JKW-KABUM-01-KA-001-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title 'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa tshe dang ye shes mchog sbyin JKW-KABUM-01-KA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 1, Text 7, Pages 42-49 (Folios 21b4 to 25a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa tshe dang ye shes mchog sbyin. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 42-49. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།དེ་ལྟར་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་ན་པདྨོ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། གཡས་རུ་གཙང་གི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཐིག་ལེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་རིགས་པར་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་འགའ་ཞིག་ལ་སྒྲོལ་དཀར་འོད་ཟེར་དྲུག་སྦྲགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོས་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་སྐབས། རང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་གུང་དུ་སོན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མཛེས་བྱེད་ཅེས་པ་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བ། ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་བློ་ལྡན་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈

de ltar 'phags ma yid bzhin gyi 'khor lo la zab khrid kyi dmigs rim dang mthun par bstod pa smon lam dang bcas pa tshe dang ye shes mchog sbyin ces bya ba 'di ni phyag na pad+mo dge 'dun grub pas byin gyis brlabs pa'i gnas/__g.yas ru gtsang gi nor 'dzin gyi thig le bkra shis lhun po dpal gyi sde chen phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i gling du rigs par smra ba'i bshes gnyen 'ga' zhig la sgrol dkar 'od zer drug sbrags kyi khrid rim zab mos smin par bgyis pa'i skabs/__rang lo nyer bzhi'i gung du son pa rab byung bcu bzhi pa'i mdzes byed ces pa chu mo yos kyi gnam lo gsar du 'char ba/__cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin rgyal khams nyul ba'i da ri drA bsil ldan ljongs kyi snyan ngag smra ba tshangs sras dgyes pa'i blo ldan gyis snang gsal zhig gi ngogs su shar mar bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ཙིནྟཱ་མ་ཎི་ཙཀྲ་སྟུ་ཏི་རཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བ་རཾ་དཱ་ན་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་མཚན་གྱི་བདུད་རྩིས་རེག་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཨུཏྤ་ལ། །འཛུམ་བཅས་རོལ་པའི་ངལ་འཚོ་ལ་སྦྱར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཞབས་སེན་ནི། །བླ་མ་མཆོག་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པར་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པར་ཤེས་པའི་བློས། །ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྙེན་ནས་བསྟོད་པའི་ཚིག་འདིས་བསྙེན་བཀུར་བགྱི། །ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པར་སོང་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེའི། །གོ་འཕང་ཅི་དགར་སྩོལ་བར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཟླ་ཤེལ་ནི། །ལྷར་བཅས་ཀུན་དགའི་ངལ་འཚོ་གཅིག་གྱུར་སིམ་འོད་འབུམ་གྱི་དོ་ཤལ་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །དམ་པའི་ཞིང་སར་ས་བོན་བཏབ་དང་གཞན་ཕྱིར་ཚད་མེད་བཞིས་བརླན་པའི། །བསོད་ནམས་དཔག་བསམ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པའི་ཕ་རོལ་ལས་བརྒལ་བའི། །ཤེས་རབ་ནོར་བུའི་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་སྐུ་གཉིས་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དཔྱིད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །གང་ཚེ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་སྨིན་པའི་མོད། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཅོད་པན་འཛིན་བཅས་ལན་གཅིག་ཡིད་མཁར་ཤར་བས་ཀྱང་། །དུས་མིན་ཉི་བུའི་དཔུང་པ་ཀུན་བཅིལ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