DKR-KABUM-07-JA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:25, 16 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
Wylie title grub thob chen po'i thug tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char DKR-KABUM-07-JA-015.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 15, Pages 118-133 (Folios 1a to 16a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation Khyentse, Dilgo. Grub thob chen po'i thug tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 118-133. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity gu ru drag po
Colophon

།རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཟམ་པའི་ཐུགས་ཏིག་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་བཅས་བཀའ་བསྩལ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། བལ་ཡུལ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཙམ་ལ་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་རྙིང་སྔགས་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟེ་བ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པ་ཡི་གེ་གཉིས་པ་གྲུབ་སྲས་ཆོས་མཛད་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་ཞུས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་དུས་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་མུན་པ་སངས་ཤིང་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་ཅིག །དགེའོ།། །།མངྒ་ལཾ།།

/rje grub thob chen po lcags zam pa'i thugs tig sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i las byang bklag chog tu bkod pa 'di'ang rje btsun bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i dam rdzas kyi rten bcas bka' bstsal rjes su sgrub pa dang*/_bal yul gu ru'i lha khang du dus mchod tsam la nyer mkho'i dbang gis rnying sngags rgan po 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lho 'brug chos kyi rgyal khab lte ba bde chen chos gling du bris pa yi ge gnyis pa grub sras chos mdzad pad+ma chos skyid dbang mos zhus pa 'dis kyang snyigs dus nag phyogs kyi mun pa sangs shing bde chen ye shes kyi snang ba rgyas pa'i rgyur cig__/dge'o//__//mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

དཔལ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེའི་དུས་རླུང་གིས། །བསྐུལ་བས་གདུག་ཅན་མཐར་བྱེད་རྩེ་བརྒྱའི་མཚོན། །མི་སྲུན་ནག་ཕྱོགས་སྦྱིན་སྐྱེས་ཕམ་མཛད་པའི། །སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་མཆོག་དེར་གུས་བཏུད་ནས། །རྩོད་ལྡན་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་རྫོང༌། །གྲུབ་གཉིས་འདོད་པ་འཇོ་བའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག །བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་རྨད་བྱུང་ཞིག །བློ་ལྡན་ཀུན་དགའི་སྐྱེས་སུ་འབར་བས་བཀྲམ། །འདིར་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྔགས་པས་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་འདྲིལ་ཅན་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས་རུང་བའི་གནས་ཁང་ཕྱག་དར་བྱི་དོར་བྱས་པའི་གཞུང་མཐུན་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་འདུ་བྱས་ནས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁོད་པས། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། མཁའ་ཁྱབ་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་སྣང་མཐའ་ཡས། །སྐུ་དང་ཞིང་གི་ཁྱབ་བདག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལོག་འདྲེན་འདུལ་བའི་གཤེད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གངས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་མགོན་པོ་པདྨ་འབྱུང༌། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་ལྕགས་ཟམ་པའི། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུབ་བསྟན་ཤིང་རྟ་གུ་ཎ་ས་མུ་དྲ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བཅུད། །རྩོལ་མཛད་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །གདུལ་དཀའི་གཤེད་དུ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་གི །ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱུད་དག་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དབང་གིས་སྨིན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་གསུམ་གྱི་གསང་བ་དང༌། །དབྱེར་མེད་མཆོག་གི་ས་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ན་མོ། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་བསགས་སྦྱངས་ནི། ཧོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། ལྔ་པ་བགེགས་བསྐྲད་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ། གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར་གུ་གུལ་བདུག །དྲུག་པ་སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ། སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ བདུན་པ་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་བཤགས་ནི། ཧོཿ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བརྒྱད་པ་སྡོམ་བཟུང་ནི། ཧོཿ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དགུ་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་དང་རོལ་མོ་བཅས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྦོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཡ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་པ་གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ལན་གསུམ་བརྗོད། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དངོས་དང༌། ཡན་ལག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་གདངས་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧཱུྃ་དམར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ པད་ཉི་རྒྱལ་བསེན་བསྣོལ་བའི་སྟེང༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་དྲག་པོ་རྩལ༔ དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་གསོར༔ གཡོན་པས་ལྕགས་སྡིག་སྙིང་ནས་གཟིར༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཁྲོ་གཏུམ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྱན་གསུམ་ཞལ་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་དོར་ཐབས་ཀྱིས༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ སྤྱི་གཙུག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ༔ གནས་ལྔར་གཤིན་རྗེ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གསང་བདག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང༔ ཡཀྴ་མེ་དཔལ་གོ་ཆས་གཏམས༔ ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པའི༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་པད་ཉིའི་སྟེང༔ བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་དང༔ པདྨ་ཀརྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོའི་ཚུལ༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་བདེ་སྟོང་སྦྱོར༔ དེ་ཕྱིར་གསེར་དང་ཁྲག་ཁྱམས་ལ༔ གནས་ཡུལ་མ་མོ་ཕྲ་མེན་དང༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་གདོང་ཅན་བཞི༔ ཕྱི་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་སོགས༔ ཕོ་ཉ་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ ཞེས་གསལ་ཞིང༌། གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧྃ༔ དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བཅས་བྱས་ལ། གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག །དང་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ། པདྨ་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་ཞིང༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆེ་མཆོག་དྲག་པོ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་ཚར་གཅོད་ཅིང༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བ་དང༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ གཉིས་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་མཎྜལ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ གསུམ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ན་མོཿ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ བཞི་པ་མཆོད་པའི་དང་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནི། ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཅིར་ཡང་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁྃ་སྭཱ་ཧཱཿ གཉིས་པ་ཕྱག་ཞབས་བསིལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དྲི་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་བསིལ་ནས་ཀྱང༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ན་མསྶ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ གསུམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཨོཾ་ཧཱུྃ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བར༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགྱེས་པའི་བྱིན་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ སརྦ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་ནི། ཨོཾ། སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྣང་གསལ་གཟི་འབར་དྲི་ཆབ་འཐོར་ཡབ་སྦྲེང༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཞལ་ཟས་ཚོགས་རྣམས་དང༔ སྙན་འགྱུར་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་གན༔ ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ལྔ་པ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ནི། ཨོཾ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྩ་བ་ཡན་ལག་རྫས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་བཅུད༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །རྗེ་འབང་གྲོགས་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་ཞབས། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཀུན་གཟིགས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་ཚོགས། །ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨཱཿ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་བཤམས༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ ཧཱུྃཿ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱི་ཏིའི་དབྱིངས་ལས་དྲངས་པའི་ཁྲག་གི་རྒྱུན༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱར་བ༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ དྲུག་པ་གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦྱར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བདུན་པ་བསྟོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར༔ འཇིགས་པའི་གད་མོས་ས་གསུམ་གཡོ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྤྲོ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐབས་འདིར་སྤྲོ་ན་གཏེར་གཞུང་ལས། ལྷར་གསལ་ཐ་མལ་སྣང་བ་དང༔ སེམས་འཛིན་ཞེན་པ་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་ཅིང་དག་པ་དྲན༔ བསྐྱེད་རིམ་གྱད་དུ་གྱུར་པ་བསླབ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྙིང་དབུས་ཕྱག་རྡོར་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པའི༔ ལྟེ་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུའི་སྦུབས༔ ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་འཁོད༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་ཉིད་བྱིན་རླབས་ནུས་བསྐྱེད་བསམ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་བཟླས་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་གི༔ འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྣོད་དང་བཅུད༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནི་རྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྦྱོར་ཆིག་དྲིལ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་གསུངས། གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་ནི། གསང་གནས་ཡཀྴ་མེ་དཔལ་ལས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བདལ༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ལས་ལ་བཀོལ༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་ཚར་ཐག་བཅད༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར། བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཡཀྴ་བྷྲཱུྃ༔ རཀྴ་ཧཱུྃ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་གསུངས། དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་དྲག་སྔགས་ཨར་གཏང་ཀྱི་སྤུ་གྲི་གདགས་པར་གསུངས་བས། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ། ཨེ་སྙིང་ཁ་རག་དུཥེཏ་རྦད༔ ཕུང་བྱེད་སྲོག་ལ་རྦད༔ འགོང་པོའི་དབུགས་ལ་རྔུབ༔ བདུད་མོའི་ཤ་ལ་ཆེམས༔ ཕུང་བྱེད་འགོང་པོའི་ཤ་རུས་ཁྲག་ལ་ནུར་ནུར༔ མ་ཙ་དུ་ཨ་ཡ་ཤ་ག་ལ་ཧཾ་ཤཾ༔ བཛྲ་ཏྲི་ཧྲིག༔ བཾ་མ་ར་ཡ་རྦད༔ བཛྲ་གཱི་མཾ་དྷར་རཀྵ༔ བཛྲ་ཨ་རི་ཨ་རི་ནི༔ ནཱ་ག་ཙ་ཏྲིག་རྦད་ཏྲི༔ ཧ་རི་ཧ་རི༔ ཏྲི་མ་ཏྲི་མ་ཕུང་བྱེད་འགོང་པོའི་སྲོག་རྩ་ལ་གཏུབས་གཏུབས༔ སྤྱིར་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་གདེང་དང་ལྡན་པའི། གོང་བསྙེན་མང་དུ་མ་སོང་ན་ཤིན་ཏུ་གཉན་པར་གསུངས་པས་རང་ཉམས་དང་སྦྱར་བ་གལ་ཆེ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་རྟགས་ཚད་ཀྱང་གཞུང་ལས། དྲག་པོར་གདུག་པ་ཐུལ་བ་དང༔ གོ་གྱོན་མཚོན་ཐོག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ༔ རི་བྲག་བཤིག་དང་རྒྱ་མཚོ་འཐུང༔ ལྷ་ཁང་འབག་སེང་གོག་པོ་བཅོམ༔ ལུས་ལས་མེ་འབར་ཆུ་འབྲུབ་སོགས༔ ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་འབྱུང༔ གང་ཡང་རློམ་དང་ཞུམ་པ་སྤངས༔ རེ་དོགས་མེད་པར་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ མཉམ་པར་བཞག་ལ་ལམ་དུ་བསླང༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །ཚེ་སྒྲུབ་སྦྱར་བར་སྤྲོ་ན། སྤྱི་བོའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ སྤྱི་གཙུག་པད་སྡོང་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་རྫོགས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་འོད་ཕུང་འབར༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རིག་པས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་མཐུས༔ འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཡར་ཉམས་དང༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད༔ དབང་མེད་བསྡུས་ཏེ་བུམ་ནང་ཞུགས༔ ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ བདག་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ༔ ཉམས་པ་གསོས་ཤིང་གནས་པ་སྤེལ༔ དྭངས་བཅུད་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལ༔ ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གྲངས་བསྙེན་བྱེད་ན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གསུངས། ཚེ་འགུགས་ནི། ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་རྩལ་ཕྱུངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཚུད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་སྡུས༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་སྟོབས༔ རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རབ་འབྱམས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་སྒྲུབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་བསྟིམ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ ཨཿ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨཿ ཁྱད་པར་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྤྱི་བོའི་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ལ༔ བཟོད་མེད་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ྄་བཟླས་ནས༔ སྤྱི་གཙུག་རིགས་བདག་ཐོད་ཕྲེང་ལྔའི༔ ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བཏབ་པས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཡི༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བྱིན་རླབས་དང༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ ཞལ་ཞུགས་སྐུ་ཡི་ཆ་ཀུན་གང༔ གཞིར་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱུན་དང༔ དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཉིད་གྱུར་པ༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང་རང་ཉིད་ཀྱི༔ སྤྱི་བོའི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ འཁོར་ལོའི་གནས་བཞི་མེར་གྱིས་ཁེངས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གེགས་དང་ནི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བསལ༔ དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་སྒྲིབ་བཞི་དག༔ གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ནུས་ཐོབ༔ འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་པ་ཡི༔ སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་བསམ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག༔ འདི་ནི་དྲག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ འདི་མེད་ནུས་མཐུ་ཙམ་གྱི་ཆེད༔ བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་བྱེད་ན༔ ཕལ་ཆེར་བར་ཆད་དབང་དུ་འགྲོ༔ གོ་མེད་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་པ་འདྲ༔ དེ་བས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུང༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གཞན་ལ་ཡང༔ འདི་ཉིད་སྦྱོར་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་པ་དྲག་སྒྲུབ་མཁན་པོ་སྤྱི་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེའོ། །ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་བསྟོད་ཡིག་བརྒྱ་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ། ཐོག་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ། དམ་རྫས་སུ་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བདུད་རྩིའི་བསང་གཏོར་བྱས་ལ། སྤྲོས་པ་རྒྱས་ན་བསྐང་བཤགས་ཀྱང་སྦྱར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ གསུམ་པ་ཚོགས་ཕུད་ཕུལ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཆར་འབེབས་པ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མ་རིག་ལས་ཉོན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཅི་མཆིས་པ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྔ་པ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ན་མོཿ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གངས་སྔགས་དང་རིགས་སྔགས་དང༌། གཟུངས་སྔགས་དང༌། སྙིང་པོ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་དག་ཅིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཆེ་མཆོག་པདྨ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ དགྲ་བགེགས་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དགུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྐང་བཤགས་ནི། བསྐང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ་ཅིང༌། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤེལ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། ཅིར་སྣང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན། །འདོད་ཡོན་མི་ཟད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཏེར། །རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས། །དགོངས་བརྡ་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པའི་རིག་འཛིན་ཚོགས། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་རོལ་ཅན། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྡོ་རྗེ་ནང་གི་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི། །གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་བསྟན་སྲུང་ནག་མོའི་ཚུལ། །རྒྱུད་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་གཏེར་ལ་དབང་འབྱོར་བའི། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དག་པ་རབ་འབྱམས་ལྷུན་རྫོགས་སྟུག་པོ་བཀོད། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཆེ་མཆོག་པདྨ་དྲག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་བདག་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱལ། །མ་གཅིག་ཁྲོས་མ་ནག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རིགས་ལྔའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར། །གཏུམ་པོ་སྡེ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚད་མེད་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་མཛད་པའི། །སྒོ་སྲུང་གདོང་མོ་རྣམ་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་པ། །གནས་ཡུལ་ཕྲ་མེན་ཕོ་ཉའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ལྷ། །རིགས་གསུམ་ཁྲོ་རྒྱལ་མཁའ་འགྲོ་མེ་དབལ་དང༌། །ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དགྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་བདུན། །རྡོ་རྗེའི་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ལྔ། །ཤིས་པའི་རྟགས་རྫས་གླིང་བཞི་རི་རབ་བཅས། །བཅུ་དྲུག་རིག་མས་བདེ་ཆེན་དཔལ་སྤེལ་ཞིང༌། །སྨན་གཏོར་རཀྟའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཐབས་ཤེས་སྦྱོར་སྒྲོལ་མཆོད་དང་མཆོད་ཡུལ་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྲུང་བཟློག་བསད་པའི་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བས། །ཉམས་ཆགས་ཀུན་ཞི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས། །རླུང་སེམས་དབང་འདུས་ཉམས་པ་ཚར་བཅད་ནས། །རྟོག་འཁྲུལ་ཉེས་ལྟུང་མུན་པ་ཀུན་སངས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བདུན་པ་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་ནི། ཧོཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་དངོས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ཕྱག་རྒྱར་སྙོམས་ཞུགས་ཚོགས་སྤྱོད་བྱ༔ ཧོཿ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝཾ་གྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་ལ་ཚིམས་པ་དྲུག་གི་རོལ་ཞིང༌། བརྒྱད་པ་ལྷག་མ་བསྡུས་ལ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ སློབ་དཔོན་གྱིས་དམ་ཚིག་གི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་ལ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་དང༔ ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ལྷག་མའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བྱ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཌཱ་དྲིལ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དགུ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེག་ཅིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བཅུ་པ་ཆད་ཐོའི་གཏོར་སྐྱོང་ནི། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་སྤྱི་ལྟར་འབུལ་རྗེས། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛམ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་གཅིག་བརྟན་མ་སྐྱོང་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབ་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ བཅུ་གཉིས་པ་རྟ་བྲོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ བཅུ་གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཤབྡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར༔ འཇིགས་པའི་གད་མོས་ས་གསུམ་གཡོ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ བཅུ་བཞི་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོཿ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། བཅོ་ལྔ་ཉེར་བསྡུ་ནི། རྟེན་བཞུགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨཿ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བཅུ་དྲུག་པ་ལྡང་བས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བཅུ་བདུན་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅོ་བརྒྱད་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ། སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །རྒྱུད་ཀྱི་ཁུང་བཙུན་ལུང་དང་མན་ངག་གི །ཁྱད་པར་རྣམ་བཀྲ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོག །ཉམས་སུ་བླང་བདེ་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་ཆོས། །བློ་ལྡན་ཆོས་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་གྱུར་ཅིག །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཟམ་པའི་ཐུགས་ཏིག་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་བཅས་བཀའ་བསྩལ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། བལ་ཡུལ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཙམ་ལ་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་རྙིང་སྔགས་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟེ་བ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པ་ཡི་གེ་གཉིས་པ་གྲུབ་སྲས་ཆོས་མཛད་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་ཞུས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་དུས་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་མུན་པ་སངས་ཤིང་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་ཅིག །དགེའོ།། །།མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thug tig las/_sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char zhes bya ba bzhugs// dpal pad+ma he ru ka la phyag 'tshal lo/_/bde stong ye shes snying rje'i dus rlung gis/_/bskul bas gdug can mthar byed rtse brgya'i mtshon/_/mi srun nag phyogs sbyin skyes pham mdzad pa'i/_/srid zhi'i spyi dpal mchog der gus btud nas/_/rtsod ldan bar chad g.yul las skyob pa'i rdzong*/_/grub gnyis 'dod pa 'jo ba'i thabs kyi mchog_/bka' gter bdud rtsi'i nying khu rmad byung zhig_/blo ldan kun dga'i skyes su 'bar bas bkram/_/'dir dbang thob cing dam tshig dang ldan pa'i sngags pas bla ma drag po'i rnal 'byor zab 'dril can nyams su len par 'dod pas rung ba'i gnas khang phyag dar byi dor byas pa'i gzhung mthun rten gyi drung du sman raka gtor ma zhi drag gi mchod pa 'du byas nas bde ba'i stan la 'khod pas/_sbyor dngos rjes gsum las/_dang po brgyud 'debs ni/_mkha' khyab gsung gi rdo rje snang mtha' yas/_/sku dang zhing gi khyab bdag spyan ras gzigs/_/rta mchog rol pa log 'dren 'dul ba'i gshed/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/gangs can skyob pa'i mgon po pad+ma 'byung*/_/rje 'bangs grogs gsum grub chen lcags zam pa'i/_/gsang gsum byin rlabs sprul pa'i rdo rje la/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/thub bstan shing rta gu Na sa mu dra/_/chos kyi rgya mtsho smin grol gdams pa'i bcud/_/rtsol mdzad 'jam mgon chos kyi blo gros la/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/sku lnga lhun grub o rgyan rdo rje 'chang*/_/gdul dka'i gshed du pad+ma khrag 'thung gi_/ye shes rol pa rigs lnga'i dkyil 'khor lhar/_/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/_/rgyud dag nus pa thob pa dbang gis smin/_/bskyed rdzogs lam gyi bar chad g.yul las rgyal/_/srid zhi'i spyi dpal gsum gyi gsang ba dang*/_/dbyer med mchog gi sa la lhun grub shog__/gnyis pa skyabs 'gro ni/_mdun gyi nam mkhar bla ma dpal chen he ru ka phyogs dus skyabs yul rgya mtshos bskor ba mngon sum bzhin du bzhugs par gyur/_na mo/_mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:_bla ma dkon mchog rtsa gsum la:_byang chub snying por mchis kyi bar:_rtse gcig gus pas skyabs su mchi:_lan gsum/_gsum pa sems bskyed ni/_ma gyur rigs drug sems can la:_byams dang snying rje chen po'i blos:_byang chub mchog la 'god pa'i slad:_zab mo'i lam la 'jug bar bgyi:_lan gsum/_bzhi pa bsags sbyangs ni/_hoH_bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:_nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:_lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:_phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:_nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:_gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang:_smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:_mya ngan mi 'dar bzhugs gsol 'debs:_snying po sems can don du bsngo:_yang dag rdo rje'i don rtogs shog:_lan gsum/_lnga pa bgegs bskrad ni/_ra~M ya~M kha~M:_oM AHhU~M gis gtor ma byin gyis brlabs/_sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug_/sarba big+h+nAn ba ling ta khA hi/_lan gsum gyis gtor ma bsngos la/_hU~M/_gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:_bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:_gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:_'das na brlag par gdon mi za:_hU~M bzhi'i sngags dang thun gyis gzir gu gul bdug_/drug pa srung 'khor ni/_hU~M/_sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:_sems byung rdo rje srung ba'i gur:_ye shes me 'od rab 'bar bas:_gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:_oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+h+rU~M:__bdun pa sgo dbye phyag bshags ni/_hoH_rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing:_gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:_glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:_mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:_sa ma ya pra be sha ya phaTa?:_a la la hoH_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_yi ge brgya pa brjod/_brgyad pa sdom bzung ni/_hoH_bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:_kun nas bdag la dgongs su gsol:_bdag gis dus 'di nas bzung ste:_byang chub snying por mchis kyi bar:_mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:_so sor thar pa'i sdom pa dang:_byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:_khyad par gsang ba sngags kyi srog:_rtsa ba yan lag dam tshig kun:_srog gi phyir yang mi gtong gzung:_bla ma yi dam dbyer med pa:_rtse gcig bsgrub par dam bca' na:_ye shes chen pos byin brlab gsol:__dgu pa byin dbab pa ni/_spos dang rol mo bcas gdung shugs bskyed la/_hU~M:_ngo bo chos sku'i pho brang nas:_rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_rang bzhin longs sku'i pho brang nas:_yi dam lha tshogs gshegs su gsol:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:_gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:_chos srung dam can rgya mtsho yis:_gnas 'dir dbang bskur byin phob la:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_sgrub mchog rgyud la bde chen sbor:_sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:_sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:_'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:_oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na a be ya ya a aH_hrIM hrIM phaiM phaiM:_hU~M hU~M hU~M:__bcu pa gnas dang yo byad byin gyis brlab pa ni/_raM yaM khaM/_gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:_ye