JKW-KABUM-18-TSHA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཕྲིན་ཡིག་དཔེར་བརྗོད་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ།
Wylie title 'phrin yig dper brjod ut+pal gzhon nu'i do shal JKW-KABUM-18-TSHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 18, sde tshan 1, Pages 1-269 (Folios 1a to 135a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

17 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-8
འཕྲིན་ཡིག་དཔེར་བརྗོད་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ།
'phrin yig dper brjod ut+pal gzhon nu'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
8-9
གཉིས་པ་འབུལ་ཡུལ་གྱི་གོ་རིམ་ལའང་།
gnyis pa 'bul yul gyi go rim la'ang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
9-10
གསུམ་པ་དྲུང་ཞུའི་འབེབས་དང་རྒྱ་སྡོམ་གྱི་རིམ་པ།
gsum pa drung zhu'i 'bebs dang rgya sdom gyi rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
10-13
བཞི་པ་སྤྱི་ཡི་བརྗོད་དོན་གྱི་བྱ་གཞག།
bzhi pa spyi yi brjod don gyi bya gzhag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
13-127
ལྔ་པ་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟ་བར་འོས་པའི་དཔེར་བརྗོད།
lnga pa de dag la ji lta bar 'os pa'i dper brjod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
127-130
ནང་གསེས་བཀའ་ཐ་མ་ཕྱིར་འཕེབས་ལྟ་བུའི་འབྱོར་ལན་གྱི་ཚེ།
nang gses bka' tha ma phyir 'phebs lta bu'i 'byor lan gyi tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
130-136
དབང་ཆོས་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི་ལེགས་འབུལ་སྟོབ་པའི་ཚེ།
dbang chos zhu ba sogs kyi legs 'bul stob pa'i tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
136-140
ཐོག་མར་བཤུལ་ལམ་རིང་པོ་ལྟ་བུ་ནས་བསྙེགས་ཏེ་ཞལ་གྱི་པདྨོ་དྭངས་བས་མཇལ་བའི་ལེགས་འབུལ་སྟོབ་པའི་ཚེ།
thog mar bshul lam ring po lta bu nas bsnyegs te zhal gyi pad+mo dwangs bas mjal ba'i legs 'bul stob pa'i tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
140-146
ཡང་སྐབས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་དབང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཞུས་པའི་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚེ།
yang skabs ji ltar rigs par dbang chos sogs kyi bka' drin zhus pa'i legs 'bul gyi tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
146-150
རྟེན་གསུམ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་བུ་རབ་གནས་གྲུབ་པའི་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚེ།
rten gsum dang gtsug lag khang lta bu rab gnas grub pa'i legs 'bul gyi tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
150-161
ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་ལྟ་བུའི་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚེ།
khri 'don mnga' gsol lta bu'i legs 'bul gyi tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
161-174
ཡང་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་མཎྜལ་གྱི་རྣམ་བཤད་ལྟ་བུ་སྦྱར་བར་སྤྲོ་ན།
yang de dag gi skabs su maN+Dal gyi rnam bshad lta bu sbyar bar spro na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
174-175
གཞན་ཡང་ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཕེབས་པའི་ཚེ་ལེགས་སྐྱེས་ལྟ་བུ་ལ།
gzhan yang yul phyogs gzhan du phebs pa'i tshe legs skyes lta bu la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
175-181
ཡང་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་དགོངས་པ་གཏད་པའི་མཆོད་འབུལ་ལྟ་བུའི་ཚེ།
yang zhing khams gzhan du dgongs pa gtad pa'i mchod 'bul lta bu'i tshe
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
181-189
གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ལེགས་འབུལ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གོང་གཤམ་ཅི་རིགས་བར་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦྱོར་བར་སྤྲོ་ན།
gzhan yang de lta bu'i legs 'bul sogs kyi skabs su gong gsham ci rigs bar yan lag bdun pa'i tshigs su bcad pa sbyor bar spro na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
189-195
ཡང་ཞབས་བརྟན་གྱི་ལེགས་འབུལ་ལྟ་བུའི་ཚེ་གསོལ་འདེབས་འདུན་སྨོན་གྱི་བརྗོད་པ་འདི་ལྟར་སྦྱར།
yang zhabs brtan gyi legs 'bul lta bu'i tshe gsol 'debs 'dun smon gyi brjod pa 'di ltar sbyar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
195-269
ཡང་ཡུལ་མཆོག་དམན་ལ་འབུལ་ཡིག་གཉེན་སྟོན་ལོ་གསར་འབུལ་ཚན་སོགས་དཔེར་བརྗོད་སྣ་ཚོགས།
yang yul mchog dman la 'bul yig gnyen ston lo gsar 'bul tshan sogs dper brjod sna tshogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes

Other Information