཚེ་འཕེལ་ཞིང༌། ནད་གདོན་ཞིབ་དང་བསམ་པ་འགྲུབ། བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ། གཞན་ལ་རེག་པས་ཀྱང་གྲོལ་བར་གསུངས་སོ། །ཆུ་བོའི་དབྱིངས་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་ནི། བདུད་རྩི་སྨན་དང་སྦྱར་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པར་བླུག །རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆུ་བོའམ། མཚོ་དང་ཆུ་མིག་སྐམ་པར་མི་འགྱུར་བ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་ཆུ་འགྲམ་དུ་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོའི་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ཚོམ་བུ་ལ་སྔར་གྱི་བུམ་པ་བཀོད། མཐར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་པས་བསྐོར་བ་སྟེགས་མཐོ་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ། མཆོད་པ་རྣམས་བསངས་སྦྱངས། ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུའི༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སླར་ཡང་རྟེན་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཝྃ་ཡིག་ལས༔ ཡོངས་གྱུར་རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་དང༔ མེ་ཏོག་མཛེས་པས་གང་བའི་དབུས༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀི༔ དམར་སེར་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ རྗེས་ཆགས་བཞད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེག༔ ཞབས་ཟུང་པད་ཉི་བྃ་རོའི་སྟེང༔ བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་དབུས༔ བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ བྃ་ཡིག་དམར་སེར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་འཁོད་པ་ནི། སྟོད་ལྷ་ཡི་ལུས་ཅན་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། སྦྲུལ་མགོའི་གདེང་ཀ་དང་ལྡན་པ། སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་འཁོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བྃ་རཏྣ་མཱ་མ་ཀི་ཨཥྚ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཡོ་བར་མཛད༔ དག་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཆེན་སྩོལ༔ དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གདེང་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ས་འོག་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་རབ་འཇོམས་ཤིང༔ བསྟན་ལ་རབ་དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ལག་གཡོན་གདེང་ཀའི་ཚུལ་དང༌། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་རྒྱས། ཨོཾ། ཀླུ་རྒྱལ་མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་བུ། །འཇོག་པོ་དང་ནི་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ། །པདྨ་པདྨ་ཆེན་པོ་དང༌། །དུང་སྐྱོང་དང་ནི་རིགས་ལྡན་ནོ། །ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དང༌། །ཟླ་བའི་སྤྱི་གཙུག་སྤྱི་གཙུག་ཆེ། །དབྱུག་འཛིན་དབྱུག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། །སོག་མ་མེད་དང་ཧུ་ལུཎྜ། །དགའ་བོ་དང་ནི་ཉེ་དགའ་བོ། །རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང༌། །ཚ་བ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །དཔལ་གྱི་འོད་དང་འོད་པོ་ཆེ། །རིན་ཆེན་འོད་དང་གཟུགས་མཛེས་དང༌། །གཟུགས་མཛེས་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་བཟང་དང༌། །ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ཚི་ལི་དང༌། །ཚི་ལི་ཆེན་པོ་རྣམ་དག་གོ །ཨོཾ་བྷཀྵ་བྷཀྵ་ཨ་གཙྪ་ཨ་གཙྪ་མ་ཧཱ་ནཱ་ག་ཨདྷི་པ་ཏི་སརྦ་བྷུརྦྷུ་ཝ་ཕྲུཾ་ཕྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། ཨོཾ༔ ཀླུ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་བླང༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ་འདི་རྣམས་བདག་གིར་མཛད་ནས་མཆོད་པ་དང༌། འདི་ཡིས་ཁྱབ་པའི་རླན་གཤེར་གྱི་བཅུད་དང་སྲིད་པའི་ཆུ་ཡི་དབྱིངས་ཀུན་གཉིས་མེད་དུ་འདྲེས་པས་མྱོང་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རིགས་སུ་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ལྟར་དགྱེས་པས་དང་དུ་བླང་བར་བསམ། ཨོཾ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་བརྗོད་དང༌། ཡིག་བརྒྱ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་བར་གསོལ། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་སོགས་མཐར། བཛྲ་མུ་ཞེས་པས་མཱ་མ་ཀི་རང་གི་ཐུགས་ཀར་བསྡུ། གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃམཱུྃ༔ ཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ཀླུ་རྣམས་གཤེགས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མཱ་མ་ཀི་རང་གི་ཐུགས་ཀར་བསྡུ། བུམ་པའི་བདུད་རྩི་ཆུར་གཤེགས་པས་ཀླུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་དགྱེས་ཤིང་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་བཀུར་བསྟི་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོག་ཏུ་བདག་གིར་བཟུང་ཞིང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་དང་རླན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བས་མཱ་མ་ཀིའི་ངོ་བོར་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཉེན་པའི་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཞི་བྱེད་དཀར་མོའི་ངོ་བོར་འགྲོ་ཀུན་གྲོལ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་དང༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀིའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས༔ སྲིད་པའི་རླན་གྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷིསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་ཚུལ་ནི། བདུད་རྩི་ལྷར་གསལ་བ་བྃ་ནག་པོའི་རྣམ་པས་རང་གི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས། སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བྃཡིག་དང་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་བརྟན་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བས་མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ་དགོངས་པའི་གདིང་བཟུང་ངོ༌། །བརྟེན་པའི་དུས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ལས། ཐུན་དྲུག་བཞིའམ་རེ་རེའམ༔ དཀར་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་གཅིག་ལ༔ སྔགས་པས་རབ་ཏུ་བསྟེན་བྱ་སྟེ༔ སངས་རྒྱས་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་གསུངས༔ ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་གཞུང་གཞན་ལས། ཁྱད་པར་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བ་དང༔ རྟོགས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རབ་ཀྱི་ཐུན་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང༔ འབྲིང་གིས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་རེ་སྟེ༔ ཐ་མ་དུས་བཟང་ཐམས་ཅད་དུ༔ བདུད་རྩིའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པས་དུས་རྟག་ཏུ་དང༌། སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཚོགས་ལ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དུས་སུ་བསྟེན་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པ་ནི། མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས། བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡིས༔ གྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་འདི་འབྲེལ་ཚད་ཀུན༔ གནས་སྐབས་ཚེ་སྲིང་ཉམས་ཆགས་སྐོང༔ ཡིད་འཕྲོག་དབང་གྱུར་ནད་གདོན་ཞི༔ གཏུམ་ཆེན་དྲག་པོའང་ལྷན་ནེ་འགྱུར༔ མཐར་ཐུག་མཐོང་ཚོར་མྱོང་དང་རེག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཐོབ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་སྐྱེ༔ ཚེ་གཅིག་རྣམ་གྲོལ་ཆེ་ལ་སྦྱོར༔ ཞེས་དང༌། བདུད་རྩིའི་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་ནཱ་རའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ལུས་སེམས་སྡོམ་ལྡན་ཞེ་སྡང་དང༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་མངོན་དུ་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ག་བིའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ལུས་སེམས་བརྟན་ཅིང་ང་རྒྱལ་དང༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རྟག་པ་དམ་པའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ལྷོ་རའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ བློ་གསལ་ཡིད་གཞུང་འདོད་ཆགས་དང༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཤྭ་ནའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ བྱིང་རྨུགས་ཞི་ཞིང་གཏི་མུག་དང༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཧསྟིའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་ཁ་དོག་དང༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ སྟོབས་བཅུ་དག་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ བདུད་རྩིའི་མུ་ཏྲའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ནད་ཀུན་སེལ་ཞིང་དབྱངས་སྙན་བྱེད༔ འགོ་བའི་ནད་དང་རིམས་རྣམས་སྲུངས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བདུད་རྩི་བིཀྵའི་དམ་ཚིག་གིས༔ མདོག་བཟང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོར་བྱེད༔ སྦྱར་དང་གྱུར་པའི་དུག་ཀུན་འཇོམས༔ རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་ཚེ་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་པུ་ཀྲའི་དམ་ཚིག་གིས༔ གཟུངས་དྲན་མངོན་ཤེས་སྣ་ཚོགས་འཆར༔ ནུས་པར་ལྡན་ཞིང་འདོད་རྒུ་འགྲུབ༔ རྡོ་རྗེ་སྟོབས་བསྐྱེད་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་རཀྟའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྒས་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་གསལ༔ འབྱུང་བཞི་དབང་བསྒྱུར་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས༔ རྡོ་རྗེ་དབང་བཅུའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་གོ་རོ་ཙ་ན་ཡིས༔ འདོད་པའི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ ལས་རྣམས་ཐོགས་མེད་མཐུ་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྦྱར་བས༔ དུག་ལྔ་སེལ་ཞིང་ནད་ལྔ་ཞི༔ གདོན་ལྔ་འཇོམས་ཤིང་སྟོབས་ལྔ་ཐོབ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་འགྱུར༔ རྣམ་མང་སྨན་དང་སྦྱར་བ་ཡིས༔ འདུ་བའི་ནད་རྣམས་འབྱང་བ་དང༔ ཚེ་རིང་རྒས་སྲ་དབང་པོ་གསལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་བྱེད༔ ཁྱད་པར་མཆོག་ཏུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ ཕྱི་ནང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་འགྱུར༔ སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ཆགས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ འཇའ་ཚོན་ལུས་དང་གཡུང་དྲུང་སྲོག༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ༔ རིལ་བུ་གང་གིས་མཐོང་བའམ༔ དྲི་ཚོར་མགུལ་དུ་འཆང་བ་དང༔ ཅུང་ཟད་མྱང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་རྩིས་བཏབ་བཞིན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་བརླབས་པས༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདེ་བ་དང༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེ༔ ལྷ་དང་རིལ་བུ་དབྱེར་མེད་པ༔ མཐོང་བས་བུམ་དབང་རྟོགས་པ་ཐོབ༔ མྱངས་བས་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དང༔ བྱང་སེམས་འཁོལ་བས་དགའ་བཞི་བསྐྱེད༔ དེ་ཉིད་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩིར་རྣམ་དག་པའི༔ བཞི་པའི་ལམ་མཆོག་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་གསང་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ༔ མཐའ་དག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ མཆོག་གི་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འདི༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་འབད་དེ་སྒྲུབས༔ ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ལས། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཡིད་རྟོན་ཅིག༔ ཅེས་སོགས་ཕན་ཡོན་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལྡང་བར་གསུངས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཅངས་ནས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་པའི་གཡར་དམ་ལྷུར་ལེན་པར་རིགས་སོ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྗེས་འགྲོའི་རྒྱུད་སྡེའི་མཁར། ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་དུས་ཀྱི་མཐར། །མངོན་སུམ་འཆར་བའི་ཕྲིན་ལས་ག་བུར་རྡུལ། །དད་བརྩོན་ཤིང་རྟས་སླར་ཡང་དྲངས་འདི་རྨད། །རབ་དཀར་དགེ་བའི་ལེགས་བྱས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །ཟུང་འཇུག་གླིང་དུ་དགྱེས་རྒུར་རྩེན་པའི་གནས། །འགྲོ་འདིས་དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་ཐོབ་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དཔལ་ཡུལ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་པྲཛྙཱཾ་ནས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་བབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་དབྱིག་མཆོག་འདི་ཡི་སྒྲུབ་ཆེན་བོད་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་གནམ་མཚོ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དང་ཉེ་བར་དོ་སྐྱ་དགོན་པ་ཆོས་སྐུ་འོད་འབར་གླིང་དུ་དོ་སྐྱ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་མྱོང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་ལེ་ཚན་དང༌། རྡོར་དྲིལ་ཤོག་བུ་བཅས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག་གི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་གནང་བལ་བརྟེན་ནས་མདོཁམས་ཀྱི་ཀུ་སཱ་ལི་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བསིལ་ལྡན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་གནས་པའི་སྐབས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱག་འཚལ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་མེ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཟླའི་༡༨ཚེས་ལ་དབུ་བརྩམས་པའི་སྐབས་ཡི་གེ་པ་ནི་གང་གི་སློབ་འབངས་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/_dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam zhes bya ba bzhugs so// /na mo gu ru dz+nyA na DA ki d+hA tu b+h+yaH_bde stong bdud rtsi'i chos kun rgyas btab pas/_/'khrul rtog dbyings su dag pa'i ye shes rtsi'i/_/dngos grub 'dod dgu'i dpal stsol d+hA ki ni/_/snying dbus dpyid kyi thig ler dgyes rtsen mdzod/_/khyod kyi sgyu 'phrul rnam pa thams cad pa'i/_/rol sgeg chos don rtags kyi bdud rtsi yis/_/rdo rje'i lam mchog bgrod pa'i gseng lam ni/_/grub pa'i man ngag bzhin du 'dir spel bya/_/de yang rdo rje phag mo ye shes gsang ba mchog gi rgyud las/_rgyud dag rtogs pa ldan pa yisaH_'brel tshad bde ba chen po'i saraH_tshom bu gcig tu grol ba'i phyir:_bdud rtsi mchog gi las sbyor bya:_bsnyen pa dang ni nye bsnyen dang:_sgrub dang sgrub pa chen po yis:_khrol bur sbyangs shing phye mar brlabs:_bdud rtsir bskyil zhing gong bur bsdu:_zhes gsungs pa'i don nyams su len pa la/_gang bsgrub bya'i gzhi sdug bsngal kun gyi zug rngu ye nas mi gnas pa'i chos dbyings rdo rje btsun mo'i mkha' dbyings bde ba chen po'i klong las snang srid thams cad rigs kyi d+hA ki yum chen lnga'i ye shes kyi ngo bor ka nas dag pa don gyi bdud rtsi'i bzhugs tshul yin pa'i gnad kyis/_de'i rang rtsal snang cha'i dug lnga phung lnga sogs sbyang byar brdar btags pa'ang rigs lnga'i dbyibs dang kha dog tu snang ba'i rtags kyi bdud rtsi'i bcud len du bde ba chen por lhun gyis grub pa'i lam gyis tshul bzhin bsgrubs pas gnas snang ngo bo yin lugs kyis bzhugs tshul sgra ji bzhin mngon du gyur nas sha lnga bdud rtsi lnga rtsa ba yan lag gi rtsi sman ro bcud dngos grub mtha' dag sgrub pa'i nus ldan gyi rdzas su gyur pa ni mtshan ma rdzas kyi bdud rtsi sgrub pa'i rten du bsngags pa ltar nyams su blangs nas/_glo bur 'pho ba'i 'khrul rtog gi dri ma dbyings su dag nas rang gnas sku dang ye shes bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i yin lugs mngon du gyur pa dbyer med pa'i bdud rtsi zhes bsgrubs pa'i 'bras bu ste/_de ltar gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag du mar dbye yang*/_bde stong gnyis su med pa'i ye shes kyi bzhugs tshul kho na mngon du byed pas bdud rtsi mchog gi dngos grub sgrub pa'i gseng lam zhes rdo rje nyi ma yon tan rin po che'i rigs kyi khyab bdag tu snga 'gyur sgrub sde brgyad kyi ya gyal du mdzad pa ste/_bsgrub bya'i lam de nyid ye shes mkha' 'gro'i dkyil 'khor la brten pa lhag par zab ste lhan skyes nam mkha'i gzugs can gyi ye shes mchog gi myong ba bde myur du rgyud la 'dren pa'i pho nya sgyu ma chen po nyid bsngags pa'i phyir de'i cho ga'i rim pa zab gsang byin rlabs kyi tshan kas 'phags pa nyid bshad pa la/_bsnyen sgrub yan lag bzhi yis chings kyis dbye ba las/_dang po bsnyen pa khrol bur sbyangs ba la gnyis/_sngon 'gro rdzas dang yo byad sta gon du bya ba dang*/_khrol bur sbyangs ba dngos so/_/dang po ni/_rdzas kyi gtso bo dngos grub mchog brnyes pa'i bdud rtsi lnga/_yul dag pa'i sha lnga/_de dag gi 'phrod dang skyabs su gyur pa'i sman rtsa ba brgyad dang yan lag stong sbyar nas sgrub dgos kyang de dag dngos kyi rdzas rigs gter byon dang rig 'dzin gong ma rnams kyis bsgrubs pa'i chos sman la tshang bas de nyid kyi phab rgyun gzhir bzhag_/gtsang la dag pa'i sman phye sngon du tshags su tshud par byas nas khrol sgrub rigs dbye ltar mtshon byed tsam bzhag pa nyid btags tshags kyi phyag len mdzad de bdun phrag la sogs pa'i zhag grangs kyis bcad pa nyid bshad bya dngos te/_sman gyi gzhi a ru ra rus pa dang bral ba/_de'i phyed ba ru skyu ru/_tsan+da dmar po/_a ga ru/_nA gi 'dul ma/_gi waM bzang drug gtso bor gyur pa la sman kha dog dri ro bzang ba rnams mngan legs shing*/_gzhan sne tshang tsam dang*/_li ga dur/_ru rta rnams mang na'ang skyon du mi 'gyur/_gzhan sngo sman rigs nyung na legs/_dug rigs bshal skyugs rnams kha dog dri ro nus pa la gnod pas sman gyi spyang ki zhes gtang bar mi mdzad/_shing kun/_sgog pa/_shu dag nag po/_gzhob dang tshwa rigs/_spang rgyan sngon po'i rigs rnams kyang 'dres tsam las mi btang*/_kha dog ser por byed na gur gum dang yung ba smug po tsan+na sogs dang*/_dam rtsi dbang lag ran tsam/_mngar gsum/_nam du+us dang bstun pa'i phab rtsi yang khrol sgrub kyi skabs nas tshogs dgos/_de lta bu'i sman rnams zhib mor brdung nas dar tshags la drangs/_ras dkar ser gang rung gi khug mar blugs/_de'i khar khrol sgrub rten rigs dbye mi dgos bas 'bras bu gsum/_bzang drug sogs sman sna nyung tsam thum byas pa pho mo'i thod pa kha sbyor rak+ta dang chos sman sbar bas 'khor lo rtsibs bzhi mu khyud bcas bris pa pho thod kyi lte bar rtsibs bzhi la oM hU~M trA~M hrIHAH_mo thod la mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M lnga bkod/_gnyis ka'i mu khyud la oM sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa a mr-i ta shrI ma hA su kha hU~M hrIHTha:_zhes pas bskor ba mo thod 'og dang pho thod steng nas sbubs te kha sbyar ba'i bar sman phye bcug_/dkyil 'khor gyi steng du dgram bya gdugs lta bu'i dbus su tshangs pa brgya byin gyi sku dang rnga yab dkar po/_ku sha'i chun po rnams btags/_sham bu'i nang du rgyu skar nyer brgyad kyi tsakli rgyab tu sngags byang 'dod gsol can byang shar bra nye nas brtsams g.yas bskor du phyogs ma 'chol ba dang*/_rgyab ngos phyogs mtshams su me long bcu la khro bcu'i sngags bris pa btags/_rgyas pa rata gling thugs sgrub yang 'dus kyi sman sgrub gzhung nas gsungs pa'i tshangs ba'i pho brang du grags pa'i bcas bkod 'byor na'ang legs/_gzhan 'og tu dgos pa'i yo byad rigs tshags su tshud par bya'o/__/gnyis pa la'ang gnyis/_bsnyen pa'i tshul gyis sbyangs ba dang*/_nye bsnyen gyi tshul gyis bsgyur ba'o/__/dang po ni/_yang gter phag dkar ye shes 'khor lo'i thugs tig gi gter gzhung las/_lha la snyan gsan 'bebs pa'i tshul gyis bdag mdun gyi sgrub mchod dang skong bshags nan tan du bya/_zhes gsungs pa ltar/_sgrub chen gyi khog dbub ltar bdag mdun gyi sgrub mchod bzlas pa skong bshags bcas nyin zhag bdun nam lnga gsum lta bur btang ba gal che bas 'jam mgon bla ma rnam gnyis kyi phyag bzhes su'ang mdzad pa ltar grub na legs shing*/_dkyil 'khor gyi mdun phyogs nye logs su zur stegs lta bur sman gyi pho brang bkod/_phrin las kyi bskyed bzlas bsdu ldang gi bar dang*/_las kyi bum par karma d+hA ki ni bskyed bzlas 'od zhu phrin las kyi skabs ltar byas la/_sman rnams zhi drag phyed ma gsum gyis sbyong ba dang*/_bgegs bskrad la yung thun brab cing gu gul bdug_/khrus gsol rgyas par bya/_rgyan bkod pa'i skabs/_hU~M:_gdod nas rnam dag mnyam pa'i ye shes dbyings:_rig rtsal 'gag med sman gyi pho brang che:_dkyil 'khor dbus su brtan par bzhugs nas kyang:_rdo rje bdud rtsi'i ye shes grub par mdzod:_oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a be sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:_oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHAH_zhes pa'i dzab dbyangs dang bcas dal dbus gzhong pa 'brus bkang ba'i nang rus sbal gyi khog par hrIHyig bris pa'i khar bkod la/_dar snas bkab pa'i steng du snod gtsang mar dam rdzas phab gta' sel med kyi rigs rnams chu chang dang sbyar ba bzhag_/pho brang dang tshangs pa brgya byin gyi sku la rmu thag gis sbrel gzungs thag 'then bde ba dang*/_dar dkar dmar mthing gsum gyi yol ba sogs phyag len spyi ltar bya/_khrol bu'i sman dbus su bzhag pa'i shar lhor 'o ma/_lho nub tu rin chen phye ma chur sbangs