་རྩེ་དགའ་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །ཐུགས་ཀར་བསིལ་ཟེར་བྱེད་པའི་དབུས་སུ་ཏཱྃ་བཅས་སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པ་ཡི། །ཕྱི་རོལ་ཐབས་ཤེས་རྟེན་འབྱུང་སྙིང་པོའི་ཡི་གེའི་ཕྲེང་བ་རབ་མཛེས་ཤིང་། །དབང་སྔོན་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་འོད་བཅས་དྲན་པས་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྟེར་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །རྒྱལ་ཀུན་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཞལ་སྐྱིན་འཆི་མེད་མགོན་པོར་གྲགས་འབར་བའི། །ཞབས་སེན་དམར་བའི་འོད་རིས་སྟུག་པོ་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་འཕུར་ལྡིང་ཅན། །གནག་སྣུམ་རལ་པའི་ནགས་ཀླུང་ཉམས་དགར་འདུ་འབྲལ་སྤངས་པའི་ངོ་མཚར་དཔྱིད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །ཟླ་མདོག་འཁོར་ལོའི་ཟ་མ་ཏོག་གིས་ཡིད་སྲུབས་དཔུང་བཅས་སྐྲག་བགྱིད་ཅིང་། །དཀར་སེར་དམར་མཐིང་ལྗང་དང་མཆིན་ཁའི་གུར་ཁྱིམ་དྲུག་པོའི་གཟི་བྱིན་གྱིས། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུག་པར་སྩོལ་ལ་ཙིནྟཱ་མ་ཎིས་མཚོན་མིན་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །གཙུག་ཏོར་གདེངས་ཀར་ལྷག་པར་མཛེས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་འཛུམ་ཟེར་གསར་པ་ཡིས། །གང་ལ་རེག་པའི་དེ་མ་ཐག་ནས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་བསྡུས་ཏེ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསོས་སུ་འབེབས་ལས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་མཆོག་སྟེར་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །ཡིད་འོང་མཚན་དཔེའི་ཉམས་བརྒྱ་འབར་བའི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་མིག་ལམ་དུ། །ལྷུང་བའི་མོད་ནས་དོན་གཉིས་མཆོག་གི་སིམ་པ་སྟེར་བས་མ་ཚིམས་པར། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཕུན་ཚོགས་སྟེར་མཁས་མ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས༴ སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛུབ་མོ་ཡིས། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་རྒྱུད་མང་བསྐུལ་ལས་ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་སྙན་འགྱུར་གྱིས། །མགྲིན་པའི་རྩེ་དགའ་གཅིག་པུར་གྱུར་པས་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་དཔལ་སྟེར་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ༴ གཅིག་པུ་ཉིད་མིན་དུ་མ་ལས་གྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་དམ་པའི་དབྱིངས། །སྤྲོས་པའི་ཕ་མཐས་མཚོན་ནུས་མིན་ཀྱང་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་འཇོ་སྒེག་གིས། །ཚུར་མཐོང་ཐར་པའི་དབུགས་འབྱིན་བགྱིད་ལ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ལ་ཆགས་པས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ༴ མདོར་ན་རྡུལ་བྲལ་གཟིགས་པ་མཆོག་མངའ་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཡུལ་ཉིད་ལས། །འཕགས་དང་སོ་སྐྱེ་གཞན་གྱིས་མཚོན་མིན་རྣམ་ཐར་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ཡིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་མཁུར་ཚོས་མཛེས་བྱས་ཨེ་མ་བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །དེ་ལྟར་བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་དྲན་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །སྟོབས་བཞིས་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་ཀུན་ཡོངས་སྦྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་མཛའ་གཅུགས་ཀྱིས། །འཕགས་དང་སོ་སྐྱེའི་དགེ་བར་དམ་འཁྱུད་རྣམ་འདྲེན་སློབ་མར་བཅས་ཀུན་ལ། །རྟག་པར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ་བའི་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །དེ་མཐུས་སྐྱེ་བར་དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་མི་རྟག་རྗེས་དྲན་ཆུ་གཙང་གིས། །ལས་འབྲས་སྤང་བླང་འཆོལ་བར་སྤྱོད་པའི་ཚ་གདུང་མ་ལུས་ཉེར་ཞི་ནས། །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་པུཎྜ་རཱི་ཀ་སྙིང་ནས་རྒྱས་པའི་དོ་ཀེར་རྩེར། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་སེན་ཟེའུ་འབྲུ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྙེན་ནུས་ཤོག །བསླུ་མེད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་དཀར་གྲིབ་མར་ངལ་འཚོ་ཞིང་། །གཞན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ག་བུར་ཁྱོར་ཆུས་ཡིད་རབ་སིམ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་དཔྱིད་ཀྱི་བུ་མོའི་ཏམྦུ་རས། །འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་གཉིད་ལས་བསླངས་ནས་སྐུ་གཉིས་དགའ་བ་བསྟེན་གྱུར་ཅིག །ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་དམ་པའི་དབྱིངས་ལས་འགག་མེད་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན་བཀོད་པའི། །རྒྱལ་ཀུན་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་བཞིན་ལག་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་སྣང་བརྙན་ཡིད་འོང་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བསྒོམས་པའི་མཐུས། །ཐ་མལ་རྣམ་རྟོག་འཇུག་ལྡང་མ་ལུས་ཟབ་གསལ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་ཤོག །སྙིང་དབུས་བཅུ་དྲུག་ཆ་ལྡན་འཁོར་ལོར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བཀོད་བྱས་ནས། །རིགས་བདག་འཆི་མེད་མགོན་པོར་ཤར་བས་རིང་འཚོའི་དགེ་མཚན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཕྱི་རོལ་སྲུང་བའི་གུར་ཁྱིམ་དཔལ་གྱིས་མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་དཔུང་ཚོགས་ཀུན། །ཕྲ་མོར་བགྱིད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གོ་ཆས་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག །ཁྱད་པར་ཏཱྃ་ཡིག་ཆུ་གཏེར་ལས་ཐོན་ཟླ་ཤེལ་ཞུན་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པའི་མུན་པ་མ་ལུས་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅིལ་བྱས་ཏེ། །ཕན་དང་བདེ་བའི་ཀུནྡཱའི་ནགས་ཀླུང་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་མཚར་སྡུག་གིས། །བདག་དང་གཞན་བཅས་སྐལ་པ་ངན་པའི་རྒུད་པ་མ་ལུས་བསྲུང་གྱུར་ཅིག །ཉིན་མོར་བྱེད་པ་འཆར་ཁའི་དམར་བར་གུར་གུམ་གཞོན་ནུས་འཁྱུད་པ་ཡི། །འོད་ཀྱི་རྩེ་དགས་མགྲོན་དུ་བཀུག་བྱས་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པའི་མནྡཱ་ར། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུས་དུད་ལས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཡོན་ཏན་གྱི། །འདོད་རྒུའི་གྲུ་ཆར་ཅི་ཡང་འབེབས་ལ་གདེངས་ཅན་བདག་པོའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །རབ་དམར་སྣང་བའི་མཆིལ་པ་རྣོན་པོས་གང་དུ་རེག་པའི་དེ་མ་ཐག །ཡིད་འོང་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གཞོན་ནུའི་འཁུར་ཚོས་མཛེས་པས་བསླུས་མིན་པར། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕུན་ཚོགས་དགུའི་མཛའ་བོ་ཀུན་གྱི་ཡི་ག་ལ། །བརྟན་པ་གཅིག་ཏག་འཕྲོག་པའི་ཆོ་གས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་གནམ་སྔོན་བཞུས་འདྲའི་འབར་བའི་ཕྲེང་བ་འཁྲུགས་པ་ཡིས། །ཡིད་སྲུབས་འཁྲི་ཤིང་སྙིང་ལ་ཉལ་བའི་དཔུང་པས་བཏེག་བྱས་ཉེར་འཚེའི་གཡུལ། །མིང་གི་ལྷག་མར་བགྱིད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཟིས། །ཚངས་དབང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཀུན་ཀྱང་འདར་བཅས་ཐོར་ཚུགས་དུད་པར་ཤོག །མརྒད་ཞུན་མའི་སྣང་བ་རྨད་བྱུང་སྐད་ཅིག་ཡིད་མཁར་ཤར་བའི་མོད། །ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་ཆེན་རྣམ་བརྒྱད་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཡི། །གོ་འཕང་མཆོག་ཀྱང་བདག་གིར་གྱུར་ནས་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕན་བདེའི་སྤྲིང་ཡིག་གསར་པ་སྦྱིན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕ་མཐའ་ཡས་གྱུར་ཅིག །སླར་ལ་རྒྱ་སྐྱེགས་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུ་མིག་སྨན་སར་པས་མདངས་པའི་འོད། །སྤྲོ་དང་སྡུད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པས་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །བརྟན་ཅིང་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་བྱས་ནས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །སྐལ་བཟང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་དཔལ་གྱིས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པར་ཤོག །རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་བྱུང་འཛུམ་འོད་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཁམས་གནས་རིང་འཚོའི་དཔལ་ཀུན་ཡོངས་བསྡུས་ཏེ། །ལེགས་བྲིས་ཟིལ་དངར་གསར་པས་མཚོན་མིན་གངྒཱའི་ཀླུང་ལྟར་འབབས་པའི་དཔྱིད། །ཁ་སྦྱོར་རླུང་གི་ཆོ་གས་བཅིངས་ལས་འཆི་མེད་བཅུད་ལེན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཁྱད་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་ནས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བས་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དཔལ། །རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ཇི་བཞིན་ནུབ་མེད་ཡོངས་སུ་འཕེལ་བར་ཤོག །དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་དགེ་ཚོགས་དྲི་མེད་གང་ཐོབ་དེས། །ཡང་སྲིད་དུ་མར་དྲིན་གྱིས་བསྐྱབས་བྱས་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་ཀུན། །འཁོར་ལོའི་མགོན་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་འཕགས་མ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་དམ་པས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ངག་གི་པདྨོ་འཛུམ་པ་ལས། །བྱུང་བའི་བསྟོད་ཚིག་སྦྲང་རྩི་འདི། །མཐོང་ཐོས་ཡིད་ལ་བྱེད་ཀུན་ཀྱང་། །དོན་གཉིས་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་ན་པདྨོ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། གཡས་རུ་གཙང་གི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཐིག་ལེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་རིགས་པར་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་འགའ་ཞིག་ལ་སྒྲོལ་དཀར་འོད་ཟེར་དྲུག་སྦྲགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོས་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་སྐབས། རང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་གུང་དུ་སོན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མཛེས་བྱེད་ཅེས་པ་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བ། ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་བློ་ལྡན་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa tshe dang ye shes mchog sbyin ces bya ba bzhugs so/__/rgya gar skad du/__AR+YA tA rA tsin+tA ma Ni tsakra stu ti rA yur+dz+nyA na ba raM dA na nA ma/__bod skad du/__'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la bstod pa tshe dang ye shes mchog sbyin ces bya ba/__bcom ldan 'das gsung gi rdo rje la phyag 'tshal lo/__/gang gi mtshan gyi bdud rtsis reg pas tshe dang ye shes ut+pa la/__/'dzum bcas rol pa'i ngal 'tsho la sbyar yid bzhin 'khor lo'i zhabs sen ni/__/bla ma mchog dang rnam dbyer med par skyabs kun 'dus par shes pa'i blos/__/thog ma nyid du nye bar bsnyen nas bstod pa'i tshig 'dis bsnyen bkur bgyi/__/nam mkha'i mtha' dang mnyam par song ba'i 'gro ba kun la phan dang bde'i/__/go 'phang ci dgar stsol bar 'dod pa'i byang chub sems gnyis zla shel ni/__/lhar bcas kun dga'i ngal 'tsho gcig gyur sim 'od 'bum gyi do shal can/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/dam pa'i zhing sar sa bon btab dang gzhan phyir tshad med bzhis brlan pa'i/__/bsod nams dpag bsam ches cher rgyas par spros pa'i pha rol las brgal ba'i/__/shes rab nor bu'i snye ma g.yur za sku gnyis 'dod pa 'jo ba'i dpyid/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/gang tshe dam tshig sems dpa'i gsang gsum ye shes mchog gis smin pa'i mod/__/rigs kyi bdag po'i cod pan 'dzin bcas lan gcig yid mkhar shar bas kyang /__/dus min nyi bu'i dpung pa kun bcil dge legs shis pa'i rtse dga' can/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/thugs kar bsil zer byed pa'i dbus su tA~M bcas sngags kyis mtshan pa yi/__/phyi rol thabs shes rten 'byung snying po'i yi ge'i phreng ba rab mdzes shing /__/dbang sngon rdo rje 'bar ba'i 'od bcas dran pas grub gnyis mchog ster ba/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/rgyal kun so sor rtog pa'i zhal skyin 'chi med mgon por grags 'bar ba'i/__/zhabs sen dmar ba'i 'od ris stug po bung ba gzhon nu'i 'phur lding can/__/gnag snum ral pa'i nags