JKW-KABUM-01-KA-002-094

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་ཕན་བདེའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title karma pa chen po'i mchog gi sprul pa'i sku myur du 'byon par gsol ba 'debs pa dge legs phan bde'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 94, Pages 323-324 (Folios 133a4 to 133b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 14th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. karma pa chen po'i mchog gi sprul pa'i sku myur du 'byon par gsol ba 'debs pa dge legs phan bde'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 323-324. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid mgyur byon
Colophon

།ཅེས་པ་དད་དམ་རྨད་བྱུང་ཟླ་ནང་ཀར་དགའ་མཆོག་གི་གསུང་ངོར། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa dad dam rmad byung zla nang kar dga' mchog gi gsung ngor/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gang shar shugs 'byung du gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་འདེབ་པ་དགེ་ལེགས་ཕན་བདེའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། མཁའ་ཁྱབ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྡོ༷་རྗོ༷་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་པ། །སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །མགོན་ཁྱོད་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་བསྡུས་པ་ཡིས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཉམ་ཐག་མགོན་མེད་གྱུར་པ་འདི་གཟིགས་ནས། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དེང་འདིར་བསྐྱེད། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མྱུར་དུ་འཆར། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་གྱིས་རྟག །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི། །རིང་ལུགས་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པ་དད་དམ་རྨད་བྱུང་ཟླ་ནང་ཀར་དགའ་མཆོག་གི་གསུང་ངོར། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

karma pa chen po'i mchog gi sprul pa'i sku myur du 'byon par gsol ba 'debs pa dge legs phan bde'i dbyangs snyan/__ dpal karma pa chen po'i mchog gi sprul pa'i sku myur du 'byon par gsol ba 'deb pa dge legs phan bde'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+haM/__mkha' khyab sras bcas rgyal ba thams cad kyi/__/rdoX rjoX gsum gyi ye shes gcig bsdus pa/__/'jig rten dbang phyug rje btsun karma pa/__/skyabs gcig bla ma 'bod do brtse bas dgongs/__/mgon khyod sprul pa'i snang brnyan bsdus pa yis/__/yongs rdzogs bstan dang 'gro ba'i tshogs rnams kun/__/nyam thag mgon med gyur pa 'di gzigs nas/__/dmigs med snying rje'i ye shes deng 'dir bskyed/__/mchog gi sprul pa'i sgyu 'phrul myur du 'char/__/bskal brgyar zhabs brtan phrin las rgyun gyis rtag__/thub bstan spyi dang dpal ldan karma pa'i/__/ring lugs phyogs brgyar 'phel ba'i bkra shis stsol/__/ces pa dad dam rmad byung zla nang kar dga' mchog gi gsung ngor/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gang shar shugs 'byung du gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]