ba/_nub byang du chang sna/_byang shar du chu sna rnams snod so sor blugs te bzhag_/dam rtsi mdangs bsgyur phab gta' sogs sman nang du btab dgos tshad bar mtshams su bkod la bzhag_/sgrub khog gi byin 'bebs rjes/_sman gyi byin 'bebs ni/_g.yab dar spos rol dbyangs dang bcas/_hU~M:_kun bzang rdor sems dga' rab rje:_shrI sing pad+ma thod phreng sogs:_rig 'dzin rtsal 'chang dbyings nas bzhengs:_sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:_che mchog bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:_gsang mchog mkha' 'gro 'dus pa'i dal:_yon tan lha tshogs dbyings nas bzhengs:_sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:_gnas yul dur khrod dpa' bo dang:_mkha' 'gro sman skyong srung ma sogs:_bka' nyan tshogs rnams dbyings nas bzhengs:_sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:_sgrub mchog 'di ru byin gyis rlobs:_bsgrub rdzas ye shes bdud rtsir bsgyur:_grol ba mchog gi dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba sa ma ya a be sha ya a aH_e a ral+li hrIM hrIM pheM pheMH_zhes brjod/_mchod tshogs spros pa gang rgyas khyad par mar me rgyun mi chad par sbar gsungs so/_/de nas sngar smos pa ltar rtsa ba'i sgrub chen rgyas bsdus gang 'grub sngon du btang zin rjes bdud rtsi sman gyi las sbyor dngos la/_bdag bskyed brgyud 'debs nas brtsams bzlas pa stong tshig bcas grub pa dang*/_mdun dkyil gsal gdab pa la dgu las/_dang po rten dam tshig gi 'khor lo gsang chen rigs gcig bskyed pa ni/_hU~M:_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:_rig rtsal dkyil 'khor mdun du dbye:_sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:_de la skad cig dran rdzogs su:_rlung me thod sgyed la gnas pa'i:_rang byung bde chen ka pA la:_yangs shing rgya che'i nang khongs su:_'khor 'das dwangs bcud bdud rtsi 'khyil:_de dbus pad+ma nyi zla'i steng:_gsang chen rigs gcig rdo rje sems:_bde ba chen po zla ba'i mdog:_rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:_dar dang rin chen rus pas brgyan:_thugs kar ye shes sems dpa' ni:_rang 'dra'i thugs kar zla steng hU~M:_gzhan yang phung khams skye mched kun:_zhi khro rab 'byams rgyal ba'i lha:_ma bskyed ye rdzogs chen po'i ngang:_gnas gsum oM AHhU~M yig gis:_rdo rje gsum du byin brlabs shing:_kha sbyor bdud rtsi'i sprin chen pos:_ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:_oM AHhU~M:_hU~M oM trA~M hrI AH_zhes gsal bar rgyas gdab/_dbang bskur bcas byas la/_gnyis pa spyan 'dren ni/_snyoms zhugs bde ba'i 'od dang sgras:_ye shes 'khor lo spyan drangs gyur:_oM:_yod med stong pa 'od gsal dbyings:_phyag rgya chen po'i skur bzhengs nas:_smon lam snying rje'i dam tshig gis:_ye shes sgyu mar rol pas gshegs:_oM badz+ra satwa e h+ya hiH_sa ma ya ho:_sa ma ya s+t+wa~M:_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes dbyer med du bstim/_gsum pa bzhugs gsol ni/_tiSh+Tha lhan:_zhes dam ye gnyis med du brtan par bzhugs su gsol/_bzhi pa phyag 'tshal ba ni/_a ti pU hoH_zhes brda phyag gis btud pa la/_pra tIts+tsha hoHsa lan bstsal bar mos/_lnga pa mchod pa ni/_oM:_mchod pa'i phyag rgya chen po ni:_sems kyi yid bzhin rin chen sprin:_phyi nang gsang ba bla med pa:_bde chen longs spyod mchog tu rol:_oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he ne wi d+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hA:_ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:_ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ho:_drug pa bstod pa ni/_hU~M:_bsam yas sgyu 'phrul drwa ba yi:_dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:_dpal ldan rdo rje sems dpa' la:_gus pas bstod do dngos grub stsol:_bdun pa sman srung spyan drangs pa ni/_spos bsregs/_rol mo 'khrol/_mda' dar g.yab cing gdung ba'i shugs bskyed la/_hU~M:_'og min rdo rje btsun mo'i zhing:_mkha' khyab ye shes 'khor lo dang:_he ru ka yi gnas dang yul:_dur khrod brgyad na bzhugs pa yi:_bcom ldan badz+ra b+hA ra hi:_gnas gsum dpa' bo rnal 'byor ma:_ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:_thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:_sku yi gar stabs glog ltar 'khyugs:_gsung gi dzapa dbyangs sngags sgra sgrogs:_thugs kyi ye shes rtsal bskyed la:_yon tan bde chen 'od zer dang:_phrin las pho nya phyogs bcur 'phros:_rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:_mkhyen brtse nus pa'i ye shes dang:_snyoms zhugs zag med bdud rtsi'i bcud:_'byung ba lnga yi dwangs ma dang:_lha klu mi yi tshe bsod stobs:_gzi brjid dpal dang nus bcud kun:_thogs pa med par gnas 'dir bsdus:_'khor 'das dbyer med byin chen phob:_dam tshig bsgrub pa'i rdzas la bstim:_mthong tshor myong reg grol ba yi:_bde chen rdo rje'i gzi byin sbor:_las dang ye shes dngos grub kun:_lhun gyis grub pa'i dbang mchog bskur:_snod bcud rdo rje btsun mo yi:_rten dang brten par byin rlobs shig:_:_oM badz+ra b+hAr hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a be sha ya hU~M ma hA su kha sid+d+hi a be sha ya a aH_hU~M:_stong gsum 'jig rten rab 'byams na:_ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:_tshangs dang drang srong rig pa 'dzin:_bram ze dka' thub grub pa dang:_ri dang nags tshal 'byung ba'i lha:_gza' dang rgyu skar rdzu 'phrul bdag:_sman dang bcud kyi gnyer 'dzin pa:_lha dang lha mo srung ma'i tshogs:_khyab bdag dpal ldan he ru ka:_bcom ldan badz+ra b+hA ra hI:_bde gshegs zhi khro rab 'byams dang:_rig 'dzin grub pa'i bka' byung bas:_dam tshig gnyan po rjes dgongs la:_thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs:_rang rang rig 'dzin grub pa'i tshe:_ji ltar rtags bstan ma bsnyel bar:_rnal 'byor bdag cag sgrub pa pos:_mtha' yas gdul bya'i don slad du:_rdo rje'i tshe dang lang tsho dang:_nad gdon zhi zhing rig rtsal rgyas:_mthong tshor myong reg grol ba'i phyir:_bdud rtsi sgrub pa'i grogs mdzad nas:_dngos grub dam pa stsal du gsol:_sarba pany+tsa a mr-i ta b+he Sha dz+yai de ba pA la sa pa ri wA ra e h+ye hi:_sa ma ya ho:_sa ma ya s+t+wa~M:_e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:_zhes tha tshig gis gnad nas bskul te spyan drangs pas/_sman gyi lha dang drang srong tshogs:_bdud rtsi'i phrin las sgrub pa'i phyir:_bde chen dgyes pa'i pho brang gi:_mkha' la sprin ltar gtibs par gyur:_zhes bsam/_brgyad pa rtog pa bsal ba ni/_slob dpon gyis g.yon pa'i srin lag gis nang mchod kyi bdud rtsi 'thor la/_hU~M:_lha dang drang srong bram ze klu:_gtsang zhing gtsang ma'i tshul la spyod:_khyi phag la sogs dme ba'i rdzas:_thams cad dogs pa med par bza':_gang yang rnam par rtog pa ste:_rtog par bcas na grol mi 'gyur:_snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga:_ma bcos ma bslad de bzhin gshegs:_ye shes rigs lngar rnam par dag:_chos kyi dbyings su mnyam pa yis:_'khor 'das dbyer med chen por rtogs:_de ltar shes nas grol ba'i phyir:_dkar rtsi dmar rtsi dri sha chen:_rdo rje chu rnams dang du blang:_dngos grub rdzas kyis gtsor byas pas:_nad lnga sel zhing gdon lnga zhi:_phung po gnas 'gyur ye shes dang:_rigs lnga'i dngos grub mngon 'gyur phyir:_thams cad gtsang dme'i rtog pa spongs:_bde chen rdo rje'i rigs mchog tu:_dngos grub sgrub pa'i phrin las mdzod:_ces bskul la thams cad bde ba chen por ro gcig pa'i lta dgongs kyi brtul zhugs bskyed do/_/dgu pa dzapa kyis thugs rgyud bskul ba ni/_bdag gi thugs srog sa bon las sngags kyis bskor ba las byung ba'i 'od zer rdo rje'i gzungs thag la brgyud mdun gyi rdo rje sems dpa'i thugs kar zhugs:_bde ba chen po'i thugs rgyud bskul:_rdzas kyi nam mkhar snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas bde ba'i 'od zer mkha' khyab tu 'phros:_snod bcud thams cad mer mer shig shig tu g.yos:_'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i bcud dang dwangs ma stobs rtsal nus mthu thams cad ye shes kyi bdud rtsi spyan drangs:_zhal du zhugs:_sku'i dbyibs brgyud:_sbyor mtshams nas char drag tu bab pa bzhin byung:_rdzas la thim pas ma dag pa'i nyes skyon thams cad sbyangs:_dag pa ye shes kyi bdud rtsi kha dog dri ro nus bcud phun tshogs par bsam la:_oM badz+ra satwa ma hA su kha a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M hU~M:_zhes khri phrag gcig tu bzla/_'di nas brtsams sngags rgyun pa'i thun dpon gyis gzungs thag blangs la dzapa rgyun ma chad par bya/_stong stong gi mtshams thun mthar stong tshigs 'bul la/_sgrub khog ltar nyul le 'dul ba rgyas bsdus skabs su gang bab dang*/_byin 'bebs bcas bya/_nyin mtshan thun drug gi nges pa can du bshad cing lag len du'ang byed bas nyin thun phyi ma gnyis la mchod pa kha gso/_las byang ltar byin gyis brlabs/_hU~M:_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las sogs nas bzlas pa stong tshigs kyi bar sngar ltar la nyul le bskrad pa dang byin 'bebs bsdus tsam byas bas thun gnyis pa grub/_thun gsum pa la'ang des 'gre/_/de nas srung ma'i gtor chog_/mchod skong bcas rgyas par byas la las kyi gzhug bsdu/_nyul le 'dul ba dang byin 'bebs rgyas par byas la sman gyi dzapa dbyangs lan gsum byas pas grub bo/_de nas mtshan thun gsum dgos pa'i thun dang por phrin las kyi tshogs bsags nas brtsams bzlas pa stong tshig gi bar khyug tsam dang*/_de nas sman sgrub la 'jug pa sogs dang*/_gung thun dang thor thun bcas nyin thun gsum pa ji lta ba las/_thor thun stong tshigs bcas tshogs mchod bsdus tsam dang*/_bdag bskyed bsdu ldang bsngo smon bkra shis bcas bya/_de lta bu yang gter rdo rje bdud rtsi las/_dus kyi nges pa bsnyen pa dang:_nyer sgrub gnyis la zhag gsum ste:_sgrub dang sgrub chen zhag gnyis gnyis:_dbang po rab kyis 'grub par 'gyur:_'bring la nyis 'gyur thams cad kyang:_sum bsdeb brtson pas nges par 'grub:_ces gsungs pas dang po ltar lag tu len pa'i dbang du