Category:Thread-cross Ceremonies - mdos chog

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:43, 20 July 2021 by Jeremi (talk | contribs) (Created page with "{{GenreCategoryPage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

All pages tagged with the genre Thread-cross Ceremonies - mdos chog.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-06-CHA-025མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།'jigs med gling pa624235-246ma mgon lcam dralklong chen snying gi thig leDKR-KABUM-06-CHA-025.pdf
DKR-KABUM-06-CHA-026ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས། མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་སྐུ་ཙཀ་སྐོར།'jigs med gling pa66247-249ma mgon lcam dralklong chen snying gi thig leDKR-KABUM-06-CHA-026.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-027དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
ra mo shel sman
834243-259rdo rje bdud rtsidpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poDKR-KABUM-08-NYA-027.pdf
DKR-KABUM-09-TA-019ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། །བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བརྟན་མ་དང་བཅས་པའི་རྟེན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྦྱིན།mchog gyur gling pa976117-154bkra shis tshe ring mched lngabla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-019.pdf
DKR-KABUM-11-DA-009དག་སྣང་ཆོས་སྐོར་ལས། སྐྱེས་བུ་གེ་སར་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་གསང་མདོས་དམ་ཅན་དགྱེས་སྐོང་རྩ་བ།11643-45ge sarDKR-KABUM-11-DA-009.pdf
DKR-KABUM-11-DA-011དག་སྣང་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་བསང་མདོས་དང་རླུང་རྟ་ཀ་འཛུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ།114748-71ge sarDKR-KABUM-11-DA-011.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-014པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཚེ་བདུད་བཟློག་པའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་གསལ་བར་བཀོད་པ་དུས་ཀྱི་ཞགས་གཅོད།Khyentse, Dilgo1936129-146'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-014.pdf
DKR-KABUM-23-'A-022དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རླུང་རྟའི་ཀ་འཛུགས་ཀྱི་མདོས་ཆོག་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་སྐྱེད་དགེ་ལེགས་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པའི་རོལ་མོ།Khyentse, Dilgo2329393-421ge sardgra 'dul wer ma'i snying tigDKR-KABUM-23-A-022.pdf
JKW-KABAB-07-JA-023དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
732685-716dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-023.pdf
JKW-KABAB-09-TA-023སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po
rong pa gter ston bdud 'dul gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
988481-568sgrol masgrol ma 'jigs pa kun skyobyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CI-003JKW-KABAB-09-TA-023.pdf
JKW-KABAB-20-WA-030སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po203501-503ma mosrid pa ma mo'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-048-1JKW-KABAB-20-WA-030.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-005སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po154332-335ma mosrid pa ma mo'i gnad tigTerdzo-KHI-048-1JKW-KABUM-15-BA-014.pdf