shes rol pa'i zhing khams cher:_phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:_mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:_badz+ra s+pha ra Na khaM:_oM badz+ra ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da AHhU~M:_ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHThAH_lan gsum brjod/_gnyis pa dngos gzhi la gnyis las/_dang po sku bskyed pa phyag rgya'i rnal 'byor la dngos dang*/_yan lag gnyis las/_dang po ni/_aH_dbyings nyid gdod nas stong pa che:_rig gdangs mtshan med snying rjer shar:_zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:_rgyu yi ting 'dzin hU~M dmar po'i:_'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:_stong pa'i ngang las skad cig gis:_snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':_'byung ba rim brtsegs ri rab steng:_phung po dag pa gzhal med khang:_gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:_dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:_rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:_ye shes zang thal chen po'i dbus:_pad nyi rgyal bsen bsnol ba'i steng:_sems nyid dag pa rgyu yi hU~M:_yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:_zhal phyag skur bzhengs drag po rtsal:_dmar nag zhal gcig phyag gnyis pa:_phyag g.yas gnam lcags rdo rje gsor:_g.yon pas lcags sdig snying nas gzir:_dur khrod rol pa'i chas kyis brjid:_khro gtum gar dgu'i gzi byin 'bar:_spyan gsum zhal bgrad mche ba gtsigs:_smar smin dbu skra me ltar g.yo:_zhabs gnyis gyad kyi dor thabs kyis:_drag me 'khrugs pa'i klong na rol:_sbyor yum rdo rje phag mo mthing:_gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud:_spyi gtsug khyung chen rigs lnga 'phro:_gnas lngar gshin rje rta mchog dpal:_gsang bdag mkha' 'gro sde lnga dang:_yak+sha me dpal go chas gtams:_phyi rol 'khor lo rtsibs bzhi pa'i:_mdun dang phyogs bzhir pad nyi'i steng:_bud+d+ha badz+ra rat+na dang:_pad+ma karma drag po rtsal:_dkar mthing ser dmar ljang gu'i mdog:_rgyan dang cha lugs gtso bo'i tshul:_rang 'od yum 'khyud bde stong sbyor:_de phyir gser dang khrag khyams la:_gnas yul ma mo phra men dang:_sgo bzhir sgo ma gdong can bzhi:_phyi 'khor dbang phyug nyer brgyad sogs:_pho nya dam can sprin ltar gtibs:_gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:_rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:_til gyi gong bu kha phye ltar:_snang stong zung 'jug chen por gsal:_zhes gsal zhing*/_gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:_yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:_nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:_bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:_phung po gnas gyur nyon mongs dag:_ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:_thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:_oM AHhU~M badz+ra kA ya wAka tsit+ta sa ma ya ho:_sa ma ya s+t+wa~M:_oM hU~M trA~M hrIHAH_a b+hi Shiny+tsa mi su ra ta s+t+wa~M a ha~M:_dbang bskur rgyas gdab bcas byas la/_gnyis pa phrin las kyi yan lag_/dang po ye shes pa spyan drangs pa ni/_hU~M/_pad+ma gsang chen mchog gi zhing:_dur khrod rol pa'i pho brang nas:_che mchog drag po thod phreng rtsal:_sgyu 'phrul drwa ba'i phyag rgyar bzhengs:_rgyal bsen dam sri tshar gcod cing:_gzung 'dzin dgra bgegs 'dul ba dang:_tha mal snang zhen sbyang ba'i phyir:_drag shul stobs kyis gnas 'dir gshegs:_oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha sa pa ri wA ra e h+ye hi:_badz+ra sa ma ya dza dzaH__gnyis pa dam ye dbyer med du bzhugs su gsol ba ni/_hU~M:_rang byung sprul pa'i dkyil 'khor 'dir:_dbyings nas spyan drangs ye shes pa:_dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:_mchog thun dngos grub char ltar phob:_sarba sa ma ya maN+Dal dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH_tiSh+Tha sa ma ya s+t+wa~M:__gsum pa phyag 'tshal ba ni/_na moH_skye med chos sku'i ngang nyid las:_bde chen longs spyod rdzogs skur bzhengs:_gang 'dul sprul pa'i sprin phung 'phro:_dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH__bzhi pa mchod pa'i dang po kun bzang mchod sprin ni/_oM:_kun tu bzang po'i smon lam las:_ye shes rnam pa thams cad pa:_mchod pa'i sprin chen cir yang shar:_rdo rje'i longs spyod mchog tu rol:_oM na mas+sarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na kha~M swA hAH__gnyis pa phyag zhabs bsil ba ni/_oM:_dri med yid du 'ong ba yi:_byang chub dam pa'i bdud rtsi'i chus:_phyag dang zhabs ni bsil nas kyang:_rdo rje'i gdan la dgyes par bzhugs:_na mas+sa man+ta bud+d+hA nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hAH__gsum pa phyag rgya gar mchod ni/_oM hU~M/_phyag rgya chen po'i dkyil 'khor bar:_dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:_chos dang las kyi phyag rgya yis:_dgyes pa'i byin bskyed thugs dam bskul:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+wa~M:_sarba mu dra dz+nyA na gIrti pU dza hoH__bzhi pa thun mong nyer spyod ni/_oM/_spos kyi sprin lding me tog char chen 'bebs:_snang gsal gzi 'bar dri chab 'thor yab sbreng:_bza' bca' btung ba'i zhal zas tshogs rnams dang:_snyan 'gyur rol mo'i sgra yis kun tu mchod:_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe hU~M:_puSh+pe trA~M:_A lo ke hrIH_gan+d+he gan:_nai wi d+ya AH_shab+da sarba pU dza ho:__lnga pa sman gtor rak+ta ni/_oM:_don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang:_sha lnga bdud rtsi rtsa ba yan lag rdzas:_chos kyi bdud rtsi sgrub pa'i byin rlabs bcud:_gti mug rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:_ma hA pany+tsa a mr-i ta kha ra~M khA hi:_sman gyi brgyud mchod ni/_chos sku snang mtha' longs sku spyan ras gzigs/_/dbang chen rta mchog o rgyan rdo rje 'chang*/_/rje 'bang grogs gsum grub chen thang stong zhabs/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/_kun gzigs 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang*/_/'jam mgon bla ma rtsa brgyud rig 'dzin tshogs/_/yi dam DA ki dam can gter srung la/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/_kA ya wAka? tsit+ta a la la hoH_AH_snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:_srid pa bcud kyi sems can gtor mar bshams:_ro bcud nus pa phun tshogs 'dod yon gter:_zhe sdang rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:_ma hA ba liM ta kha raM khA hiH_hU~MH_khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i rgya mtshor bskyil:_gI ti'i dbyings las drangs pa'i khrag gi rgyun:_'khor 'das dbyer med chen por mnyam sbyar ba:_'dod chags rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:_ma hA rak+ta kha raM khA hiH__drug pa gsang ba sbyor sgrol gyi mchod pa ni/_hoH_bde chen phyag rgya'i ye shes la sbyar bas:_gzung 'dzin rtog tshogs 'od gsal dbyings su bsgral:_zung 