JKW-KABUM-01-KA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་རེའུ་མིག་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title lha dang bcas pa'i ston pa mnyam med shAkya seng ge'i zhabs kyi pad+mo la mdzad pa bcu gnyis kyi sgo nas cung zad bsngags pa'i kun bzang 'khor lo'i re'u mig rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 1, Pages 1-58 (Folios 1a to 29b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Diagrams - re'u mig  ·  Verses of Praise - bstod pa

8 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-13
ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་རེའུ་མིག་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
lha dang bcas pa'i ston pa mnyam med shAkya seng ge'i zhabs kyi pad+mo la mdzad pa bcu gnyis kyi sgo nas cung zad bsngags pa'i kun bzang 'khor lo'i re'u mig rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
13-23
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་རེའུ་མིག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
dpal ldan sa skya paN+Di ta'i zhabs kyi pad+mor cung zad bsngags pa'i kun bzang 'khor lo'i re'u mig 'jam mgon bla ma dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
23-35
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་རེའུ་མིག་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi zhabs kyi pad+mo la cung zad bsngags pa'i kun bzang 'khor lo'i re'u mig mtsho byung dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
35-38
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་རོལ་མོ།
rdzogs pa'i sangs rgyas la bstod pa yon tan mtha' yas pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
38-41
རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག།
rje btsun byams pa mgon po la bsngags pa'i tshigs su bcad pa dad pa'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
41-42
འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག།
'chi med mgon po'i lha tshogs la 'dod gsol smon tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
42-49
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa tshe dang ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
49-58
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
dpal rdo rje phreng ba'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams la bstod pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

Footnotes[edit]

Other Information[edit]