klung nyams dgar 'du 'bral spangs pa'i ngo mtshar dpyid/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/zla mdog 'khor lo'i za ma tog gis yid srubs dpung bcas skrag bgyid cing /__/dkar ser dmar mthing ljang dang mchin kha'i gur khyim drug po'i gzi byin gyis/__/mchog thun phrin las lhug par stsol la tsin+tA ma Nis mtshon min pa'i/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/gtsug tor gdengs kar lhag par mdzes pa'i thugs rje'i 'dzum zer gsar pa yis/__/gang la reg pa'i de ma thag nas srid zhi'i tshe bcud kun bsdus te/__/phung khams skye mched gsos su 'bebs las 'chi med grub pa'i mchog ster ba/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/yid 'ong mtshan dpe'i nyams brgya 'bar ba'i cha shas re re mig lam du/__/lhung ba'i mod nas don gnyis mchog gi sim pa ster bas ma tshims par/__/rgyal ba kun gyi ye shes sku la 'khyud pa'i phun tshogs ster mkhas ma/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los=__sras bcas rnam 'dren yongs kyi mkhyen rab rmad du byung ba'i mdzub mo yis/__/yan lag drug cu'i rgyud mang bskul las zhi bsil bdud rtsi'i snyan 'gyur gyis/__/mgrin pa'i rtse dga' gcig pur gyur pas skal bzang rna ba'i dpal ster ba/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe=__gcig pu nyid min du ma las grol shin tu zhi ba dam pa'i dbyings/__/spros pa'i pha mthas mtshon nus min kyang mkhyen dang brtse ba'i 'jo sgeg gis/__/tshur mthong thar pa'i dbugs 'byin bgyid la sna tshogs gzugs can la chags pas/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe=__mdor na rdul bral gzigs pa mchog mnga' stobs bcu mnga' ba'i yul nyid las/__/'phags dang so skye gzhan gyis mtshon min rnam thar li khri'i thig le yis/__/phyogs kyi bu mo'i mkhur tshos mdzes byas e ma bdag gi skyabs gcig pu/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor los tshe dang ye shes mchog sbyin mdzod/__/de ltar bsngags 'os yon tan dran pas phyag 'tshal mchod sprin rgya mtshos mchod/__/stobs bzhis sgrib pa'i tshogs kun yongs sbyang rjes su yi rangs mdza' gcugs kyis/__/'phags dang so skye'i dge bar dam 'khyud rnam 'dren slob mar bcas kun la/__/rtag par zhabs brtan chos 'khor bskul ba'i dge tshogs byang chub chen por bsngo/__/de mthus skye bar dal 'byor mchog thob mi rtag rjes dran chu gtsang gis/__/las 'bras spang blang 'chol bar spyod pa'i tsha gdung ma lus nyer zhi nas/__/nges par 'byung ba'i puN+Da rI ka snying nas rgyas pa'i do ker rtser/__/mtshan ldan bla ma'i zhabs sen ze'u 'bru mnyes pa gsum gyis bsnyen nus shog__/bslu med bla ma mchog gsum thugs rje'i gdugs dkar grib mar ngal 'tsho zhing /__/gzhan phyir sangs rgyas thob par 'dod pa'i ga bur khyor chus yid rab sim/__/bsod nams ye shes tshogs gnyis rab rdzogs dpyid kyi bu mo'i tam+bu ras/__/'gro kun ma rig gnyid las bslangs nas sku gnyis dga' ba bsten gyur cig__/shin tu zhi ba dam pa'i dbyings las 'gag med snying rje'i sprin bkod pa'i/__/rgyal kun shes rab rnam pa kun ldan bzhin lag mtshan dpe'i lang tsho can/__/bcom ldan 'das ma'i snang brnyan yid 'ong mngon sum lta bur bsgoms pa'i mthus/__/tha mal rnam rtog 'jug ldang ma lus zab gsal chen por ro gcig shog__/snying dbus bcu drug cha ldan 'khor lor sngags kyi phreng ba bkod byas nas/__/rigs bdag 'chi med mgon por shar bas ring 'tsho'i dge mtshan lhun gyis grub/__/phyi rol srung ba'i gur khyim dpal gyis me tog mda' can dpung tshogs kun/__/phra mor bgyid pa'i brtul zhugs go chas 'gal rkyen thams cad bsal bar shog__/khyad par tA~M yig chu gter las thon zla shel zhun ma'i 'od zer gyis/_/brgyad gnyis 'jigs pa'i mun pa ma lus lhag ma med par bcil byas te/__/phan dang bde ba'i kun+dA'i nags klung ches cher dar ba'i