byas te khrol sgrub zhag gsum gyi dbang du byas pa'i zhag gcig dang*/_nyin gnyis pa'i gung thun bar snga ma ltar btang rjes/_mdun gyi rdo rje sems dpa' yab yum rang la bstim/_skabs 'dir khrol bu rnams zhib par btags la snod du spungs par gsungs kyang btags btsags kyi skabs su mdzad na phyag len bde bar snang ngo*/_gnyis pa phye ma nye bar bsnyen pas sgrub pa ni/_nyin gnyis pa'i thun phyi ma la bab pa'i tshe/_bdag bskyed kyi phrin las bzlas pa'i bar grub rjes/_de nyid rigs lnga'i dkyil 'khor bskyed pa ni/_hU~M:_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:_rig rtsal dkyil 'khor mdun du dbye:_sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:_de las skad cig dran rdzogs su:_rlung me thod sgyed la gnas pa'i:_rang byung bde chen ka pA la:_yangs shing rgya che'i nang khongs su:_'khor 'das dwangs bcud bdud rtsi 'khyil:_de dbus pad+ma nyi zla lngar:_sha lnga bdud rtsi dwangs ma'i steng:_rigs lnga'i sa bon yongs gyur las:_spro bsdus tshe bdag rigs mchog lnga:_dbus su rdor sems tshe dpag mthing:_shar du rnam snang zla ba'i mdog:_lho ru rin 'byung gser mdog brjid:_nub tu snang mtha' dbang mdog 'tsher:_byang du don grub ma rgad mdangs:_rang rig yum dang mnyam par sbyor:_zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung can:_yab rnams mnyam bzhag tshe yi bum:_rigs kyi phyag rgyas mtshan pa dang:_yum rnams rang rtags tshe bum 'dzin:_gnyis med mnyam pa'i stabs kyis rol:_zhi ba'i tshul dgu mdzes brjid kyi:_rgyan chas bcu gsum gyis sgeg pa:_bde chen mtshan dpe'i gzi byin 'bar:_bde stong gnyis med ngo bor bzhugs:_gnas gsum oM AHhU~M yig sogs nas/_dbang bskur/_rgyas gdab/_spyan 'dren nas brtsams mchod pa'i bar dang*/_bstod pa la/_hU~M:_bsam yas sgyu 'phrul drwa ba yi:_dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:_tshe yi bdag po rigs lnga la:_gus pas bstod do dngos grub stsol:_zhes bsgyur/_sman srung spyan 'dren nas brtsams rtog bsal bar dkyus ltar dang*/_bzlas pa dngos ni/_bdag gi thugs srog sa bon la sngags kyis bskor ba las byung ba'i 'od zer rdo rje'i gzungs thag las brgyud mdun gyi tshe bdag rigs lnga'i thugs kar zhugs:_bde ba chen po'i thugs rgyud bskul rdzas kyi nam mkha' snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas bde ba'i sgra dang 'od zer mkha' khyab tu 'phros:_'khor 'das kyi tshe dang ye shes dpal dang gzi brjid thams cad 'chi med tshe yi bdud rtsi'i rnam par spyan drangs:_zhal du zhugs:_sku'i dbyibs brgyud:_sbyor mtshams nas char drag tu bab pa bzhin spyan drangs:_rdzas la thim pas 'chi med tshe dang ye shes kyi bdud rtsi 'khyil bar gyur:_oM hU~M trA~M hrIHAH_mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M badz+ra a yur+dz+nyA na a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M hU~M:_zhes khri phrag gcig tu bzla/_stong tshig gi mchod bstod/_nyul le bskrad gzir/_byin 'bebs bcas pa'i 'gros kyis nyin mtshan thun drug sngar ltar bsrangs ba'i zhag gsum grub pa'i nyin bzhi pa'i snga dro las byang*/_sman sgrub bzlas pa stong tshig gi bar snga ma rnams ltar grub pa dang*/_tshe dpag med rigs lnga yab yum bde ba chen po'i bdud rtsir 'od du zhu nas rdzas la thim par bsam:_de nas sngags rgyun pa'i gzungs thag bsdu/_slob dpon gzungs ma rgyal thebs rnams kyis rdor dril bcas bdud rtsi'i thod pa thogs nas dkyil 'khor la zhal phyogs par bskor/_'dus pa rnams kyang rdor dril bcas bdud rtsi thogs la/_hU~M:_rang byung gdod nas rnam par dag_/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman/_/rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud/_/ra sa yA na la sogs sman/_/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/_/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/_/rgyud drug sems can kun sgrol ba'i/_/dug lnga sel ba'i sman gyis mchog_/dpa' bo'i ro dang mnyam sbyar nas/_/rgyal ba'i dkyil 'khor yongs la 'bul/_/bla med mchog gi dngos grub stsol/_/zhes dang*/_kun mkhyen bla ma many+dzu'i gsung rtsab gsum gyi sman gyi brgyud mchod sbyar bas rgya cher mchod/_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba maN+Dal la pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:_zhes brjod nas gdan la bzhugs/_thams cad nas thal mo sbyar la dbyangs snyan pos/_e ma ho gdod nas rnam par dag:_don gyi bdud rtsi bla na med:_rtags su ye shes rigs lnga shar:_rdo rje'i chos la phyag 'tshal bstod:_ces bstod/_las rgya'am btags nas mnga' gsol ba de'i sman gyi pho brang dar gyi khyogs la btegs pa thogs/_slob dpon la phyogs pas dbyangs rta dang bcas/_e ma ho chos rnams thams cad kyi:_rang bzhin bde chen byang chub sems:_grub pa mchog gi a mr-i tas:_mi phyed rdo rje ye shes thob:_badz+ra a mr-i ta sid+d+hi pha la ho:_zhes slob dpon gyi phyag tu phul/_slob dpon gyis/_e ma ho dam rdzas sman gyi tshogs:_mthong tshor myong reg grol ba thob:_bde ba chen po'i dngos grub mchog:_gnyis med yid kyis blang bar bya:_badz+ra a mr-i ta a la la ho:_zhes pas blangs la/_sman gyi snying po dwangs ma'i bcud:_ye shes 'od kyi gong bur 'dus:_bdag thim dngos grub mchog thob bsam:_zhes brjod pa dang bstun sman snod dkyil 'khor gyi mdun stegs su 'khor lo nag po rtsibs brgyad pa'i lte bar zla gam dmar po bcad kha nub bstan gyi dbus su 'khod do/_/gsum pa lde gu sgrub pas bdud rtsir bskyil ba ni/_btags tshags sbol ba dang*/_bdud rtsir bskyil ba/_gnad la dbab pa/_dbang du bya ba'o/_/dang po ni/_sgrub pa chen po'i spros bcas skabs khog dbub las byung ba ltar dbyangs bor len dang bcas rtags so sor gdab/_thams cad kyi zhwa bcas bzhengs/_slob dpon gyis hasta dar sna btags pa dang dril bu/_yum gyi phreng ba/_rgyal thebs rnams g.yab dril bcas mdun du 'khod/_las rdor gyis sbyar sbos bsregs/_thams cad kyi he ru ka'i nga rgyal la gnas pa ru lu'i sngags dbyangs lan gsum mthar zhi rol/_rkang gling*/_bshug pa sogs btang*/_g.yab mo bcas dkyil 'khor la lan gsum bskor zhing mdun du 'khod las byang ltar bskul btang*/_gzhan rnams gdan la 'khod/_slob dpon gyis dkyil 'khor la zhal phyogs bar bzhugs pa'i mdun du zhing lpags khrag gi thig le hU~M gis mtshan pa dgu bkod pa'i steng thabs shes kyi rdo gzhong dang gtun bu bzhag pa/_yum slob dpon la phyogs pas yab yum gyi zhabs gnyis sman gzhong 'gram du bsnol te brkyang*/_slob dpon gyi phyag gnyis sor mo bsnol/_mdzub mo bsgrengs/_mthe bong bkug la byin dbab pa'i rgyas gtun bu bzung*/_yum gyi mkha' dbyings kyi rgyas gtun khung g.yas g.yon bzung la/_gtso bo yab yum gyi nga rgyal la gnas pas sbyor ba'i las kyis 'dod chags btags par bsam la/_bde chen mkha' gsang e yi dbyings:_gzung 'dzin rtog tshogs tshar bcad gyuraH_ces dmigs la slob dpon kun gyis/oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT:_ces bzla bzhin sngar khrol sgrub tu bzhag pa'i sman rnams zhib mor btags/_de nas lhor zhing lpags gting*/_rdo rje slob dpon yab yum zhal gong ltar phyogs/_yum gyis dar tshags bzed/_yab kyis sman phye blugs la/_mkha' gsang tho gtun gyis sbyor bas dgra bgegs 'thags te zhe sdang btags par bsam pas/_sems dang ye shes dbye ba yis:_'khrul pa'i rtog pa zhi bar gyur:_thams cad kyis/_oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta bi shud+d+he swA hA:_zhes bzla bzhin pas btsags/_de nas nub tu zhing lpags bting ba'i steng lcags g.ya' dri ma dang skyon med pa'i snod bzhag_/yab yum sngar ltar 'khod pas yum gyis snod bzung*/_yab kyis chang snod thogs la/_gti mug rnam rtog gi mtshan ma mnyam nyid kyi klong du bsgral bar bsam ste/_dbyings rig dbyer med thig le cher:_'khor 'das dwangs bcud dbang bskur gyur:_ces mos la kun gyis/_oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta saM shwa d+ha na kuN+Da li hU~M hrIHThaH_zhes bzla zhing sman snod du blugs la sbol/_rim par 'o ma/_rin chen/_chu sna rnams kyang blugs/_sman phye mang po la de dag rnams kyis rlan phab dka' bas byin rlabs byas ba'i chang bzang po gang 'os blugs la/_bam gtsang ma'i rdo rje'am/_de'i dbyibs su bcos pas dkrugs te shin tu 'dres par sbol/_mdangs bsgyur byed dang dbang lag phye ma/_dam rdzas phab rgyun tshang la sbyar ba/_nam dus dang bstun pa'i phab rtsi rnams kyang rim par bsres la gar sla'i tshad snyims par bcangs nas bskyur bas bam po 'jig cing phye mar mi 'dal ba tsam du bya/_de nas slob dpon byang du 'khod la/_sman 'phel rtags nges phyir gzhal ba ni/_chos nyid gcig la tha dad pa'i:_ye shes mkha' khyab rgyas par gyur:_ces dmigs la thams cad kyis/_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA su kha badz+ra dz+nyA na s+pha ra Na phaT:_ces bzla bzhin pas dril bu'am thod pa la 'jal bas grangs nges par byas nas dar gos dmar po'i sgye'ur blugs pa mo thod 'og dang*/_pho thod steng du byas pa'i kha sbyor bar du bcugs par dar snas dril/_tshon skud sna lngas rgya gram du bcings/_steng du dbu rgyan g.yas g.yon du rdor dril bcings/_dkyil 'khor la 'god ba'i skabs su'ang lding khri bar mar many+dzi'i khar bal bu'i phur ma'am 'bru rlan gyis bkang ba'i rin po che'i gzhong pa'i nang du blugs par gsungs pa ltar sman nyung na de ltar bya/_sman phye mang po yod skabs phyag len bde bas zangs dkar sogs dri ma dang g.ya' med pa'i snod du bal bu'i phye ma dang 'bru rlan can gang 'tshams blugs pa'i mthil du rus sbal khog par hrIHyig bris pa dang*/_mo thod kha gyen dang dpral ba mdun bstan du bzhag pa'i steng du sman phye bcug_/de steng pho thod kyis bkab/_kha stegs khebs kyis g.yogs la tshon skud sna lngas rgya gram du bcings pa'i mdud pa'i steng du rgyas btab/_dbu rgyan rigs lnga dang*/_g.yas g.yon du rdor dril bcings shing dar dpyang gis brgyan/_hU~M:_bdud rtsi gsang ba'i pho brang gi:_dngos grub bar du srung ba dang:_ye shes rtag tu 'phel ba'i phyir:_mi phyed rdo rje'i rgyas gdab bo:_badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~MH_zhes