'jug dbyings rig dbyer med rdzogs pa che:_chos nyid don gyi mchod pa chen por bzhes:_ta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoH__bdun pa bstod cing dngos grub gsol ba ni/_hU~M:_gtum chen dus mtha'i me ltar 'bar:_'jigs pa'i gad mos sa gsum g.yo:_bde stong ye shes dbyings su rol:_he ru ka la phyag 'tshal bstod:_yon tan phrin las bsam mi khyab:_sprul pa'i sgyu 'phrul cir yang spro:_pad+ma drag po'i dkyil 'khor lhar:_gus pas bstod do dngos grub stsol:_skabs 'dir spro na gter gzhung las/_lhar gsal tha mal snang ba dang:_sems 'dzin zhen pa kun sbyangs te:_nga rgyal brtan cing dag pa dran:_bskyed rim gyad du gyur pa bslab:_ces gsungs pa ltar bya/_gnyis pa gsung bzlas pa la/_bsnyen sgrub las gsum las/_dang po ni/_snying dbus phyag rdor thugs ka ru:_tsit+ta rin chen zur brgyad pa'i:_lte ba rdo rje rtse dgu'i sbubs:_nyi ma'i gdan la hU~M yig mthar:_sngags phreng rang sgra sgrogs bzhin 'khod:_'bar ba chen po'i 'od zer gyis:_bdag nyid byin rlabs nus bskyed bsam:_oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaTa?:__gnyis pa sgrub pa'i dmigs bzlas ni/_slar yang thugs srog sngags phreng gi:_'od kyis rtsa gsum rgyal ba mchod:_byin rlabs dngos grub rang la thim:_'gro kun sgrib sbyangs snod dang bcud:_pad+ma khrag 'thung phyag rgyar sad:_zhi rgyas dbang drag mchog thun gyi:_dngos grub kun la dbang 'byor bsam:_oM AHhU~M artsika ni rtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaTa?:_a hU~M hU~M phaTa?:_bsnyen sgrub thun mong gi las sbyor chig dril 'bum phrag bzhi gsungs/_gsum pa khyad par drag po'i las sbyor ni/_gsang gnas yak+sha me dpal las:_rang 'dra'i sprul pa grangs med 'phros:_snod bcud thams cad khyab par bdal:_sde brgyad dregs pa las la bkol:_rgyal bsen dam sri tshar thag bcad:_dgra bgegs 'byung po rdul du brlag:_mngon spyod phrin las mthar phyin bsam:_sgrub sngags kyi sham bur/_badz+ra hU~M:_yak+sha b+h+rU~M:_rak+sha hU~M:_aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsa ma ya sarba duSh+TAn mA ra ya hU~M hU~M phaTa? phaTa?:_khri phrag gcig tu gsungs/_dgos pa dang 'brel na drag sngags ar gtang kyi spu gri gdags par gsungs bas/_oM badz+ra tsakra/_e snying kha rag duSheta rbad:_phung byed srog la rbad:_'gong po'i dbugs la rngub:_bdud mo'i sha la chems:_phung byed 'gong po'i sha rus khrag la nur nur:_ma tsa du a ya sha ga la haM shaM:_badz+ra tri hrig:_baM ma ra ya rbad:_badz+ra gI maM d+har rak+Sha:_badz+ra a ri a ri ni:_nA ga tsa trig rbad tri:_ha ri ha ri:_tri ma tri ma phung byed 'gong po'i srog rtsa la gtubs gtubs:_spyir lta dgongs kyi gdeng dang ldan pa'i/_gong bsnyen mang du ma song na shin tu gnyan par gsungs pas rang nyams dang sbyar ba gal che la/_bsnyen sgrub las sbyor gyi rtags tshad kyang gzhung las/_drag por gdug pa thul ba dang:_go gyon mtshon thog g.yul las rgyal:_ri brag bshig dang rgya mtsho 'thung:_lha khang 'bag seng gog po bcom:_lus las me 'bar chu 'brub sogs:_ngo mtshar cho 'phrul cir yang 'byung:_gang yang rlom dang zhum pa spangs:_re dogs med par lta gding bskyed:_mnyam par bzhag la lam du bslang:_zhes gsungs so/__/tshe sgrub sbyar bar spro na/_spyi bo'i bud+d+ha thod phreng gi:_spyi gtsug pad sdong nyi zla'i steng:_bla ma mgon po tshe dpag med:_dmar gsal mnyam bzhag tshe bum 'dzin:_longs sku'i rgyan rdzogs yum dang sbyor:_rdo rje'i skyil krung 'od phung 'bar:_thugs kar zla steng hrIHyig mthar:_rdo rje tshe yi rig pas bskor:_bzlas pas thugs dam rgyud bskul mthus:_'od kyis 'khor 'das kun tu khyab:_rang gi bla tshe yar nyams dang:_'khor 'das brtan g.yo'i dwangs ma'i bcud:_dbang med bsdus te bum nang zhugs:_zhu zhing khol ba'i bdud rtsi'i rgyun:_bdag gi tshangs pa'i sgo nas zhugs:_lus gang nad gdon sdig sgrib sbyangs:_tshe yi bar chad thams cad bsal:_nyams pa gsos shing gnas pa spel:_dwangs bcud snying ga'i sa bon la:_thim pas rdo rje'i srog 'grub bsam:_oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:_grangs bsnyen byed na 'bum phrag gsum gsungs/_tshe 'gugs ni/_hrIH_bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:_rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:_mkha' 'gro chos skyong pho nya mgyogs ma'i tshogs:_thugs dam bskul lo thugs rje'i mthu rtsal phyungs:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:_bla tshe chad nyams yar ba rang sor tshud:_sa chu me rlung 'byung ba'i dwangs ma sdus:_'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal stobs:_rtsa gsum bde gshegs rab 'byams mkhyen brtse'i tshe:_ye shes bdud rtsis rnam par spyan drangs nas:_bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med stims:_rnal 'byor sgo gsum rdo rje'i srog tu sgrubs:_mi 'gyur mi shigs rtag pa dam pa yi:_tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:_badz+ra A yur+dz+nyA na sa ma ya dza dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes bkug bstim zhing rgyas gdab bya:_aH_'khor 'das tshe bcud rdo rje'i srog tu 'dus:_de nyid gnyug ma mi shigs dbyings su thim:_lus la rdo rje'i go chas rgyas btab pas:_rang byung ye shes chen po'i srog 'grub shog:_dz+nyA na A yu She badz+ra rak+Sha b+h+rU~M a aH_khyad par mchog gi byin rlabs thun mong ma yin pa ni/__dpal ldan rtsa ba'i bla ma yi:_ye shes lnga yi ngo bo nyid:_spyi bo'i thod phreng rigs lnga la:_bzod med mos gus gdung shugs bskyed:_rdo rje'i tshig bdun gsol 'debs dang:_thod phreng rtsal gyi dzapa? bzlas nas:_spyi gtsug rigs bdag thod phreng lnga'i:_thugs rgyud bskul zhing gsol btab pas:_snyoms zhugs bde stong rol pa yi:_'od zer dpag yas mkha' khyab 'phros:_rtsa gsum rab 'byams thugs dam bskul:_de rnams kun gyi byin rlabs dang:_dbang dang dngos grub ye shes dbyig:_bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:_zhal zhugs sku yi cha kun gang:_gzhir gnas byang chub sems rgyun dang:_dbyer med ro gcig nyid gyur pa:_sbyor mtshams nas byung rang nyid kyi:_spyi bo'i tshangs pa'i sgo nas zhugs:_'khor lo'i gnas bzhi mer gyis khengs:_rtsa rlung thig le'i gegs dang ni:_phyi nang gsang ba'i bar chad bsal:_dbang bzhi thob cing sgrib bzhi dag:_gsang gsum ye shes byin nus thob:_'bras bu sku bzhi 'grub pa yi:_skal pa rgyud la bzhag par bsam:_thugs yid bsres te mnyam par bzhag:_'di ni drag sgrub thams cad kyi:_gegs sel bogs 'don rgyal po ste:_'di med nus mthu tsam gyi ched:_bla ma drag po sgrub byed na:_phal cher bar chad dbang du 'gro:_go med g.yul ngor zhugs pa 'dra:_de bas shin tu gces par zung:_zab mo'i rnal 'byor gzhan la yang:_'di nyid sbyor na mchog tu 'gyur:_zhes gsungs pa drag sgrub mkhan po spyi la med du mi rung ba'i gdams pa nyams su len pa gal che'o/__/thun mthar dbyangs gsal rten snying mchod bstod yig brgya bya'o/__/gsum pa rjes kyi las rim la/_dang po tshogs kyi mchod pa la/_thog mar byin gyis brlab pa/_dam rdzas su 'os pa'i yo byad rnams bdud rtsi'i