mtshar sdug gis/__/bdag dang gzhan bcas skal pa ngan pa'i rgud pa ma lus bsrung gyur cig__/nyin mor byed pa 'char kha'i dmar bar gur gum gzhon nus 'khyud pa yi/__/'od kyi rtse dgas mgron du bkug byas tshe dpal 'byor pa'i man+dA ra/__/shes rab gsum gyi 'bras bus dud las gnas skabs mthar thug yon tan gyi/__/'dod rgu'i gru char ci yang 'bebs la gdengs can bdag po'i dpal thob shog__/rab dmar snang ba'i mchil pa rnon pos gang du reg pa'i de ma thag_/yid 'ong ri dwags mig can gzhon nu'i 'khur tshos mdzes pas bslus min par/__/srid dang zhi ba'i phun tshogs dgu'i mdza' bo kun gyi yi ga la/__/brtan pa gcig tag 'phrog pa'i cho gas dbang gi phrin las 'grub gyur cig_/nyi ma'i 'od kyis gnam sngon bzhus 'dra'i 'bar ba'i phreng ba 'khrugs pa yis/__/yid srubs 'khri shing snying la nyal ba'i dpung pas bteg byas nyer 'tshe'i g.yul/__/ming gi lhag mar bgyid la mngon phyogs drag po'i phrin las grub pa'i gzis/__/tshangs dbang 'jig rten skyong ba kun kyang 'dar bcas thor tshugs dud par shog__/margad zhun ma'i snang ba rmad byung skad cig yid mkhar shar ba'i mod/__/phrin las bzhi dang grub chen rnam brgyad sku gsum dbyer mi phyed pa yi/__/go 'phang mchog kyang bdag gir gyur nas lha dang bcas pa'i 'gro kun la/__/phan bde'i spring yig gsar pa sbyin pa'i rnam thar pha mtha' yas gyur cig__/slar la rgya skyegs me tog gzhon nu mig sman sar pas mdangs pa'i 'od/__/spro dang sdud pa'i brtul zhugs grub pas phrin las 'jug pa ji snyed kun/__/brtan cing nus pa mchog tu byas nas mi mthun phyogs las rnam rgyal ba'i/__/skal bzang ut+pal sngon po'i dpal gyis bar mtshams med par gtams par shog__/rigs bdag tshe dpag med mgon thugs srog hrIHyig las byung 'dzum 'od kyis/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i khams gnas ring 'tsho'i dpal kun yongs bsdus te/__/legs bris zil dngar gsar pas mtshon min gang+gA'i klung ltar 'babs pa'i dpyid/__/kha sbyor rlung gi cho gas bcings las 'chi med bcud len 'grub gyur cig__/khyad par bka' drin chen pos rjes bzung khyab bdag bla ma mchog rnams kyang /__/yid bzhin 'khor lo'i gzugs skur bzhengs nas bskal pa rgya mtshor zhabs brtan cing /__/chos kyi 'khor lo rtag tu bskor bas bstan dang 'gro la phan bde'i dpal/__/rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston ji bzhin nub med yongs su 'phel bar shog__/de ltar bstod cing smon lam btab pa'i dge tshogs dri med gang thob des/__/yang srid du mar drin gyis bskyabs byas yid can rgya mtsho'i rdul snyed kun/__/'khor lo'i mgon dang rnam dbyer med pa'i 'phags ma mchog gis rjes bzung nas/__/tshe dang ye shes snang ba dam pas phyogs dus kun tu mdzes gyur cig__/ngag gi pad+mo 'dzum pa las/__/byung ba'i bstod tshig sbrang rtsi 'di/__/mthong thos yid la byed kun kyang /__/don gnyis lang tsho rgyas par shog__/de ltar 'phags ma yid bzhin gyi 'khor lo la zab khrid kyi dmigs rim dang mthun par bstod pa smon lam dang bcas pa tshe dang ye shes mchog sbyin ces bya ba 'di ni phyag na pad+mo dge 'dun grub pas byin gyis brlabs pa'i gnas/__g.yas ru gtsang gi nor 'dzin gyi thig le bkra shis lhun po dpal gyi sde chen phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i gling du rigs par smra ba'i bshes gnyen 'ga' zhig la sgrol dkar 'od zer drug sbrags kyi khrid rim zab mos smin par bgyis pa'i skabs/__rang lo nyer bzhi'i gung du son pa rab byung bcu bzhi pa'i mdzes byed ces pa chu mo yos kyi gnam lo gsar du 'char ba/__cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin rgyal khams nyul ba'i da ri drA bsil ldan ljongs kyi snyan ngag smra ba tshangs sras dgyes pa'i blo ldan gyis snang gsal zhig gi ngogs su shar mar bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]