slob dpon gyis rdo rje rgya gram du rgyas gdab/_de nas sman snod dkyil 'khor mdun khri 'ur bkod/_dza ti ga bur tsan+dan gla rtsi du ru ka ste dri'i rgyal po lnga dang gu gul tshil chen rnams kyi dud pas bdug_/drag sngags yungs thun rol mo dang bcas pas bgegs bskrad/_slob dpon dril spos thogs pas sna drangs/_yum gyis dar lam dang*/_rgyal thebs sogs kyis sman snod thogs te dkyil 'khor la bskor zhing rtsa sngags kyi dzapa dbyangs lan gsum mthar/_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes dang*/_zhi rol 'og dkyil 'khor gyi bar lding khrir brtan por bzhugs su gsol ba'i 'og tu drod 'bebs zhun chen gyi me sbar/_steng du gzungs thag bzhag pa las skud pa'i sna gcig tshangs pa brgya byin dang rmu thag sbrel/_'dus pa mang na slob dpon dang thun dpon la gzungs thag lnga bsgril/_rgyal thebs bzhi la dkar ser dmar ljang phyogs mdog 'then bde bar sbrel/_bsdu na slob dpon dang thun dponaganyis kyis chog_/de ltar grub pa dang chos srung gtor 'bul/_skong bshags tshogs mchod sogs rjes rim nyul le bskrad pa/_byin 'bebs/_dzapa dbyangs kyi bar snga ma rnams ltar bya/_'di skabs mchod pa rnams gsar du bsham pa'am kha gso ba sogs gang rgyas su bya dgos so/_/gnyis pa lde gu sgrub pas bdud rtsi bskyil ba dngos ni/_brgyud 'debs nas brtsams rtsa ba'i phrin las kyi gzhung bsrangs te bzlas pa stong tshigs bcas sngon du 'gro bas/_mdun rten la dmigs nas bdud rtsi'i dkyil 'khor bsangs sbyangs/_bdag nyid rdo rje phag mo yi/_/sku las bde chen 'od spro bsdus/_dngos mtshan ma dag thams cad sbyangs/_/stong pa'i ngang las yum lnga'i klong*/_/rab 'jigs dur khrod bkod pa'i dbus/_/ya~M las rlung dang ra~M las me/_ka~M las thod pa'i sgyed bu'i steng*/_/a las ye shes ka pA la/_/rgya khyon chos kyi dbyings mnyam par/_/sha lnga'i ri bo lhun mthor brtsegs/_/bdud rtsi lnga yi rgya mtshor bskyil/_/rtsa ba yan lag sman gyi tshogs:_nyi zer rdul phran bzhin du 'khrigs:_rang gi thugs nas 'od 'phros pas:_rlung g.yos me sbar thod pa dros:_rdzas rnams 'od du mer gyis zhu:_ma dag rlangs pa sngo dmar gyis:_rnam pas phyir thon dag pa'i bcud:_zhu khol 'od kyi gur khyim dbus:_bcom ldan badz+ra b+hA ra hi:_dus kyi mun pa sogs lus dkyil ltar gsal btab nas/_spyan 'dren nas bstod pa'i bar mchod skong gi skabs ltar sbyar/_sman srung spyan 'dren nas bzlas pa'i bar sngar khrol bu'i skabs ltar la/_bzlas dmigs ni/_bdag gi thugs ka nas sngags kyi sgra dang 'od zer bde ba chen po'i gzi byin 'bar ba bar ma chad par 'phros:_mdun bskyed kyi bcom ldan 'das ma lus dkyil gyi lha dang bcas pa'i thugs kar phog pas bde ba mchog gi dgyes pa'i 'od zer gyi sprin chen pos rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi ye shes dang:_brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad bdud rtsi'i rnam par spyan drangs:_zhal du zhugs:_sku yi dbyibs brgyud:_mkha' gsang nas char drag tu bab pa tsam du byung:_dam tshig gi bdud rtsir thim pas:_mthong tshor myong reg thams cad grol ba ye shes kyi bdud rtsir 'khyil bar bsam:_lus dkyil sngags mthar/_ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThaH_zhes nyer gcig pa'i dzapa nyid bzla/_stong tshigs kyi mchod bstod dang*/_nyul le bskrad gzir/_byin 'bebs dzapa rgyun bcas khrol bu'i 'gros ltar thun drug gi gzhung bsrangs ba'i nyin drug pa'i snga dro bar btang mthar/_rtags mthong ba na mdor bsdus pa'i tshul gyis dngos grub len par gsungs pas/_hU~M:_bdud rtsi sgrub pa'i zhag grangs da nangs tshang*/_/bdud rtsi sgrub pa'i dzapa ni de ring rdzogs/_/sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol/_/nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sku mnga' ba/_/mi 'gyur sku yi dngos grub stsal du gsol/_/'gro drug thugs rjes sgrol ba'i gsung mnga' ba/_/ma 'gags gsung gi dngos grub stsal du gsol/_/ye shes thugs rjes khyab pa'i thugs mnga' ba/_/'chi med thugs kyi dngos stsal du gsol/_/sa gzhi'i gtos dang mnyam pa'i sku mnga' ba/_/yon tan lhun grub dngos grub stsal du gsol/_/cho 'phrul mthar phyin mdzad pa'i sku mnga' ba/_/phrin las rnam bzhi'i dngos grub stsal du gsol/_/zhes brjod de dngos grub blang*/_rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas 'od du zhu nas ye shes kyi bdud rtsi'i dngos grub mchog gi dbyig tu gyur/_bzhi pa sgrub pa chen po'i gong bur bsdu ba la/_gong bur bsdu ba dngos dang*/_rjes rim mthar dbyung pa'o/_/dang po ni/_gter gzhung dngos bstan bdud rtsi ril bu dril nas sgrub par gsungs kyang lag len mi mdzad pas rgyas par ma bshad la bskyed bzlas nyid sbyar na legs pas de yi tshul 'chad pa la/_gsol 'debs nas brtsams rtsa ba'i phrin las kyi bskyed bzlas stong tshigs bar sngar ltar byas la/_mdun rten bdud rtsi'i dkyil 'khor la dmigs nas/_bsang sbyangs/_bdag nyid rdo rje phag mo sogs nas rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa'i dam tshig gi 'khor lo gsal btab/_ye shes pa spyan drangs ba nas brtsams bstod pa'i bar dang*/_sman srung spyan 'dren/_rtog bsal bcas khrol bu'i skabs ltar mthar chags su btang la/_bzlas dmigs ni/_gnas lnga'i phag mo'i thugs ka ru:_nyi zla kha sbyor thugs srog mthar:_sngags kyi phreng bas g.yon du bskor:_rang gi thugs nas 'od 'phros pas:_ye shes rgyud bskul gzi byin bskyed:_bde chen dgyes pa'i 'od zer sprin:_'khor 'das brtan g.yo'i khams kun khyab:_srid zhi'i dpal dang dwangs ma'i bcud:_khyad par bcom ldan he ru ka:_dpa' bo mkha' 'gro yab yum gyis:_snyoms zhugs bde ba mchog gi rgyun:_rang dbang med par spyan drangs te:_lha tshogs zhal zhugs sku'i dbyibs brgyud:_gsang ba'i lam nas char ltar phab:_dam tshig rdzas la thim pa yis:_kha dog dri ro nus pa bskyed:_mthong tshor myong reg thams cad kun:_nyams chags skong zhing sdig sgrib dag:_mchog thun dngos grub ma lus 'grub:_bde chen mchog gi dpal ster ba'i:_myong grol bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil:_lus dkyil sngags mthar/_oMbadz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:_zhes btags pa bzla/_thun mthar stong tshigs kyi mchod bstod/_nyul le bskrad gzir/_byin 'bebs/_dzapa rgyun bcas sngar ltar thun drug gi 'gros su zhag gsum ma mthar byas pa btang ngo*/_gsum pa gnad la dbab pa ni/_de dag gis tshul bzhin bsgrubs pas rtags ma mthong ba'am/_mthong na'ang tha tshig bskul bar bya ste/_bzlas pa grub rjes spos rol dbyangs dang bcas te/_hU~M hU~M:_nga ni khyab bdag he ru ka:_rang bzhin dkyil 'khor chen por rdzogs:_dam tshig gnyan la rab dgongs nas:_ye shes dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:_bdud rtsi sprul pa'i dkyil 'khor la:_byin brlabs rtags dang mtshan ma ston:_gal te thugs dam g.yel srid na:_sngon gyi dam bca' gang du gnyan:_de bas thugs rje thabs mkhas bdag:_yal yol dbri bskol ma mdzad par:_mthu rtsal dbyung ba'i dus la phab:_'phrul gyi dngos grub deng 'dir stsol:_oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:_e A ral+li hrIM hrIMpheM pheM:_zhes stong phrag bzla/_nges pa'i rtags ma tshan mthong na bdud rtsi bskyil bar gsungs pas/_bzlas pa gnad dbab bcas grub pa dang*/_sman srung bskul ba gong ltar byas la/_sprul pa'i dkyil 'khor thugs ka nas:_'od 'phros 'khor 'das dwangs bcud bsdus:_mkha' ru 'dar zhing 'phrigs par bcas:_dngul chu dwangs pa bzhin du 'khyil:_lha dang sman skyong srung ma yis:_las kyi pho nyas bdud rtsir bkug:_dbyer med thim pas gsos btab ste:_'od zer gzi brjid rab 'bar bsam:_oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kuN+Da li hU~M hrIHTha:_zhes bzla/_bdud rtsir dbab pa'i thog mar gsang sgo dbye pa ni/_tshil chen dang sbyar ba'i spos bsregs/_dbyangs rol bcas/_hU~M hU~M:_thugs dam chen po'i dus la bab:_sprul pa'i dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:_bde chen mchog gi dgyes pa na:_ye shes bdud rtsi rab 'khyil ba:_dam tshig rdzas la dbab pa'i phyir:_sbyor thabs rnam pa thams cad pa'i:_gsang ba mchog gi sgo dbye 'tshal:_byin rlabs dngos grub stsal du gsol:_oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta pra be sha ya phaT phaT:_ces bzla/_zhing chen g.yab cing gsur chen gyi dud pa/_bshug glu rol mo bcas/_hU~M hU~M:_sngon tshe dpal chen he ru kas:_dregs pa'i sde dpon btul pa'i tshe:_sbyor ba'i thabs la mkhas pa yis:_ma mo brgyad po dbang du mdzad:_bka' bzhin 'tshal bar dam bcas ltar:_bdag ni dpal chen gdung 'dzin phyir:_thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:_gdod nas grub pa'i dur khrod nas:_'bar dang chags pa'i brtul zhugs kyis:_rnam 'gyur mi bzad byin g.yo bas:_gnas 'dir myur du gshegs nas kyang:_bdud rtsi gsang ba'i thugs dam bskul:_bde chen dgyes par phebs pa dang:_byin rlabs gzi brjid nus stobs bskyed:_dngos grub myur du 'grub par mdzod:_ma ma d+hA ki nI e A ral+li hrIM hrIMpheM pheM:_zhes bskul te dmigs bzlas ni/_dur khrod gnas kyi ma mo'i sprin:_'bar dang chags pas dkyil 'khor pa:_dgyes pa bskyed pa'i dam tshig gis:_'chi med bdud rtsi'i maN+Dal nas:_bzung ste dkyil 'khor thams cad kyi:_sbyor mtshams ye shes bdud rtsi'i bcud:_char sprin 'khrugs bzhin drag tu phab:_dam tshig sprul pa'i rdzas la thim:_byin rlabs gzi brjid 'bar bar bsam:_oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta a be sha ya a aH_zhes bzla/_lnga pa bdud rtsi'i dngos grub kyi dwangs bcud bdag nyid kyis dbang du bya ba ni/_hU~M hU~M:_nga ni rdo rje phag mo ste:_sku gsung thugs yon phrin las las:_bdud rtsi'i rang bzhin dkyil 'khor rdzogs:_rigs kyi 'khor lo rab bsgyur bas:_bde gshegs rdo rje rin po che:_pad+ma las kyi mkha' 'gro'i tshogs:_sngon tshe zhal bzhes dam bcas ltar:_dbang dang dngos grub stsol ba'i phyir:_las la ma g.yel da tshur byon:_dam tshig tshul bzhin ma gshegs shing:_dngos grub dbang du bsdu ba dang:_skal pa bzhin du ma bstsal na:_rdo rje'i tshig dang 'gal