bsang gtor byas la/_spros pa rgyas na bskang bshags kyang sbyar/_ra~M ya~M kha~M:_stong pa'i ngang las dbyings kyi b+han+d+ha ru:_rig pa ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:_'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i:_tshogs kyi longs spyod mkha' khyab rgyan du gyur:_oM AHhU~M ha hoHhrIH__gnyis pa tshogs zhing spyan 'dren pa ni/_hU~M:_sku gsum dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:_bla ma bde gshegs yi dam mkha' 'gro'i tshogs:_rdo rje'i dam tshig mchog la 'dir gshegs shig:_mi 'gyur bde chen ye shes byin chen phob:_badz+ra sa ma ya dzaH__gsum pa tshogs phud phul pa ni/_hU~M:_bla med mchog gi tshogs kyi mchod pa ni:_ye shes lnga ldan bdud rtsi'i sprin chen po:_gzugs sgra dri ro reg bya'i char 'bebs pa:_dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:_ma hA ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH__bzhi pa bshags pa ni/_hoH_bdag cag thog med dus nas da lta'i bar:_ma rig las nyon 'khrul pa'i gzhan dbang gis:_bsags pa'i sdig ltung nyams chag ci mchis pa:_zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:_yi ge brgya pa brjod/_lnga pa bsgral bstab ni/_na moH_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gangs sngags dang rigs sngags dang*/_gzungs sngags dang*/_snying po dang*/_phyag rgya dang*/_ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas dag cing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par che mchog pad+ma drag po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bka' sdod dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin rlabs kyis ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaTa?:_dgra bgegs A kar+Sha ya dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_hU~M:_gzung 'dzin 'khrul ba'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:_dam tshig rdzas la dgug bsgral zhal du bstab:_kha sbyor bde chen rol pa'i gzi byin bskyed:_bla med mchog gi phrin las yongs rdzogs mdzod:_sarba nr-i tri sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M hoH_mA ra ya phaTa?:_ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra pU dza khA hi:__drug pa bskang bshags ni/_bskang rdzas nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab cing*/_s+pha ra Na phaTa? kyis spel la/_hU~M hrIH_snang srid gdod nas dag pa chos kyi dbyings/_cir snang bde ba chen po'i longs spyod sprin/_/'dod yon mi zad sgyu 'phrul drwa ba'i gter/_/rdo rje'i longs spyod rnam pa thams cad pas/_/dgongs brda snyan nas brgyud pa'i rig 'dzin tshogs/_/rgyal ba'i gdung 'dzin yongs kyi thugs dam bskang*/_/rgyud sde drug gi dkyil 'khor rnam rol can/_/yi dam lha tshogs rab 'byams thugs dam bskang*/_/rdo rje nang gi sa lam mthar phyin pa'i/_/gnas yul dpa' bo DA ki'i thugs dam bskang*/_/rgyal kun phrin las bstan srung nag mo'i tshul/_/rgyud gsum chos srung yongs kyi thugs dam bskang*/_/tshogs gnyis rin chen gter la dbang 'byor ba'i/_/gnod sbyin nor lha gter bdag thugs dam bskang*/_/dag pa rab 'byams lhun rdzogs stug po bkod/_/rgyal ba'i dkyil 'khor shar bas thugs dam bskang*/_/hU~M hrIH_bde chen 'bar ba dbang gi dkyil 'khor nas/_/che mchog pad+ma drag po'i thugs dam bskang*/_/dbyings yum shes rab bdag nyid mkha' 'gro'i rgyal/_/ma gcig khros ma nag po'i thugs dam bskang*/_/rigs lnga'i khro rgyal rnams kyi 'khor lo'i bsgyur/_/gtum po sde lnga yab yum thugs dam bskang*/_/tshad med rnam bzhis 'gro kun sgrol mdzad pa'i/_/sgo srung gdong mo rnam bzhi'i thugs dam bskang*/_/dpal gyi bka' sdod legs nyes stangs 'dzin pa/_/gnas yul phra men pho nya'i thugs dam bskang*/_/gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lo'i lha/_/rigs gsum khro rgyal mkha' 'gro me dbal dang*/_/khyung chen rigs lnga bcas pa'i thugs dam bskang*/_/hU~M hrIH_dgyes pa skyed pa'i lha rdzas nyer spyod bdun/_/rdo rje'i 'dod yon longs spyod rnam pa lnga/_/shis pa'i rtags rdzas gling bzhi ri rab bcas/_/bcu drug rig mas bde chen dpal spel zhing*/_/sman gtor rak+ta'i longs spyod bsam mi khyab/_/thabs shes sbyor sgrol mchod dang mchod yul kun/_/ye shes sgyu mar rol bas thugs dam bskang*/_/srung bzlog bsad pa'i phrin las rmad byung bas/_/nyams chags kun zhi ye shes snang ba rgyas/_/rlung sems dbang 'dus nyams pa tshar bcad nas/_/rtog 'khrul nyes ltung mun pa kun sangs te/_/ye shes snang ba rgyas pa'i dngos grub stsol/_/yig brgya brjod/_bdun pa tshogs la rol pa ni/_hoH_lhun grub rdo rje phung po'i grong:_rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:_ye shes chen po'i lha tshogs rnams:_kha sbyor bde ba'i rol pa che:_rdo rje'i dam tshig bla med pa:_tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:_rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing:_bde chen ye shes rgyas gyur cig:_a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la hoH_gsang ba dngos sam ye shes kyi:_phyag rgyar snyoms zhugs tshogs spyod bya:_hoH_e yi cha byad bzang po yi:_dbus su waM gyi rnam par brgyan:_sangs rgyas rin chen za ma tog:_'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:_dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:_stong pa bzhi yi nyams myong drangs:_bde stong dbyer med lhan cig skyes:_mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba:_a a a:_zhes phyi nang gsang ba'i tshogs la tshims pa drug gi rol zhing*/_brgyad pa lhag ma bsdus la/_pany+tsa a mr-i ta ga Na pU dza hU~M ha ho hrIH_slob dpon gyis dam tshig gi kha phru btab la/_e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:_hU~M:_ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud dang:_las las grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging:_'dir gshegs dam tshig lhag ma'i tshogs la rol:_'khor srungs rkyen zlog rnam bzhi'i phrin las mdzod:_oM uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:_rjes 'brel rdo rje'i glu gar bya ba ni/_oM AHhU~M hoHa ho ma hA su kha a la la hoH_gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:_lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:_zung 'jug ye shes skye 'gags gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:_'khor 'das dbyer med srid zhi kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:_ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la hoH_DA dril rol mo bcas bya/_oM:_bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:_gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:_mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:_rtag tu dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:_ces shis brjod bya/__dgu pa thugs dam bskul ba ni/_hU~M:_nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:_srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:_longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:_thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyung:_las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:_mthu