ta re:_de bas dam tshig rjes dgongs la:_las kyi 'bras bu mchis par mdzod:_pany+tsa dz+nyA na shrI he ru ka sarba sa ma ya hU~M hU~M:_slar yang gzungs thag blangs la/_d+hA ki rigs lnga'i sprin gtibs pas:_thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das bcud:_'od dmar rnam par slar yang bsdus:_dkyil 'khor gtso bor thim pa yis:_dbang du gyur cing gzi byin skyed:_mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor rnams:_mkha' khyab 'dus pa'i he ru kar:_sbyor ba'i mtshams nas byang chub sems:_srid zhi kun gyi dwangs bcud dbyig:_rang bzhin rdzas kyi dkyil 'khor dang:_dbyer med 'dres pa'i 'od klong nas:_rdo rje gzungs kyi thag par brgyud:_bdag gi snying gar thim pa yis:_dngos grub ye shes dbang bsgyur bsam:_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ha ya gr-I wa ru lu ru lu b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hrIHTha:_zhes bzlas pas bdud rtsi'i dwangs bcud bdag nyid kyi dbang du bya'o/_/gnyis pa rjes rim dngos la lnga las/_bdag don du dngos grub len pa/_gzhan don du dbang bskur ba/_rgya dgrol zhing longs spyad pa/_phrin las kyi mjug bsdu ba/_las sbyor mtha' rgyas bya ba'o/_/dang po la/_thugs dam bskul ba/_dngos grub blang ba'o/_/dang po ni/_sgrub zhag sang nyin thems pa'i de ring phyi dro dngos grub kyi rten bshams dgos pas/_dkyil 'khor mdun du stegs bur khebs dkar pos g.yogs pa'i steng 'bru dkar gyis g.yung drung bris pa'i dbus su rnam bum/_de steng sman stegs rkang gsum mtho brling can/_g.yas su las bzhi'i 'brang rgyas/_g.yon du thod chang*/_gzhan yang bza' bca' btung ba'i bye brag sna tshogs pas bskor zhing dar gur phub pa sogs sgrub khog nas bshad pa ltar bshams/_tshogs gtor mchod pa rnams bungs bskyed/_snga thun la gnad dbab dang bskyil ba/_gung la dbab pas dbang du bya bar sbyar/_thun rjes ma la de thams cad kyi rjes su mchod bstod byas la/_spos bsregs dbyangs rol g.yab dar bcas pas/_hU~M:_sngon tshe rdo rje khrag 'thung gis:_chos nyid rang sgras bdud rtsi'i rgyun:_mkha' khyab 'dus par gsungs pa'i tshe:_'jam dpal dpa' bo thugs rje'i gter:_sa yi snying po la sogs pa:_sems dpa' nye pa'i sras mchog la:_gnyer du gtad cing mnga' gsol bzhin:_ji ltar dam bca' ma bsnyel bar:_bdag cag rnal 'byor sgrub pa pos:_yun ring bar du bsnyen cing bsgrubs:_re zhing smon pas gsol 'debs na:_mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:_dpal chen bdud rtsi'i dkyil 'khor pa'i:_sku gsung thugs yon phrin las kyi:_mchog thun las kyi dngos grub kun:_bsgrub pa'i rdzas la brten nas kyang:_da lta nyid du stsol mdzad gsol:_zhes bskul/_gzungs thag blangs la dmigs pa rtse gcig pas/_bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor gyi:_thugs nas bde chen 'od zer 'phros:_mdun bskyed lha tshogs thams cad dang:_khyad par 'jam dpal rnon po sogs:_nye ba'i sras mchog sdud pa po'i:_thugs dam bskul zhing gsol btab pas:_de dag rnam 'phrul mtha' klas kyis:_yon tan bdud rtsir rol pa yi:_lha tshogs rnams la mchod cing gsol:_dngos grub bskul ba'i grogs mdzad pas:_mi zad rgyan 'khor phrin las bzhin:_khyad par badz+ra a mr-i ta'i:_ye shes zil mngar char ltar bab:_bdag thim byin rlabs nus stobs 'bar:_he ru ka dang dbyer med cing:_dngos grub rdzas la bstim pa yis:_yid bzhin 'dod 'jo'i phung por bsam:_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta many+dzu shrI bya ba lo ki te hU~M hrIHTha:_shrI badz+ra b+hA ra hA+e kro d+hI kA li ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kA ya wAk+tsit+ta gu Na karma lo ka dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M:_zhes bzla/_de nas srung ma'i gtor 'bul/_bshags skong tshogs mchod phyin chad snga ma rnams ltar bya/_mtshan thun gsum po phyi dro'i thun ltar byab dang*/_nyul le bskrad pa/_byin 'bebs tshogs mchod rnams kyang snga ma ltar ro/_/grol ba'i nangs mor las byang bzlas pa dang bcas pa/_sman sgrub kyi phrin las cha tshang thugs dam bskul pa'i bzlas pa yan grub pa dang*/_stong tshigs kyis mchod la gzungs thag bsdu/_bsnyen rgyun snga ma bzhag_/dngos grub spyir gsol ba'i sngags bzlar gzhug go_/gnyis pa ni/_thog mar las byang ltar bgegs bskrad la byin dbab/_brjod med don bshags sngon du 'gro bas sgrub chen dang sbrel skabs sgrub khog ltar dngos grub len chog tshang bar byas la/_slob dpon rgyal thebs sogs dkyil 'khor mdun du bzhengs la/_oM:_'og min gsang ba'i pad+mo che:_bde chen dbyings kyi b+ha ga ru:_de bzhin gshegs kun sku gsung thugs:_snying po bdud rtsi'i dkyil 'khor shar:_rdo rje dgyes pas rol pa yis:_sa bcu'i rgyun mtha'i byang sems la:_lhag pa'i dngos grub stsol ba ltar:_deng 'dir bdag la stsal du gsol:_shrI badz+ra b+hA ra hA+e kro d+hI kA li ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba sid+d+hi a be sha ya hU~M hU~M:_zhes pa'i dzapa dbyangs lan gsum dang dkyil 'khor la bskor ba byas la gzhan rnams rang gral du bzhugs/_zhi rol 'og sman gyi pho brang gdan drangs la many+dzi'i steng bzhag go_/gsum pa ni/_slob dpon dkyil 'khor mdun khri'ur 'khod pas/_lag g.yon mtheb srin rtse sprad/_lhag ma brkyang ba rtse gsum phyag rgya'i sman gyi pho brang steng du reg la/_shrI badz+ra b+hA ra hA+e kro d+hI kA li a ho ma hA su kha d+harma kA ya a mr-i ta sid+d+hi hU~M hrIHTha:_zhes dzapa dbyangs bcas mdun nam nyer gcig tsam bzlas la/_lta ba'i gding dang gdung ba'i shugs bskyed la/_hU~M:_rdo rje bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:_mkha' 'gro rgya mtsho 'khor bcas kyi:_bde chen sku yi dngos grub stsol:_'ja' tshon lta bu'i lus thob mdzod:_rdo rje gsung gi dngos grub stsol:_g.yung drung lta bu'i gsung thob mdzod:_ye shes thugs kyi dngos grub stsol:_'od gsal dgongs pa mngon gyur mdzod:_thun mong las kyi dngos grub stsol:_tshar gcod rjes 'dzin thogs med mdzod:_khyad par rdzas kyi dngos grub stsol:_mkha' spyod la sogs grub par mdzod:_mchog tu dbang bcu'i dngos grub stsol:_bde chen longs spyod rgyas par mdzod:_ma g.yel rdo rje bdud rtsi lha:_deng 'dir dngos grub ma lus stsol:_oM badz+ra a mr-i ta shrI badz+ra b+hA ra hI ma hA su kha dz+nyA na kA ya sid+d+hi oM:_wAka A yu She sarba sid+d+hi.A:_tsit+ta dz+nyAn sarba sid+d+hi hU~M:_dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M hU~M:_zhes dngos grub spyir gsol nas dbang blang ba ni/_me tog thogs la/_oM:_ye shes rgyal po sku gsung thugs:_yon tan phrin las rmad po che:_de nyid du ni mnyam sbyor ba'i:_phyag rgya chen por bdag sbyor cig:_oM badz+ra a mr-i ta bo d+hi tsit+ta kA ya wAka tsit+ta gu Na karma ma hA su kha sa ma ya hU~M hoHs+t+wa~M:_zhes me tog dor/_de ltar gsol btab dkyil 'khor gyi:_gtso mo rab tu dgyes pa yis:_sdud po 'jam dpal rnon por gtad:_de yi rigs kyi gzungs mar brgyud:_rang gi dkyil 'khor gsal bar gyur:_ces mos la rdo rje'i gzungs mas sman gyi pho brang dal gyis khyogs la/_dbyangs snyan pos slob dpon gyi mdun du 'khod la/_e ma thabs mchog rmad du byung:_bdud rtsi rol pa'i dkyil 'khor dang:_rang bzhin dkyil 'khor dbyer med pa'i:_rdo rje'i dam tshig dang du bzhes:_badz+ra a mr-i ta ma hA su kha a la la ho:_zhes pas phul ba slob dpon gyis phyag gis blang la dbu gtsug tu bkod de/_oM:_bdud rtsi'i sku gsung thugs yon phrin las dang:_rang bzhin dkyil 'khor mi zad rgyan 'khor lnga:_dbyer med gdod nas mnyam pa chen po'i ngang:_khyab bdag thig le gcig tu dbang bskur rdzogs:_shrI badz+ra b+hA ra hI kro d+hI kA li ma hA su kha a mr-i ta d+hA ki nI maN+Dal oM AHhU~M swA hA sa ma ya s+t+wa~M dzaHhU~M ba~M hoH_sprul pa bdud rtsi'i dkyil 'khor pa:_bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor la:_dbyer med chu la chu bzhag tshul:_thim zhing ye shes lhag par 'phel:_dam tshig 'od zhu bdud rtsir thim:_byin rlabs gzi brjid phung por 'bar:_shrI badz+ra b+hA ra hI kro d+hI kA li ma hA su kha badz+ra a mr-i ta maN+Dal hU~M hU~M hU~M:_zhes dbang blangs la stegs bur bkod/_gnyis pa gzhan la dbang bskur ba ni/_dgos pa'i skabs dang 'brel na/_mchog gi las tshogs bdud rtsi'i dbang bskur nyid gzhung ltar mthar chags su bskur bar bya'o/_/gsum pa rgya dgrol zhing longs spyod pa ni/_mchod pa gsar du bshams pa phul la/_oM AHhU~M:_mchod pa'i phyag rgya chen po ni:_mkha' la sprin ltar gtibs spungs pas:_dkyil 'khor kun tu char bzhin bab:_ye shes gzi byin bskyed gyur cig:_oM AHhU~M ma hA pU dza sa ma ya hoH_e ma ho dgyes mdzad dbyings kyi yum:_gsang chen thig le gcig tu rdzogs:_ma rig mun sel ye shes sgron:_bde ba che la phyag 'tshal bstod:_rang byung bdud rtsi bla med che:_sangs rgyas kun gyi gsang chen mchog:_kun kyang grol ba'i dpal la sbyor:_gnyis med khyod la phyag 'tshal bstod:_ces mchod cing bstod/_slar yang las kyi sems dpa'i thugs brgyud bskul ba'i don du/_oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:_ma hA gu h+ya many+dzu shrI sid+d+hi sa ma ya hU~M hrIHTha:_zhes brgya rtsa brgyad bzlas la/_mkha' khyab bde gshegs zhi khro yis:_sdud po 'jam dpal rnon po la:_gnang ba stsal te gtad pa nyid:_rang la dngos su bstsal bar gyur:_zhes mos la sman gyi pho brang gzungs mas btegs la slob dpon la phul/_des kyang phyag tu blang ste/_hU~M:_rang byung pho brang stong nyid yum gyi mkhar:_thams cad rtag bzhugs bde chen bdud rtsi'i bcud:_gnyis med zung 'jug ye shes rol pa'i phyir:_dpal gyi tha ram bdud rtsi'i mdud pa dgrol:_badz+ra a mr-i ta gu h+ya mu dra sa ma ya pra be sha ya phaT:_ces brjod la sman gyi rgya rnams bkrol/_zhal phye ma thag_/ye shes bdud rtsi'i dwangs ma ni:_dkar dmar mthing kha'i mdangs 'od rgyun:_bdag gi gnas gsum thig ler thim:_rdo rje mi phyed gsum 'grub bsam:_e ma ho:_rang byung ye shes phag mo'i sku:_rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor pa:_mkha' 'gro rgya mtsho'i klong du rdzogs:_e ma ho rdo rje che mchog gi:_bdud rtsi byang chub sems kyi sprin:_mkha' mnyam dgyes par rol pa yi:_ye shes mchog gi bdud rtsi 'dis:_snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga:_byang chub sems su dag mnyam shog:_dran dang reg dang myangs bas kyang:_snod bcud rdo rje phag mo yi:_dkyil 'khor chen por byang chub nas:_rdo rje'i gar gyis dgyes rol shog:_oM AHhU~M badz+ra b+hAr hI kro d+hI ka li shri dz+nyA na d+hA ki nI maN+Dal ma hA su kha a mr-i ta ra sa ya na kA ya wAka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa at+ma konaha~M:_zhes brjod cing lha rnams kyi rdo rje gsum dang rang gi sgo gsum dbyer mi phyed pa'i nga rgyal brtan po bzung*/_de nas sman phud slob dpon thams cad kyi nang mchod du btab la/_g.yon pa'i mtheb srid kyis 'thor bzhin du kun mkhyen bla ma rdo rje gzi brjid kyi rtsa gsum spyi'i sman mchod ltar 'bul zhing*/_dngos grub kyang blangs te dbang po'i sgo dang yan lag kun la thig le byas la/_oM:_bdud rtsi gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:_bdag cag rdo rje rnal 'byor 'khor bcas kyi:_mchog gi dam rdzas tshul bzhin bsgrubs pa'i mthus:_he ru ka dang spyod yul mnyam par shog:_deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:_gsang chen sngags kyi rigs su skye ba dang:_bla ma lha dang skad cig mi 'bral bas:_mchog thun dngos grub myur du 'grub par shog:_sku yi phyag rgyas snang ba lha skur shar:_gsung gi phyag rgyas rlung sems dbang du 'dus:_thugs kyi phyag rgyas bde chen ting 'dzin brtan:_ye shes phyag rgya chen po mngon gyur shog:_ces smon lam dang shis brjod kyang bya'o/_/rgyas pa'i sbyin sreg grub na skabs 'dir bya'o/_/bzhi pa phrin las kyi mjug bsdu ba ni/_bka' srung spyi dang bye brag gi gsol bskang dang*/_phyi rol du cha gsum gyi cho ga_/phyag bshags bskong ba/_tshogs mchod rgyas par phul la zhal bstab skabs nyul le'i ling+ga mer bsregs pa'i thal ba hom du bzhag_/mchod pa'i ras ma dang sngar btson 'dzin gyi lhag ma phyi rol byang shar du goms pa bdun cu'i sar bskyal/_chos skyong gi gtor ma 'bul skabs rgyun bzhag rnams kyang rim gyis 'bul zhing phrin las kyi bskul ba chad brtan grub nas sgo drung dong gru gsum du nyu ling bsregs thal blugs shing gtor gzhong sbub par rdo rje rgya gram gyis rgyas btab la rta dro bro brdung*/_gtang rag gi mchod bstod rgyas par phul/_bzod gsol/_ye shes pa ras bris yin na brtan bzhugs dang*/_rdul tshon gyi skabs gshegs gsol bdag bskyed bsdu ldang*/_phyi rol gyi tho bsdu/_nang du phur bu dbyung bkru/_dkyil 'khor bsdu zhing mar me'i smon lam shis brjod bcas sgrub khog ltar mtha' rgyas su byas pas dge legs rgya cher spel lo/_/lnga pa las sbyor mtha' rgyas su bya ba la gsum/_grol ba lnga'i las sbyor/_rgyun du bsten tshul/_de dag gi phan yon brjod pa'o/_/dang po ni/_spyir las sbyor 'di dag brtsams pa la gzhan phan byang chub kyi sems snying nas bskyed/_rgyas par spro na phrin las kyi gzhung bsrang*/_tshogs mchod 'bul/_phrin las kyi rjes chog dang 'brel bar las sbyor so sor bya zhing*/_smon lam dang bkra shis rgyas par brjod la me tog 'thor/_nad gdon snang srid thams cad yum lnga'i mkha' klong las ma 'das pas de'i rang bzhin shes pa'i yid kyis bde chen ye shes kyi phyag rgya'i bcud len bdud rtsi 'byung lnga'i klong du rgyas btab ste las sbyor brtsams na phan yon lhag par che ba'i phyir las 'di dag brtsams na don chen po dang ldan par nges shing*/_bsdu na sems bskyed sngon du 'gro bas skad cig dran rdzogs su snang srid gzhir bzhengs kyi dkyil 'khor gsal btab la bzlas pa ci rigs byas te so so'i las sbyor la 'jug dgos pa shes par byas nas/_dang po mthong grol gyi las sbyor/_gter bum rin chen 'bru sman gyis bkang ba'i snying por bdud rtsi dar gyi btum pa bcug la rgyas btab/_gtsug lag khang gi rgyab ri sogs dpal can gyi ri bo'i sgang la sbas te/_oM:_bkra shis mi 'gyur brtan pa'i dngos:_sangs rgyas spyan ma'i mkha' dbyings su:_bde chen bdud rtsi'i gter sbas pas:_dngos grub ye shes rgyas gyur cig:_oM bud+d+ha lo tsa ni d+hA tu badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi tiSh+Than+tu:_zhes lan gsum brjod de snang srid kyis sra ba'i dbyings dang bdud rtsi bde ba chen po bde gshegs mkha' 'gro rdo rje khros ma nag mo'i bcud dbyer med du 'dres bas phyi nang gi 'byung ba sa yi rgud pa thams cad zhi zhing*/_sa yi dwangs bcud dang yon tan rgyas pas brtan g.yo'i dpal bskyed/_sa yum chen spyan ma'i chos dbyings ye shes su dag pas bdud rtsi'i gter sbas pas ri yis mtshon pa thams cad de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku yi dkyil 'khor shar bas mthong tshad bde ba chen po sra ba'i dbyings mkha' 'gro'i ngo bor grol bar bsam la/_oM:_bdud rtsi gsang ba mchog gi sogs gong gi smon lam dang*/_shis brjod 'brel chags rgyas par bya'o/_/thos grol ni/_bdud rtsi'i phur ma dri bzang gi waM dang sbyar ba dung dang*/_gaN+Di/_sil snyan gyis mtshon pa'i rol mo'i rigs byed la byugs shing dar gyi thum bu'ang gdags pa gtsug lag khang gi steng sogs nas 'bud brdung dkrol ba dang chabs cig__oM:_bkra shis chos kyi sgra chen ldan:_rdo rje snyems ma'i ye shes dang:_bde chen bdud rtsi mnyam sbyor bas:_sangs rgyas gsung dang dbyer med shog:_oM hU~M satwa badz+rI Ni shab+da badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:_zhes lan gsum dang*/_bsngo smon shis brjod bya/_brtan g.yo'i sgra skad thams cad grags stong rnam pa thams cad pa'i rang sgra khyab bdag snyems ma'i ngo bo rgyal kun ye shes rdo rje'i dkyil 'khor du shar bas/_thos tshad bde ba chen po dbyings rig dbyer med he ru ka'i rigs kyi d+hA ki nI ngo bor grol bar bsam mo/_/rlung gi las sbyor tshor grol ni/_bdud rtsi'i zas mchog dang sbyar la rgyas pa'i sbyin sreg tu phul pa'i thal ba yul gru khyab pa'i rlung la bskur zhing*/_bzang shing sna tshogs bsregs pa'i nang du bdud rtsi btab la dri bsung gis khyab par byas te/_oM:_bkra shis zag med ye shes dri:_dam tshig sgrol ma'i shugs 'chang ba:_bde chen rdo rje bdud rtsi yi:_ye shes 'bebs pa nyid gyur cig:_oM tAM tA ra badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyAn a be sha ya hU~M hU~M:_zhes lan gsum dang*/_bsngo smon shis brjod bya/_phyi nang gi 'byung ba rlung gi khams thams cad dam tshig sgrol ma'i ngo bor rgyal kun phrin las kyi dkyil 'khor g.yo ba'i dbyings las kyi mkha' 'gro sna tshogs mthar phyin gyi ngo bor brtan g.yo thams cad grol bar bsam/_myong grol ni/_rang nyid rdo rje phag mo'i ljags:_pad+ma dmar po 'dab brgyad pa'i:_ze'u 'brur a yig dmar pos mtshan:_mthe bong pad+ma gar dbang dang:_srin lag gos dkar yum du gsal:_bdud rtsi byang chub sems kyi sprin:_ljags kyi A la thim pa yis:_rdo rje bdud rtsi bde ba che:_ye shes chu rgyun rab tu 'phel:_mgrin pa nas brgyud lus kun gang:_nad gdon sdig sgrib rnam rtog sbyangs:_bde chen ye shes mchog tu rgyas:_dngos grub thams cad thob par bsam:_oM:_bkra shis 'chi med bdud rtsi'i bcud:_gos dkar yum gyi pad+ma las:_rdo rje ljags kyis rab myangs bas:_dngos grub rnam gnyis brtan par shog:_oM pa~M paN+Da ra rA sa ni badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba sid+d+hi oM AHhU~M hoH_zhes dang*/_bdud rtsi'i phud chang sogs dang sbyar te skye bo mang po'i tshogs la'ang sbyin zhing smon lam dang shis brjod rgyas par byas nas/_bdud rtsi mgrin pa'i dwangs ma nas brgyud lus gnas thams cad du khyab pas phyi dro ba'i dbyings dang 'dres pas gos dkar mo'i ngo bo rgyal kun gsung gi dkyil 'khor dro ba'i dbyings pad+ma mkha' 'gro dmar mo sgra sgrogs kyi ngo bor grol bar bsam mo/_/reg grol ni/_bdud rtsi'i phye ma ga bur la sogs pas bzang po'i dri dang sbyar ba lus la byugs shing*/_rin po che'i ze'u 'bru mgul du rtag par bcang*/_mtshan nyid dang ldan pa'i phyag rgya'i rigs kyi mgul du'ang btags te/_oM:_bkra shis yid bzhin rin chen bcud:_reg bya mA ma ki dang sbyar:_gang gis 'chang dang reg pa kun:_bde chen ye shes rgyas par shog:_oM ba~M mA ma ki badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi tiSh+Than+tu puSh+TiM ku ru oM:_zhes lan gsum dang*/_smon lam shis brjod byas pas rang nyid tshe 'phel zhing*/_nad gdon zhib dang bsam pa 'grub/_bde chen gyi ye shes 'phel/_gzhan la reg pas kyang grol bar gsungs so/_/chu bo'i dbyings khyab kyi las sbyor ni/_bdud rtsi sman dang sbyar ba rin po che'i bum par blug_/rgya mtshor 'bab pa'i chu bo'am/_mtsho dang chu mig skam par mi 'gyur ba rgyun du gnas pa'i chu 'gram du rdul tshon dkar po'i maN+Dal pad+ma 'dab brgyad bris pa'i dbus su tshom bu la sngar gyi bum pa bkod/_mthar chu gnyis nyer spyod bcas pas bskor ba stegs mtho bar bzhugs su gsol/_mchod pa rnams bsangs sbyangs/_hU~M:_rnam dag chos dbyings ngang nyid las:_rang byung mchod pa'i phung po ni:_kun bzang mchod pa'i sprin lta bu'i:_dpag yas nam mkha' gang bar gyur:_zhes pas byin gyis brlabs/_slar yang rten bsangs sbyangs/_stong pa'i ngang las wa~M yig las:_yongs gyur rgya mtsho rin chen dang:_me tog mdzes pas gang ba'i dbus:_ba~M yig yongs su gyur pa las:_rin chen bdud rtsi mA ma ki:_dmar ser nyi ma 'char kha'i 'od:_zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:_rjes chags bzhad pa'i nyams dang ldan:_phyag g.yas nor bu'i lcags kyu yis:_'khor 'das kun gyi dwangs bcud 'gugs:_g.yon pas rin chen ka pA la:_bde chen dngos grub rgya mtshor bskyil:_dar dang rin chen rus pa dang:_me tog dmar po'i rgyan gyis sgeg:_zhabs zung pad nyi ba~M ro'i steng:_bdud rtsi rgya mtsho'i klong na bzhugs:_thugs kar pad+ma nyi ma'i dbus:_brtan g.yo srid zhi kun gyi srog:_ba~M yig dmar ser sngags kyis bskor:_rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas klu chen brgyad 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_'dab ma brgyad la 'khod pa ni/_stod lha yi lus can thal mo sbyar ba/_sbrul mgo'i gdeng ka dang ldan pa/_smad sbrul