rtsal me yis bsreg cing sbyang du gsol:_phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:_ye shes chu yis bskyed cing 'phel bar mdzod:_gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:_bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:_bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:_rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__bcu pa chad tho'i gtor skyong ni/_bka' gter srung ma'i gtor ma spyi ltar 'bul rjes/_hU~M:_sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:_gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:_byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:_mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:_bar du lha gnas gsum dang dzam gling du:_brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:_dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:_mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:_tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:_snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:_thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:_mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:_da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:_bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:_'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:_mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:_sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:_bcu gcig brtan ma skyong pa ni/_hU~M b+h+yoH_dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:_bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:_brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:_dkyil 'khor pham phab dam tshig mgron du gshegs:_sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang:_dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:_gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:_'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:_gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:_mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang:_thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:_ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hiH__bcu gnyis pa rta bro ni/_hU~M:_sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:_e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:_srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:_byang chub bar du mi ldang mnan par bya:_oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hi hi hi hU~M phaTa?:_ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__bcu gsum pa dngos grub blang ba ni/_byin rlabs sngon du 'gro bas mchod bstod mdor bsdus ni/_hU~M:_bla med mchog gi mchod pa ni/_/ye shes lnga yi 'od zer 'phro/_/yul dang dbang po gnyis med pa/_/bde chen longs spyod chen por bzhes/_/oM shrI pad+ma he ru ka sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs shab+da ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta ta na ga na d+harma d+hA tu pU dza hoH_hU~M:_gtum chen dus mtha'i me ltar 'bar:_'jigs pa'i gad mos sa gsum g.yo:_bde stong ye shes dbyings su rol:_he ru ka la phyag 'tshal bstod:_hU~M:_ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:_dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:_tha ma las kyi dngos grub che'i:_phrin las gsol ba'i dus lags na:_rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:_bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang:_gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:_da lta thugs dam gnad nas bskul:_ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:_phrin las bzhi dang grub pa brgyad:_mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:_ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:_kA ya wAka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hoH_bcu bzhi nongs bshags ni/_hoH_don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang:_kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:_lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:_snying nas mthol bshags tshangs pa bstsal du gsol:_yig brgya bzla/_bco lnga nyer bsdu ni/_rten bzhugs sngon du 'gro bas/_aH_'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:_rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:_skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang:_spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:_a a a:__bcu drug pa ldang bas spyod lam la 'jug pa ni/_oM AHhU~M:_slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:_dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:_sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:_lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:_badz+ra ma hA mu dra kA ya wAka tsit+ta rak+Sha haM:__bcu bdun pa bsngo smon ni/_hoH_gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:_dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:_mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:_bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__bco brgyad pa shis brjod ni/_oM/_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:_zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:_rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:_'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:_rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang:_sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:_rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:_dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:_shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:_rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:_gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i sku:_dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:_ces brjod cing phyogs dus kun tu dge legs su bya'o/__/rgyud kyi khung btsun lung dang man ngag gi_/khyad par rnam bkra snga 'gyur bstan pa'i srog_/nyams su blang bde dgos pa kun tshang chos/_/blo ldan chos 'dod yongs kyi dpal gyur cig_/rje grub thob chen po lcags zam pa'i thugs tig sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i las byang bklag chog tu bkod pa 'di'ang rje btsun bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i dam rdzas kyi rten bcas bka' bstsal rjes su sgrub pa dang*/_bal yul gu ru'i lha khang du dus mchod tsam la nyer mkho'i dbang gis rnying sngags rgan po 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lho 'brug chos kyi rgyal khab lte ba bde chen chos gling du bris pa yi ge gnyis pa grub sras chos mdzad pad+ma chos skyid dbang mos zhus pa 'dis kyang snyigs dus nag phyogs kyi mun pa sangs shing bde chen ye shes kyi snang ba rgyas pa'i rgyur cig__/dge'o//__//mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information