mjug tu 'khyil zhing dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa 'khod par gyur/_oM ba~M rat+na mA ma ki aSh+Ta nA ga a d+hi pa ti sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da'i bar gyis mchod/_hU~M:_gang zhig dran pa tsam gyis kyang:_'jig rten gsum po g.yo bar mdzad:_dag pa'i bdud rtsi'i mchog chen stsol:_don kun grub la phyag 'tshal bstod:_gdeng ka nor bu 'bar ba'i 'od zer gyis:_sa 'og mun pa'i tshogs rnams rab 'joms shing:_bstan la rab dga' mthu stobs bsam mi khyab:_klu rgyal 'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:_lag g.yon gdeng ka'i tshul dang*/_g.yas mchog sbyin gyi rgyas/_oM/_klu rgyal mtha' yas nor rgyas bu/_/'jog po dang ni stobs kyi rgyu/_/pad+ma pad+ma chen po dang*/_/dung skyong dang ni rigs ldan no/_/lha mo lha mo chen mo dang*/_/zla ba'i spyi gtsug spyi gtsug che/_/dbyug 'dzin dbyug 'dzin chen po dang*/_/sog ma med dang hu luN+Da/_/dga' bo dang ni nye dga' bo/_/rgya mtsho rgya mtsho chen po dang*/_/tsha ba tsha ba chen po dang*/_/dpal gyi 'od dang 'od po che/_/rin chen 'od dang gzugs mdzes dang*/_/gzugs mdzes chen po sprul bzang dang*/_/lto 'phye chen po tshi li dang*/_/tshi li chen po rnam dag go_/oM b+hak+Sha b+hak+Sha a gats+tsha a gats+tsha ma hA nA ga ad+hi pa ti sarba b+hur+b+hu wa phruM phruM swA hA:_zhes pa gsum gyis gtor ma phul nas/_oM:_klu rgyal byang chub sems dpa' rnams:_rdo rje'i dam tshig dang du blang:_ye shes bdud rtsi'i phrin las kyis:_mkha' khyab 'gro don lhun grub mdzod:_oM sarba nA ga a d+hi pa ti badz+ra a mr-i ta sarba karma sid+d+hi ku ru hoH_zhes dang*/_klu yi rgyal po 'khor dang bcas pa rnams kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes kyi bdud rtsi'i snying po'i nor bu 'di rnams bdag gir mdzad nas mchod pa dang*/_'di yis khyab pa'i rlan gsher gyi bcud dang srid pa'i chu yi dbyings kun gnyis med du 'dres pas myong tshad bde ba chen po byang chub kyi rigs su dbugs dbyung bar mdzad du gsol/_/zhes phrin las gsol ba ltar dgyes pas dang du blang bar bsam/_oM phun sum tshogs pa mnga' ba sogs kyis shis brjod dang*/_yig brgya/_ma rnyed yongs su ma tshang sogs kyis bzod bar gsol/_oM/_khyed kyis sems can don kun mdzad sogs mthar/_badz+ra mu zhes pas mA ma ki rang gi thugs kar bsdu/_gats+tsha gats+tsha swa b+hA wa na~M/_oM AHhU~MmU~M:_zhes rol mo'i sgra dang bcas pas klu rnams gshegs/_dzaHhU~M ba~M hoHsa mA ma ki rang gi thugs kar bsdu/_bum pa'i bdud rtsi chur gshegs pas klu rgyal rnams kyis dgyes shing mchod pa chen po'i bkur bsti dang bcas te rgya mtsho'i 'jing du spyan drangs nas yid bzhin nor bu'i mchog tu bdag gir bzung zhing de las byung ba'i 'od zer bdud rtsis 'jig rten khams kyi chu dang rlan thams cad la khyab bas mA ma ki'i ngo bor rgyal kun thugs kyi dkyil 'khor mnyen pa'i dbyings rdo rje mkha' 'gro zhi byed dkar mo'i ngo bor 'gro kun grol bar bsam la/_oM:_rdo rje bdud rtsi'i byin rlabs dang:_rin chen mA ki'i bden stobs kyis:_srid pa'i rlan gyis khyab tshad kun:_bde chen ye shes lhun grub shog:_oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba ar+tha sid+d+hi sid+d+hiswA hA:_zhes lan gsum/_bsngo smon shis brjod bcas bya'o/_/gnyis pa ji ltar bsten tshul ni/_bdud rtsi lhar gsal ba ba~M nag po'i rnam pas rang gi kha sgo nas zhugs/_snying dbus mi shigs pa'i thig le ba~Myig dang dbyer med du thim pas byang chub ma thob kyi bar du mi 'bral bar brtan cing byin rlabs kyi gzi byin 'bar bas mthong tshor myong reg thams cad bde chen dgyes pa rdo rje btsun mo'i ye shes la 'god pa'i skal pa can du gyur par bsam la dgongs pa'i gding bzung ngo*/_/brten pa'i dus kyang rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po man ngag snying thig las/_thun drug bzhi'am re re'am:_dkar nag phyogs kyi tshes gcig la:_sngags pas rab tu bsten bya ste:_sangs rgyas dam tshig mchog tu gsungs:_zhes dang*/_bdud rtsi'i gzhung gzhan las/_khyad par nyams chags bskang ba dang:_rtogs grol ye shes rgyas pa'i phyir:_rab kyi thun rnams thams cad dang:_'bring gis nyin zhag phrugs re ste:_tha ma dus bzang thams cad du:_bdud rtsi'i dam tshig tshul bzhin bsten:_zhes gsungs pa ltar rnal 'byor pas dus rtag tu dang*/_skye bo mang po'i tshogs la yar mar gyi tshes bcu sogs khyad par can gyi dus su bsten par gsungs so/__/gsum pa de dag gi phan yon brjod pa ni/_mkha' 'gro'i rgyud las/_bcom ldan rdo rje btsun mo yis:_grol ba'i phrin las shugs phyung ba:_bdud rtsi mchog 'di 'brel tshad kun:_gnas skabs tshe sring nyams chags skong:_yid 'phrog dbang gyur nad gdon zhi:_gtum chen drag po'ang lhan ne 'gyur:_mthar thug mthong tshor myong dang reg:_he ru ka dang spyod yul mnyam:_dpa' bo mkha' 'gro'i 'du ba thob:_bde chen ye shes rtsol med skye:_tshe gcig rnam grol che la sbyor:_zhes dang*/_bdud rtsi'i rgyud las/_rdo rje nA ra'i bza' ba yis:_lus sems sdom ldan zhe sdang dang:_des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:_rdo rje gsum mchog mngon du byed:_rdo rje ga bi'i bza' ba yis:_lus sems brtan cing nga rgyal dang:_des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:_rtag pa dam pa'i mchog thob 'gyur:_rdo rje lho ra'i bza' ba yis:_blo gsal yid gzhung 'dod chags dang:_des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:_kun mkhyen nyid kyang thob par 'gyur:_rdo rje shwa na'i bza' ba yis:_bying rmugs zhi zhing gti mug dang:_des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:_rig pa 'dzin pa'i gzugs su 'gyur:_rdo rje hasti'i bza' ba yis:_kun gyi yid 'phrog kha dog dang:_des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:_stobs bcu dag kyang thob par 'gyur:_bdud rtsi'i mu tra'i dam tshig gis:_nad kun sel zhing dbyangs snyan byed:_'go ba'i nad dang rims rnams srungs:_mi bskyod rdo rje'i ye shes thob:_bdud rtsi bik+Sha'i dam tshig gis:_mdog bzang gzi brjid chen por byed:_sbyar dang gyur pa'i dug kun 'joms:_rdo rje rtag pa'i tshe thob 'gyur:_bdud rtsi pu kra'i dam tshig gis:_gzungs dran mngon shes sna tshogs 'char:_nus par ldan zhing 'dod rgu 'grub:_rdo rje stobs bskyed mchog thob 'gyur:_bdud rtsi rak+ta'i dam tshig gis:_rgas pa med pa'i dbang po gsal:_'byung bzhi dbang bsgyur rdzu 'phrul stobs:_rdo rje dbang bcu'i mchog thob 'gyur:_bdud rtsi go ro tsa na yis:_'dod pa'i bde ba rab tu 'phel:_las rnams thogs med mthu dang ldan:_rdo rje sems dpa'i lus thob 'gyur:_de rnams thams cad rab sbyar bas:_dug lnga sel zhing nad lnga zhi:_gdon lnga 'joms shing stobs lnga thob:_sku lnga ye shes lnga 'grub 'gyur:_rnam mang sman dang sbyar ba yis:_'du ba'i nad rnams 'byang ba dang:_tshe ring rgas sra dbang po gsal:_rtsa rlung thig le las rung byed:_khyad par mchog tu byin brlabs pas:_phyi nang dpa' bo mkha' 'gro 'du:_yul phyogs dge zhing bkra shis 'gyur:_sgrub gnas byin chags ye shes skye:_'ja' tshon lus dang g.yung drung srog:_'od gsal dgongs pa mngon gyur nas:_rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:_go 'phang dka' ba med par thob:_ril bu gang gis mthong ba'am:_dri tshor mgul du 'chang ba dang:_cung zad myang ba thams cad kyang:_lcags la gser 'gyur rtsis btab bzhin:_bde ba chen po'i byin brlabs pas:_'khor ba ngan song las grol zhing:_mtho ris thar pa'i bde ba dang:_byang chub mchog gi rigs su skye:_lha dang ril bu dbyer med pa:_mthong bas bum dbang rtogs pa thob:_myangs bas gsang ba ye shes dang:_byang sems 'khol bas dga' bzhi bskyed:_de nyid ngang du mnyam bzhag pas:_snod bcud phung khams skye mched kun:_don gyi bdud rtsir rnam dag pa'i:_bzhi pa'i lam mchog tshe 'dir 'grub:_de phyir gsang ba'i rgyud chen po:_mtha' dag kun gyi snying po'i bcud:_mchog gi rdzas kyi sbyor ba 'di:_rnal 'byor rnams kyis 'bad de sgrubs:_zhes dang*/_rgyud las/_e ma ngo mtshar thabs chen po:_yon tan bdud rtsi he ru ka:_thugs rje'i phrin las shugs phyung ba:_'di nyid kho nar yid rton cig:_ces sogs phan yon smos kyis mi ldang bar gsungs pas rnal 'byor pa sgrub pa po rnams kyis snying gi thig ler bcangs nas dpal he ru ka'i phrin las spel zhing ye shes kyi gdung 'tshob pa'i g.yar dam lhur len par rigs so/__/dpag yas nam mkha'i rjes 'gro'i rgyud sde'i mkhar/_zab gsang bdud rtsi'i thig le dus kyi mthar/_/mngon sum 'char ba'i phrin las ga bur rdul/_/dad brtson shing rtas slar yang drangs 'di rmad/_/rab dkar dge ba'i legs byas 'phrul 'khor gyis/_/zung 'jug gling du dgyes rgur rtsen pa'i gnas/_/'gro 'dis dka' ba med par myur thob nas/_/dngos grub rgya mtsho yid bzhin 'byor gyur cig_/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i mdzes rgyan dpal yul rmugs sangs mchog sprul sa man+ta b+ha dra pradz+nyAM nas snyigs dus bstan 'gro'i dge mtshan spel ba'i thugs bskyed dus su bab pa'i rten 'byung gis zab gsang snying po'i dbyig mchog 'di yi sgrub chen bod yul byang phyogs gnam mtsho dpal 'khor lo sdom pa'i pho brang dang nye bar do skya dgon pa chos sku 'od 'bar gling du do skya mchog gi sprul sku'i bdag rkyen las gsar 'dzugs gnang ba'i skabs myong grol bde chen bdud rtsi le tshan dang*/_rdor dril shog bu bcas ched du bka' yis bskul ma gnang ba bzhin kun gzigs 'jam mgon bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i bka' gter rig 'dzin brgyud pa'i gzhung dang man ngag gi phyag bzhes mthong brgyud ji ltar gnang bal brten nas mdokhams kyi ku sA li 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bsil ldan bod kyi yul dbus su gnas pa'i skabs lha ldan sprul pa'i gtsug lag chen po'i shar phyogs phyag 'tshal me tog ldum ra'i gzims shag tu me sprel rgyal zla'i 18tshes la dbu brtsams pa'i skabs yi ge pa ni gang gi slob 'bangs pad+ma thugs rje'i snang bas bgyis pa 'dis kyang snying po'i bstan la bya ba mchog tu byed par gyur cig/__//

Footnotes

Other Information